Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Holandsko

Posledná úprava: 06-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké druhy konania vo veci platobnej neschopnosti existujú a aké sú ich ciele? 1.
2. Aké sú podmienky každého z týchto konaní? 2.
3. Akú úlohu majú účastníci v každom druhu konania? 3.
4. Aké sú dôsledky začatia konania? 4.
5. Aké osobitné pravidlá sa vzťahujú na určité druhy pohľadávok? 5.
6. Aké pravidlá sa vzťahujú na transakcie, ktoré poškodzujú konkurznú podstatu? 6.
7. Aké sú podmienky na predloženie a overenie pohľadávok? 7.
8. Ktoré smernice sa vzťahujú na reorganizáciu a reštrukturalizáciu? 8.
9. Ktoré smernice sa vzťahujú na likvidáciu? 9.
10. Aké sú podmienky na ukončenie konania? 10.

 

1. Aké druhy konania vo veci platobnej neschopnosti existujú a aké sú ich ciele?

Zákon o konkurze (ZoK) pozná tri rôzne druhy konania vo veci platobnej neschopnosti: konkurzné konanie, moratórium a reštrukturalizácia dlhu.

Všetky tri druhy sú v Holandsku zahrnuté v dodatkoch A, B a C k Európskej vyhláške o platobnej neschopnosti (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 L 160 (zmenená v januári 2005, KOM 2004, 827).

Druhy konania

V prípade konkurzu musí byť dlžník (podnikateľ alebo súkromná osoba) v takej situácii, že prestal vykonávať platby (podľa oddielu 1 Zákona o konkurze (ZoK)).

V prípade moratória musí dlžník predvídať, že nebude schopný ďalej splácať svoje nezaplatené dlhy (oddiel 214 ZoK). Konanie vo veci moratória je vyhradené pre podnikateľské subjekty.

V prípade reštrukturalizácie dlhu fyzických osôb – pozri oddiel 284 zákona o konkurze:

 • sa buď dá dôvodne predpokladať, že osoba nebude schopná ďalej splácať svoje dlhy,
 • alebo osoba prestala vykonávať platby.

Ciele

Jediným cieľom konkurzného konania je likvidácia majetku, ktorý je k dispozícii, a jeho rozdelenie medzi veriteľov.

Konanie vo veci moratória má skôr reštrukturalizačný ako likvidačný cieľ, aby zabránilo likvidácii.

Konanie vo veci reštrukturalizácie dlhu na súde má dva ciele: likvidácia majetku, ktorý je k dispozícii, a reštrukturalizácia dlhu.

2. Aké sú podmienky každého z týchto konaní?

Kedy?

 • Konkurz: dlžník musí byť v situácii, že prestal vykonávať platby. To znamená, že existuje aspoň nezaplatený dlh a nárok na podporu (oddiel 6 ZoK).

Zákon o konkurze nevyžaduje žiadne (súdne ani mimosúdne) prípravné konanie. Súd však vyžaduje opodstatnené podanie.

HoreHore

 • V prípade moratória musí dlžník predpokladať, že nebude schopný ďalej splácať svoje nezaplatené dlhy (oddiel 214 ZoK).
 • Na dohodu o reštrukturalizácii dlhu sa vzťahuje niekoľko kritérií:

Právne predpisy pred uplatnením právnej dohody o reštrukturalizácii dlhu nariaďujú povinnú mimosúdnu fázu. Na základe vzorového vyhlásenia vydaného samosprávou musí byť jasné, že boli pokusy o dosiahnutie mimosúdneho urovnania. Musí byť tiež jasné, prečo boli tieto pokusy márne. Poskytnutie pomoci týkajúcej sa dlhu na miestnej úrovni podporuje túto takzvanú mimosúdnu fázu.

Pri uplatňovaní reštrukturalizácie dlhu platí:

 1. Musí ísť o nenapraviteľné zaťaženie dlhom; inými slovami, nie je žiadna nádej na splatenie dlhu.
 2. Dlžník musí priložiť vzorové vyhlásenie so žiadosťou o reštrukturalizáciu, ktorú vyplnila samospráva a osobne podpísal dlžník, a musí súdu predložiť aj úplnú žiadosť opísanú v oddiele 285 ZoK.
 3. Dlhy museli vzniknúť alebo zostať nezaplatené v dobrej viere. Súd vyloží toto otvorené kritérium v každom prípade. Dlhy z trestnej činnosti sa nepovažujú za dlhy, ktoré vznikli v dobrej viere. V súlade s právnou vedou najvyššieho súdu a smernicami o súdnej politike je dôležité, aby nedošlo k žiadnym pokusom o znevýhodnenie veriteľov. Je tiež dôležité, aby dlhy nevznikli, ani neostali nezaplatené vo veľmi nedávnej dobe, a aby v prípade, keď je to akokoľvek možné, došlo k čiastočnému splateniu súčasne s jeho frekvenciou. Inými slovami, neexistuje žiadny následný spôsob vzniku dlhov bez preukázateľného zlepšenia.

Pre koho?

 • Konkurz je určený pre fyzické aj právnické osoby.
 • Moratórium sa nepovoľuje fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú nezávislé povolanie alebo podnikateľskú činnosť, ani poisťovateľom.
 • Reštrukturalizácia dlhu je určená pre fyzické osoby.
Spravidla to znamená, že všetky súkromné osoby môžu predložiť žiadosť, ako aj tie podniky, ktoré nie sú prevádzkované vo forme právnickej osoby, ako napríklad, firma, ktorú tvorí jeden človek.
 • Žiadosť o konkurz môže predložiť sám dlžník (vlastné vyhlásenie) alebo veriteľ, alebo ministerstvo z dôvodov verejného záujmu.
 • Žiadosť o moratórium môže predložiť sám dlžník za predpokladu, že táto strana nie je fyzickou osobou. Veritelia preto nemôžu podať žiadosť o moratórium.
 • Fyzická osoba, ktorá je zadĺžená tak, že neexistuje žiadna nádej na splatenie dlhu, a ktorá predloží súdu úplnú žiadosť o reštrukturalizáciu dlhu a ktorá je okrem toho podľa súdu v dobrej viere. Veritelia preto nemôžu podať žiadosť o reštrukturalizáciu dlhu.

Súdny úradník by mal v úradnom vestníku uverejniť množstvo dôležitých údajov z vyhlásenia súdu, ktorým sa začína konanie vo veci konkurzu, moratória alebo reštrukturalizácie dlhu. To okrem iného uvádza aj meno a úplnú adresu dlžníka a meno zastupujúceho dozorujúceho sudcu a určeného likvidátora.

HoreHore

3. Akú úlohu majú účastníci v každom druhu konania?

Súd prijíma najdôležitejšie rozhodnutia týkajúce sa dohody o konkurze a reštrukturalizácii dlhu, medzi ktoré patrí povolenie alebo zamietnutie konania a povolenie zrušiť reštrukturalizáciu dlhu alebo poplatok z konkurzu alebo možné predbežné ukončenie reštrukturalizácie dlhu. Súd môže tiež zamietnuť likvidátora alebo správcu, ak zanedbáva svoje zákonné povinnosti.

Súd vymenúva zastupujúceho dozorujúceho sudcu za účelom prijímania početných rozhodnutí týkajúcich sa správy a dohľadu nad konkurznou podstatou počas konania. Táto osoba dozerá na likvidátora alebo správcu, udeľuje povolenie na niektoré transakcie a rozhoduje o prípadných sťažnostiach zainteresovaných strán.

Len čo súd začne konanie vo veci platobnej neschopnosti, vymenuje dozorujúceho sudcu aj správcu (v prípade konkurzu) alebo likvidátora (v prípade moratória alebo reštrukturalizácie dlhu). Úlohy správcu a likvidátora sú opísané v zákone takto: dohľad nad tým, či si dlžník plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a správa a likvidácia konkurznej podstaty. Tieto úlohy platia bez ohľadu na to, či dlžníkom je súkromná osoba alebo podnik.

V prípade dohody o moratóriu musí likvidátor vykonávať správu konkurznej podstaty spolu s dlžníkom.

 • Konkurz sa niekedy vyhlasuje na základe iniciatívy dlžníka, ale obvykle sa vyhlasuje z iniciatívy veriteľa. V prípade zamietnutia má veriteľ právo odvolať sa k vyššiemu orgánu, ak sa uzná, že dlžník má právo odvolať sa k vyššiemu orgánu. Správca môže v mene veriteľov zrušiť určité zákonné transakcie, ktoré dlžník vykonal do jedného roka pred konkurzom, ktoré mali za následok znevýhodnenie veriteľa, napríklad, predaj hodnotného majetku za oveľa nižšiu cenu ako je trhová cena. Stretnutie za účelom overenia ponúka veriteľom príležitosť prehovoriť. Sťažnosť na správcu môžu veritelia predložiť dozorujúcemu sudcovi (oddiel 69 ZoK).

Povinnosť snažiť sa o reštrukturalizáciu dlhu: dlžník, ktorý uznal dlh, by mal v priebehu troch rokov vyvinúť v prospech svojich veriteľov maximálne úsilie, aby do konkurznej podstaty pribudlo čo najviac peňazí. Počas troch rokov bude musieť jednať tak, aby splatil svojim veriteľom do 95 % uplatniteľnej úrovne podpory.

HoreHore

Povinnosť informovať o konaní vo veci konkurzu a reštrukturalizácie dlhu: úplne a presne informovať správcu alebo likvidátora o všetkom, čo vie alebo môže vedieť, že je dôležité pre riadne ukončenie konania.

 • Veriteľ sa nemôže odvolať na vyšší orgán proti rozsudku, v ktorom je dlžníkovi povolená reštrukturalizácia dlhu. Môže však predložiť vec súdu za účelom predbežného ukončenia (oddiel 350 ZoK), napríklad, ak počas reštrukturalizácie dlhu vzniknú nové dlhy alebo ak existujú náznaky, že dlžník sa pokúša znevýhodniť svojich veriteľov. Veriteľ sa môže vyjadriť aj počas stretnutia za účelom overenia alebo predložiť dozorujúcemu sudcovi sťažnosť na priebeh konania. Veritelia sa môžu odvolať na vyšší orgán proti rozsudku, v ktorom je dlžníkovi udelené odpustenie pokiaľ ide o uplynutie lehoty na reštrukturalizáciu dlhu (oddiel 355 ZoK). Veriteľ musí rešpektovať rozsudok o odpustení, dokonca aj vtedy, keď nebol zapojený do konania vo veci reštrukturalizácie dlhu (oddiel 358 ZoK).

4. Aké sú dôsledky začatia konania?

Konkurzná podstata zahŕňa všetok majetok dlžníka v čase rozsudku, ktorý mu povoľuje dohodu, ako aj všetok majetok, ktorý získa počas konkurzu alebo uplatňovania reštrukturalizácie dlhu podľa oddielov 20 a 295 ZoK. Majetok, ktorý nie je nadmerný, ostáva mimo konkurznej podstaty – spolu s iným majetkom opísaným v oddiele 21 a v odseku 4 oddielu 295 ZoK.

Zásada pevného stanovenia sa vzťahuje na konkurzné konanie aj reštrukturalizáciu dlhu. Vznik konkurzu alebo reštrukturalizácie dlhu znamená, že právne postavenie všetkého, čo je zahrnuté do konkurznej podstaty, sa stáva pevne stanoveným.

HoreHore

V dôsledku rozsudku, v ktorom sa dlžníkovi povoľuje dohoda o konkurze alebo reštrukturalizácii dlhu, dlžník stráca právomoc mať k dispozícii svoj majetok: od tohto času patrí tento majetok do konkurznej podstaty, ktorú spravuje správca alebo likvidátor. Stráca aj právomoc uskutočňovať a povoľovať aktuálne transakcie s týmto majetkom. Na požiadanie správcu alebo likvidátora je povinný vzdať sa všetkého majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty. Dlžník musí od svojho správcu alebo likvidátora získať povolenie na niektoré zákonné transakcie, medzi ktoré patrí zaradenie do úverovej transakcie.

Veritelia nie sú povinní predložiť likvidátorovi alebo správcovi všetky pohľadávky. Pre každého, kto si želá mať podiel na príjme, ktorý sa vypláca známym veriteľom na základe rozdeľovacieho zoznamu, by bolo najlepšie, aby predložil svoj nárok.

Ak sa dlžníkovi poskytne odpustenie („odpustenie dlhov“), pokiaľ ide o dokončenie reštrukturalizácie dlhu, odpustenie sa vzťahuje sa na všetkých veriteľov, dokonca aj osoby, ktoré nepredložili likvidátorovi svoje nároky. V tomto prípade platí dôležité obmedzenie: dohoda o reštrukturalizácii dlhu sa vzťahuje iba na pohľadávky, ktoré existujú v čase vyhlásenia, ktorým sa dlžníkovi povoľuje dohoda (oddiel 299 ZoK, zásada ustálenia). Pohľadávky, ktoré vzniknú po dátume rozsudku o povolení, sú novými dlhmi, nespadajú preto pod reštrukturalizáciu dlhu a tiež nemôžu byť zahrnuté do vyplatenia.

V prípade konkurzného konania môže dozorujúci sudca určiť na požiadanie každej zainteresovanej strany, že právomoc tretej strany na vymáhanie sa môže neuplatňovať maximálne jeden mesiac s predĺžením o maximálne jeden mesiac: takzvaný čas na rozmyslenie. Správca môže vytvoriť obraz o konkurznej podstate. Tento príkaz poskytujúci čas na rozmyslenie môže preto zahŕňať aj držiteľa hypotéky alebo držiteľa záruky alebo osobu s výhradou vlastníctva.

HoreHore

Dočasné povolenie dohody o reštrukturalizácii dlhu je možné v prípade očakávania konečného súdneho rozsudku. Súd využíva tento právny nástroj iba zriedkavo a iba v naliehavých mimoriadnych situáciách, akou je hroziace súdne vysťahovanie.

Hneď po predbežnom alebo konečnom vyhlásení reštrukturalizácie dlhu sa celkové moratórium vzťahuje na veriteľov pokiaľ ide o právne uplatnenie. Zabavenia, ktoré sa už uskutočnili, sa zrušia a exekúcie, ktoré už začali, sa zastavia. Od tohto momentu sa podobne zastaví aj právny alebo zmluvný záujem. V prípade reštrukturalizácie dlhu môže dozorujúci sudca na požiadanie každej zo zainteresovaných strán stanoviť príkazom aj čas na rozmyslenie.

Všetky prebiehajúce konania vo veci platobnej neschopnosti sa registrujú v Ústrednom registri platobnej neschopnosti (CIR) na Súde pre teóriu práva v Haagu; informácie o tejto registrácii sú na internetovej stránke www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands.

5. Aké osobitné pravidlá sa vzťahujú na určité druhy pohľadávok?

 • Majetok oslobodený podľa výhrady vlastníctva nespadá do konkurznej podstaty alebo podstaty reštrukturalizácie, pozri oddiel 20 a 295 ZoK, ale môže byť ovplyvnený súdnym príkazom, v ktorom je vyhlásený čas na rozmyslenie, pozri ďalej v texte.
 • Dozorujúci sudca pre konkurz môže na požiadanie každej zo zainteresovaných strán stanoviť príkazom čas na rozmyslenie, ktorý sa vzťahuje na právomoc každej tretej straty vymáhať majetok patriaci do konkurznej podstaty.
 • Podnikom, ktoré nemajú formu právnickej osoby, môže byť spravidla povolená aj dohoda o reštrukturalizácia dlhu. Takýto podnik bude v podstate vždy likvidovaný v rámci reštrukturalizácie dlhu v súlade so súdnou politikou. Pokračovanie výkonu profesie alebo činnosti podniku, ktoré je opísané v oddiele 311 ZoK, preto pri reštrukturalizácii dlhu nenastane rýchlo. Vzhľadom na riziko nadbytku dlhov konkurznej podstaty správca alebo likvidátor obyčajne zruší akékoľvek aktuálne zamestnanecké zmluvy v podniku dlžníka.
 • Pozri odpoveď na otázku 2, pokiaľ ide o práva veriteľov.
 • Vzájomné hodnotiace poradie preferencie (preferenčné právo) veriteľov, pokiaľ ide o konkurenčných veriteľov, sa v prípade reštrukturalizácie dlhu líši od prípadu konkurzného konania; ide o pomer 2:1 v súlade s oddielom 349 odsek 2 ZoK. V prípade konkurzného konania je preto preferenčný veriteľ na tom lepšie. Podrobnejšie rozdelenie, pokiaľ ide o hodnotiace poradie v rámci kategórií preferenčných alebo konkurenčných veriteľov, ktoré existuje v konkurznom konaní, v rámci dohody o reštrukturalizácie dlhu neexistuje.

Dohoda o reštrukturalizácii dlhu sa v podstate neuplatňuje v prípade pohľadávok, na ktoré sa vzťahuje záložné právo alebo hypotéka; dokonca aj v prípade konkurzu sa držiteľ záložného práva alebo hypotéky môže chovať ako keby nebol žiadny konkurz (pokiaľ ide o konkurz, pozri oddiely 57, 58 a 59 ZoK, ktoré sa zodpovedajúcim spôsobom vzťahujú na reštrukturalizáciu dlhu).

HoreHore

6. Aké pravidlá sa vzťahujú na transakcie, ktoré poškodzujú konkurznú podstatu?

Ak dlžník uskutočnil pred konkurzným konaním alebo reštrukturalizáciou dlhu úmyselné právne transakcie, o ktorých vedel alebo by mal vedieť, že znevýhodnia veriteľov, môže správca alebo likvidátor uplatniť „actio pauliana“ a môže zrušiť tieto transakcie v prospech konkurznej podstaty: oddiely 42 a 43 ZoK.

Dlžník (ale aj veriteľ alebo likvidátor) môže predložiť vec reštrukturalizácie dlhu súdu na dočasné ukončenie. Podmienky sú opísané v oddiele 350 ZoK. Najčastejšími príčinami sú dočasné ukončenie na základe toho, že vznikli nové nadmerné dlhy alebo že sa dlžník pokúša znevýhodniť svojich veriteľov alebo informuje svojho likvidátora nesprávne alebo neúplne. Právnym dôsledkom je v uvedenom prípade to, že sa dlžník potom okamžite dostáva do stavu konkurzného konania.

Právne predpisy nestanovujú trvanie konkurzu. Väčšina konkurzných konaní sa ukončí do osemnástich mesiacov, obvykle pri nedostatku príjmov a na základe zjednodušeného konania bez overenia. Komplikované významnejšie konkurzné konania trvajú často dlhšie. Dozorujúci sudca monitoruje pokrok, ktorý správca dosiahol s cieľom ukončiť konanie v primeranej lehote, ktorú vyžaduje EVRM.

Reštrukturalizácia dlhu trvá spravidla tri roky. Vo výnimočných prípadoch môže byť toto obdobie dlhšie, ale nikdy dlhšie ako päť rokov. Vo výnimočných prípadoch môže byť obdobie reštrukturalizácie dlhu aj kratšie, minimálne jeden rok, ak súd nevidí žiadny dôvod, aby sa konalo stretnutie týkajúce sa overenia. Toto skrátené konanie je známe aj ako zjednodušená reštrukturalizácia dlhu a je vyhradené pre tie prípady, v ktorých sa zistí, že sa z nárokov nezíska takmer nič.

HoreHore

7. Aké sú podmienky na predloženie a overenie pohľadávok?

 • Súdny úradník uverejňuje vyhlásenie o začatí konkurzného konania alebo konania vo veci reštrukturalizácie dlhu v úradnom vestníku, v ktorom je uvedené meno správcu alebo likvidátora, dlžníka a dozorujúceho sudcu, ako aj čas, kedy sa bude konať stretnutie na overenie pohľadávok.
 • O každom prebiehajúcom konkurznom konaní, konaní vo veci moratória alebo reštrukturalizácie dlhu sa vo verejnom registri uchováva množstvo dôležitých informácií. Do tohto registra konkurzných konaní (Ústredný register platobnej neschopnosti a vnútroštátny register pre reštrukturalizáciu dlhu) možno nahliadnuť cez internetovú stránku www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands alebo v prípade reštrukturalizácie dlhu sa obrátiť na výbor pre právnu pomoc v Den Bosch cez internetovú stránku www.wsnp.rvr.org Nederlands.
 • V prípade konkurzného konania alebo konania vo veci reštrukturalizácie dlhu sa nie vždy koná stretnutie na overenie pohľadávok. Súd rozhodne, či stojí za to riadiť sa takýmto postupom vzhľadom na stav konkurznej podstaty – obvykle na požiadanie správcu alebo likvidátora – alebo či možno použiť zjednodušené dokončenie konania. V prípade potreby podrobnejších údajov pozri odpoveď na otázku 5.
 • Ak sa plánuje stretnutie na overenie pohľadávok, správca alebo likvidátor informuje o tejto skutočnosti všetkých známych veriteľov. Veritelia mu môžu predložiť svoje nároky spolu s dôkazmi. Overenie všetkých pohľadávok prebieha tak, ako v prípade konkurzného konania v súlade s oddielmi 110 až 116, vrátane, ZoK. Veritelia s pohľadávkou, ktorej existencia a veľkosť sú uznané, sú zaradení do zoznamu uznaných pohľadávok.
 • V prípade dohody o reštrukturalizácii dlhu je rozdiel iba medzi preferenčnými a konkurenčnými pohľadávkami. Medzi týmito dvoma kategóriami nie je žiadne hodnotiace poradie, ako v prípade konkurzného konania (oddiel 349 odsek 2 ZoK).

8. Ktoré smernice sa vzťahujú na reorganizáciu a reštrukturalizáciu?

V rámci konkurzného konania je možné znovu začať činnosť podniku. Správca zruší zamestnanecké zmluvy (oddiel 40 ZoK), keďže vznik dlhov konkurznej podstaty sa musí čo najviac obmedziť, a preto, že na rozdiel od moratória sa počas prechodu podniku do konkurzného konania neuplatňuje obvyklá ochrana pred prepustením. Správca môže dovoliť, aby podnikateľská činnosť strany, ktorá je v konkurze, pokračovala za predpokladu, že je to v záujme konkurznej podstaty.

HoreHore

Zámerom konania vo veci moratória je reorganizovať podniky. Maximálna lehota je osemnásť mesiacov s možnosťou predĺženia. Dlžník žiada svojho likvidátora o právomoc vykonávať správu majetku alebo nakladať s majetkom. Dlžník nemôže byť nútený, aby splácal svoje dlhy počas moratória. Akékoľvek zhabanie uskutočnené na základe nepreferenčných pohľadávok zaniká. Moratórium sa v skutočnosti neuplatňuje v prípade preferenčných pohľadávok.

Podstatou dohody o reštrukturalizácii dlhu je úplná reštrukturalizácia existujúceho dlhu dlžníka, ktorým je fyzická osoba. Rozsudok súdu o povolení znamená zastavenie uplatňovania právnych predpisov veriteľmi. Zhabania, ktoré už boli nariadené, sa rušia a exekúcie, ktoré už začali, sa pozastavujú (oddiel 301 ZoK). Od uvedeného momentu prestáva pôsobiť právny alebo zmluvný záujem (oddiel 303 ZoK). Ak dlžník prejde riadne trojročnou fázou a splatí maximum svojich dlhov, zostávajúce dlhy sa môžu súdnym rozsudkom premeniť na prirodzené záväzky (odsek 358 ZoK). To znamená, že tieto zostávajúce dlhy sa už v prípade veriteľa viac nemôžu vymáhať.

Pri konkurznom konaní správca riadi reorganizáciu a opätovné začatie. Pri moratóriu to robia spoločne dlžník a likvidátor. Trvanie konkurzného konania nie je stanovené, ale lehota moratória je spravidla osemnásť mesiacov. Reorganizácia má v prípade konkurzného konania obvykle väčšiu šancu na úspech, keďže neplatí právna ochrana pred prepustením, ktorá v prípade moratória platí. Plán reštrukturalizácie schvaľuje vo všetkých prípadoch súd.

HoreHore

Obdobie reštrukturalizácie dlhu trvá tri roky a stanovuje sa v pláne reštrukturalizácie (oddiel 343 ZoK). Súd vypracuje tento plán na základe modelu, teoreticky použijúc návrh dlžníka, ktorý obsahuje povinnosti, ktoré musí dlžník splniť. Väčšina prípadov reštrukturalizácie dlhu v skutočnosti prebieha bez takéhoto plánu, pretože skúsenosti ukazujú, že konania sú pracné. Právne predpisy sa budú v tejto oblasti meniť (návrh zákona 29 942) tak, aby plán reštrukturalizácie už nebol viac súčasťou konania.

9. Ktoré smernice sa vzťahujú na likvidáciu?

Konkurzné konanie aj konanie vo veci reštrukturalizácie dlhu sa zameriavajú na likvidáciu majetku, ktorý je k dispozícii. Sú opakom moratória, ktoré je práve zamerané na zadržanie aktív, a jeho zámerom je v podstate prekonať dočasné platobné problémy podniku.

Pri konkurznom konaní môže správca nariadiť držiteľovi záložného práva alebo hypotéky primeraný termín na pristúpenie k uplatňovaniu svojich práv.

Pri konkurznom konaní je hlavným pravidlom verejný predaj, pokiaľ dozorujúci sudca nepovolí súkromný predaj (oddiel 176 ZoK). Správca je oprávnený pristúpiť k likvidácii (oddiel 68 ZoK). Na rozdiel od reštrukturalizácie dlhu likvidátor v podstate vždy potrebuje oprávnenie od dozorujúceho sudcu, aby pristúpil k likvidácii, ale verejný predaj je spravidla opäť zbytočný. Likvidácia dostupných aktív sa môže uskutočniť aj vo forme dohody o konkurznom konaní alebo reštrukturalizácii dlhu.

Správca alebo likvidátor spravidla uskutočňuje rozdelenie medzi veriteľmi iba raz, a to na konci konania. Reštrukturalizácia dlhu a konkurz sa formálne končia vtedy, keď sa konečný zoznam rozdelenia stane záväzným. Správca alebo likvidátor informuje o tom veriteľov. Veritelia môžu namietať (postaviť sa) proti tomuto zoznamu. 

HoreHore

Zjednodušené konanie existuje v prípade konkurzného konania aj reštrukturalizácie dlhu. Sú to konania bez stretnutia za účelom overenia pohľadávok. V prípade konkurzného konania sa vyžaduje, aby existoval nedostatočný príjem na uspokojenie konkurenčných pohľadávok.

10. Aké sú podmienky na ukončenie konania?

Základným rozdielom medzi konkurzom a reštrukturalizáciou dlhu je, že po ukončení konkurzného konania nezaplatené pohľadávky pretrvávajú a môžu sa preto pre veriteľov opäť vymáhať (oddiel 195 ZoK). K tomu dochádza v momente, keď sa konečný zoznam rozdelenia stáva záväzným, inými slovami, keď už nie je viac možné, aby veriteľ proti tomuto zoznamu namietal. Konkurzné konanie končí dohodou alebo zjednodušeným dokončením (odloženie v prípade nedostatku príjmov) alebo rozdelením medzi veriteľmi po overení ich pohľadávok.

Konanie vo veci moratória končí buď prostredníctvom stiahnutia na žiadosť dlžníka alebo dohodou, ktorú schváli súd.

Reštrukturalizácia dlhu sa končí pozitívne alebo negatívne:

 • Ak dlžník riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce z reštrukturalizácie dlhu (úplne informuje likvidátora, v priebehu troch rokov získa čo najviac peňazí do konkurznej podstaty, chodí do práce alebo podľa okolností zostáva v práci), súd mu v záverečnom rozsudku udelí „čistý štít“. To znamená (pozri oddiel 358 zákona o konkurze), že zostávajúce dlhy sa už nemôžu viac v prípade veriteľov vymáhať.
 • Ak dlžník nedodržiava svoje povinnosti vyplývajúce z reštrukturalizácie dlhu, reštrukturalizácia dlhu sa môže medzitým ukončiť bez čistého štítu. Teraz bude dlžník zákonne v stave bankrotu (pozri oddiel 350 zákona o konkurze). Toto sa môže stať, napríklad, ak dlžník umožní, aby počas reštrukturalizácie dlhu vznikli nadmerné nové dlhy, alebo ak sa pokúsi znevýhodniť svojich veriteľov.

Skutočnosť, že niekto je v konkurze alebo je zapojený do moratória alebo reštrukturalizácie dlhu, je registrovaná určitý čas na Úrade pre úverovú registráciu (BCR) v Tieli a v Ústrednom registri platobnej neschopnosti (CIR) pri Výbore pre právnu vedu v Haagu (www.rechtspraak.nl/registre English - Nederlands). Pre poskytovateľov úverov je to koniec koncov dôležitý faktor rizika. Neexistujú žiadne právne prekážky na opätovné začatie činnosti podniku. Po úspešnom reštrukturalizačnom konaní vznikajú opäť vyhliadky na dobrú finančnú budúcnosť súkromných osôb, keďže došlo k vyrovnaniu dlhu.

Správca môže podnikateľa, ktorý výrazne prispel ku konkurzu zjavne nesprávnou správou podniku, činiť zodpovedným na základe Občianskeho zákonníka. Trestný zákonník obsahuje ustanovenia týkajúce sa hroziaceho vylúpenia banky. Pre zamestnávateľov/neprávnické osoby, ktorí si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z reštrukturalizácie dlhu, neexistujú žiadne osobitné sankcie.

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo