Evropská komise > ESS > Úpadek > Nizozemí

Poslední aktualizace: 06-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Nizozemí

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké typy úpadkového řízení existují a jaké jsou jejich cíle? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro každé z těchto řízení? 2.
3. Jakou úlohu mají účastníci v každém typu řízení? 3.
4. Jaké jsou důsledky zahájení řízení? 4.
5. Která zvláštní pravidla se vztahují na určité typy pohledávek? 5.
6. Jaká pravidla se vztahují na úkony poškozující majetkovou podstatu? 6.
7. Jaké jsou podmínky pro přihlašování a ověřování pohledávek? 7.
8. Které směrnice se vztahují na reorganizaci a restrukturalizaci? 8.
9. Které směrnice se vztahují na zpeněžování? 9.
10. Jaké jsou podmínky pro ukončení řízení? 10.

 

1. Jaké typy úpadkového řízení existují a jaké jsou jejich cíle?

Zákon o konkurzu rozlišuje tři různé typy soudního úpadkového řízení: konkurz, moratorium a restrukturalizaci dluhu.

V Nizozemsku jsou všechny tři typy zahrnuty v dodatcích A, B a C k evropskému zákonu o úpadkovém řízení (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 L 160 (pozměněnému v lednu 2005, KOM 2004, 827).

Typy

V případě konkurzu se dlužník (podnikatel nebo soukromá osoba) musí nacházet v situaci, kdy zastavil platby (podle oddílu 1 zákona o konkurzu).

V případě moratoria musí dlužník předvídat, že nebude schopen nadále platit své splatné dluhy (oddíl 214 zákona o konkurzu). Řízení o moratoriu jsou určena pro podnikatele.

V případě zákona o restrukturalizaci dluhu pro fyzické osoby – viz. oddíl 284 zákona o konkurzu:

 • buď lze důvodně předvídat, že osoba nebude schopna nadále platit své dluhy,
 • nebo se nachází v situaci, kdy zastavila platby.

Cíle

Jediným cílem konkurzního řízení je zpeněžení dostupného majetku pro rozdělení věřitelům.

Cílem řízení o moratoriu je spíše restrukturalizace než zpeněžení, aby se zpeněžení zabránilo.

Řízeni o restrukturalizaci dluhu u soudu má dvojí cíl: zpeněžení dostupného majetku a restrukturalizaci dluhového zatížení.

2. Jaké jsou podmínky pro každé z těchto řízení?

Kdy?

 • Konkurz: dlužník se musí nacházet v situaci, kdy zastavil platby. To znamená, že existuje alespoň jeden splatný dluh a nárok na podporu (oddíl 6 zákona o konkurzu).

Zákon o konkurzu nevyžaduje (soudní nebo mimosoudní) přípravné řízení. Soud ale vyžaduje podloženou žádost.

NahoruNahoru

 • V případě moratoria musí dlužník předvídat, že nebude schopen nadále platit své splatné dluhy (oddíl 214 zákona o konkurzu).
 • Na řízení o restrukturalizaci dluhu se vztahuje několik kritérií:

Zákon stanoví povinné vynaložení úsilí o mimosoudní řešení před podáním žádosti o soudní řízení o restrukturalizaci dluhu. Na základě vzorového prohlášení vydaného obcí musí být zřejmé, že bylo vynaloženo úsilí o dosažení mimosoudního narovnání. Musí být také zřejmé, proč bylo toto úsilí bezvýsledné. Tuto takzvanou přátelskou fázi podporují opatření pro pomoc v dluzích na místní úrovni.

Při podávání žádosti o restrukturalizaci dluhu platí toto:

 1. Musí se jednat o nenapravitelné dluhové břemeno; jinými slovy to znamená, že není vyhlídka na vyrovnání dluhu.
 2. Dlužník musí přiložit vzorové prohlášení se žádostí o restrukturalizaci vyplněné obcí a jím osobně podepsané a musí také podat soudu kompletní žádost, jak je popsáno v oddílu 285 zákona o konkurzu.
 3. Dluhy musely vzniknout nebo zůstat nezaplacené v dobré víře. Soud toto otevřené kritérium vyhodnotí pro každý případ zvlášť. Dluhy z trestných činů nejsou považovány za dluhy vzniklé v dobré víře. Podle judikatury Nejvyššího soudu a směrnic o soudnictví je zde důležité, že nebyly činěny žádné pokusy o znevýhodňování věřitelů. Je také důležité, aby dluhy nevznikly nebo nezůstaly nezaplacené zcela čerstvě a aby, pokud to bylo vůbec možné, došlo k částečnému a co nejčetnějšímu splácení. Jinými slovy to znamená, že neexistuje žádná jednotná předloha pro situaci vzniklých dluhů bez prokazatelného zlepšení.

Pro koho?

 • Konkurz připadá v úvahu jak pro fyzické osoby, tak i pro právnické osoby.
 • Moratorium se nepovolí fyzické osobě, která nevykonává svobodné povolání nebo obchodní činnost, ani není případem pro pojistitele.
 • Restrukturalizace dluhu připadá v úvahu pouze pro fyzické osoby.
To v podstatě znamená, že všechny soukromé osoby mohou podat žádost, stejně jako podniky, které nejsou právnickými osobami, jako například podnik jednotlivce.
 • O konkurz může požádat dlužník sám (vlastní prohlášení) či věřitel nebo ministerstvo z důvodů veřejného zájmu.
 • Jen dlužník sám může požádat o moratorium, jestliže není fyzickou osobou. Věřitelé proto nesmí žádat o moratorium.
 • Pro fyzickou osobu, která má dluhové břemeno takové, že není vyhlídka na vyrovnání dluhu, a která podá soudu úplnou žádost o resrukturalizaci dluhu a která je navíc podle soudu v dobré víře. Věřitelé proto nesmí požádat o restrukturalizaci dluhu.

Soudní úředník musí uveřejnit v úředním listě určitý počet klíčových údajů z prohlášení soudu, u kterého je zahájeno konkurzní řízení, řízení o moratoriu nebo o restrukturalizaci dluhu. Kromě jiného k nim patří jméno a úplná adresa dlužníka a jméno dohlížecího soudce a jmenovaného správce konkurzní podstaty.

NahoruNahoru

3. Jakou úlohu mají účastníci v každém typu řízení?

Soud činí nejdůležitější rozhodnutí při prohlášení konkurzu a při řízení o restrukturalizaci dluhu, jako například rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí řízení a prominutí dluhů při restrukturalizaci nebo o vyloučení z konkurzu nebo o možném předběžném ukončení restrukturalizace dluhu. Soud také může odvolat správce konkurzní podstaty nebo správce, jestliže zanedbává své zákonné povinnosti.

Dohlížecí soudce je jmenován soudem pro četné rozhodování o správě majetku a dohledu nad ním v průběhu řízení. Tato osoba dohlíží na správce konkurzní podstaty nebo na správce, uděluje povolení k některým úkonům a rozhoduje o případných stížnostech zúčastněných stran.

Jakmile soud zahájí úpadkové řízení, jmenuje jak dohlížecího soudce, tak i správce konkurzní podstaty (konkurzního) nebo správce (v případě moratoria nebo restrukturalizace dluhu). Úkoly správce konkurzní podstaty a správce jsou v zákoně popsány takto: dohled nad plněním povinností dlužníka vyplývajících ze zákona a správa a zpeněžování majetku. Tyto úkoly platí bez ohledu na to, zda dlužníkem je soukromá osoba nebo podnik.

V případě řízení o moratoriu musí správce vykonávat správu majetku společně s dlužníkem.

 • Konkurz je někdy prohlášen z vlastní iniciativy dlužníka, obyčejně ale z iniciativy věřitele. Je-li zamítnut, má věřitel právo odvolání. Je-li prohlášen, má právo odvolání dlužník. Správce může v zájmu věřitelů zrušit některé právní úkony učiněné dlužníkem až do jednoho roku před konkurzem, které vedly k poškození věřitelů, například prodej cenného majetku značně pod tržní cenou. Kontrolní schůze poskytuje věřitelům možnost spolurozhodování. Věřitelé mohou podat dohlížecímu soudci stížnost na správce (oddíl 69 zákona o konkurzu).

Povinnost vynakládání úsilí při restrukturalizaci dluhu: dlužník, kterému byla restrukturalizace dluhu povolena, by měl po dobu tří let vynakládat maximální úsilí ve prospěch svých věřitelů, aby do majetkové podstaty plynulo co možná nejvíce peněz. Po dobu tří let bude muset vynaložit veškeré schopnosti k tomu, aby splatil svým věřitelům až 95 % příslušné úrovně podpory.

NahoruNahoru

Povinnost poskytování informací při konkurzu a restrukturalizaci dluhu: poskytovat správci nebo správci konkurzní podstaty veškeré a přesné informace o všem, o čem ví nebo může vědět, že je důležité pro řádné ukončení řízení.

 • Věřitel nemůže podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí, kterým je dlužníkovi povolena restrukturalizace dluhu. Může však soudu podat návrh na předběžné ukončení (oddíl 350 zákona o konkurzu), například když v průběhu restrukturalizace dluhu vzniknou nové dluhy nebo když se objeví náznaky, že se dlužník snaží poškodit své věřitele. Může také spolurozhodovat na kontrolní schůzi nebo podat dohlížecímu soudci stížnost na průběh věci. Je také možné, aby se věřitelé odvolali proti soudnímu rozhodnutí, kterým je dlužníkovi po vypršení lhůty k restrukturalizaci dluhu zaručeno prominutí dluhů (oddíl 355 zákona o konkurzu). Věřitel musí respektovat soudní rozhodnutí o prominutí dluhů, i když nebyl zúčastněný na řízení o restrukturalizaci dluhu (oddíl 358 zákona o konkurzu).

4. Jaké jsou důsledky zahájení řízení?

Majetková podstata zahrnuje veškerý dlužníkův majetek v době vydání rozhodnutí, kterým se mu povoluje vyrovnávací řízení, a také veškerý majetek, který získá během konkurzu nebo žádosti o restrukturalizaci dluhu podle oddílů 20 a 295 zákona o konkurzu. Jmění, které není nepřiměřené, není do majetkové podstaty zahrnuto – spolu s ostatním majetkem popsaným v oddílu 21 a v odstavci 4 oddílu 295 zákona o konkurzu.

NahoruNahoru

Zásada fixace se vztahuje jak na konkurz, tak i na restrukturalizaci dluhu. Prohlášení konkurzu nebo restrukturalizace dluhu znamená, že právní stav všeho, co je zahrnuto v majetkové podstatě, bude zafixován.

V důsledku soudního rozhodnutí, kterým je dlužníkovi povoleno konkurzní řízení nebo řízení o restrukturalizaci dluhu, dlužník ztrácí podle zákona právo nakládat se svým majetkem: počínaje tímto okamžikem patří tento majetek do podstaty spravované správcem nebo správcem konkurzní podstaty. Ztrácí také právo provádět a umožnit transakce související s tímto majetkem. Na žádost správce nebo správce konkurzní podstaty je povinen vydat veškerý majetek, který patří k majetkové podstatě. K některým právním úkonům, jako například k uzavření úvěrové transakce, musí dlužník obdržet povolení od svého správce nebo správce konkurzní podstaty.

Věřitelé nejsou povinni přihlašovat u správce konkurzní podstaty nebo u správce všechny pohledávky. Každý, kdo se chce podílet na příjmu vypláceném známým věřitelům podle seznamu nazývaného rozvrhový seznam, by měl svou pohledávku raději přihlásit.

Jestliže jsou po dokončení restrukturalizace dluhu dlužníkovi prominuty dluhy, vztahuje se to na všechny věřitele, i na osoby, které svou pohledávku u správce konkurzní podstaty nepřihlásily. Zde je důležité omezení: řízení o restrukturalizaci dluhu se vztahuje jen na pohledávky, které existují v době rozhodnutí o prohlášení, kterým je dlužníkovi povoleno vyrovnávací řízení (oddíl 299 zákona o konkurzu, zásada fixace). Pohledávky, které vzniknou po datu rozhodnutí o povolení, jsou novými dluhy, a proto nespadají pod restrukturalizaci dluhu a nemohou být ani zahrnuty do prominutí dluhu.

NahoruNahoru

V případě konkurzu může dohlížecí soudce na žádost každé zúčastněné strany specifikovat, že právo třetí strany na zaplacení nesmí být uplatněno po dobu nejvýše jednoho měsíce, což je možné prodloužit nejvýše o jeden měsíc: tak zvaná doba na rozmyšlenou. Správce si může o majetku vytvořit představu. Tento příkaz o době na rozmyšlenou se proto může týkat také majitele hypotéky nebo zástavy nebo osoby s výhradou vlastnictví.

Může být uděleno předběžné povolení řízení o restrukturalizaci dluhu v očekávání konečného soudního rozhodnutí. Soud užívá tuto právní možnost zřídka a jen ve vážných nouzových situacích, například hrozí-li soudní vystěhování.

Jakmile je restrukturalizace dluhu předběžně nebo s konečnou platností prohlášena za platnou, platí vůči věřitelům úplné moratorium, pokud jde o výkon práv. Zabavení již provedená budou zrušena a exekuce již zahájené budou pozastaveny. Počínaje tímto okamžikem taktéž končí zákonný nebo smluvní úrok. Při restrukturalizaci dluhu může dohlížecí soudce na žádost každé zúčastněné strany stanovit příkazem také dobu na rozmyšlenou.

Zápis všech probíhajících úpadkových řízení se provádí u ústředního konkurzního rejstříku u Jurisprudenčního soudu v Haagu; lze do něj nahlédnout prostřednictvím www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands.

NahoruNahoru

5. Která zvláštní pravidla se vztahují na určité typy pohledávek?

 • Majetek osvobozený podle výhrady vlastnictví nespadá do konkurzu nebo restrukturalizace, viz. oddíly 20 a 295 zákona o konkurzu, avšak může se na něj plně vztahovat jakýkoli soudní příkaz, v kterém je prohlášena doba na rozmyšlenou, viz. níže.
 • Při konkurzu může dohlížecí soudce na žádost každé zúčastněné strany stanovit příkazem dobu na rozmyšlenou, která se vztahuje na právo každé třetí strany na nabytí majetku patřícího do majetkové podstaty.
 • Podnikům, které nejsou právnickou osobou, může být zpravidla také povoleno řízení o restrukturalizaci dluhu. Takový podnik bude při restrukturalizaci dluhu rovněž zpravidla zpeněžen v souladu se soudním rozhodnutím. K pokračování výkonu povolání nebo podnikání, jak je definováno v oddílu 311 zákona o konkurzu, proto při restrukturalizaci dluhu nedojde rychle. Správce nebo správce konkurzní podstaty obvykle zruší všechny probíhající pracovní smlouvy v podniku dlužníka na základě posouzení rizika nadměrných majetkových dluhů.
 • Bližší informace o právech věřitelů jsou uvedeny v odpovědi na dotaz 2.
 • Klasifikace věřitelů podle platebních preferencí (přednostní právo) ve vztahu ke konkurenčním věřitelům je v řízení o restrukturalizaci dluhu jiná než v případě konkurzu; je to poměr 2:1 v souladu s oddílem 349 odst. 2 zákona o konkurzu. V případě konkurzu si proto přednostní věřitel finančně polepší. V rámci řízení o restrukturalizaci dluhu neexistuje přesnější rozdělení pořadí do kategorií přednostních nebo konkurenčních věřitelů jako u konkurzu.

Řízení o restrukturalizaci dluhu se zpravidla nevztahuje na pohledávky kryté hypotékou nebo zástavou; dokonce i v případě konkurzu se může zástavní či hypoteční věřitel chovat tak, jako by konkurz neexistoval (bližší informace o konkurzu jsou uvedeny v oddílech 57, 58 a 59 zákona o konkurzu, které se vztahují obdobně na restrukturalizaci dluhu).

NahoruNahoru

6. Jaká pravidla se vztahují na úkony poškozující majetkovou podstatu?

Jestliže před konkurzem nebo restrukturalizací dluhu dlužník učinil úmyslné právní úkony, o nichž věděl nebo měl vědět, že poškodí věřitele, může se správce nebo správce konkurzní podstaty odvolat na „actio pauliana“ a může tyto úkony zvrátit ve prospěch majetkové podstaty: oddíly 42 a 43 zákona o konkurzu.

Dlužník (ale i věřitel nebo správce konkurzní podstaty) může předložit věc restrukturalizace dluhu soudu za účelem předběžného ukončení. Podmínky jsou popsány v oddílu 350 zákona o konkurzu. Nejčastějšími příčinami předběžného ukončení je skutečnost, že vznikly nadměrné nové dluhy nebo že se dlužník snaží poškodit své věřitele či informuje svého správce konkurzní podstaty nesprávně nebo neúplně. Právním důsledkem je to, že je na dlužníka v takovém případě bezodkladně uvalen konkurz.

Zákon nestanoví lhůtu trvání konkurzu. Většina konkurzů je ukončena do osmnácti měsíců, obvykle s nedostatečným výnosem, a je založena na zjednodušeném řízení bez ověřování. Složité závažnější konkurzy trvají často déle. Dohlížecí soudce sleduje pokrok, kterého konkurzní správce dosáhl, takže ukončení zůstává v přiměřené lhůtě požadované EVRM.

Restrukturalizace dluhu trvá zpravidla tři roky. Ve výjimečných případech může tato doba trvat déle, nejdéle však pět let. Ve výjimečných případech může být lhůta k restrukturalizaci dluhu také kratší, až nejméně jeden rok, jestliže soud neshledal důvod ke konání kontrolní schůze. Tato řízení se také nazývají zjednodušená restrukturalizace dluhu a jsou určena pro případy, u nichž se zjistí, že se z pohledávky nezíská zpět téměř nic.

NahoruNahoru

7. Jaké jsou podmínky pro přihlašování a ověřování pohledávek?

 • Soudní úředník uveřejní v úředním listě prohlášení o zahájení konkurzního řízení nebo řízení o restrukturalizaci dluhu s uvedením jména správce nebo správce konkurzní podstaty, dlužníka a dohlížecího soudce a také doby konání kontrolní schůze.
 • Mnoho jednotlivých klíčových informací se uchovává ve veřejném rejstříku pro každé probíhající konkurzní řízení, řízení o moratoriu nebo restrukturalizaci dluhu. Ohledně konkurzu lze do tohoto rejstříku (Ústředního konkurzního rejstříku a Národního rejstříku pro restrukturalizaci dluhu) nahlédnout prostřednictvím stránek www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands a ohledně restrukturalizace dluhu u Rady pro právní pomoc v Den Bosch prostřednictvím www.wsnp.rvr.org Nederlands.
 • Kontrolní schůze se při konkurzním řízení nebo řízení o restrukturalizaci dluhu nekoná vždy. Soud rozhodne – obvykle na žádost správce nebo správce konkurzní podstaty - zda je konání takového řízení vzhledem ke stavu majetkové podstaty užitečné nebo zda lze použít zjednodušené ukončení. Bližší údaje jsou uvedeny v odpovědi na dotaz 5.
 • Je-li plánována kontrolní schůze, oznámí to správce nebo správce konkurzní podstaty všem známým věřitelům. Věřitelé u něj mohou přihlásit své pohledávky spolu s připojenými doklady. Ověřování všech pohledávek probíhá jako v případě konkurzu v souladu s oddíly 110 až 116, včetně oddílu 116 zákona o konkurzu. Věřitelé s pohledávkou, jejíž existence a výše jsou uznány, jsou zařazeni do seznamu uznaných pohledávek.
 • V případě řízení o restrukturalizaci dluhu je rozdíl jen mezi přednostními a konkurenčními nároky. Mezi těmito dvěma kategoriemi neexistuje žádné pořadí, jak je tomu v případě konkurzu (oddíl 349 odst. 2 zákona o konkurzu).

8. Které směrnice se vztahují na reorganizaci a restrukturalizaci?

V rámci konkurzního řízení je možné znovu zahájit činnost podniku. Správce zruší pracovní smlouvy (oddíl 40 zákona o konkurzu), protože je nutné co nejvíce omezit vznik dluhů, a proto – na rozdíl od moratoria – neplatí při vstupu podniku do konkurzu obvyklá ochrana před propuštěním. Správce může pokračovat v činnosti podniku v konkurzu, jestliže je to v zájmu majetkové podstaty.

NahoruNahoru

Záměrem řízení o moratoriu je reorganizovat podniky. Lhůta činí nejvýše osmnáct měsíců s možností prodloužení. Dlužník potřebuje od svého správce povolení pro úkony řízení nebo nakládání s majetkem. Během moratoria nelze dlužníka nutit k hrazení jeho dluhů. Jakékoli zabavení provedené v souvislosti s nepřednostními pohledávkami se zruší. Pokud jde o přednostní pohledávky, moratorium se na ně nevztahuje.

Podstatou řízení o restrukturalizaci dluhu je úplná restrukturalizace stávajícího dluhového zatížení dlužníka, pokud je fyzickou osobou. Soudní rozhodnutí o povolení restrukturalizace předpokládá zastavení výkonu práv věřitelů. Zabavení již nařízená se zruší a exekuce již zahájené se pozastaví (oddíl 301 zákona o konkurzu). Od té doby přestává běžet také právní nebo smluvní úrok (oddíl 303 zákona o konkurzu). Jestliže dlužník náležitě projde tříletým obdobím a splatí maximum svých dluhů, je možné soudním rozhodnutím změnit zbývající dluhy na naturální závazky (oddíl 358 zákona o konkurzu). To znamená, že tyto zbývající pohledávky již nelze pro věřitele dobývat.

V případě konkurzu nařizuje reorganizaci a nové zahájení činnosti správce. V případě moratoria to zajišťují dlužník a správce konkurzní podstaty společně. Lhůta konkurzu není stanovena, ale lhůta moratoria činí zpravidla osmnáct měsíců. Reorganizace při konkurzu mají obvykle větší naději na úspěch, protože se na ně nevztahuje právní ochrana před propuštěním, zatímco u moratoria ano. Soud schvaluje plán restrukturalizace ve všech případech.

NahoruNahoru

Lhůta pro restrukturalizaci dluhu je tříletá a je stanovena v plánu restrukturalizace (oddíl 343 zákona o konkurzu). Soud ji stanoví na základě modelu, teoreticky pomocí návrhu dlužníka, a zahrnuje povinnosti, které dlužník musí dodržovat. Většina případů restrukturalizace dluhu obvykle probíhá bez takového plánu, protože je ze zkušenosti známo, že tato řízení jsou pracná. V tomto bodě bude tento zákon také brzy pozměněn (návrh zákona 29 942), takže plán restrukturalizace již nebude součástí řízení.

9. Které směrnice se vztahují na zpeněžování?

Jak konkurzní řízení, tak i řízení o restrukturalizaci dluhu se zaměřují na zpeněžení dostupného majetku. Je to opak moratoria, které se soustřeďuje přímo na udržení majetku a je zpravidla určeno na překlenutí dočasných platebních obtíží podniku.

V případě konkurzu může správce stanovit zástavnímu nebo hypotečnímu věřiteli přiměřenou lhůtu pro pokračování ve výkonu jejich práv.

Při konkurzu je hlavním pravidlem veřejná dražba, pokud dohlížecí soudce nepovolí soukromý prodej (oddíl 176 zákona o konkurzu). Správce je oprávněn přistoupit ke zpeněžování (oddíl 68 zákona o konkurzu). Naopak při restrukturalizaci dluhu potřebuje správce konkurzní podstaty v zásadě vždy oprávnění od dohlížecího soudce, aby mohl ke zpeněžování přistoupit, ale zpravidla je veřejná dražba opět zbytečná. Zpeněžení disponibilního majetku se může uskutečnit také formou konkurzu nebo dohody o restrukturalizaci dluhu.

NahoruNahoru

Správce nebo správce konkurzní podstaty zpravidla provádí rozdělování věřitelům jen jednou, a to na konci řízení. Restrukturalizace dluhu a konkurz formálně skončí tehdy, když se konečný rozvrhový seznam stane závazným. Správce nebo správce konkurzní podstaty o tom informuje věřitele. Věřitelé mohou vznést námitky (bránit se) proti tomuto seznamu.

Zjednodušená řízení existují jak při konkurzu, tak i při restrukturalizaci dluhu. Jsou to řízení bez kontrolní schůze. Při konkurzu je třeba, aby existoval nedostatečný příjem k uspokojení konkurenčních nároků.

10. Jaké jsou podmínky pro ukončení řízení?

Podstatný rozdíl mezi konkurzem a restrukturalizací dluhu spočívá v tom, že neuhrazené pohledávky po ukončení konkurzu přetrvávají, a proto mohou být pro věřitele znovu dobytné (oddíl 195 zákona o konkurzu). Dojde k tomu v době, kdy se konečný rozvrhový seznam stane závazným, jinými slovy, když již není možná námitka věřitele. Konkurz končí dohodou nebo zjednodušeným ukončením (zproštěním v případě nedostatečného příjmu) nebo rozdělením věřitelům po ověření jejich pohledávek.

Řízení o moratoriu končí buď zrušením na žádost dlužníka, nebo dohodou, kterou schvaluje soud.

Restrukturalizace dluhu se ukončí kladně nebo záporně:

 • Jestliže dlužník řádně dodržuje své závazky vyplývající z restrukturalizace dluhu (úplné informování správce konkurzní podstaty, získání co nejvíce peněz do majetkové podstaty během tří let, nástup do zaměstnání, případně setrvání v zaměstnání), soud mu v konečném rozhodnutí promine dluhy. Z toho vyplývá (viz. oddíl 358 zákona o konkurzu), že zbývající pohledávky již nelze pro věřitele zákonně dobývat.
 • Jestliže dlužník nedodrží své závazky z restrukturalizace, může být restrukturalizace dluhu v mezidobí ukončena bez prominutí dluhů. Dlužník bude ovšem zákonně ve stavu konkurzu (viz. oddíl 350 zákona o konkurzu). K tomu může dojít například tehdy, když dlužník dopustí, aby během restrukturalizace dluhu vznikly nadměrné nové dluhy nebo když se snaží poškodit své věřitele.

Okolnost, že někdo je v konkurzu nebo byl stižen moratoriem nebo restrukturalizací dluhu, zůstává po určitou dobu zaznamenána u Úřadu pro registraci úvěrů v Tielu a u Ústředního konkurzního rejstříku v Haagu (www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands). Koneckonců je to důležitý rizikový faktor pro poskytovatele úvěrů. Pro nové zahájení činnosti podniku neexistují žádné právní překážky. Po úspěšném restrukturalizačním řízení existují pro soukromé osoby znovu vyhlídky na dobrou finanční budoucnost, protože dluhové zatížení bylo prominuto.

Správce může podnikatele, který významně přispěl ke konkurzu zjevně nesprávnou správou podniku, činit odpovědným na základě občanského zákoníku. Trestní zákoník obsahuje ustanovení týkající se hrozících bankovních podvodů. Žádné zvláštní sankce neexistují pro zaměstnavatele/neprávnické osoby, jestliže nesplní své závazky vyplývající z restrukturalizace dluhu.

« Úpadek - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království