Eiropas Komisija > ETST > Maksātnespēja > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 27-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Maksātnespēja - Malta

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādi ir maksātnespējas procedūras veidi un to mērķi? 1.
2. Kādi ir katras šādas procedūras nosacījumi? 2.
3. Kas piedalās katrā no procedūras veidiem? 3.
4. Kādas ir procedūras uzsākšanas sekas? 4.
5. Kādi īpaši noteikumi attiecas uz atsevišķiem prasību veidiem? 5.
6. Kādi ir noteikumi attiecībā uz neizdevīgiem darījumiem? 6.
7. Kādi ir nosacījumi, lai iesniegtu un pārbaudītu parāda prasības? 7.
8. Kādi noteikumi attiecas uz reorganizācijas procedūru? 8.
9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidācijas procedūru? 9.
10. Kādi ir procedūras izbeigšanas nosacījumi? 10.

 

1. Kādi ir maksātnespējas procedūras veidi un to mērķi?

 • Personas vai tādas komerciālas apvienības, kas nav uzņēmums, maksātnespēju regulē Komerclikums (Maltas tiesību aktu 13. nodaļas 477. daļa). Uzņēmumu maksātnespēju regulē Uzņēmumu likuma 386. nodaļas II sadaļas V daļa.
 • Maksātnespējas procedūru var sākt tad, kad uzņēmums nespēj samaksāt savus parādus.
 • Personu par maksātnespējīgu uzskata tad, ja tā kavē savu parādu maksājumus. Tā var brīvprātīgi par savu maksātnespēju paziņot Civiltiesas pirmajai palātai. Arī kreditori var uzsākt maksātnespējas procedūru.
 • Ja uzņēmumam ir finansiālas grūtības, tas var noslēgt vienošanos ar saviem kreditoriem vai locekļiem. Šī vienošanās ir jāatbalsta vairākumam (3/4 no tiem, kas piedalās un balso sanāksmē, kas ir sasaukta šī iemesla dēļ) kreditoru vai locekļu un tā jāapstiprina tiesai. Šāda vienošanās ietver arī uzņēmuma akciju kapitāla reorganizāciju vai saplūšanu.
 • Ja uzņēmuma vadītaji konstatē, ka uzņēmumam ir finansiālas grūtības, viņiem ir jāsasauc vispārēja sanāksme mēneša laikā no informācijas iegūšanas brīža. Pie tam viņi drīkst iesniegt tiesā iesniegumu par uzņēmuma sanāciju. Šajā procedūrā var iecelt īpašu administratoru, kas pārņems uzņēmuma vadīšanu. Iesniegumu var iesniegt uzņēmums, direktori vai kreditori. Tomēr šādu procedūru nevar sākt attiecībā uz maziem uzņēmumiem (kā minēts Uzņēmumu likumu 185. daļā), kuru parāds kreditoriem ir mazāks par 200 000 Maltas lirām. Tajā ir arī nosacījumi par nelikumīgiem un krāpnieciskiem darījumiem, ja periodā, kad uzņēmumam ir grūtības, uzņēmuma amatpersonas rīkojas krāpnieciski.
 • Maksātnespējas procedūra var notikt dažādos veidos:
  • ja uzņēmums ar ārkārtas lēmumu izlemj izbeigt darbību un brīvprātīgi likvidēties;
  • ja uzņēmums ar ārkārtas lēmumu izlemj izbeigt darbību un tiesa pieprasa likvidāciju;
  • tiesa drīkst pēc iesnieguma izdot likvidācijas rīkojumu, ja tā uzskata, ka uzņēmums nespēj samaksāt savus parādus.

2. Kādi ir katras šādas procedūras nosacījumi?

Tirgotāja vai atsevišķas personas maksātnespēja:
 • Ja viņš/-a izdod brīvprātīgu paziņojumu par maksātnespēju, paziņojumā ir jāietver informācija par sevi, saviem kreditoriem un maksājamo parādu būtību. Viņam/-ai tiesā ir arī jāiesniedz visi grāmatvedības dokumenti un citi dokumenti.
 • Šādā gadījumā tiesas lietvedis uzaicina kreditorus ierasties tiesā un paziņot savu prasību. Viņš arī Government Gazette un jebkurā citā laikrakstā publicē tirgotāja paziņojumu.
 • Kreditors arī var uzsākt procedūru pret tirgotāju pieprasot, lai tas paziņo par savu maksātnespēju. Ja kreditors neturpina procedūras uzsākšanu kreditoru saraksta sastādīšanai pēc tiesas sprieduma par maksātnespējas paziņošanu, tad šādu procedūru var uzsākt jebkurš cits kreditors.
Uzņēmuma brīvprātīgai likvidācijai ir nepieciešams:
 • uzņēmuma ārkārtas lēmums, kas savlaicīgi paziņots Uzņēmumu reģistra notāram. Pie uzņēmuma locekļu ārkārtas lēmuma ir jāpievieno veidlapa B(1), ko ir parakstījis viens uzņēmuma direktors vai uzņēmuma sekretārs. Šī veidlapa parāda likvidēšanas dienu.
 • Ja direktori izdod paziņojumu par maksātspēju, kurā apliecināts, ka uzņēmums spēs samaksāt savus parādus norādītajā laikā, tad procesu sauks par locekļu brīvprātīgu lēmumu likvidēt uzņēmumu.
 • Ja direktori šādu paziņojumu neizdod, procesu sauks par kreditoru lēmumu brīvprātīgi likvidēt uzņēmumu.
 • Paziņojums par maksātspēju ir jāraksta uz veidlapas B(2) un tam ir jāpievieno paziņojums par aktīviem un pasīviem, kas atspoguļo situāciju, kāda tā bija trijos mēnešos pirms likvidācijas dienas vai kāda tā bija likvidācijas dienā.
Ja uzņēmuma likvidāciju pieprasa tiesa:
 • Uzņēmums, valde, parādzīmju turētāji, kreditoru atbalstītāji, akcionāri, direktori vai oficiālais administrators tiesā iesniedz pieteikumu un paziņo Uzņēmumu reģistra notāram.

3. Kas piedalās katrā no procedūras veidiem?

Tirgotāja brīvprātīgā paziņojuma iesniegšanas datums tiesā vai sprieduma datums par maksātnespējas atzīšanu ir tās dienas, kad maksātnespējīgā persona zaudē tiesības uz savu īpašums. Viņa vietā ieceļ administratoru. Administrators pārņem maksātnespējīgās personas aktīvus un pārdod ātrbojīgos aktīvus. Viņš ar tiesas izdotu atļauju var arī turpināt veikt darījumus tirgotāja vietā. Viņa pienākums ir aizsargāt parādnieka tiesības, reģistrēt jebkādas nereģistrētas hipotēkas, un viņš pat var maksātnespējīgās personas vārdā ierosināt lietu, lai atgūtu summas, ko viņam ir parādā citi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Uzņēmuma brīvprātīga likvidācija:

 • Pēc locekļu lēmuma par brīvprātīgu uzņēmuma likvidāciju uzņēmums ieceļ likvidatoru. Par tā iecelšanu tiek paziņots Uzņēmumu reģistram.
 • Likvidators var būt vai nu jurists vai grāmatvedis. Viņš ir atbildīgs par uzņēmuma vadīšanu un tā aktīviem likvidācijas laikā, un viņš var uzņēmumu pārstāvēt juridiski un tiesiski. Viņš ziņo darbiniekiem, kad viņš beidz visas informācijas iegūšanas procesu par uzņēmuma aktīviem un parādiem un izstrādā sadales shēmu. Viņš sasauc sanāksmes, ja vajadzīgs, no kurām ir vissvarīgākā ir galīgā sanāksme.
 • Ja kreditori izlemj par brīvprātīgu uzņēmuma likvidāciju, viņi sanāksmē, kas sasaukta šim mērķim, ieceļ likvidatoru ar tādiem pašiem pienākumiem, kā minēts iepriekš.

Ja uzņēmumu likvidē ar tiesas lēmumu:

 • Ja tiesa ir pārliecināta, ka uzņēmums savus parādus samaksāt nevar, pēc valdes, uzņēmuma sekretāra, ieguldītāju un kreditoru noklausīšanās, kā tā uzskata par pareizu, tad tā piekrīt iesniegumam un izdod rīkojumu par likvidāciju, ieskaitot jebkādus pagaidu rīkojumus, kas tai liekas atbilstīgi.
 • Ja tiesa izdod rīkojumus par likvidāciju, tad uzņēmumu uzskata par likvidētu no pieteikuma par likvidāciju iesniegšanas dienas. Jebkāda īpašuma vai akciju nodošana un jaunu rīkojumu izdošana, izņemot darbības aizliedzošus rīkojumus, pēc šīs dienas būs spēkā neesoša.
 • Tiesa drīkst arī iecelt likvidatoru vai pagaidu administratoru, norādot to rīkojumā par likvidāciju. Šādām amatpersonām ir līdzīgi pienākumi kā tām personām, kas pilda likvidatoru pienākumus brīvprātīgas likvidācijas gadījumā. Tomēr visām darbībām pret uzņēmumu vai tā īpašumu pēc tam, kad ir izdots rīkojums par likvidāciju, ir nepieciešama tiesas atļauja.
 • Oficiāls pārvaldītājs likvidatora vietā gan brīvprātīgas likvidācijas, gan tiesas noteiktas likvidācijas gadījumā var darboties kā likvidators un var arī sasaukt sapulces. Viņš saņem ziņojumus par lietu stāvokli uzņēmumos, kuri tiek likvidēti. Šos ziņojumus ir jāapstiprina ar rakstisku liecību, kas apliecināta ar zvērestu, un tajos ir jāparāda aktīvi, parādi un pasīvi, ziņas par kreditoriem un vērtspapīriem. Šos paziņojumus apstiprina valde. Kreditori var pārbaudīt šos ziņojumus, iemaksājot nodevu. Pēc šo ziņojumu saņemšanas oficiālais pārvaldītājs ziņo tiesai.

Kreditori, kas nav apmierināti ar kādu no nolīgumiem, ko uzņēmums ir noslēdzis, var apstrīdēt to 14 dienu laikā tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Kādas ir procedūras uzsākšanas sekas?

Uzsākot procedūru, kreditori var izmantot preventīvus pasākumus, lai aizsargātu savas prasības pret tirgotāja aktīviem. Šie pasākumi ir piesardzības garantijas, kā paredzēts Maltas tiesību aktu Tiesu organizācijas un civilprocesa kodeksa 12. nodaļas 829. Daļā.

Uzņēmuma maksātnespēja:

 • Pēc likvidatora iecelšanas uzņēmuma amatpersonu pilnvaras izbeidzas.
 • Oficiālajam pārvaldītājam, likvidatoram vai tiesai var iesniegt jebkādu prasību, ja kreditors var to pamatot.
 • Pagaidu pasākumi, ko var īstenot jebkura ieinteresētā persona, ir piesardzības garantijas, kas ir pieejamas jebkuram kreditoram. Attiecīgie normatīvie akti ir atrodami Maltas tiesību aktu 12. nodaļas Tiesu organizācijas un Civilprocesa kodeksa 829. daļā.

Jebkādi likvidatora pieprasījumi par reģistrēšanu vai publicēšanu valsts reģistrā ir jāadresē Uzņēmumu reģistram Maltas Finanšu dienesta iestādē English.

5. Kādi īpaši noteikumi attiecas uz atsevišķiem prasību veidiem?

Prasību prioritātes nosaka saskaņā ar parastiem civillikuma noteikumiem, kas atrodami Civilkodeksa XXIII sadaļas 16. nodaļā. Prasības, kurām ir prioritāte pret citām prasībām, ir sociālās apdrošināšanas maksājumi, kas darba devējam jāmaksā par darbiniekiem, bēru izdevumi un darbinieku algas.

6. Kādi ir noteikumi attiecībā uz neizdevīgiem darījumiem?

Jebkāda krāpnieciska tirdznieciska darbība ir spēkā neesoša.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Uzņēmuma maksātnespējas gadījumā:

 • likums paredz, ka jebkāda īpašuma vai aktīvu pārņemšana un jebkādas prasības par maksājumiem uzņēmumam, kas īstenotas sešu mēnešu laikā pirms likvidācijas, ir spēkā neesoši.
 • jebkura ieinteresētā persona drīkst iesniegt tiesā pieteikumu piecu gadu laikā no dienas, kad uzņēmums ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra, prasot atjaunot uzņēmuma vārdu Uzņēmumu reģistrā un atsākt likvidācijas procesu. Tiesai ir jābūt pārliecinātai, ka šis ir vienīgais pieejamais līdzeklis, lai apmierinātu pieprasījumu.
 • jebkura ieinteresētā persona drīkst arī iesniegt pieteikumu tiesā pēc uzņēmuma nosaukuma izslēgšanas, prasot izlabot sadales shēmu tā, lai tā ietvertu tādus uzņēmuma aktīvus, kas netika iekļauts shēmā.

Jebkurš kreditors, kuram nav samaksāts, drīkst iesniegt tiesā pieteikumu piecu gadu laikā no uzņēmuma nosaukuma izslēgšanas dienas, pieprasot viņam samaksāt pro rata no akcijām, ko akcionāri bija saņēmusi saskaņā ar sadales shēmu.

7. Kādi ir nosacījumi, lai iesniegtu un pārbaudītu parāda prasības?

Visos gadījumos jebkurai prasībai pret debitoru, vai tā ir persona vai uzņēmums, ir jāpievieno dokumenti un citi pierādījumi, lai parādītu tās īstumu un noteiktu tās prioritāti. Prasību prioritātes noteikšana ir tāda, kā aprakstīts iepriekš  4. punktā.

8. Kādi noteikumi attiecas uz reorganizācijas procedūru?

Skatīt iepriekš 1. punktu

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidācijas procedūru?

 • Administrators sastāda kreditoru sarakstu un sasauc sanāksmi. Kreditori var iesniegt arī pieteikumus, lai tiktu iekļauti prioritāšu noteikšanas procedūrā. Tiesa izlemj, kuras prasības ir atzīstamas un tajā pašā rīkojumā paredz kreditoru sanāksmes sasaukšanu. Šo sapulci var apmeklēt gan maksātnespējīgā uzņēmuma darbinieki, gan kreditori, un maksātnespējīgā puse iesniedz priekšlikumu nolīgumam, ko sauc par kompromisa nolīgumu. Ja kreditori to apstiprina, tad maksātnespējīgais uzņēmums atjauno darbību. Ja to neapstiprina, administrators turpina pārdot maksātnespējīgā uzņēmuma īpašumu, un tad tiesa atsevišķā lēmumā izlemj par kreditoru prioritātes saraksta sastādīšanu. Vēlāk maksātnespējīgā uzņēmuma darbību atjauno ar tiesneša lēmumu. Ja tiek noskaidrots, ka maksātnespējīgais uzņēmums ir vainīgs, jo veicis krāpniecisku bankrotu, tad viņam nevar atļaut atjaunot darbību.
 • Brīvprātīga likvidācija: neatkarīgi no tā, vai uzņēmumu brīvprātīgi likvidē tā locekļi vai kreditori, ja pēdējā sanāksmē apstiprina sadales shēmu, tad pēc pienācīgas paziņošanas Uzņēmumu reģistra notāram uzņēmuma nosaukumu no Uzņēmumu reģistra izslēdz.
 • Uzņēmumu likvidē tiesa: tiesa analizē oficiālā pārvaldītāja vai likvidatora ziņojumu par maksājumiem kreditoriem, un ja tā ir apmierināta ar secinājumiem, tā uzņēmuma nosaukumu no Uzņēmuma reģistra liek svītrot.

10. Kādi ir procedūras izbeigšanas nosacījumi?

Visu likvidācijas procedūru izbeigšanas sekas ir tādas, ka uzņēmuma nosaukumu izslēdz no Uzņēmumu reģistra.

Tiesvedību krimināllietā var uzsākt pret jebkuru uzņēmuma amatpersonu, kas divpadsmit mēnešus pirms noteiktā likvidācijas datuma, bija noslēpusi aktīvus vai dokumentus, vai atbrīvojusies no aktīviem, vai citādi rīkojusies krāpnieciskā veidā. Civillietā šīs amatpersonas var pasludināt par atbildīgām un likt tām atmaksāt uzņēmumam jebkādas summas, kas tam pienākas, vai pat likt atlīdzināt zaudējumus. Likums paredz tiesvedību arī tādā gadījumā, ja valde ir rīkojusies nelikumīgi vai jebkura uzņēmuma amatpersona ir rīkojusies krāpnieciski.

Cita informācija

 • Maltas Finanšu dienesta iestāde English
 • Tieslietu un iekšlietu ministrija English

« Maksātnespēja - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 27-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste