Eiropas Komisija > ETST > Maksātnespēja > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 14-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Maksātnespēja - Luksemburga

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādi ir maksātnespējas procedūru dažādi veidi un mērķi? 1.
1.a) Maksātnespējas definīcija 1.a)
1.b) Procedūru veidi 1.b)
2. Kādi ir nosacījumi, lai uzsāktu katra veida maksātnespējas procedūru? 2.
2.a) Pamatnosacījumi 2.a)
2.b) Reklāma 2.b)
3. Kāda ir dažādo dalībnieku loma? 3.
3.a) Bankrots 3.a)
3.b) Vienošanās ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību 3.b)
3.c) Termiņa pagarinājums 3.c)
3.d) Valsts kontrole pār maksātnespējīgu uzņēmumu 3.d)
3.e) Kopīga parādu nokārtošana 3.e)
4. Kādas ir procedūras uzsākšanas sekas? 4.
5. Kādi ir īpašie noteikumi, kas attiecas uz noteiktām tiesību kategorijām? 5.
6. Kādi noteikumi attiecas uz kaitnieciskām darbībām? 6.
7. Kādi ir nosacījumi prasību iesniegšanai un pieņemšanai ? 7.
8. Kādi noteikumi attiecas uz sanācijas procedūrām? 8.
8.a) Kolektīva parādu nokārtošana 8.a)
8.b) Valsts kontrole pār maksātnespējīgu uzņēmumu 8.b)
9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidācijas procedūru? 9.
10. Kādi ir nosacījumi procedūras izbeigšanai? 10.

 

1. Kādi ir maksātnespējas procedūru dažādi veidi un mērķi?

1.a) Maksātnespējas definīcija

Luksemburgas teorija, pamatojoties uz Beļģijas teorijas skaidro maksātnespēju kā situāciju, kad debitora aktīvi pārsniedz pasīvus.

1.b) Procedūru veidi

Luksemburgas Lielhercogistē pastāv piecas maksātnespējas procedūras. Trīs no tām attiecas tikai uz komersantiem (privātpersonām vai juridiskām personām), viena ir paredzēta tikai privātpersonām, kuras nav komersanti.

Pēdējā skar tikai notārus (tā kā tā ir specifiska ar profesionālu kategoriju saistīta procedūra, tad tā šeit netiks aplūkota).

Bez šīm procedūrām Luksemburgas tiesību aktos, proti, Komerclikuma 593. un tam sekojošos pantos ir paredzēta procedūra, kas ļauj komersantam ar zināmiem nosacījumiem iegūt maksāšanas termiņa pagarinājumu.

Valsts kontrole pār maksātnespējīgu uzņēmumu ir procedūra, kas vērsta uz komersanta, kurš to ir lūdzis, uzņēmējdarbības reorganizācijai. Taču šo procedūru var izmantot arī tad, ja komersants vēlas, lai viņa aktīvi tiktu izdevīgi realizēti.

Bankrota procedūra ir procedūra, kas vērsta uz komersanta, kurš ir kļuvis maksātnespējīgs, īpašuma likvidāciju.

Iepriekšēja vienošanās ar kreditoriem par samaksas kārtību bankrota gadījumā ar zināmiem nosacījumiem ir procedūra, kas pieejama debitoram, kura situācija atbilst nosacījumiem par bankrotu. Kad vienošanās ar kreditoriem par samaksas kārtību notiek, vienojoties par atteikšanos no aktīviem, tad, tāpat kā bankrota procedūras gadījumā, procedūras mērķis ir pieļaut komersanta, kurš ir atteicies no aktīviem, aktīvu likvidāciju.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tomēr šī procedūra atšķiras no bankrota procedūras ar to, ka komersants izvairās no sekām, ko radītu bankrota procedūra.

Arī sanācijas procedūra ir izveidota notāriem, lai tad, kad viņu līdzekļi ir beigušies, viņi varētu izmantot īpašu kārtību, kas vērsta uz uzņēmējdarbības reorganizāciju vai aktīvu izdevīgu realizāciju.

Kopīgas parādu nokārtošanas procedūra ir procedūra, kas pieejama tikai privātpersonām, kas nav komersanti un kas atrodas maksātnespējas situācijā. Tās mērķis ir ļaut prasītājam uzlabot savu finansiālo situāciju, sastādot parādu nokārtošanas plānu.

2. Kādi ir nosacījumi, lai uzsāktu katra veida maksātnespējas procedūru?

2.a) Pamatnosacījumi

Nosacījumi, kas nepieciešami, lai uzsāktu valsts kontroli pār maksātnespējīgu uzņēmumu, attiecas uz prasītāja statusu - viņam noteikti ir jābūt komersantam, un viņam ir jābūt godprātīgam.

Šī komersanta līdzekļiem ir jābūt izbeigušamies.

Taču, neskatoties uz šo līdzekļu izbeigšanos, ir jābūt iespējai reorganizēt uzņēmējdarbību tā, lai varētu samazināt pasīvus.

Bankrota procedūras uzsākšanas nosacījumi bez tā, ka debitoram ir jābūt komersanta statusā, ir tādi, ka viņam ir jābūt pārtraukušam veikt maksājumus un jābūt situācijā, kad ir izbeigušies līdzekļi.

Iepriekšējas vienošanās ar kreditoriem par parāda nomaksu procedūru nosacījumiem ir tie paši, kas bankrota procedūras gadījumā, ar to atšķirību, ka debitoram, kas to lūdz, ir jābūt trūcīgam un godprātīgam (1886. gada 14. aprīļa Likuma par iepriekšēju vienošanos ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību 2. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Komersantam, kas neparedzētu apstākļu dēļ nevar nomaksāt savus parādus, ir atļauts lūgt tirdzniecības strīdu tiesai pagarināt maksāšanas termiņu.

Pagarinājums tiks piešķirts tikai gadījumā, ja komersantam pastāv iespējas atjaunot līdzsvaru starp aktīviem un pasīviem.

Kopīga parādu nokārtošanas procedūra ir pieejama tikai privātpersonām, kas nav komersanti, ar noteikumu, ka viņas nav noorganizējušas savu maksātnespēju un ka debitoram, kas lūdz iespēju izmantot šo procedūru, ir tiesības dzīvot Luksemburgas Lielhercogistē.

Valsts kontroles pār maksātnespējīgu uzņēmumu procedūru (Lielhercoga 1935. gada 25. maija dekrēts, kas papildina likumus, kuri attiecas uz maksājuma termiņa atlikšanu, iepriekšēju vienošanos ar kreditoriem par parāda nomaksu bankrota gadījumā un bankrotu, ieviešot valsts kontroli pār maksātnespējīgu uzņēmumu), iepriekšējas vienošanās procedūru ar kreditoriem par parāda nomaksu (1886. gada 14. aprīļa Likuma par iepriekšēju vienošanos ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību 3. pants), kopīgā parādu nokārtošanas procedūru lielu parādu gadījumā (2000. gada 8. decembra Likuma par lielu parādu nepieļaušanu un ieviešanu, un kopīgas parādu nokārtošanas procedūras ieviešanu lielu parādu gadījumā 3. pants) un maksāšanas termiņa pagarināšanas procedūru uzsāk pēc debitora lūguma.

Taču bankrota procedūru var uzsākt vairākos veidos.

Tā, likums uzliek par pienākumu debitoram, kas ir maksātnespējīgs, to atzīt teritoriāli piekritīgajā tirdzniecības strīdu tiesā (Komerclikuma 440. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Taču Komerclikuma 442. pants nosaka, ka arī komersanta kreditori var paziņot, ka viņš ir maksātnespējīgs.

Tas pats pants ļauj arī tirdzniecības strīdu tiesai administratīvā kārtā pasludināt komersanta bankrotu (proti, gadījumā, ja iepriekšējas vienošanās procedūra ar kreditoriem par parāda nomaksu pirms bankrota pasludināšanas nevainagojas ar panākumiem).

2.b) Reklāma

Reklāma ir paredzēta bankrota procedūras, iepriekšējas vienošanās procedūras ar kreditoriem par parāda nomaksu, maksājuma termiņa atlikšanas procedūras un valsts kontroles pār maksātnespējīgu uzņēmumu procedūras gadījumā.

Runa ir par sludinājumu izvietošanu uz plakātiem un/vai publicēšanu presē.

3. Kāda ir dažādo dalībnieku loma?

3.a) Bankrots

Tāpat kā visās procedūrās, kas aplūkotas iepriekš un kuras attiecas uz komersantiem, par maksātnespējas lietu kompetenta ir teritoriāli piekritīgā apgabaltiesa, kas nodarbojas ar tirdzniecības strīdu lietām (šeit turpmāk «tirdzniecības strīdu tiesa»).

Tā ir tiesa, kas pasludina spriedumu par bankrotu, nosaka maksāšanas izbeigšanas datumu, ieceļ dažādus dalībniekus (uzraudzības tiesnesi, kuratoru), fiksē parādu deklarēšanas datumu un datumu, kad ir jānoslēdz parādu pārbaudes protokols, un pasludina bankrota procedūras beigas.

Īpašuma pārvaldība tiek uzticēta tiesas nozīmētam kuratoram, kura pienākums ir realizēt debitora īpašumu un sadalīt kreditoriem līdzekļus, kuri iegūti šīs realizācijas rezultātā, ievērojot noteikumus par reālajām priekšrocībām un nodrošinājumiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kurators veic savus pienākumus tirdzniecības strīdu tiesas iecelta uzraudzības tiesneša pārraudzībā.

Kopš bankrota pasludināšanas bankrotējušais komersants tiek atstādināts no savu īpašumu pārvaldīšanas un vairs nevar veikt maksāšanu, operācijas un citas darbības ar tiem.

3.b) Vienošanās ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību

Pēc lūguma iesniegšanas tirdzniecības strīdu tiesa uzdod vienam no saviem tiesnešiem pārbaudīt prasītāja situāciju un sastādīt ziņojumu.

Uz šī ziņojuma pamata tiesa var noteikt laika periodu, lai ļautu komersantam īstenot savus piedāvājumus, kas izteikti vienojoties ar kreditoriem.

Pēdējā laikā tā beidzot var izlemt apstiprināt vai neapstiprināt vienošanos.

Šīs procedūras ietvaros tiesa nozīmē vienu no saviem locekļiem, kura pienākums ir no vienas puses iesniegt ziņojumu par debitora situāciju un no otras puses – pārraudzīt, lai līgumā paredzētās darbības tiktu pienācīgi veiktas.

Tāpat kā maksātnespējas procedūras gadījumā, debitors bez nozīmētā tiesneša atļaujas nevar atsavināt, pakļaut riskam vai ieķīlāt īpašumu (1886. gada 14. aprīļa likuma 6. pants).

3.c) Termiņa pagarinājums

Tirdzniecības strīdu tiesa nozīmē uzraudzības tiesnesi, kura uzdevums ir iesniegt tai ziņojumu par debitora situāciju un kurš nosaka maksājuma termiņa pagarinājumu. Šajā sakarā tā nozīmē vienu vai vairākus komisārus, kuru pienākums ir kontrolēt debitora darbību maksājuma termiņa pagarinājuma perioda laikā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Šajā laikā debitors nevar atsavināt, pakļaut riskam vai ieķīlāt savu īpašumu.

3.d) Valsts kontrole pār maksātnespējīgu uzņēmumu

Lūgums ir iesniedzams tā apgabala tirdzniecības strīdu tiesā, kur atrodas komersanta uzņēmuma galvenā ēka vai attiecīgā uzņēmuma administrācijas ēka. Ja nepieciešamie nosacījumi ir izpildīti, tiesa nozīmē vienu no saviem tiesnešiem iesniegt ziņojumu par komersanta situāciju.

No šī brīža komersants zaudē tiesības rīkoties ar saviem īpašumiem (piemēram, tos pārdodot vai ieķīlājot), izņemot gadījumu, ja viņš ir saņēmis tiesas nozīmētā tiesneša rakstisku atļauju.

Tiklīdz ziņojums ir iesniegts, tiesa var noraidīt vai pieņemt pieteikumu.

Atteikuma gadījumā tā ar to pašu spriedumu var pasludināt komersanta bankrotu.

Pretējā gadījumā prasītāja īpašuma pārvaldību nodod viena vai vairāku tiesas ieceltu komisāru pārraudzībai (komisāriem noteikti nav jābūt tiesas tiesnešiem), kam jāizdara komersanta īpašuma inventarizācija un jāsastāda bilance, lai noteiktu komersanta pasīvu un aktīvu stāvokli.

Tad viņš (viņi) sastāda uzņēmuma restrukturizācijas vai aktīvu realizēšanas plānu.

Šo plānu pēc tam dara zināmu komersanta kreditoriem, kā arī viņa līdzdebitoriem un viņa galvotājiem.

Kad plāns ir iesniegts tiesā, tā var to noraidīt (tādā gadījumā tiesa var pasludināt debitoru par bankrotējušu) vai pieņemt (tas padara plānu par obligātu komersantam, viņa galvotājiem un līdzdebitoriem attiecībā uz komersanta kreditoriem).

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.e) Kopīga parādu nokārtošana

Atkarībā no tā, vai tā ir līguma stadija vai tiesas stadija, tiek piemērotas divu veidu procedūras.

Pirmajā gadījumā iesaistās Informācijas un konsultāciju sniegšanas dienests, kas tad izskata lietu un kopā ar debitoru un viņa kreditoriem sastāda sanācijas plāna projektu.

Pēc izstrādāšanas šo projektu iesniedz Starpniecības komisijā, kas, savukārt, piedāvā ieinteresētajām personām (debitoram, kreditoriem) sanācijas plānu, kas ietver pasākumu virkni, sākot no vienkārša ziņojuma vai parādu termiņa pagarināšanas līdz parādu daļējai vai pilnīgai nokārtošanai.

Ja līguma stadija piedzīvo neveiksmi, var uzsākt tiesas stadiju.

To uzsāk debitora dzīvesvietas miertiesā.

Pēc tam puses tiek uzaicinātas pie miertiesneša, kurš var pieprasīt tām iesniegt visus dokumentus vai materiālus, kas ļautu noteikt debitora īpašuma (aktīvu un pasīvu) apmērus.

Uz tiesnesim iesniegto materiālu pamata tiesnesis sastāda sanācijas plānu, kas ietver pasākumus, kuri ļautu debitoram pildīt savas saistības.

Tiesneša sastādītā sanācijas plāna maksimālais ilgums ir septiņi gadi un to var anulēt tikai izņēmuma gadījumos (proti, ja debitors nav ievērojis saistības, kas paredzētas sanācijas plānā).

4. Kādas ir procedūras uzsākšanas sekas?

Vienošanās ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību, bankrota, maksājuma termiņa atlikšanas un valsts kontroles pār maksātnespējīgu uzņēmumu procedūru gadījumos tiek atceltas piespiedu izpildes darbības pret komersantu un pret viņa īpašumiem. Tieši pretēji, neviens no Lielhercogistē spēkā esošajiem likumiem neaizliedz kreditoriem veikt darbības ar mērķi saglabāt viņu debitora īpašumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Visās šajās procedūrās debitors vairs nevar brīvi rīkoties ar saviem īpašumiem.

Tomēr dažos gadījumos rīkoties vēl var, ja to atļauj tirdzniecības strīdu tiesas nozīmētā persona (maksājuma termiņa pagarinājuma vai valsts kontroles pār maksātnespējīgu uzņēmumu gadījumā).

Kopīgas parādu kārtošanas gadījumā debitora prasības iesniegšana Informācijas un konsultāciju sniegšanas dienests likumīgi pārtrauc tiesības izmantot viņa īpašumus, izņemot tās, kuras attiecas uz uzturlīdzekļu maksāšanas saistībām (2000. gada 8. decembra likuma 3. pants).

Ja līguma stadija nedod rezultātus, miertiesnesis, kuram ir lūgts uzsākt juridisko stadiju, var atcelt piespiedu izpildes tiesības ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā minēts iepriekš.

5. Kādi ir īpašie noteikumi, kas attiecas uz noteiktām tiesību kategorijām?

Parasti šajā informācijas lapā apskatītās dažādās procedūras nepieliek punktu debitora līgumiem.

Tomēr šim likumam ir izņēmumi attiecībā uz bankrotu. Tik tiešām, bankrota ietvaros lēmums, ko pieņem tiesa, pasludinot bankrotu, izbeidz darba līgumus (1989. gada 24. maija Likuma par darba līgumiem 30. pants).

Dažādās iepriekšminētās procedūrās, izņemot vienošanās ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību procedūru, netiek pārtrauktas kreditoru privilēģijas.

Tik tiešām, piedaloties balsošanā par vienošanos ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību, kreditori zaudē iespējas izmantot privilēģijas, saņemot reālas garantijas (1886. gada 14. aprīļa likuma 10. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Valsts kontroles pār maksātnespējīgo uzņēmumu procedūras neizdošanās gadījumā ir iespējams ķerties pie divu parādu kompensācijas, ar nosacījumu, ka tie ir likvīdi un nomaksājami pirms sprieduma, kas pasludina bankrotu, vai valsts kontroli pār maksātnespējīgu uzņēmumu, ja parādi ir savstarpēji saistīti un ja tie attiecīgi ir cēlušies no viena un tā paša avota (Luksemburgas apgabaltiesa, 1986. gada 14. maijs, reģistra Nr. 32046).

Līgumā noteiktās kompensācijas nav spēkā, ja tās ir izdarītas periodā pirms bankrota pasludināšanas.

Valsts kontroles pār maksātnespējīgo uzņēmumu, vienošanās ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību, maksāšanas termiņa pagarināšanas gadījumā šādu kompensāciju izmaksa nav iespējama, ja tās ir realizētas, kopš brīža, kad debitors zaudējis tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu.

6. Kādi noteikumi attiecas uz kaitnieciskām darbībām?

Bankrota, valsts kontroles pār maksātnespējīgu uzņēmumu, maksāšanas termiņa pagarināšanas un vienošanās ar kreditoriem par parāda samaksas kārtību procedūru gadījumā debitors zaudē rīcības brīvību veikt noteikta veida darbības, proti, maksāšanas darbības.

Izņemot bankrota procedūru, aizliegums ir spēkā tikai tad, ja debitors nav saņēmis tiesas nozīmētas personas galvojumu.

Jebkuru darbību, kas veikta, pārkāpjot šo aizliegumu, atzīst par spēkā neesošu.

Turklāt bankrota procedūras gadījumā tiesa var anulēt darījumus, kurus debitors veicis periodā pirms maksātnespējas pasludināšanas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Periods pirms maksātnespējas pasludināšanas tiek definēts kā periods, kas sākas no datuma, kurā debitors pārtrauca savus maksājumus. Visas darbības, kuras debitors veic šī perioda laikā, var tikt anulētas. Ja tās ir veiktas par samaksu, ir nepieciešams pierādīt, ka debitora līgumslēdzēji  zināja, ka viņš bija pārtraucis maksājumus.

7. Kādi ir nosacījumi prasību iesniegšanai un pieņemšanai ?

Bankrota procedūras ietvaros spriedums par bankrotēšanu tiek publicēts dažādos avotos (prese, reģistrācija tirdzniecības strīdu tiesā), lai dotu iespēju bankrotējušā debitora kreditoriem uzzināt par situāciju un pieteikties (Komerclikuma 472. pants).

Tad kreditoriem tirdzniecības strīdu tiesas sekretariātā ir jāiesniedz oficiāls paziņojums, kā arī prasības pamatojums (Komerclikuma 496. pants).

Parādus pārbauda kurators, kurš ir atbildīgs par bankrota likvidāciju un var tos noraidīt (Komerclikuma 500. pants).

Vienošanās ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību gadījumā debitoram, kurš iesniedz lūgumu par vienošanos ar kreditoriem, savā iesniegumā ir jānorāda savu kreditoru personas identitāti un dzīvesvietu, kā arī parādu summu (1886. gada 14. aprīļa likuma 3. pants).

Paziņojumu kreditoriem nosūta ar ierakstītu vēstuli (1886. gada 14. aprīļa likuma 8. pants). Ar šo vēstuli viņus uzaicina piedalīties kreditoru sanāksmē.

Uzaicinājumu publicē arī presē.

Kreditoru sanāksmes laikā kreditori deklarē savu aizdevumu summas.

Kā jau tika minēts, piedaloties balsošanā par vienošanos ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību, kreditori zaudē iespējas izmantot privilēģijas, saņemot reālas garantijas (1886. gada 14. aprīļa likuma 10. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Piespiedu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā debitoram ir arī jāpievieno saraksts ar kreditoru vārdiem, viņu aizdevumu summām un dzīvesvietām. Kreditorus apziņo, nosūtot tiem ierakstītu vēstuli (Komerclikuma 596. pants), kā arī ar preses palīdzību.

Sanāksmes laikā, uz kuru viņus uzaicina, viņiem ir jādeklarē savu aizdevumu summa (Komerclikuma 597. pants).

Valsts kontroles pār maksātnespējīgu uzņēmumu gadījumā netiek pielietota aizdevumu deklarēšanas un apstiprināšanas procedūra. Debitors savā iesniegumā tiesai uzrāda savus kreditorus.

Pēc tam tiesa viņus brīdina par restrukturizācijas vai aktīvu realizēšanas plānu, kuru sastāda tiesas nozīmētie komisāri.

8. Kādi noteikumi attiecas uz sanācijas procedūrām?

8.a) Kolektīva parādu nokārtošana

Informācijas un konsultāciju dienests izmeklē lietu un kopā ar debitoru un viņa kreditoriem sastāda sanācijas plāna projektu.

Pēc izstrādāšanas šo projektu iesniedz Starpniecības komisijā, kas, savukārt, piedāvā ieinteresētajām personām (debitoram, kreditoriem) sanācijas plānu, kas ietver pasākumu virkni, sākot no vienkārša ziņojuma vai parādu termiņa pagarināšanas līdz parādu daļējai vai pilnīgai nokārtošanai.

Ja ir vienprātība par visiem sanācijas nosacījumiem, plānu paraksta visas ieinteresētās puses, kā arī Komisijas prezidents un tas tiek pieņemts. Izņemot dažus izņēmuma gadījumus, nosacījumi nemainās.

Ja ir pagājuši seši mēneši kopš debitora pieteikuma iesniegšanas un nav pieņemts neviens sanācijas plāns, Informācijas un konsultāciju sniegšanas dienests parādu gadījumā informē debitoru par labprātīgas sanācijas procedūras neizdošanos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesas stadijas ietvaros tiesnesis sastāda sanācijas plānu, kas ietver pasākumus, kuri ļautu debitoram pildīt savas saistības.

Tiesneša sastādītā atveseļošanas plāna maksimālais ilgums ir septiņi gadi un to var anulēt tikai izņēmuma gadījumos (proti, ja debitors nav ievērojis saistības, kas paredzētas sanācijas plānā).

8.b) Valsts kontrole pār maksātnespējīgu uzņēmumu

Komisārs(i) uzņemas veikt komersanta īpašuma inventarizāciju un sastādīt bilanci, lai noteiktu komersanta pasīvu un aktīvu stāvokli.

Tad viņš (viņi) sastāda uzņēmuma restrukturizācijas vai aktīvu realizēšanas un pārdales plānu.

Realizēšanas projektam ir jāievēro likuma noteiktā kārtība attiecībā uz priekšrocībām un ķīlām.

Šo plānu pēc tam dara zināmu komersanta kreditoriem, kā arī viņa līdzdebitoriem un galvotājiem.

Kad plāns ir iesniegts tiesā, tad to var noraidīt (tādā gadījumā tiesa var pasludināt debitoru par bankrotējušu) vai pieņemt (tas padara plānu par obligātu komersantam, viņa galvotājiem un līdzdebitoriem attiecībā uz komersanta kreditoriem).

Tomēr tiesai ir tiesības noraidīt plānu, ja vairums komersanta kreditori iebilst pret šo plānu (šim vairākumam noteikti jāsastāda 50% no kopējās parādu summas).

Ja restrukturizācijas vai aktīvu realizēšanas plāns ir apstiprināts, komersants atkal var brīvi izmantot savas tiesības.

9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidācijas procedūru?

Noteikumi, kas attiecas uz likvidāciju galvenokārt attiecas uz aktīvu likvidācijas gadījumu un bankrota gadījumu. Taču likums par vienošanos ar kreditoriem par parādu nomaksas kārtību paredz, ka, vienojoties ar kreditoriem par atteikšanos no aktīviem, tiek piemēroti noteikumi par bankrota likvidāciju.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Bankrota gadījumā kurators ķeras pie debitora aktīvu un pasīvu likvidācijas. Viņš veic dažādu bankrotējušās personas īpašumu pārdošanu.

Pēc tam kuratoram ir jānosaka privililiģēto kreditoru prioritārā secība, kā arī atlikums, kas paliek kreditoriem, kuriem nav privilēģiju vai nodrošinājumu. Tad viņš sasauc visas ieinteresētās puses uz kontu uzrādīšanu un uzrāda tiem maksātnespējīgos kontus.

Pēc kontu uzrādīšanas viņš var turpināt izmaksāt kompensācijas kreditoriem, ievērojot kārtību, kas izriet no kontu uzrādīšanas protokola, ko viņš ir sastādījis un ko parakstījis tiesnesis-komisārs un tirdzniecības strīdu tiesas tiesu izpildītājs.

10. Kādi ir nosacījumi procedūras izbeigšanai?

Bankrota gadījumā, ja ir veikti maksājumi, kurators var iesniegt iesniegumu par procedūras izbeigšanu, pēc tam seko spriedums par procedūras izbeigšanu, kas, kā jau to rāda pats nosaukums, pieliek punktu bankrota procedūrai.

Vienošanās ar kreditoriem par parādu nomaksas kārtību, maksājumu termiņa atlikšanas un valsts kontroles pār uzņēmuma maksātnespēju gadījumā lēmums, ar kuru tiesa nozīmē prasīto pasākumu, pieliek punktu procedūrai.

Spriedums par bankrotu var bankrotējušajam debitoram piespriest divu veidu sodu : kriminālsodu un civilsodu.

Tiesa var pieņemt sankcijas pret bankrotējušo debitoru, piespriežot civilsodu vai kriminālsodu.

Ja tiesa konstatē, ka bankrots ir radies bankrotējušās personas pieļauto raksturīgo un rupjo kļūdu dēl, tā var pasludināt aizliegumu veikt komercdarbību, neskatoties uz to, vai tā ir tieša vai ar citas personas starpniecību. Šis aizliegums ietver arī aizliegumu veikt pienākumus, kas saistīti ar lēmējvaru uzņēmuma vadībā.

Citu civilsodu vidū attiecībā uz komercuzņēmumu bankrotiem ir iespēja, ka bankrots tiek attiecināts uz uzņēmumu vadītājiem un viņu darbības iespējām saskaņā ar Civillikuma 1382. un 1383. pantu (kopīga tiesiskā atbildība) un saskaņā ar likuma par komercuzņēmumiem 59. un 192. pantu.

Bankrotējušajai personai var piemērot arī kriminālsodus (bankrotus).

« Maksātnespēja - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 14-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste