Evropská komise > ESS > Úpadek > Malta

Poslední aktualizace: 26-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Malta

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou jednotlivé typy a cíle úpadkového řízení? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro zahájení jednotlivých typů úpadkového řízení? 2.
3. Jaká je úloha jednotlivých účastníků v každém typu řízení? 3.
4. Jaké jsou dopady zahájení řízení? 4.
5. Jaká specifická pravidla se vztahují k určitým kategoriím pohledávek? 5.
6. Jaká pravidla platí pro úkony poškozující věřitele? 6.
7. Jaké jsou podmínky pro přihlášení a uznání pohledávky? 7.
8. Jaká jsou pravidla pro reorganizační řízení? 8.
9. Jaká jsou pravidla pro likvidační řízení? 9.
10. Jaké jsou podmínky pro ukončení řízení? 10.

 

1. Jaké jsou jednotlivé typy a cíle úpadkového řízení?

 • Úpadek fyzické osoby nebo sdružení fyzických osob, tedy nikoli obchodních společností, se řídí obchodním zákoníkem (oddíl 477 a násl. kapitoly 13 zákonů Malty). Úpadek obchodních společností se řídí hlavou II části V zákona o společnostech, kapitola 386.
 • Úpadkové řízení může být zahájeno, pokud není obchodní společnost schopna plnit své splatné závazky.
 • Fyzická osoba je v úpadku, pokud zastaví platby svých závazků. Má možnost podat návrh na prohlášení konkursu k občanskému soudu (First Hall of the Civil Court). Konkursní řízení mohou zahájit také věřitelé.
 • Pokud má obchodní společnost finanční potíže, může uzavřít dohodu nebo smírné narovnání se svými věřiteli či společníky. Tuto dohodu musí podpořit většina (3/4 přítomných hlasů na schůzi svolané za tímto účelem) věřitelů nebo společníků a musí ji schválit soud. Dohoda zahrnuje také reorganizaci akciového kapitálu obchodní společnosti nebo fúzi.
 • Pokud členové představenstva zjistí, že má společnost finanční potíže, musí do jednoho měsíce od zjištění této skutečnosti svolat valnou hromadu. Navíc mohou k soudu podat návrh na ozdravení společnosti. V tomto řízení může být jmenován zvláštní správce, který převezme správu společnosti. Návrh může podat společnost, členové představenstva nebo věřitelé. Toto řízení však nemůže být zahájeno u malých firem (vymezených v oddílu 185 zákona o společnostech), jejichž splatné závazky vůči věřitelům nepřesahují hodnotu 200 000 maltských lir. Existují také ustanovení upravující protiprávní a podvodnou podnikatelskou činnost, pokud výkonní vedoucí pracovníci společnosti jednají v době, kdy má společnost potíže, podvodně.
 • Úpadkové řízení může mít několik podob:
  • Pokud se společnost na základě mimořádného usnesení rozhodne pro zrušení společnosti a její dobrovolnou likvidaci.
  • Pokud se společnost na základě mimořádného usnesení rozhodne pro zrušení společnosti a její likvidaci soudem.
  • Soud může na základě návrhu vydat likvidační příkaz, pokud zjistí, že společnost není schopna plnit své splatné závazky.

2. Jaké jsou podmínky pro zahájení jednotlivých typů úpadkového řízení?

Úpadek fyzické osoby-podnikatele:
 • V případě dobrovolného návrhu na prohlášení konkursu musí návrh obsahovat podrobné informace o úpadci, podrobné informace o jeho věřitelích a povahu splatných závazků. Soudu musí zároveň předložit veškeré své obchodní knihy a písemnosti.
 • V takovém případě vedoucí soudní kanceláře vyzve věřitele, aby se dostavili k soudu a přihlásili své pohledávky. Zároveň zveřejní návrh fyzické osoby ve Vládním věstníku a alespoň v jednom deníku.
 • Řízení může vůči fyzické osobě zahájit také věřitel podáním návrhu na prohlášení konkursu. Pokud věřitel po vydání soudního rozhodnutí, kterým je prohlášen konkurs, nezahájí řízení ke stanovení pořadí věřitelů, pak může toto řízení zahájit kterýkoli jiný věřitel.
Dobrovolná likvidace společnosti vyžaduje:
 • Mimořádné usnesení společnosti řádně oznámené obchodnímu rejstříku. K mimořádnému usnesení společníků je třeba přiložit formulář B(1) podepsaný jedním z členů představenstva nebo tajemníkem společnosti. Tento formulář odráží datum zrušení společnosti.
 • Pokud členové představenstva vydají prohlášení o solventnosti uvádějící, že společnost bude schopna splatit své závazky ve stanovené časové lhůtě, pak se tento proces označuje jako dobrovolná likvidace společníky.
 • Pokud členové představenstva takové prohlášení nevydají, jedná se o dobrovolnou likvidaci věřiteli.
 • K prohlášení o solventnosti slouží formulář B(2), ke kterému je třeba přiložit seznam majetku a závazků dokládající situaci v posledních třech měsících před dnem zrušení nebo situaci ke dni zrušení.
Likvidace z rozhodnutí soudu vyžaduje:
 • Společnost, představenstvo, držitelé dluhopisů, věřitelé, přispěvatelé, akcionáři, členové představenstva nebo správce konkursní podstaty podají návrh k soudu a tuto skutečnost oznámí obchodnímu rejstříku.

3. Jaká je úloha jednotlivých účastníků v každém typu řízení?

Datum podání návrhu na dobrovolné prohlášení konkursu fyzickou osobou–podnikatelem k soudu nebo datum rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou data, kdy úpadce ztrácí právo nakládat se svým majetkem. Na jeho místo je jmenován správce. Správce převezme majetek úpadce a prodá věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením. Se souhlasem soudu může také pokračovat v podnikatelské činnosti namísto fyzické osoby–podnikatele. Jeho povinností je zachovat práva dlužníka, zapsat jakékoli nezapsané hypotéky a jménem úpadce může dokonce podat žalobu na vymáhání dlužných částek.

NahoruNahoru

Dobrovolná likvidace společnosti:

 • V případě dobrovolné likvidace společníky jmenuje společnost likvidátora. Jmenování oznámí obchodnímu rejstříku.
 • Likvidátorem může být buď právník, nebo účetní. Zodpovídá za řízení společnosti a jejího majetku po dobu likvidace a zastupuje společnost právně i před soudem. Jakmile shromáždí veškeré informace o majetku a závazcích společnosti a sestaví rozvrh, podá společníkům zprávu. V případě potřeby svolává schůze, z nichž nejdůležitější je schůze závěrečná.
 • V případě dobrovolné likvidace věřiteli jmenují věřitelé během schůze svolané za tímto účelem likvidátora, který má stejné povinnosti tak, jak je uvedeno výše.

Likvidace z rozhodnutí soudu:

 • Pokud má soud za prokázané, že společnost není schopna platit své závazky, přistoupí po vyslechnutí členů představenstva, tajemníka společnosti, přispěvatelů a věřitelů dle vlastního uvážení na návrh a vydá likvidační příkaz, včetně všech předběžných příkazů dle vlastního uvážení.
 • Pokud soud vydá likvidační příkaz, pak se společnost považuje za zrušenou ke dni podání návrhu na likvidaci. Jakýkoli převod majetku nebo akcií a vydávání jakýchkoli soudních příkazů s výjimkou soudních příkazů k odstranění závadného stavu po tomto datu jsou absolutně neplatné.
 • Soud může v likvidačním příkazu jmenovat likvidátora nebo předběžného správce. Likvidátor i správce mají obdobné povinnosti jako likvidátor v dobrovolné likvidaci. Po vydání likvidačního příkazu však veškeré jednání proti společnosti nebo jejímu majetku vyžaduje souhlas soudu.
 • Pokud není jmenován likvidátor, může správce konkursní podstaty jak v případě dobrovolné likvidace, tak v případě likvidace z rozhodnutí soudu jednat z pozice likvidátora a může také svolávat schůze. Dostává výkazy o finanční situaci společností v likvidaci. Tyto výkazy musí být opatřeny místopřísežným prohlášením a musí uvádět majetek, dluhy a závazky, podrobné informace o věřitelích a jejich zajištění. Výkazy stvrzují členové představenstva. Věřitelé mohou do těchto výkazů za poplatek nahlížet. Jakmile správce konkursní podstaty obdrží uvedené výkazy, oznámí tuto skutečnost soudu.

Věřitelé, kteří se cítí poškozeni jakoukoli formou dohody, kterou společnost uzavře, mohou do čtrnácti dní podat námitky k soudu.

NahoruNahoru

4. Jaké jsou dopady zahájení řízení?

Při zahájení řízení věřiteli je možné využít preventivních opatření na ochranu pohledávek věřitelů za fyzickou osobou–podnikatelem. Takovými opatřeními jsou předběžné soudní příkazy uvedené v oddíle 829 a násl. organizačního a občanského procesního řádu, kapitola 12 zákonů Malty.

Platební neschopnost společnosti:

 • Jmenováním likvidátora zanikají pravomoci výkonných vedoucích pracovníků společnosti.
 • Správci konkursní podstaty, likvidátorovi nebo soudu je možné předložit jakoukoli pohledávku, pokud je věřitel schopen ji doložit.
 • Všechny zúčastněné strany mají k dispozici předběžná opatření v podobě předběžných příkazů, kterých může využít každý věřitel. Příslušnými právními předpisy jsou oddíl 829 a násl. organizačního a občanského procesního řádu, kapitola 12 zákonů Malty.

Veškeré žádosti o zápis nebo zveřejnění ve veřejném rejstříku předkládá likvidátor obchodnímu rejstříku při  (maltský orgán pro finanční služby) English.

5. Jaká specifická pravidla se vztahují k určitým kategoriím pohledávek?

Řazení pohledávek se řídí běžnými občanskými právními normami uvedenými v hlavě XXIII občanského zákoníku, kapitola 16. Mezi pohledávky, které mají přednost před jinými pohledávkami, patří pojistné na sociální zabezpečení, které zaměstnavatel hradí za zaměstnance, náklady na pohřeb a mzdové (platové) nároky zaměstnanců.

NahoruNahoru

6. Jaká pravidla platí pro úkony poškozující věřitele?

Jakákoli podvodná podnikatelská činnost je nulitní.

Platební neschopnost společnosti:

 • Zákon stanoví, že jakýkoli převod majetku nebo aktiv a jakékoli obvinění proti společnosti vznesené v posledních šesti měsících před jejím zrušením jsou absolutně neplatné.
 • Kterákoli zúčastněná strana může do pěti let ode dne, kdy dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, podat k soudu návrh na obnovení zápisu společnosti v obchodním rejstříku a znovuotevření likvidačního řízení. Soud musí mít za prokázané, že je to jediný dostupný právní prostředek k vyhovění žádosti.
 • Jakmile dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, může kterákoli zúčastněná strana také k soudu podat návrh na opravu rozvrhu tak, aby byl zařazen majetek společnosti, který byl z rozvrhu vyloučen.

Kterýkoli věřitel, jehož nárok nebyl uspokojen, může do pěti let ode dne výmazu společnosti z obchodního rejstříku k soudu podat žádost, aby mu byl vyplacen poměrný díl podílu, který obdrželi akcionáři dle rozvrhu.

7. Jaké jsou podmínky pro přihlášení a uznání pohledávky?

V každém případě musí být jakákoli pohledávka za dlužníkem – fyzickou nebo právnickou osobou – doložena listinami nebo jiným důkazem tak, aby bylo možné prokázat její pravost a stanovit pořadí pohledávek. Řazení pohledávek je popsáno v bodě 4 výše.

NahoruNahoru

8. Jaká jsou pravidla pro reorganizační řízení?

Viz bod 1 výše.

9. Jaká jsou pravidla pro likvidační řízení?

 • Správce sestaví seznam věřitelů a svolá schůzi. Věřitelé mohou také podat žádost o zařazení do řízení o stanovení pořadí pohledávek. Soud rozhodne, které pohledávky jsou uznatelné a stejným usnesením stanoví konání schůze věřitelů. Schůze se může zúčastnit úpadce i věřitelé a úpadce představí návrh na vyrovnání s věřiteli. Pokud věřitelé návrh schválí, může úpadce pokračovat ve své činnosti. Pokud věřitelé návrh neschválí, přistoupí správce ke zpeněžení majetku úpadce a soud pak samostatným usnesením rozhodne o pořadí věřitelů. Úpadci jsou později usnesením soudu navrácena práva. Pokud je však úpadce shledán vinným z podvodného úpadku, nemohou mu být jeho práva navrácena.
 • Dobrovolná likvidace: Pokud je rozvrh v případě dobrovolné likvidace jak společníky, tak věřiteli na závěrečné schůzi schválen, dojde po nezbytném oznámení skutečnosti obchodnímu rejstříku k výmazu společnosti z tohoto obchodního rejstříku.
 • Likvidace z rozhodnutí soudu: Soud analyzuje zprávu správce konkursní podstaty nebo likvidátora týkající se uspokojení nároků věřitelů a, pokud má její závěry za prokázané, nařídí výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

10. Jaké jsou podmínky pro ukončení řízení?

Výsledkem ukončení všech likvidačních řízení je výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Proti kterémukoli výkonnému vedoucímu pracovníkovi společnosti, který v posledních dvanácti měsících před domnělým datem zrušení společnosti zatajil majetek či listiny, nakládal s majetkem nebo jednal podvodným způsobem, může být zahájeno trestní řízení. V občanském řízení mohou být tito výkonní vedoucí pracovníci shledáni odpovědnými za vrácení jakýchkoli částek náležejících společnosti, a dokonce za náhradu škody. Zákon také stanoví, jak postupovat v případě protiprávní činnosti členů představenstva nebo podvodné činnosti kteréhokoli výkonného vedoucího pracovníka společnosti.

Bližší informace

 • Maltský orgán pro finanční služby English
 • Ministerstvo spravedlnosti a vnitřních věcí English

« Úpadek - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 26-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království