Kummissjoni Ewropea > NGE > Falliment > Olanda

L-aħħar aġġornament: 06-07-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Falliment - Olanda

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. X’tipi ta’ proċeduri ta’ insolvenza jeżistu u x’inhuma l-għanijiet tagħhom? 1.
2. X’inhuma l-kondizzjonijiet għal kull waħda minn dawn il-proċeduri? 2.
3. Xi rwol għandhom il-parteċipanti f’kull tip ta’ proċedura? 3.
4. X’inhuma l-konsegwenzi tal-ftuħ tal-proċeduri? 4.
5. Liema regoli speċjali japplikaw għal ċertu tip ta’ klejms? 5.
6. Liema regoli jiġu applikati għat-transazzjonijiet li huma ta’ detriment għall-patrimonju? 6.
7. X’inhuma l-kondizzjonijiet biex jitressqu u jiġu verifikati l-klejms tad-dejn? 7.
8. Liema direttivi japplikaw għar-riorganizzazzjoni u għar-ristrutturar? 8.
9. Liema direttivi japplikaw għal-likwidazzjoni? 9.
10. X’inhuma l-kondizzjonijiet biex il-proċeduri jintemmu? 10.

 

1. X’tipi ta’ proċeduri ta’ insolvenza jeżistu u x’inhuma l-għanijiet tagħhom?

L-Att dwar il-Falliment (BA) jirrikonoxxi tliet tipi differenti ta’ proċeduri ġudizzjarji ta’ insolvenza: il-Falliment, il-Moratorju u r-Ristrutturar tad-Dejn.

Fl-Olanda it-tliet tipi kollha huma inklużi fl-Addenda A, B u C għad-Digriet Ewropew dwar l-Insolvenza (KE) nru. 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 L 160 (emendat f’Jannar 2005, COM 2004, 827).

It-tipi

Fil-każ ta’ falliment, id-debitur (intraprenditur jew individwu privat) irid ikun fis-sitwazzjoni fejn ikun waqaf jagħmel il-pagamenti (skond l-Artikolu 1 ta’ l-Att dwar il-Falliment (BA)).

Fil-każ ta’ moratorju, id-debitur irid jipprevedi li mhux se jkun jista’ jkompli jħallas id-dejn dovut tiegħu (l-Artikolu 214 BA). Il-proċeduri ta’ moratorju huma maħsuba għall-intraprendituri.

Fil-każ ta’ l-Att dwar ir-Ristrutturar tad-Dejn għall-Persuni Naturali – ara l-Artikolu 284 ta’ l-Att dwar il-Falliment:

 • jew jista’ jkun previst b’mod raġonevoli li l-persuna mhux se tkun tista’ tkompli tħallas id-djun tagħha,
 • jew il-persuna qiegħda fis-sitwazzjoni li tkun waqfet tagħmel il-pagamenti.

L-għanijiet

L-uniku għan tal-proċeduri ta’ falliment huwa l-likwidazzjoni ta’ l-ishma disponibbli sabiex jitqassmu fost il-kredituri.

Il-proċeduri ta’ moratorju għandhom għan ta’ ristrutturar aktar milli ta’ likwidazzjoni sabiex jipprevjenu dan ta’ l-aħħar.

Il-proċeduri ta’ ristrutturar tad-dejn fil-Qorti għandhom għan doppju: il-likwidazzjoni ta’ l-ishma disponibbli u r-ristrutturar tal-piż tad-dejn.

FuqFuq

2. X’inhuma l-kondizzjonijiet għal kull waħda minn dawn il-proċeduri?

Meta?

 • Il-falliment: id-debitur irid ikun fis-sitwazzjoni fejn ikun waqaf jagħmel il-pagamenti. Dan ifisser li mill-inqas hemm dejn dovut u talba għal appoġġ (l-Artikolu 6 BA).

L-Att dwar il-Falliment ma jeħtieġ l-ebda proċedura preparatorja (ġudizzjarja jew extraġudizzjarja). Madanakollu, il-Qorti teħtieġ petizzjoni li tistrieħ fuq sisien sodi.

 • Fil-każ ta’ moratorju d-debitur irid jipprevedi li mhux se jkun jista’ jkompli jħallas id-djun dovuti tiegħu (it-Tasima 214 BA).
 • Japplikaw diversi kriterji għall-arranġament tar-ristrutturar tad-dejn:

Qabel l-applikazzjoni ta’ l-arranġament legali tar-ristrutturar tad-dejn, il-liġi timponi l-issuktar mandatorju ta’ fażi extraġudizzjarja. Ibbażata fuq dikjarazzjoni mudell maħruġa mill-muniċipalità, irid ikun evidenti li kien hemm tenattivi sabiex jintlaħaq ftehim bonarju. Irid ukoll ikun evidenti ir-raġuni għaliex dawn it-tentattivi fallew. Id-dispożizzjoni ta’ l-assistenza għad-djun fuq livell lokali tappoġġja din il-fażi hekk imsejħa bonarja.

Dan li ġej japplika meta jiġi applikat ristrutturar tad-dejn:

 1. Irid ikun involut piż tad-dejn li ma jistax jinqata’; fi kliem ieħor m’hemm l-ebda prospettiva ta’ pagament.
 2. Id-debitur irid jehmeż dikjarazzjoni mudell ma’ l-applikazzjoni għar-ristrutturar, li trid tkun ikkompletata mill-muniċipalità u tkun iffirmata minnu personalment, u jrid iressaq ukoll petizzjoni kompleta quddiem il-Qorti kif inhu deskritt fl-Artikolu 285 BA.
 3. Id-djun iridu jkun tfaċċaw jew baqgħu mux imħallsa minkejja l-bona fide tad-debitur. Il-Qorti se tinterpreta dan il-kriterju miftuħ f’kull każ. Id-djun minn atti kriminali ma jitqiesux bħala li ġew ikkawżati bil-bona fide. Skond il-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema u d-Direttivi tal-politika ġudizzjarja huwa importanti li hawnhekk ma kien sar l-ebda tentattiv sabiex il-kredituri jitqiegħdu fi żvantaġġ. Huwa wkoll importanti li d-djun ma tfaċċawx jew baqgħu ma tħallsux fi żmien tassew reċenti u li fejn kien hemm kwalunkwe possibbiltà kien hemm pagament parzjali flimkien mal-frekwenza tiegħu. Fi kliem ieħor, m’għandux jirriżulta li kien hemm tendenza repetittiva li jsiru d-djun mingħajr ma kien hemm titjib li jista’ jintwera.

Għal min?

 • Il-falliment huwa miftuħ kemm għal persuni naturali kif ukoll għal korporazzjonjiet.
 • Il-moratorju ma jingħatax lil persuna naturali li ma tipprattikax professjoni indipendenti jew għandha negozju, lanqas ma japplika għal kumpanija ta’ l-assigurazzjoni.
 • Ir-ristrutturar tad-dejn huwa miftuħ biss għal persuni naturali.
Fil-prinċipju, dan ifisser li l-inidividwi privati kollha jistgħu jressqu applikazzjoni, kif jistgħu jagħmlu dawk l-intrapriżi mhux kostitwiti fil-forma ta’ korporazzjoni, bħalma hu negozju b’persuna waħda.
 • Jista’ jkun hemm applikazzjoni għal falliment mid-debitur innifsu (id-dikjarazzjoni tiegħu) jew minn kreditur, jew mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għal raġunijiet ta’ interess pubbliku.
 • Id-debitur innifsu jista’ japplika għal Moratorju sakemm din il-parti mhix persuna naturali. Għalhekk il-kredituri ma jistgħux japplikaw għal moratorju.
 • Il-persuna naturali li għandha piż ta’ dejn tant li m’hemm l-ebda prospettiva li dan se jitħallas u li jressaq petizzjoni kompleta għar-ristrutturar tad-dejn quddiem il-Qorti u li barra minn hekk, skond il-Qorti, għandu rieda tajba. Għaldaqstant il-kredituri ma jistgħux japplikaw għar-ristrutturar tad-dejn.

L-Iskrivan tal-Qorti għandu jippubblika fil-Gazzetta ta’ l-Istat numru ta’ punti essenzjali meħuda mid-digriet tal-Qorti fejn jinfetħu l-proċeduri ta’ falliment, ta’ moratorju jew tar-ristrutturar tad-dejn. Fost l-oħrajn, dan jinvolvi l-isem u l-indirizz sħiħ tad-debitur u l-isem ta’ l-aġent imħallef superviżur u tar-riċevitur maħtur.

FuqFuq

3. Xi rwol għandhom il-parteċipanti f’kull tip ta’ proċedura?

Il-Qorti hija prinċipalment involuta fid-deċiżjonijiet konsegwenzjali fl-arranġament tal-falliment u tar-ristrutturar tad-dejn, bħall-aċċettazzjoni jew iċ-ċaħda tal-proċeduri u l-għoti ta’ rilaxx fir-ristrutturar tad-dejn, jew ħlas mill-falliment jew il-possibbiltà ta’ terminazzjoni antiċipata tar-ristrutturar tad-dejn. Il-Qorti tista’ wkoll ma tilqax l-appell tar-riċevitur jew ta’ l-amministratur jekk dan jittraskura d-dmirijiet legali tiegħu.

Aġent imħallef superviżur jintħatar mill-Qorti għall-għadd ta’ deċiżjonijiet ta’ ġestjoni u superviżjoni tal-patrimonju matul il-perjodu tal-proċeduri. Dan l-individwu jissuperviżjona lir-riċevitur jew lill-amministratur, jagħti permess għal uħud mit-transazzjonijiet u jiddeċiedi dwar l-ilmenti possibbli mingħand il-partijiet interessati.

Hekk kif il-Qorti tkun fetħet proċeduri ta’ insolvenza, taħtar kemm imħallef superviżur kif ukoll amministratur (f’falliment) jew riċevitur (f’moratorju jew f’ristrutturar tad-dejn). Il-kompiti ta’ l-amministratur u tar-riċevitur huma deskritti fl-Att kif ġej: is-superviżjoni tal-konformità min-naħa tad-debitur ma’ l-obbligi li ġejjin mil-liġi, u l-ġestjoni u l-likwidazzjoni tal-patrimonju. Dawn il-kompiti japplikaw kemm jekk id-debitur huwa persuna privata u kemm jekk huwa intrapriża.

Fl-arranġament tal-moratorju, ir-riċevitur irid jiġġestixxi l-patrimonju flimkien mad-debitur.

 • Xi drabi jiġi ddikjarat falliment fuq inizjattiva tad-debitur stess, imma dan ġeneralment isir fuq l-inizjattiva ta’ kreditur. Jekk id-dikjarazzjoni tkun irrifjutata, il-kreditur għandu d-dritt li jappella quddiem awtorità ogħla jekk jitqies li d-debitur għandu dritt għal appell quddiem awtorità ogħla. F’isem il-kredituri, l-amministratur jista’ jinvalida ċerti transazzjonijiet legali li saru mid-debitur sa sena qabel il-falliment li rriżultaw fi żvantaġġ għall-kreditur, pereżempju l-bejgħ ta’ patrimonju ta’ valur ferm inqas minn kemm tiswa fuq is-suq. Il-laqgħa ta’ verifika toffri l-possibbiltà lill-kredituri li jgħidu tagħhom. Il-kredituri jistgħu jressqu lment dwar l-amministratur quddiem l-imħallef superviżur (l-Artikolu 69 BA).

Id-dmir ta’ l-isforz fir-ristrutturar tad-dejn: id-debitur li jingħata l-fakoltà tad-dejn għandu jeżerċita l-akbar sforz possibbli għall-kredituri tiegħu għal perjodu ta’ tliet snin, sabiex jiddaħħal l-akbar ammont ta’ flus possibbli mill-patrimonju. Għal tliet snin, se jkollha jqiegħed il-ħila tiegħu biex iħallas għad-dispożizzjoni tal-kredituri tiegħu sa 95% tal-livell ta’ appoġġ applikabbli.

FuqFuq

Id-dmir ta’ l-informazzjoni f’falliment u f’ristrutturar tad-dejn: jinforma lill-amministrattur jew lir-riċevitur b’mod sħiħ u preċiż dwar dak kollu li jaf jew li jista’ jifhem li huwa importanti biex ikunu kkompletati l-proċeduri b’mod xieraq.

 • Kreditur ma jistax jistitwixxi appell quddiem awtorità ogħla kontra s-sentenza fejn debitur jingħata l-fakoltà tar-ristrutturar tad-dejn. Madanakollu, jista’ jressaq il-kwistjoni quddiem il-Qorti għal sospensjoni (l-Artikolu 350 BA), pereżempju jekk isiru djun ġodda matul il-perjodu tar-ristrutturar tad-dejn jew jekk hemm indikazzjonijiet li d-debitur qed jipprova jqiegħed lill-kredituri fi żvantaġġ. Jista’ wkoll jagħmel sottomissjonijiet matul il-laqgħa ta’ verifika, jew iressaq ilment dwar x’inhu jsir quddiem l-imħallef superviżur. Huwa wkoll possibbli li l-kredituri jappellaw quddiem awtorità ogħla mis-sentenza fejn id-debitur jiġi riabilitat meta jiskadi l-perjodu tar-ristrutturar tad-dejn (l-Artikolu 355 BA). Il-kreditur ikollu jirrispetta sentenza ta’ riabilitazzjoni, anki jekk ma kienx involut fil-proċeduri ta’ ristrutturar tad-dejn (l-Artikolu 358 BA).

4. X’inhuma l-konsegwenzi tal-ftuħ tal-proċeduri?

Il-patrimonju jinkorpora l-ġid kollu tad-debitur fiż-żmien tas-sentenza li tagħti il-fakoltà ta’ l-arranġament, kif ukoll il-ġid kollu li jikseb matul il-falliment jew l-applikazzjoni tar-ristrutturar tad-dejn skond it-Taqsimiet 20 u 295 BA. Il-ġid li mhux eċċessiv jibqa’ barra mill-patrimonju tad-debitur – flimkien ma’ l-oġġetti l-oħra deskritti fl-Artikolu 21 u fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 295 BA.

FuqFuq

Il-prinċipju ta’ l-iffriżar japplika kemm għall-falliment u kemm għar-ristrutturar tad-dejn. Meta jkun hemm falliment jew ristrutturar ta’ dejn tfisser li l-pożizzjoni legali tal-patrimonju tiġi ffriżata.

Minħabba s-sentenza fejn id-debitur jingħata l-fakoltà ta’ l-arranġament ta’ falliment jew ta’ ristrutturar tad-dejn legalment huwa jitlef l-awtorità biex ikollu l-oġġetti tiegħu għad-dispożizzjoni tiegħu: minn dak iż-żmien ’il quddiem dawk l-affarijiet isiru parti mill-patrimonju li huwa amministrat mill-amministratur jew mir-riċevitur. Jitlef ukoll l-awtorità li jmexxi u jippermetti transazzjonijiet effettivi fejn għandhom x’jaqsmu dawk l-oġġetti. Huwa obbligat li jċedi l-oġġetti kollha li huma parti mill-patrimonju fuq it-talba ta’ l-amministratur jew tar-riċevitur. Id-debitur irid jitlob permess mill-amministrattur jew mir-riċevitur għal uħud mit-transazzjonijiet legali, bħal sehem fi transazzjoni ta’ kreditu.

M’hemm l-ebda obbligu għall-kredituri li jressqu l-klejms kollha quddiem ir-riċevitur jew l-amministratur. Kwalunkwe persuna li tixtieq ikollha xi sehem fid-dħul, li jingħata permezz ta’ dik li tissejjaħ lista ta’ distribuzzjoni lill-kredituri magħrufa, l-aħjar li jista’ jagħmel huwa li jressaq il-klejm tiegħu.

Jekk jiġi riabilitat (il-“maħfra tad-djun”) id-debitur meta jkun ikkompletat ir-ristrutturar tad-dejn, dan japplika għall-kredituri kollha, anki għall-individwi li ma ressqux il-klejm tagħhom quddiem ir-riċevitur. Hawnhekk hawn restrizzjoni importanti: l-arranġament tar-ristrutturar tad-dejn jaħdem biss fejn għandhom x’jaqsmu l-klejms li jeżistu fiż-żmien li jingħata d-digriet fejn id-debitur jingħata l-fakoltà ta’ l-arranġement (l-Artikolu 299 BA, il-prinċipju ta’ l-iffriżar). Il-klejms li jitfaċċaw wara d-data tas-sentenza dwar l-għoti tal-fakoltà huma djun ġodda, u għalhekk ma jaqgħux taħt ir-ristrutturar tad-dejn u mhumiex affetwati mir-rilaxx.

FuqFuq

F’falliment, l-imħallef superviżur jista’ jordna, fuq it-talba ta’ kull parti interessata, li t-terzi ma jistgħux jeżerċitaw xi drittijiet li jkollhom kontra d-debitur għal massimu ta’ xahar, li jista’ jiġi estiż b’massimu ta’ xahar ieħor: dak li jissejjaħ il-perjodu ta’ riflessjoni. L-amministratur jista’ jieħu idea ta’ x’tinvolvi l-patrimonju. Dan l-ordni ta’ riflessjoni għalhekk jista’ jinvolvi wkoll lid-detentur ta’ l-ipoteka jew lid-detentur tal-pleġġ, jew lill-individwu li jkun irriżerva d-dritt ta’ proprjetà.

Tista’ tingħata fakolta provviżorja ta’ l-arranġament tar-ristrutturar tad-dejn sakemm tingħata s-sentenza ġudizzjarja finali. Din il-faċilità legali rari tintuża mill-Qorti u biss f’sitwazzjonijiet ta’ urġenza kbira bħal periklu ta’ żgumbrament mid-dar.

Hekk kif ir-ristrutturar tad-dejn ikun iddikjarat, b’mod provviżorju jew b’mod finali, li huwa applikabbli, japplika moratorju ġenerali kontra l-kredituri safejn għandu x’jaqsam l-eżerċizzju tad-drittijiet. Qbid li diġà sar jiġi annullat u l-eżekuzzjonijiet li diġà nbdew jiġu sospiżi. L-imgħax legali jew kuntrattwali jieqaf ukoll minn dak iż-żmien ’il quddiem. Fir-ristrutturar tad-dejn, l-imħallef superviżur jista’ jispeċifika wkoll perjodu ta’ riflessjoni permezz ta’ ordni fuq it-talba ta’ kull parti interessata.

Ir-reġistrazzjoni tal-proċeduri kollha korrenti ta’ insolvenza ssir fir-Reġistru Ċentrali ta’ l-Insolvenzi (CIR) fil-Kunsill tal-Ġudikatura fl-Aja; dan jista’ jkun ikkonsultat permezz ta’ www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands.

FuqFuq

5. Liema regoli speċjali japplikaw għal ċertu tip ta’ klejms?

 • L-oġġetti li jiġu kkonsenjati bir-riżerva tad-dritt ta’ proprjetà ma jidħlux fl-assi ta’ falliment jew ta’ ristrutturar, ara t-Taqsimiet 20 u 295 BA, imma jistgħu jiġu affettwati minn kwalunkwe ordni ġudizzjarju li fih jingħata digriet dwar perjodu ta’ riflessjoni, ara aktar ’l isfel.
 • Fuq it-talba ta’ kull parti interessata, l-imħallef superviżur fil-falliment jista’ jispeċifika, permezz ta’ ordni, perjodu ta’ riflessjoni li japplika għal kull kompetenza ta’ parti terza sabiex tirkupra oġġetti li huma parti mill-patrimonju.
 • Fil-prinċipju, l-intrapriżi mhux kostitwiti fil-forma ta’ korporazzjoni jistgħu wkoll jingħataw il-fakoltà ta’ arranġament ta’ ristrutturar tad-dejn. Fil-prinċipju wkoll, skond il-politika ġudizzjarja, intrapriża ta’ din ix-xorta se tkun dejjem likwidata fir-ristrutturar tad-dejn. It-tkomplija tal-professjoni jew tan-negozju kif iddefinit fl-Artikolu 311 BA għaldaqstant mhix se tiġri malajr fir-ristrutturar tad-dejn. Meta wieħed iqis ir-riskju ta’ eċċess ta’ djun tal-patrimonju, l-amministratur jew ir-riċevitur, bħala regola, jittermina kwalunkwe kuntratt ta’ impjieg fin-negozju tad-debitur.
 • Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 2 għad-drittijiet tal-kredituri.
 • L-ordni reċiproku ta’ prijorità preferenzjali (id-dritt preferenzjali) tal-kredituri fejn għandhom x’jaqsmu l-kredituri li qed jikkompetu ma’ xulxin huwa differenti fl-arranġament tar-ristrutturar tad-dejn minn dak tal-falliment; dan huwa proporzjon ta’ 2:1 skond il-paragrafu 2 tal-Artikolu 349 BA. F’falliment, il-kreditur preferenzjali għalhekk imur aħjar. Fil-qafas ta’ l-arranġament tar-ristrutturar tad-dejn ma teżistix distribuzzjoni aktar speċifika fl-ordni ta’ prijorità fi ħdan il-kategoriji ta’ kredituri preferenzjali jew li qed jikkompetu bħal fil-falliment.

Fil-prinċipju, l-arranġament ta’ ristrutturar tad-dejn ma jaħdimx fejn għandhom x’jaqsmu l-klejms li huma koperti minn pleġġ jew minn ipoteka; anki fil-falliment id-detentur ta’ pleġġ jew ta’ ipoteka jista’ jaġixxi qisu m’hemm l-ebda falliment (għall-falliment ara t-Taqsimiet 57, 58 u 59 BA, li japplikaw ukoll fir-ristrutturar tad-dejn).

FuqFuq

6. Liema regoli jiġu applikati għat-transazzjonijiet li huma ta’ detriment għall-patrimonju?

Jekk qabel il-falliment jew ir-ristrutturar tad-dejn, id-debitur kellu xi transazzjonijiet legali volontarji li kien jaf jew li kellu jkun jaf li kienu se jqiegħdu lill-kredituri fi żvantaġġ, l-amministratur jew ir-riċevitur jista’ jsejjaħ għal ‘actio pauliana’, u jista’ jdawwar dawn it-transazzjonijiet biex ikunu ta’ benefiċċju għall-patrimonju: it-Taqsimiet 42 u 43 BA.

Debitur (imma anki kreditur jew riċevitur) jistgħu jqiegħdu l-kwistjoni tar-ristrutturar tad-dejn quddiem il-Qort għal terminazzjoni antiċipata. Il-kondizzjonijiet huma deskritti fl-Artikolu 350 BA. L-aktar kawżi frekwenti huma terminazzjoni antiċipata minħabba li tfaċċaw djun ġodda eċċessivi, jew li d-debitur qed jipprova jqiegħed lill-kredituri tiegħu fi żvantaġġ jew qed jagħti informazzjoni mhux korretta jew mhux kompleta lir-riċevitur tiegħu. Il-konsegwenza legali hija li f’dak il-każ id-debitur jitqiegħed immedjatament fi stat ta’ falliment wara.

Il-liġi ma tispeċifikax il-perjodu ta’ falliment. Il-parti l-kbira tal-fallimenti jiġu kkompletati fi tmintax-il xahar, ġeneralment b’nuqqas ta’ dħul u jkunu bbażati fuq proċeduri semplifikati mingħajr verifika. Fallimenti kbar u kkomplikati spiss jieħdu aktar żmien. L-imħallef superviżur isegwi l-progress li għamel l-amministratur, sabiex il-proċedura tkun ikkompletata fil-perjodu raġonevoli ta’ żmien meħtieġ mill-EVRM.

Ġeneralment, ir-ristrutturar tad-dejn jieħu tliet snin. F’każi eċċezzjonali, dan il-perjodu jista’ jkun itwal, imma qatt itwal minn ħames snin. F’każi eċċezzjonali, il-perjodu ta’ ristrutturar tad-dejn jista’ jkun iqsar, sa minimu ta’ sena, jekk il-Qorti ma ssibx raġuni valida sabiex torganizza laqgħa ta’ verifika. Dawn il-proċeduri ta’ l-aħħar jissejħu wkoll bħala ristrutturar ta’ dejn issemplifikat u huma maħsuba apposta għal dawk il-każi fejn jiġi stabbiliti li kważi xejn m’hu se jinġabar biex jissodisfa l-klejms li hemm.

FuqFuq

7. X’inhuma l-kondizzjonijiet biex jitressqu u jiġu verifikati l-klejms tad-dejn?

 • L-iskrivan tal-Qorti jippubblika digriet għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ falliment jew ta’ ristrutturar ta’ dejn fil-Gazzetta ta’ l-Istat, fejn jiġu kkwotati ismijiet l-amministratur jew ir-riċevitur, id-debitur u l-imħallef superviżur, kif ukoll iż-żmien meta se ssir kwalunkwe laqgħa ta’ verifika.
 • Numru ta’ punti essenzjali ta’ informazzjoni jinżammu f’reġistru pubbliku għal kull proċedura korrenti ta’ falliment, moratorju jew ristrutturar ta’ dejn. Dan ir-reġistru (ir-Reġistru Ċentrali ta’ l-Insolvenzi u r-Reġistru Nazzjonali għar-Ristrutturar tad-Dejn) jista’ jiġi kkonsultat għall-fallimenti permezz ta’ www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands jew għar-ristrutturar tad-dejn fil-Bord ta’ l-Għajnuna Legali f’Den Bosch permezz ta’ www.wsnp.rvr.org Nederlands.
 • Mhux dejjem issir laqgħa ta’ verifika fi proċeduri ta’ falliment jew ta’ ristrutturar ta’ dejn. Il-Qorti tiddeċiedi jekk hux ta’ siwi li jkunu segwiti proċeduri ta’ din ix-xorta meta titqies is-sitwazzjoni tal-patrimonju – ġeneralment fuq it-talba ta’ l-amministratur jew tar-riċevitur – jew jekk tistax tkun segwita tlestija semplifikata. Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 5 għal aktar dettalji.
 • Jekk tkun ippjanata laqgħa ta’ verifika, l-amministratur jew ir-riċevitur jikkomunika dan lill-kredituri magħrufa kollha. Il-kredituri jistgħu jressqu l-klejms tagħhom flimkien ma’ l-evidenza assoċjata quddiemu. Il-verifika tal-klejms kollha hija regolata, kif inhu l-każ fil-fallimenti, skond it-Taqsimiet 110 sa, u tinkludi,116 BA. Il-kredituri li għandhom klejm, li l-eżistenza u d-daqs tagħhom huma rikonoxxuti, jitqiegħdu f’lista ta’ klejms rikonoxxuti.
 • Fl-arranġament tar-ristrutturar tad-dejn, teżisti distinzjoni biss bejn klejms preferenzjali u klejms li jikkompetu ma’ xulxin. M’hemm l-ebda ordni ta’ prijorità f’dawn iż-żewġ kategoriji, kif inhu l-każ għall-fallimenti (il-paragrafu 2 tal-Artikolu 349 BA).

8. Liema direttivi japplikaw għar-riorganizzazzjoni u għar-ristrutturar?

Huwa possibbli li terġa’ tinfetaħ intrapriża fil-qafas ta’ proċeduri ta’ falliment. L-amministratur se jittermina il-kuntratti ta’ impjieg (l-Artikolu 40 BA) ladarba l-okkorrenza tad-djun tal-patrimonju trid tkun limitata kemm jista’ jkun possibbli u għaliex – bil-kontra ta’ moratorju – il-ħarsien kontra t-tkeċċija tas-soltu ma japplikax waqt it-transizzjoni ta’ l-intrapriża għall-falliment. L-amministratur jista’ jkompli n-negozju tal-parti li falliet sakemm dan ikun fl-interess tal-patrimonju.

FuqFuq

L-intenzjoni tal-proċeduri ta’ moratorju huwa li l-intrapriżi jiġu organizzati mill-ġdid. Il-perjodu huwa ta’ massimu ta’ tmintax-il xahar b’faċilità li jiġi estiż. Id-debitur jeħtieġ l-awtorizzazzjoni mingħand ir-riċevitur tiegħu għal atti ta’ ġestjoni jew ta’ kontroll. Id-debitur ma jistax ikun sfurzat iħallas id-djun tiegħu matul il-moratorju. Kwalunkwe żjieda li ssir fuq klejms mhux preferenzjali taqa’. Fil-fatt, il-moratorju ma jaffettwax l-klejms preferenzjali.

L-iskop aħħari ta’ l-arranġament tar-ristrutturar tad-dejn huwa ristrutturar komplet tal-piż tad-djun eżistenti tad-debitur fejn dan ikun persuna naturali. Is-sentenza ġudizzjarja dwar l-għoti ta’ fakoltà tfisser li l-kredituri jkollhom jieqfu milli jeżerċitaw il-mezzi li tagħti l-liġi. Qbid li diġà sar jiġi annullat u l-eżekuzzjonijiet li diġà nbdew jiġu sospiżi (l-Artikolu 301 BA). L-imgħax legali jew kuntrattwali ukoll jieqaf japplika minn dak iż-żmien (l-Artikolu 303 BA). Jekk debitur jgħaddi b’mod xieraq mill-fażi ta’ tliet snin, u jħallas il-massimu possibbli tad-djun tiegħu, id-djun li jkun fadal jistgħu jiġu kkonvertiti f’obbligi naturali permezz ta’ sentenza (l-Artikolu 358 BA). Dan ifisser li dawn id-djun li fadal ma jistgħux jinġabru aktar mill-kreditur.

F’falliment, l-amministratur jidderieġi r-riorganizzazzjoni u l-bidu mill-ġdid. F’moratorju, id-debitur u r-riċevitur jagħmlu dan flimkien. Il-perjodu ta’ falliment mhux speċifikat imma l-perjodu ta’ moratorju, fil-prinċipju, huwa ta’ tmintax-il xahar. Ir-riorganizzazzjonijiet fil-falliment ġeneralment għandhom possibbiltà akbar li jirnexxu ladarba l-ħarsien legali tat-tkeċċija ma japplikax, filwaqt li japplika fil-moratorju. Il-Qorti tapprova l-pjan ta’ ristrutturar fil-każi kollha.

FuqFuq

Il-perjodu għar-ristrutturar tad-dejn huwa ta’ tliet snin u dan jiġi stabbilit fil-pjan ta’ ristrutturar (it-Taqsma 343 BA). Il-Qorti tistabbilixxi dan billi tibbaża ruħha fuq mudell, fit-teorija billi tuża abbozz min-naħa tad-debitur, u dan jinkludi l-obbligi li d-debitur irid iżomm magħhom. Fil-prattika, il-parti l-kbira tal-każi ta’ ristrutturar ta’ dejn javvanzaw mingħajr pjan ta’ din ix-xorta, minħabba li l-proċeduri jitqiesu bħala li jinvolvu ħafna xogħol. Barra minn hekk, il-liġi fuq dan il-punt se tinbidel dalwaqt (l-Abbozz ta’ Liġi 29 942), u b’hekk il-pjan ta’ ristrutturar mhux se jibqa’ aktar parti mill-proċeduri.

9. Liema direttivi japplikaw għal-likwidazzjoni?

Kemm il-proċeduri ta’ falliment kif ukoll dawk tar-ristrutturar tad-dejn jiffokaw fuq il-likwidazzjoni ta’ l-assi disponibbli. Dan huwa bil-kontra tal-moratorju, li huwa ffokat preċiżament fuq iż-żamma ta’ l-assi, u fil-prinċipju huwa maħsub sabiex jimla l-vojt maħluq mill-problemi temporanji ta’ likwidità ta’ l-intrapriża.

F’falliment, l-amministratur jista’ jimponi perjodu raġonevoli fuq id-detentur ta’ pleġġ jew ta’ ipoteka qabel ma jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

F’falliment, ir-regola ewlenija hija l-bejgħ pubbliku, sakemm l-imħallef superviżur ma jippermettix bejgħ privat (l-Artikolu 176 BA). L-amministratur huwa awtorizzat li javvanza għal-likwidazzjoni (l-Artikolu 68 BA). Bil-kontra, f’ristrutturar ta’ dejn fil-prinċipju, ir-riċevitur dejjem jeħtieġ l-awtorità mill-imħallef superviżur sabiex javvanza għal-likwidazzjoni, imma ġeneralment bejgħ pubbliku, għal darb’oħra, mhux meħtieġ. Il-likwidazzjoni ta’ l-assi disponibbli tista’ ssir fil-forma ta’ ftehim ta’ftehim ta’ falliment jew ta’ ristrutturar ta’ dejn.

FuqFuq

Ġeneralment, l-amministratur jew ir-riċevitur iqassmu darba biss lill-kredituri, b’dan ikun it-tmiem tal-proċeduri. Ir-ristrutturar tad-dejn u l-falliment formalment jintemmu meta l-lista tad-distribuzzjoni finali ssir torbot. L-amministratur jew ir-riċevitur jinforma lill-kredituri b’dan. Il-kredituri jistgħu joġġezzjonaw (jopponu rwieħhom) għal-lista.

Hemm proċeduri semplifikati kemm fil-falliment kif ukoll fir-ristrutturar tad-dejn. Dawn huma proċeduri mingħajr laqgħa ta’ verifika. F’falliment huwa meħtieġ li jkun hemm dħul insuffiċjenti biex ikunu sodisfatti l-klejms li jikkompetu ma’ xulxin.

10. X’inhuma l-kondizzjonijiet biex il-proċeduri jintemmu?

Id-differenza essenzjali bejn falliment u ristrutturar tad-dejn huwa li wara t-tlestija ta’ falliment, il-klejms li ma jitħallsux jibqgħu hemm u għalhekk jistgħu jerġgħu jinġabru mill-kredituri (l-Artikolu 195 BA). Dan jiġri meta l-lista ta’ distribuzzjoni finali ssir torbot, fi kliem ieħor meta ma tkunx aktar possibbli għall-kreditur li jopponiha. Falliment jintemm permezz ta’ ftehim, jew permezz ta’ tlestija semplifikata (tneħħija fil-każ ta’ nuqqas ta’ dħul) jew permezz ta’ distribuzzjoni lill-kredituri wara li l-kljems tagħhom ġew ivverifikati.

Il-proċeduri ta’ moratorju jintemmu jew permezz ta’ l-irtirar tat-talba tad-debitur jew permezz ta’ ftehim li jkun approvat mill-Qorti.

Ir-ristrutturar tad-dejn jiġi kkompletat b’mod pożittiv jew negattiv:

 • Jekk debitur iżomm b’mod xieraq ma’ l-obbligi tar-ristrutturar tad-dejn (billi jinforma b’mod sħiħ lir-riċevitur, idaħħal kemm jista’ jkun flus fil-patrimonju għal tliet snin, imur għax-xogħol jew skond kif ikun il-każ jibqa’ jaħdem) il-Qorti se tagħtih “rekord nadif” (riabilitazzjoni) fis-sentenza finali. Dan jimplika (ara l-Artikolu 358 ta’ l-Att dwar il-Falliment) li d-djun li jkun fadal ma jistgħux legalment jinġabru mill-kredituri.
 • Jekk debitur ma jżommx ma’ l-obbligi tar-ristrutturar tad-dejn tiegħu, ir-ristrutturar tad-dejn jista’ terminat qabel iż-żmien bl-ebda riabilitazzjoni. Issa d-debitur se jkun legalment fi stat ta’ falliment (ara l-Artikolu 350 ta’ l-Att dwar il-Falliment). Pereżempju, dan jista’ jiġri jekk id-debitur jħalli li jitfaċċaw djun ġodda eċċessivi matul il-perjodu tar-ristrutturar tad-dejn tiegħu, jew jekk jipprova jqiegħed lill-kredituri tiegħu fi żvantaġġ.

Iċ-ċirkostanza li xi ħadd ikun falla jew li kien involut f’moratorju jew f’ristrutturar ta’ dejn, tibqa’ rreġistrata għal xi żmien ma’ l-Uffiċċju għar-Reġistrazzjoni tal-Krediti (BCR) fi Tiel u mar-Reġistru Ċentrali ta’ l-Insolvenzi (CIR) fil- Kunsill tal-Ġudikatura fl-Aja (www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands). Wara kollox dan huwa fattur ta’ riskju rilevanti għall-fornituri ta’ kreditu. M’hemm l-ebda ostaklu legali biex terġa’ tinfetaħ intrapriża. Wara proċeduri ta’ ristrutturar li jirnexxu hemm għal darb’oħra prospettivi għal ġejjieni finanzjarju tajjeb għall-individwi privati minħabba li issa l-piż tad-dejn tneħħa.

Intraprenditur li kkontribwixxa b’mod sinifikanti għall-falliment permezz ta’ amministrazzjoni ħażina ta’ l-intrapriża jista’ jitqies responsabbli mill-amministratur skond il-Kodiċi Ċivili. Il-Kodiċi Kriminali jinkludi dispożizzjonijiet dwar il-falliment frawdolenti. Ma teżisti l-ebda sanzjoni speċifika għal dawk li jħaddmu/għall-korpi li mhumiex korporazzjonijiet jekk ma jżommux ma’ l-obbligi tar-ristrutturar tad-dejn tagħhom.

« Falliment - Informazzjoni Ġenerali | Olanda - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 06-07-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit