Europese Commissie > EJN > Faillissement > Malta

Laatste aanpassing: 27-07-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Faillissement - Malta

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Welke insolventieprocedures zijn er en welke doelstellingen hebben deze? 1.
2. Wat zijn de voorwaarden van elke van deze procedures? 2.
3. Welke rol hebben de deelnemers bij elk type procedure? 3.
4. Welke gevolgen heeft het starten van de procedure? 4.
5. Welke bijzondere regels zijn van toepassing op bepaalde typen vorderingen? 5.
6. Welke regels worden toegepast op handelingen die de boedel benadelen? 6.
7. Wat zijn de voorwaarden voor het indienen en verifiëren van schuldvorderingen? 7.
8. Welke voorschriften zijn van toepassing op de reorganisatie en sanering? 8.
9. Welke voorschriften zijn van toepassing op de vereffening? 9.
10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure? 10.

 

1. Welke insolventieprocedures zijn er en welke doelstellingen hebben deze?

 • Faillissement van een natuurlijke persoon of een handelsmaatschappij anders dan een bedrijf, wordt geregeld in het Wetboek van Koophandel (artikel 477 en seq. van hoofdstuk 13 van de Maltese wetgeving). Insolventie van bedrijven wordt geregeld in onderdeel II van deel V van de Wet op de bedrijven, hoofdstuk 386.
 • Er kan een insolventieprocedure aanhangig worden gemaakt als de onderneming haar schulden niet kan betalen.
 • Een natuurlijke persoon heet failliet te zijn als hij ophoudt zijn schulden te betalen. Hij kan zich vrijwillig failliet laten verklaren bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Een faillissementsprocedure kan ook door schuldeisers aanhangig worden gemaakt.
 • Een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert, kan een regeling treffen of een schikking sluiten met zijn schuldeisers of leden. Een dergelijke overeenkomst moet zowel worden gesteund door de meerderheid van de aanwezige schuldeisers of leden op een daartoe uitgeschreven vergadering (die gezamenlijk 3/4 van de totale schulden vertegenwoordigen), als door de rechtbank worden bekrachtigd. Een overeenkomst houdt ook sanering van het aandelenkapitaal van een onderneming in of een fusie.
 • Wanneer de directie er achter komt dat het bedrijf in financiële moeilijkheden is, moet zij binnen een maand een algemene vergadering bijeenroepen na ontdekking. Bovendien kan de directie bij de rechtbank een aanvraag voor herstel van het bedrijf indienen. In deze procedures kan een speciale controleur worden aangesteld om het beheer van het bedrijf over te nemen. De aanvraag kan worden ingediend door het bedrijf, de directie of de crediteuren. Dergelijke procedures kunnen echter niet worden gestart voor kleine ondernemingen (zoals gedefinieerd in artikel lid 185 van de Wet op de ondernemingen) met minder dan Lm 200 000 aan schulden hebben uitstaan bij crediteuren. Er zijn ook bepalingen voor onrechtmatig en frauduleus zakendoen in geval leidinggevende functionarissen van de onderneming tijdens de periode dat het bedrijf in moeilijkheden is frauduleus handelen.
 • Insolventieprocedures kunnen verschillende vormen aannemen:
  • De onderneming kan bij buitengewoon besluit tot ontbinding en vrijwillige liquidatie besluiten.
  • De onderneming kan bij buitengewoon besluit tot ontbinding en liquidatie door de rechtbank besluiten.
  • De rechtbank kan op aanvraag een gerechtelijk bevel tot liquidatie doen uitgaan als zij vindt dat de onderneming niet in staat is haar schulden te betalen.

2. Wat zijn de voorwaarden van elke van deze procedures?

Faillissement van een handelaar of particulier:
 • Als hij/zij zelf het faillissement aanvraagt, moeten in die aanvraag alle gegevens van de schuldeisers en de aard van de schulden die hij/zij heeft, worden opgenomen. Hij/zij moet de rechtbank al zijn/haar boeken en documenten indienen.
 • In dat geval nodigt de griffier van de rechtbank de schuldeisers uit om voor de rechtbank hun claims te komen indienen. Hij publiceert de verklaring van de handelaar in de Staatscourant en in één dagblad.
 • Schuldeisers kunnen ook een zaak aanspannen tegen een handelaar om diens faillissement aan te vragen. Mocht de schuldeiser, nadat de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken, de rechtszaak niet vervolgen om tot rangschikking van de schuldeisers te komen, dan kan elke andere crediteur een dergelijke zaak aanspannen.
Voor vrijwillige liquidatie van een onderneming is het volgende vereist:
 • Een buitengewoon besluit van de onderneming waarvan de hoofdambtenaar van het handelsregister binnen een redelijke termijn op de hoogte moet worden gesteld. Het door de leden genomen buitengewone besluit moet vergezeld gaan van formulier B(1) dat is ondertekend door één directeur of secretaris van de vennootschap. Op dit formulier moet de datum van ontbinding worden vermeld.
 • Als de directie een verklaring van solvabiliteit uitgeeft waarin wordt aangetoond dat de onderneming haar schulden binnen een bepaalde tijd kan voldoen, is er sprake van een vrijwillige liquidatie door de leden.
 • Geeft de directie niet een dergelijke verklaring uit, dan is er sprake van liquidatie door de schuldeisers.
 • De solvabiliteitsverklaring moet worden ingediend op formulier B(2) en moet vergezeld gaan van een overzicht van activa en passiva met daarin een overzicht van de situatie gedurende de drie maanden voorafgaande aan of op de datum van ontbinding.
Voor liquidatie door de rechtbank is het volgende vereist:
 • Een aanvraag ingediend door de onderneming, raad van bestuur, obligatiehouders, bijdrageplichtige schuldeisers, aandeelhouders, directieleden of de bewindvoerder, en gericht aan de hoofdambtenaar van het handelsregister.

3. Welke rol hebben de deelnemers bij elk type procedure?

De datum waarop de schuldenaar een faillissementsaanvraag indient bij de rechtbank, of de datum waarop het faillissement wordt uitgesproken geldt als de datum waarop aan de failliet zijn/haar bezittingen worden ontnomen. In zijn of haar plaats wordt een curator benoemd. De curator neemt de bezittingen van de failliet over, en verkoopt bederfelijke goederen. Hij kan met goedkeuring van de rechtbank ook de zaken in plaats van de handelaar voortzetten. Hij moet de rechten van de schuldenaar bewaken, alle niet-geregistreerde onderpanden registreren en hij kan zelfs uit naam van de failliet derden vervolgen om mogelijke bedragen die aan hem/haar verschuldigd zijn te innen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Vrijwillige liquidatie van de onderneming:

 • Bij een vrijwillige liquidatie door de leden benoemt de onderneming een curator. De hoofdambtenaar van het handelsregister wordt van deze benoeming op de hoogte gesteld.
 • De curator kan een advocaat of een accountant zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer van de onderneming en haar bezittingen tijdens de periode van liquidatie, en treedt als wettige en gerechtelijke vertegenwoordiger van de onderneming op. Hij bericht de leden zodra hij alle informatie over de bezittingen en schulden van de onderneming heeft verzameld en nadat hij een uitdelingslijst heeft opgesteld. Hij roept vergaderingen bijeen zodra dat nodig is. De belangrijkste vergadering is de laatste vergadering.
 • Bij vrijwillige liquidatie door de schuldeisers stellen de schuldeisers in een daartoe bijeengeroepen vergadering een curator aan met dezelfde taken als de hierboven genoemde.

In een liquidatie door de rechtbank:

 • Als de rechtbank er zeker van is dat de onderneming haar schulden niet kan betalen en nadat zij naar eigen goeddunken de directie, de secretaris van de vennootschap, bijdrageplichtigen en schuldeisers heeft gehoord, stemt zij in met de aanvraag en vaardigt zij een gerechtelijk bevel tot liquidatie uit, inclusief alle voorlopige voorzieningen die zij nodig acht.
 • Als de rechtbank een gerechtelijk bevel tot liquidatie uitvaardigt, wordt de onderneming geacht te zijn ontbonden vanaf de datum waarop de aanvraag voor liquidatie is ingediend. Elke overdracht van bezittingen of aandelen, en de uitgifte van enige waarborgen, met uitzondering van waarborgen van verbodsbepalingen ná deze datum zijn nietig.
 • De rechtbank kan in het gerechtelijk bevel ook een curator of een voorlopige beheerder benoemen. Deze functionarissen hebben dezelfde soort plichten als een curator bij een vrijwillige liquidatie. Nadat het gerechtelijk bevel is uitgevaardigd, is voor alle acties tegen de onderneming of haar bezittingen toestemming van de rechtbank nodig.
 • De bewindvoerder kan bij gebrek aan curator zowel bij een vrijwillige liquidatie als bij een liquidatie door de rechtbank als curator optreden, en kan ook vergaderingen bijeenroepen. Hij ontvangt overzichten van activa en passiva van ondernemingen die worden geliquideerd. Deze overzichten moeten worden bekrachtigd door beëdigde verklaringen, en moeten een overzicht geven van bezittingen, schulden en passiva, gegevens van schuldeisers en hun zekerheden. Deze overzichten worden bekrachtigd door de directie. Tegen vergoeding kunnen de schuldeisers deze overzichten inspecteren. Na ontvangst van deze overzichten brengt de bewindvoerder verslag uit aan de rechtbank.

Schuldeisers die zich benadeeld voelen door enige regeling, in welke vorm dan ook, die de onderneming aangaat, kunnen deze binnen veertien dagen bij de rechtbank betwisten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Welke gevolgen heeft het starten van de procedure?

Preventieve maatregelen kunnen worden ingesteld bij de start van een procedure door schuldeisers om hun vorderingen betreffende de bezittingen van de handelaar veilig te stellen. Deze maatregelen zijn de voorzorgsmaatregelen genoemd in artikel 829 en seq. van de Code of Organisation and Civil Procedure, hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving.

Insolventie van ondernemingen:

 • Met de benoeming van een curator vervallen de bevoegdheden van de directie van de onderneming.
 • Elke vordering kan worden ingediend bij de bewindvoerder, curator of de rechtbank, zo lang de schuldeiser deze maar met bewijsstukken kan staven.
 • Voorlopige maatregelen die voor elke belanghebbende gelden, zijn de voorzorgsmaatregelen die voor elke schuldeiser gelden. De relevante wetgeving is vastgelegd in artikel 829 en seq. van de Code of Organisation and Civil Procedure, hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving.

Verzoeken van de curator voor inschrijving of publicatie in een openbaar register moeten worden gericht aan het Handelsregister van de Openbare dienst voor Financiële diensten van Malta English.

5. Welke bijzondere regels zijn van toepassing op bepaalde typen vorderingen?

Rangschikking van vorderingen vindt plaats volgens de normale regels van het burgerlijk recht, die te vinden zijn in onderdeel XXIII van de Civil Code, hoofdstuk 16. Onder de vorderingen die voorrang hebben op andere vorderingen vallen onder meer: afdrachten van sociale premies die de werkgever voor de werknemer doet, begrafeniskosten en salariskosten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Welke regels worden toegepast op handelingen die de boedel benadelen?

Elke vorm van frauduleus zakendoen is nietig.

Bij insolventie van ondernemingen:

 • De wet bepaalt dat elke overdracht van eigendom of bezittingen die, en elk verhaal op de onderneming dat wordt gedaan gedurende zes maanden voorafgaande aan of op de datum van ontbinding nietig is.
 • Elke belanghebbende kan de rechtbank tot vijf jaar na de datum dat de onderneming uit het register is geschrapt, verzoeken om de naam van de onderneming weer in het handelsregister op te nemen en de procedure voor liquidatie opnieuw te openen. De Rechtbank willigt dit verzoek alleen in als zij ervan overtuigd is dat dit de enige voorhanden mogelijkheid is.
 • Ook kan elke belanghebbende na het schrappen van de naam van de onderneming een verzoek indienen bij de rechtbank voor rectificatie van de uitdelingslijst om bezittingen van de onderneming die daarin nog niet waren opgenomen, mee te nemen.

Elke schuldeiser die niet betaald is, kan door middel van het indienen van een verzoek bij de rechtbank binnen vijf jaar nadat de naam uit het handelsregister is geschrapt, vragen om pro rata te worden betaald uit het aandeel dat aandeelhouders hebben ontvangen volgens de uitdelingslijst.

7. Wat zijn de voorwaarden voor het indienen en verifiëren van schuldvorderingen?

In alle gevallen moet elke vordering op de schuldenaar, of dat nu een natuurlijk persoon of een onderneming is, onderbouwd worden met documenten en andere bewijsstukken die laten zien dat het om een authentieke vordering gaat, en om de plaats van de vordering in de rangorde vast te stellen. Rangschikking van vorderingen vindt plaats zoals beschreven in punt 4 hierboven.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Welke voorschriften zijn van toepassing op de reorganisatie en sanering?

Zie punt 1 hierboven.

9. Welke voorschriften zijn van toepassing op de vereffening?

 • De curator stelt een lijst op van schuldeisers en belegt een vergadering. Schuldeisers kunnen een verzoek indienen om te worden opgenomen in de procedure voor het bepalen van de rangorde. De rechtbank beslist welke vorderingen worden toegelaten en bepaalt in hetzelfde besluit dat er een vergadering met de schuldeisers wordt belegd. Zowel de schuldenaar als de schuldeisers kunnen op die vergadering aanwezig zijn en de schuldenaar presenteert een akkoord met crediteuren oftewel 'het akkoord'. Als de schuldeisers hiermee instemmen, mag de schuldenaar weer zakendoen. Als de schuldeisers niet akkoord gaan, gaat de curator over tot verkoop van de eigendommen van de schuldenaar waarna de rechtbank vervolgens in een afzonderlijk besluit de rangorde van de schuldeisers bepaalt. De schuldenaar wordt dan later gerehabiliteerd via een gerechtelijk besluit. Als de schuldenaar schuldig wordt bevonden aan bedrieglijke bankbreuk, wordt hij/zij niet gerehabiliteerd.
 • Vrijwillige liquidatie: zowel bij een vrijwillige liquidatie door de leden als door de schuldeisers, wordt bij aanname van het akkoord met crediteuren in de laatste vergadering, na de nodige meldingen aan de hoofdambtenaar van het handelsregister, de naam van de onderneming uit het handelsregister geschrapt.
 • Liquidatie door de rechtbank: de rechter onderzoekt het verslag van de bewindvoerder of de curator op de betaling van schuldeisers, en als hij/zij tevreden is met de conclusies, geeft hij/zij bevel om de naam van de onderneming uit het handelsregister te schrappen.

10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure?

Alle liquidatieprocedures eindigen met het schrappen van de naam van de onderneming uit het handelsregister.

Tegen iedere medewerker van de onderneming die in de twaalf maanden voorafgaande aan de beoogde datum van ontbinding bezittingen of documenten heeft achtergehouden of erover beschikt heeft of anderszins frauduleus heeft gehandeld, kan een strafrechtelijk proces worden aangespannen. In civiele procedures kunnen deze medewerkers niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor het aan de onderneming terugbetalen van alle gelden die zij de onderneming schuldig zijn, maar ook voor het vergoeden van schade. De wet voorziet ook in procedures in geval van onwettig zakendoen door de directie en van frauduleus zakendoen door welke medewerker van de onderneming dan ook.

Nadere inlichtingen

 • Openbare dienst financiële diensten Malta English
 • Ministerie van Justitie en Binnenlandse zaken English

« Faillissement - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 27-07-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk