Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Malta

Posledná úprava: 27-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Malta

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konania vo veci platobnej neschopnosti? 1.
2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti? 2.
3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania? 3.
4. Aké sú účinky začatia konania? 4.
5. Aké špecifické pravidlá platia pre určité kategórie pohľadávok? 5.
6. Aké pravidlá platia pre úkony poškodzujúce veriteľa? 6.
7. Aké sú hlavné podmienky prihlásenia a uznania pohľadávok? 7.
8. Aké pravidlá platia pre konania o reorganizácii? 8.
9. Aké pravidlá platia pre konania o likvidácii? 9.
10. Aké podmienky platia pre skončenie konania? 10.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konania vo veci platobnej neschopnosti?

 • Úpadok osoby alebo obchodného partnerstva iného ako obchodná spoločnosť je upravený Obchodným zákonníkom (časti 477 a nasl. kapitoly 13 zbierky zákonov Malty). Platobná neschopnosť obchodnej spoločnosti je upravená v hlave II časti V zákona o obchodných spoločnostiach, kapitola 386.
 • Konkurzné konanie sa môže začať, keď obchodná spoločnosť nie je schopná zaplatiť svoje dlhy.
 • Osoba sa pokladá za platobne neschopnú, keď pozastaví úhradu svojich dlhov. Môže vydať dobrovoľné vyhlásenie o konkurze občianskoprávnemu súdu prvého stupňa. Konanie o konkurze môžu začať aj veritelia.
 • Keď má obchodná spoločnosť finančné ťažkosti, môže uzavrieť dohodu alebo zmier so svojimi veriteľmi alebo členmi. Táto dohoda musí mať podporu väčšiny (3/4 prítomných a hlasujúcich na zasadnutí, ktoré sa koná za týmto účelom) veriteľov alebo členov, ako aj povolenie súdu. Dohoda zahŕňa aj reorganizáciu akciového kapitálu obchodnej spoločnosti alebo fúziu.
 • Keď správna rada zistí, že obchodná spoločnosť má finančné ťažkosti, musí do jedného mesiaca od svojho zistenia zvolať valné zhromaždenie. Okrem toho musí podať na súd návrh na ozdravenie obchodnej spoločnosti. V tomto konaní je možné vymenovať osobitného správcu, aby prevzal správu obchodnej spoločnosti. Návrh môže podať obchodná spoločnosť, správna rada alebo veritelia. Toto konanie sa však nemôže začať v prípade malých obchodných spoločností (ako sa ustanovuje v časti 185 zákona o obchodných spoločnostiach), ktoré majú menšiu hodnotu ako 200 000 MTL splatných veriteľom. Existujú aj ustanovenia týkajúce sa nenáležitej a podvodnej obchodnej činnosti, ak zástupcovia obchodných spoločnosti konajú podvodným spôsobom počas obdobia, keď má obchodná spoločnosť ťažkosti.
 • Konkurzné konanie môže mať rôzne formy:
  • Ak sa obchodná spoločnosť na základe mimoriadneho uznesenia rozhodne pre zrušenie a dobrovoľnú likvidáciu
  • Ak sa obchodná spoločnosť na základe mimoriadneho uznesenia rozhodne pre zrušenie a dobrovoľnú likvidáciu na základe rozhodnutia súdu
  • Súd môže na základe žiadosti vydať príkaz na likvidáciu, ak zistí, že obchodná spoločnosť nie je schopná uhradiť svoje dlhy.

2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti?

Konkurzné konanie živnostníka alebo fyzickej osoby:
 • Ak podá dobrovoľné vyhlásenie o konkurze, vyhlásenie musí obsahovať údaje o ňom, údaje o jeho veriteľoch a charakter dlhov, ktoré neuhradil. Musí predložiť súdu aj všetky svoje knihy a dokumenty.
 • V takom prípade registrátor súdov vyzve veriteľov, aby sa dostavili na súd a prihlásili svoje pohľadávky. Uverejní aj vyhlásenie živnostníka vo vládnom vestníku a v jednom denníku.
 • Veriteľ môže tiež začať konanie proti živnostníkovi, ktorým žiada, aby bolo vyhlásené, že živnostník je v konkurze. Ak veriteľ nepristúpi k začatiu konania na určenie poradia veriteľov po rozsudku súdu, ktorým sa vyhlasuje konkurz, potom môže toto konanie začať iný veriteľ.
Na dobrovoľnú likvidáciu obchodnej spoločnosti je potrebné:
 • Mimoriadne uznesenie obchodnej spoločnosti riadne oznámené správe obchodného registra. Mimoriadne uznesenie prijaté členmi musí byť doplnené formulárom B(1), ktorý podpíše jeden riaditeľ alebo tajomník obchodnej spoločnosti. Na tomto formulári je uvedený dátum zrušenia.
 • Ak správna rada vydá vyhlásenie o solventnosti potvrdzujúce, že obchodná spoločnosť bude schopná zaplatiť svoje dlhy do stanoveného termínu, potom sa proces bude nazývať dobrovoľná likvidácia na základe rozhodnutia členov.
 • Ak správna rada nevydá takéto vyhlásenie, proces sa bude nazývať dobrovoľná likvidácia na základe rozhodnutia veriteľov.
 • Vyhlásenie o solventnosti sa urobí na formulári B(2) a musí byť priložený výkaz všetkých aktív a pasív vyjadrujúci stav v priebehu troch mesiacov pred dátumom zrušenia alebo k dátumu zrušenia. 
Na likvidáciu na základe súdneho rozhodnutia je potrebná:
 • Žiadosť, ktorú podá súdu obchodná spoločnosť, správna rada, majitelia dlhopisov, veritelia, prispievatelia, akcionári, riaditelia alebo správca konkurznej podstaty a ktorá bude poslaná na vedomie správe obchodného registra.

3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania?

Dátum, kedy živnostník podal dobrovoľné vyhlásenie súdu, alebo dátum rozhodnutia o konkurznom konaní sú dňami, keď je úpadca zbavený svojho majetku. Namiesto neho je vymenovaný správca. Správca prevezme aktíva úpadcu a predá majetok podliehajúci skaze. S povolením súdu môže tiež pokračovať v podnikaní namiesto živnostníka. Jeho povinnosťou je chrániť práva dlžníka, zaregistrovať všetky nezaregistrované záložné práva a môže dokonca podať žalobu v mene úpadcu, aby získal všetky čiastky, ktoré mu neboli zaplatené.

HoreHore

Dobrovoľná likvidácia na základe rozhodnutia obchodnej spoločnosti:

 • Pri dobrovoľnej likvidácii na základe rozhodnutia členov vymenuje obchodná spoločnosť likvidátora. Toto vymenovanie sa pošle na vedomie správe obchodného registra.
 • Likvidátorom môže byť buď právnik alebo účtovník. Je zodpovedný za hospodárenie obchodnej spoločnosti a jej majetku počas obdobia likvidácie a má svoje zákonné a právne zastúpenie. Predkladá členom správy, keď ukončí proces zhromažďovania všetkých informácií, pokiaľ ide o aktíva obchodnej spoločnosti a dlhy a po vypracovaní systému rozdelenia. Podľa potreby zvoláva schôdze, z ktorých najdôležitejšia je záverečná schôdza.
 • Pri dobrovoľnej likvidácii na základe rozhodnutia veriteľov vymenujú veritelia na schôdzi zvolanej za týmto účelom likvidátora s rovnakými povinnosťami, ako je uvedené vyššie.

Pri likvidácii na základe rozhodnutia súdu:

 • Ak je súd presvedčený, že obchodná spoločnosť nemôže uhradiť svoje dlhy, po náležitom vypočutí správnej rady, tajomníka obchodnej spoločnosti, prispievateľov a veriteľov, odsúhlasí žiadosť a vydá príkaz na likvidáciu, vrátane všetkých predbežných príkazov, ktoré pokladá za vhodné.
 • Ak súd vydá príkaz na likvidáciu, potom sa obchodná spoločnosť bude pokladať za zrušenú odo dňa podania žiadosti na likvidáciu. Každý prevod majetku alebo akcií a vydanie súdnych príkazov, okrem súdnych príkazov zdržať sa konania po tomto dátume, by bol neplatný.
 • Súd môže tiež v príkaze na likvidáciu vymenovať likvidátora alebo dočasného správcu. Takíto zástupcovia majú podobné povinnosti ako pripadajú likvidátorovi v dobrovoľnej likvidácii. Všetky žaloby proti obchodnej spoločnosti alebo jej majetku si však po vydaní príkazu na likvidáciu vyžadujú povolenie súdu.
 • Správca konkurznej podstaty v neprítomnosti likvidátora v dobrovoľnej likvidácii a aj likvidácii na základe rozhodnutia súdu môže konať ako likvidátor a môže tiež zvolávať schôdze. Dostáva výkaz o finančnej situácii obchodných spoločností, ktoré sú v likvidácii. Tieto výkazy je potrebné potvrdiť miestoprísažnými vyhláseniami a musia vyjadrovať aktíva, dlhy a záväzky, informácie o veriteľoch a ich cenných papieroch. Tieto výkazy potvrdzuje správna rada. Veritelia môžu za poplatok tieto výkazy skontrolovať. Správca konkurznej podstaty predloží správu súdu po prijatí týchto výkazov.

Veritelia, ktorí sa cítia poškodení niektorou z dohôd, ktoré obchodná spoločnosť uzavrie, môžu podať do 14 dní námietku na súd.

HoreHore

4. Aké sú účinky začatia konania?

Je možné použiť preventívne opatrenia na začiatku konania na základe návrhu veriteľov na ochranu ich nárokov na majetok živnostníka. Týmito opatreniami sú predbežné príkazy ustanovené v časti 829 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku kapitola 12 zbierky zákonov Malty.

Platobná neschopnosť obchodnej spoločnosti:

 • Po vymenovaní likvidátora zástupcovia obchodnej spoločnosti stratia práva.
 • Veriteľ môže každú pohľadávku prihlásiť u správcu konkurznej podstaty, likvidátora alebo súdu, pokiaľ ju dokáže odôvodniť.
 • Dočasnými opatreniami dostupnými každej zúčastnenej osobe sú predbežné príkazy, ktoré sú dostupné každému veriteľovi. Príslušné právne predpisy v časti 829 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku kapitoly 12 zbierky zákonov Malty.

Všetky požiadavky likvidátora na registráciu alebo uverejnenie vo verejnom registri je potrebné adresovať obchodnému registru na Malta Financial Services Authority English.

5. Aké špecifické pravidlá platia pre určité kategórie pohľadávok?

Poradie pohľadávok sa určuje podľa bežných pravidiel občianskeho práva, ktoré sú uvedené v hlave XXIII Občianskeho zákonníka, kapitola 16. Do pohľadávok, ktoré majú prednosť pred ostatnými, patria príspevky na sociálne zabezpečenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov, náklady za pohreb a mzdy zamestnancov.

HoreHore

6. Aké pravidlá platia pre úkony poškodzujúce veriteľa?

Každá podvodná obchodná činnosť je nulitná.

Pri platobnej neschopnosti obchodnej spoločnosti:

 • Zákon určuje, že prevod akéhokoľvek majetku alebo aktív a akékoľvek obvinenie obchodnej spoločnosti uskutočnené počas šiestich mesiacov pred zrušením je neplatné.
 • Každá zúčastnená strana môže podať žiadosť na súd do piatich rokov odo dňa, keď bola obchodná spoločnosť vymazaná z registra a požiadať o obnovu zápisu názvu obchodnej spoločnosti v obchodnom registri a o opätovné začatie procesu likvidácie. Súd musí byť presvedčený, že toto je jediný dostupný právny prostriedok na uznanie požiadavky.
 • Aj všetky zúčastnené strany môžu podať žiadosť na súd po vymazaní názvu obchodnej spoločnosti a žiadať, aby sa uskutočnila oprava systému rozdelenia tak, aby sa zahrnul majetok obchodnej spoločnosti, ktorý nebol zaradený do systému.

Každý veriteľ, ktorý nebol uspokojený, môže na základe žiadosti podanej na súde do piatich rokov od vymazania názvu obchodnej spoločnosti, žiadať o zaplatenie úmerne z podielu, ktoré akcionári získali podľa systému rozdelenia.

7. Aké sú hlavné podmienky prihlásenia a uznania pohľadávok?

Vo všetkých prípadoch musí byť každá pohľadávka voči dlžníkovi bez ohľadu na to, či je to osoba, alebo obchodná spoločnosť podložená písomnosťami a inými dôkazmi na preukázanie jej vierohodnosti a na určenie jej poradia. Poradie pohľadávok sa uvádza v bode 4.

HoreHore

8. Aké pravidlá platia pre konania o reorganizácii?

Pozri bod 1.

9. Aké pravidlá platia pre konania o likvidácii?

 • Správca vyhotoví zoznam veriteľov a zvolá schôdzu. Veritelia tiež môžu podať žiadosť o prístup na konanie na určenie poradia. Súd rozhodne, ktoré pohľadávky sú prípustné a v tom istom uznesení stanoví konanie schôdze veriteľov. Na schôdzi sa môže zúčastniť úpadca aj veritelia a úpadca predloží systém vyrovnania známy ako vyrovnanie. Ak ho veritelia schvália, potom sa úpadcovi obnovia práva na obchodnú činnosť. Ak nie je schválený, správca pokračuje v predaji majetku úpadcu a potom súd samostatným uznesením rozhodne o poradí veriteľov. Neskôr budú úpadcovi vrátené práva uznesením sudcu. Ak bol úpadca uznaný vinným z podvodného úpadku, potom mu nebudú vrátené práva.
 • Dobrovoľná likvidácia: V oboch prípadoch dobrovoľnej likvidácie na základe návrhu členov aj veriteľov, ak sa systém rozdelenia schváli na záverečnej schôdzi, potom sa po riadnom upovedomení správy obchodného registra vymaže názov obchodnej spoločnosti z obchodného registra.
 • Likvidácia na základe súdneho rozhodnutia: Súd posúdi správu správcu konkurznej podstaty alebo likvidátora, pokiaľ ide o vyplatenie veriteľov, a keď je spokojný s výsledkami, nariadi vymazanie názvu obchodnej spoločnosti z obchodného registra.

10. Aké podmienky platia pre skončenie konania?

Účinkom ukončenia všetkých likvidačných konaní je, že názov obchodnej spoločnosti je vymazaný z obchodného registra.

Môže sa začať trestné konanie proti zástupcovi obchodnej spoločnosti, ktorý dvanásť mesiacov pred predpokladaným dňom zrušenia zatajil majetok alebo písomnosti, alebo nakladal s majetkom, alebo inak konal podvodným spôsobom. V občianskoprávnom konaní sa môže uznať, že títo zástupcovia sú zodpovední za vrátenie všetkých finančných prostriedkov obchodnej spoločnosti, ktoré jej prináležia, alebo aj za škody. Zákon tiež ustanovuje konanie v prípade nenáležitej obchodnej činnosti správnej rady a podvodnej obchodnej činnosti akéhokoľvek zástupcu obchodnej spoločnosti.

Bližšie informácie

 • Maltský orgán pre finančné služby English
 • Ministerstvo spravodlivosti a vnútra English

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 27-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo