Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Λουξεµβούργο

Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Λουξεµβούργο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποια είναι τα διάφορα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας και οι στόχοι τους 1.
1.α) Ορισμός της αφερεγγυότητας 1.α)
1.β) Είδη διαδικασιών 1.β)
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για κάθε είδος διαδικασίας αφερεγγυότητας; 2.
2.α) Προϋποθέσεις ουσίας 2.α)
2.β) Δημοσιότητα 2.β)
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων; 3.
3.α) Πτώχευση 3.α)
3.β) Πτωχευτικός συμβιβασμός 3.β)
3.γ) Αναστολή εκκαθάρισης 3.γ)
3.δ) Ελεγχόμενη διαχείριση 3.δ)
3.ε) Ικανοποίηση δανειστών 3.ε)
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις ζημιογόνες ενέργειες; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
8.α) Ικανοποίηση δανειστών 8.α)
8.β) Ελεγχόμενη διαχείριση 8.β)
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 9.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποια είναι τα διάφορα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας και οι στόχοι τους

1.α) Ορισμός της αφερεγγυότητας

Το λουξεμβουργιανό δίκαιο, εμπνεόμενο από το βελγικό δίκαιο, ορίζει την αφερεγγυότητα ως την κατάσταση κατά την οποία τα χρέη είναι ανώτερα του ενεργητικού ενός οφειλέτη.

1.β) Είδη διαδικασιών

Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου προβλέπονται πέντε διαδικασίες αφερεγγυότητας. Τρεις από αυτές αφορούν αποκλειστικά τους εμπόρους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ενώ μια άλλη κατηγορία αφορά αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα μη εμπόρους.

Η τελευταία κατηγορία αφορά αποκλειστικά τους συμβολαιογράφους (εφόσον η κατηγορία αυτή αφορά μόνον μία κατηγορία επαγγελματιών, δεν θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του παρόντος δελτίου).

Πέραν των διαδικασιών αυτών, προβλέπεται στο λουξεμβουργιανό δίκαιο μια διαδικασία βάσει των άρθρων 593 και επόμενα του Εμπορικού Κώδικα που επιτρέπει στον έμπορο να επιτύχει υπό ορισμένους όρους αναστολή πληρωμών.

Η διαδικασία ελεγχόμενης διαχείρισης τείνει στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εμπόρου ο οποίος υποβάλλει τη σχετική αίτηση. Πάντως, το ευεργέτημα που απορρέει από την εν λόγω διαδικασία μπορεί επίσης να ζητηθεί όταν ο έμπορος επιθυμεί την άρτια εκκαθάριση των στοιχείων ενεργητικού του.

Η πτωχευτική διαδικασία τείνει στη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του εμπόρου που κατέστη αφερέγγυος.

Ο πτωχευτικός συμβιβασμός είναι μια διαδικασία που προβλέπεται, υπό ορισμένους όρους, για τον οφειλέτη που πληροί τους όρους της πτώχευσης. Όταν ο πτωχευτικός συμβιβασμός γίνει μέσω της παραίτησης από τα στοιχεία ενεργητικού, η διαδικασία, αντί της διαδικασίας πτώχευσης, θα έχει ως στόχο το να επιτρέψει την εκκαθάριση των στοιχείων ενεργητικού του εμπόρου ο οποίος παραιτήθηκε από αυτά.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πάντως, η διαδικασία αυτή διαφέρει από τη διαδικασία πτώχευσης λόγω του γεγονότος ότι ο έμπορος διαφεύγει από τις επιπτώσεις που παράγονται βάσει της πτωχευτικής διαδικασίας.

Μια διαδικασία εξυγίανσης εφαρμόζεται επίσης για τους συμβολαιογράφους ώστε να τους επιτραπεί, όταν κλονίζεται η πιστωτική τους ικανότητα, να επωφεληθούν από ένα ειδικό καθεστώς ενόψει της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων τους ή της άρτιας εκκαθάρισης των στοιχείων ενεργητικού τους.

Η διαδικασία της ικανοποίησης των δανειστών είναι διαδικασία που προβλέπεται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι έμποροι τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Στόχος της είναι να επιτρέψει στον αιτούντα να αποκαταστήσει τη χρηματοπιστωτική του κατάσταση με τη θέσπιση ενός σχεδίου εξόφλησης των χρεών του.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για κάθε είδος διαδικασίας αφερεγγυότητας;

2.α) Προϋποθέσεις ουσίας

Για την ελεγχόμενη διαχείριση, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνδέονται με την ιδιότητα του αιτούντος που πρέπει οπωσδήποτε να είναι έμπορος και καλής πίστης.

Η πιστωτική ικανότητα αυτού του τελευταίου πρέπει να έχει κλονιστεί.

Πάντως, παρά αυτόν τον κλονισμό στην πιστωτική ικανότητα, θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα αναδιοργάνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τρόπο ώστε να μειωθεί το παθητικό.

Για την πτωχευτική διαδικασία, προϋπόθεση είναι, πέρα από την ιδιότητα του εμπόρου του οφειλέτη, αυτός ο τελευταίος να έχει παύσει τις πληρωμές του και να είναι σε κατάσταση κλονισμού της πιστωτικής του ικανότητας.

Για τη διαδικασία εκκαθάρισης, οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες με την πτώχευση με τη διαφορά ότι ο οφειλέτης που υποβάλει τη σχετική αίτηση πρέπει να είναι σε δυσχερή θέση και καλή πίστη (άρθρο 2 του νόμου της 14ης Απριλίου 1886 σχετικά με τον πτωχευτικό συμβιβασμό).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επιτρέπεται στον έμπορο, ο οποίος δεν είναι σε θέση μετά από έκτακτα γεγονότα να πληρώσει τα χρέη του, να ζητήσει αναστολή πληρωμών από το Εμποροδικείο.

Η αναστολή αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί παρά μόνον εάν η κατάσταση του εμπόρου εμπεριέχει στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ παθητικού και ενεργητικού.

Η διαδικασία ικανοποίησης δανειστών αφορά μόνον φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του εμπόρου εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν οργανώσει την αφερεγγυότητά τους και ο οφειλέτης που ζητά να επωφεληθεί της διαδικασίας έχει νόμιμη διαμονή στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Οι διαδικασίες ελεγχόμενης διαχείρισης (άρθρο 1 του διατάγματος του Μεγάλου Δουκάτου της 25ης Μαΐου 1935 που συμπληρώνει την νομοθεσία σχετικά με τις αναστολές πληρωμών, την ειδική εκκαθάριση στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας και την πτώχευση για τη θέσπιση καθεστώτος ελεγχόμενης διαχείρισης) εκκαθάρισης (άρθρο 3 του νόμου της 14ης Απριλίου 1886 σχετικά με τον πτωχευτικό συμβιβασμό), ικανοποίηση δανειστών σε περιπτώσεις υπερχρέωσης (άρθρο 3 του νόμου της 8ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την πρόληψη της υπερχρέωσης που εισάγει μια διαδικασία ικανοποίησης δανειστών σε περιπτώσεις υπερχρέωσης) και η διαδικασία αναστολής πληρωμών εφαρμόζονται κατόπιν αιτήσεως αποκλειστικά του οφειλέτη.

Η πτωχευτική διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με διάφορους τρόπους.

Έτσι ο νόμος υποχρεώνει τον οφειλέτη που βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης να προβεί σε ομολογία ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Εμποροδικείου (άρθρο 440 του Εμπορικού Κώδικα).

Πάντως, το άρθρο 442 του Εμπορικού Κώδικα επιτρέπει επίσης στους πιστωτές ενός εμπόρου να ζητήσουν την πτώχευσή του.

Το ίδιο άρθρο επιτρέπει επίσης στο Εμποροδικείο να κηρύξει αυτεπαγγέλτως την πτώχευση του εμπόρου (ιδίως σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας πτωχευτικού συμβιβασμού).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.β) Δημοσιότητα

Προβλέπονται μέτρα δημοσιότητας στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, του πτωχευτικού συμβιβασμού, της αναστολής πληρωμών και της ελεγχόμενης διαχείρισης.

Πρόκειται για μέτρα δημοσίευσης με αφισοκόλληση και/ή μέσω του τύπου.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων;

3.α) Πτώχευση

Όπως και για όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο και αφορούν τους εμπόρους, αρμοδιότητα στον τομέα της πτώχευσης έχει το Πρωτοδικείο το κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο για εμπορικές υποθέσεις (στο εξής «το Εμποροδικείο»).

Το δικαστήριο αυτό θα κηρύξει την πτώχευση, θα καθορίσει την ημερομηνία παύσης των πληρωμών, θα κατονομάσει τους διάφορους παρεμβαίνοντες (εισηγητή-δικαστή, σύνδικο), θα καθορίσει την ημερομηνία για τη δήλωση απαιτήσεων και την ημερομηνία για την περάτωση της διαδικασίας ελέγχου των απαιτήσεων και θα αποφανθεί για την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η διαχείριση των αγαθών ανατίθεται σε σύνδικο ο οποίος ορίζεται από το δικαστήριο και είναι επιφορτισμένος με την αναγκαστική εκτέλεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και την κατανομή του προϊόντος που θα απορρεύσει από την αναγκαστική εκτέλεση μεταξύ των διαφόρων πιστωτών, τηρουμένων των κανόνων σχετικά με τα προνόμια και τις εμπράγματες ασφάλειες.

Ο σύνδικος θα ασκήσει τα καθήκοντά του υπό τον έλεγχο του εισηγητή δικαστή ο οποίος θα οριστεί από το Εμποροδικείο.

Από την κήρυξη της πτώχευσης, ο πτωχεύσας έμπορος στερείται της διαχείρισης των περιουσιακών του στοιχείων και δεν μπορεί να προβεί σε πληρωμές, και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις επί των στοιχείων αυτών.

3.β) Πτωχευτικός συμβιβασμός

Μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης, το Εμποροδικείο ορίζει έναν από τους δικαστές του για τον έλεγχο της κατάστασης του αιτούντος και θεσπίζει έκθεση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Βάσει της έκθεσης αυτής, το δικαστήριο μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον έμπορο για την υλοποίηση των προτάσεων του έναντι των πιστωτών του, στο πλαίσιο του πτωχευτικού συμβιβασμού.

Τέλος, θα μπορεί να αποφανθεί για την έγκριση ή μη του πτωχευτικού συμβιβασμού.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, το δικαστήριο θα ορίσει ένα από τα μέλη του που θα έχει ως καθήκον από τη μια πλευρά να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση του οφειλέτη και από την άλλη πλευρά να ελέγξει την άρτια διεξαγωγή των πράξεων πτωχευτικού συμβιβασμού.

Όπως και στο πλαίσιο της πτώχευσης, ο οφειλέτης δεν μπορεί πλέον να διαθέτει, να υποθηκεύει ή να δεσμεύεται χωρίς έγκριση του δικαστή (άρθρο 6 του νόμου της 14ης Απριλίου 1986).

3.γ) Αναστολή εκκαθάρισης

Το Εμποροδικείο ορίζει έναν εισηγητή-δικαστή επιφορτισμένο να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση του οφειλέτη ο οποίος και θα μπορεί να χορηγήσει την αναστολή πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή, θα ορίσει έναν ή περισσότερους εισηγητές δικαστές που θα είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των πράξεων του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της αναστολής.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο οφειλέτης δεν μπορεί να διαθέσει, να υποθηκεύσει ή να δεσμεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία.

3.δ) Ελεγχόμενη διαχείριση

Η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον του Εμποροδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του εμπόρου ή η καταστατική έδρα της ενεχόμενης εταιρείας.

Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο θα αναθέσει σε έναν από τους δικαστές του να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση του εμπόρου.

Ο έμπορος χάνει από τη στιγμή εκείνη το δικαίωμα να διαθέτει τα περιουσιακά του στοιχεία (παραδείγματος χάρη με πώληση ή ενεχυρίαση) εκτός αν λάβει γραπτή έγκριση του αρμόδιου δικαστή.

Όταν κατατεθεί η έκθεση, το δικαστήριο θα μπορεί να απορρίψει ή να δεχθεί την αίτηση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε περίπτωση απόρριψης, θα μπορεί να αποφανθεί με την ίδια απόφαση σχετικά με την πτώχευση του εμπόρου.

Σε αντίθετη περίπτωση, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος θα τεθεί υπό τον έλεγχο ενός ή περισσότερων εισηγητών που θα διοριστούν από το δικαστήριο (οι εισηγητές δεν θα είναι υποχρεωτικά δικαστές) θα πρέπει να καταρτίσουν έναν κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του εμπόρου και να καταρτίσουν έναν ισολογισμό για τον καθορισμό της κατάστασης του παθητικού και του ενεργητικού αυτού του τελευταίου.

Στη συνέχεια θα καταρτίσει (καταρτίσουν) ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της επιχείρησης ή ένα σχέδιο αναγκαστικής εκτέλεσης των στοιχείων του ενεργητικού.

Το σχέδιο αυτό στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές του εμπόρου καθώς επίσης στους εγγυητές του.

Όταν υποβληθεί το σχέδιο, το δικαστήριο θα μπορεί να το απορρίψει (στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να αποφανθεί για την πτώχευση του οφειλέτη) ή να το εγκρίνει (πράγμα που θα καταστήσει το σχέδιο υποχρεωτικό για τον έμπορο, τους εγγυητές και συνοφειλέτες αυτού του τελευταίου έναντι των πιστωτών του).

3.ε) Ικανοποίηση δανειστών

Θα παρέμβουν δύο είδη υπηρεσιών, αναλόγως αν πρόκειται για το πλαίσιο της συμβατικής φάσης ή της δικαστικής φάσης.

Στην πρώτη περίπτωση, θα παρέμβει η υπηρεσία πληροφοριών και το συμβούλιο υπερχρέωσης («SIC») που θα εξετάσει το φάκελο και θα θεσπίσει, με τον οφειλέτη και τους πιστωτές του, ένα σχέδιο ανασυγκρότησης.

Το σχέδιο αυτό, μόλις θεσπιστεί θα υποβληθεί στην επιτροπή διαμεσολάβησης που με τη σειρά της θα προτείνει στους ενδιαφερομένους (οφειλέτη, πιστωτές) ένα σχέδιο ανασυγκρότησης το οποίο θα περιλαμβάνει ένα φάσμα μέτρων που θα μπορούν να είναι από μια απλή έκθεση ή επανακατάταξη της πληρωμής των χρεών μέχρι τη μερική ή συνολική πληρωμή των χρεών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στην περίπτωση αποτυχίας της συμβατικής φάσης, θα μπορεί να ξεκινήσει η δικαστική φάση.

Θα ξεκινήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.

Οι διάδικοι θα κληθούν ενώπιον του ειρηνοδίκη ο οποίος θα μπορεί να απαιτήσει την κοινοποίηση όλων των εγγράφων ή στοιχείων τα οποία θα επιτρέπουν να προσδιοριστεί η περιουσία του οφειλέτη (ενεργητικό και παθητικό).

Βάσει των στοιχείων που θα του υποβληθούν, ο δικαστής θα καταρτίσει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που θα περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα επιτρέπουν στον οφειλέτη να αντιμετωπίσει τις δεσμεύσεις του.

Το σχέδιο ανασυγκρότησης που θα καταρτιστεί από τον δικαστή θα έχει μέγιστη διάρκεια επτά ετών και θα μπορεί να καταστεί άκυρο σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων (ιδίως όταν ο οφειλέτης δεν θα έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του σχεδίου ανασυγκρότησης).

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας;

Στις διαδικασίες πτωχευτικού συμβιβασμού, πτώχευσης, αναστολής πληρωμών και ελεγχόμενης διαχείρισης, αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση κατά του εμπόρου και των περιουσιακών του στοιχείων. Αντίθετα, κανένα ισχύον στο Μεγάλο Δουκάτο νομοθετικό κείμενο δεν εμποδίζει τους πιστωτές να προβούν σε πράξεις που θα στοχεύουν στη συντήρηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη τους.

Σε όλες τις διαδικασίες αυτές, ο οφειλέτης δεν θα μπορεί πλέον να διαθέτει ελεύθερα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Πάντως, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πράξεις διάθεσης θα μπορούν να γίνουν μέσω της έγκρισης του προσώπου που έχει οριστεί από το εμποροδικείο (για θέματα αναστολής πληρωμών ή ελεγχόμενης διαχείρισης).

Στην περίπτωση της ικανοποίησης δανειστών, η υποβολή της αίτησης του οφειλέτη ενώπιον του «SIC» συνεπάγεται αυτοδικαίως την αναστολή της εκτέλεσης των περιουσιακών του στοιχείων, με εξαίρεση με εκείνα που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής (άρθρο 3 του νόμου της 8ης Δεκεμβρίου 2000).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στην περίπτωση αποτυχίας της συμβατικής φάσης, ο ειρηνοδίκης ενώπιον του οποίου θα διεξαχθεί η δικαστική φάση θα μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση υπό τους ίδιους όρους με τους προαναφερθέντες.

5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων;

Καταρχήν, οι διάφορες διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο δεν θέτουν τέλος στις συμβάσεις του οφειλέτη. Πάντως ο κανόνας αυτός έχει εξαιρέσεις στην περίπτωση της πτώχευσης.

Πράγματι, στο πλαίσιο της πτώχευσης, η απόφαση που εκδίδεται από το δικαστήριο το οποίο κηρύσσει την πτώχευση θέτει τέλος στις συμβάσεις εργασίας (άρθρο 30 του νόμου της 24ης Μαΐου 1989 σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας).

Οι διάφορες προαναφερθείσες διαδικασίες δεν θέτουν τέλος στα προνόμια των πιστωτών, με εξαίρεση τη διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού.

Πράγματι, η συμμετοχή στην ψηφοφορία για τον πτωχευτικό συμβιβασμό προκαλεί απώλεια της θέσης των προνομιούχων πιστωτών έναντι των πιστωτών που έχουν εμπράγματες ασφάλειες (άρθρο 10 του νόμου της 14ης Απριλίου 1886).

Στην περίπτωση πτώχευσης και ελεγχόμενης διαχείρισης, είναι δυνατόν να υπάρξει αντιστάθμιση των δύο χρεών εφόσον είναι ρευστά και απαιτητά πριν γίνει η κήρυξη της πτώχευσης ή της ελεγχόμενης διαχείρισης ή εφόσον τα χρέη συνδέονται και απορρέουν από την ίδια πηγή (Πρωτοδικείο Λουξεμβούργου, 14 Μαΐου 1986, αριθ. 32046).

Οι συμβατικές αντισταθμίσεις είναι άκυρες εφόσον πραγματοποιήθηκαν σε περιπτώσεις πτωχεύσεων κατά την ύποπτη περίοδο.

Όσον αφορά την ελεγχόμενη διαχείριση, την εκκαθάριση, την αναστολή πληρωμών, τέτοιου είδους αντισταθμίσεις είναι αδύνατες εφόσον πραγματοποιούνται από τη στιγμή που ο οφειλέτης απώλεσε το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης των δικαιωμάτων και των περιουσιακών του στοιχείων.

6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις ζημιογόνες ενέργειες;

Στις διαδικασίες πτώχευσης, ελεγχόμενης διαχείρισης, αναστολής πληρωμών και πτωχευτικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης χάνει την ελευθερία να προβαίνει σε ορισμένα είδη πράξεων, ιδίως πράξεων πληρωμών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Με εξαίρεση την πτώχευση, η απαγόρευση δεν ισχύει εάν ο οφειλέτης δεν παρέλαβε την έγκριση του προσώπου που ορίστηκε από το δικαστήριο.

Οποιαδήποτε πράξη πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης είναι άκυρη.

Εξάλλου, στον τομέα της πτώχευσης, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από τον οφειλέτη κατά τη διάρκεια της ύποπτης περιόδου.

Η ύποπτη περίοδος ορίζεται ως η περίοδος που ξεκινάει από την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης έπαψε τις πληρωμές του. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής όλες οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από τον οφειλέτη μπορούν να ακυρωθούν. Αν πραγματοποιήθηκαν επ’ αμοιβή, θα πρέπει να υποβληθεί η απόδειξη ότι οι αντισυμβαλλόμενοι του οφειλέτη γνώριζαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση παύσης πληρωμών.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων;

Στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, η απόφαση για την κήρυξη της πτώχευσης δημοσιεύεται με διάφορους τρόπους (τύπος, εγγραφή στο Εμποροδικείο) ώστε να επιτραπεί στους πιστωτές του πτωχεύσαντος οφειλέτη να λάβουν γνώση της κατάστασης και να δηλώσουν τις απαιτήσεις τους (άρθρο 472 του Εμπορικού Κώδικα).

Οι πιστωτές θα πρέπει να κάνουν μια δήλωση απαιτήσεων στη γραμματεία του Εμποροδικείου και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους (άρθρο 456 του Εμπορικού Κώδικα).

Οι απαιτήσεις ελέγχονται από τον σύνδικο που είναι επιφορτισμένος με την εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας και μπορούν να απορριφθούν από αυτόν (άρθρο 500 του Εμπορικού Κώδικα).

Σε θέματα εκκαθάρισης, ο οφειλέτης που υποβάλει αίτηση εκκαθάρισης πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία των πιστωτών του, καθώς και το ύψος των απαιτήσεων τους (άρθρο 3 του νόμου της 14ης Απριλίου 1886).

Η κοινοποίηση στους πιστωτές γίνεται με συστημένη επιστολή (άρθρο 8 του νόμου της 14ης Απριλίου 1886). Με την επιστολή αυτή θα κληθούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση των πιστωτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η πρόσκληση αυτή θα δημοσιευτεί επίσης μέσω του τύπου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των πιστωτών, οι πιστωτές θα αναγγείλουν το ποσό των απαιτήσεων τους.

Όπως διευκρινίσαμε ήδη, η συμμετοχή στην ψηφοφορία θα έχει ως συνέπεια την απώλεια της ιδιότητας των προνομιούχων απαιτήσεων για όλες τις απαιτήσεις που έχουν εμπράγματη ασφάλεια (άρθρο 10 του νόμου της 14ης Απριλίου 1886).

Σε περίπτωση αναστολής της εκτέλεσης, ο οφειλέτης θα οφείλει επίσης να υποβάλει κατάλογο με τα ονόματα των πιστωτών του καθώς και το ύψος των απαιτήσεων τους και την κατοικία τους.

Οι πιστωτές θα κληθούν με συστημένη επιστολή (άρθρο 596 του Εμπορικού Κώδικα) και μέσω του τύπου.

Κατά τη συνέλευση των πιστωτών θα πρέπει να αναγγείλουν το ύψος των απαιτήσεων τους (άρθρο 597 του Εμπορικού Κώδικα).

Όσον αφορά την ελεγχόμενη διαχείριση, δεν προβλέπεται διαδικασία δήλωσης απαιτήσεων και αποδοχής των απαιτήσεων. Ο οφειλέτης στην αίτησή του θα αναφέρει στο δικαστήριο τα στοιχεία ταυτότητας των πιστωτών του.

Οι πιστωτές αυτοί θα ενημερωθούν μεταγενέστερα από το δικαστήριο σχετικά με το σχέδιο ανασυγκρότησης ή με την εκκαθάριση των στοιχείων ενεργητικού που θα γίνει από τους εισηγητές που διορίστηκαν από το δικαστήριο.

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

8.α) Ικανοποίηση δανειστών

Το SIC θα εξετάσει το φάκελο και θα θεσπίσει, με τον οφειλέτη και τους πιστωτές του ένα σχέδιο ανασυγκρότησης.

Αφής στιγμής θεσπιστεί το σχέδιο, υποβάλλεται στην επιτροπή διαμεσολάβησης η οποία με τη σειρά της θα προτείνει στους ενδιαφερομένους (οφειλέτη, πιστωτές) ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που θα περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που θα κυμαίνονται από την απλή αναβολή της καταβολής του χρέους ή την αναδιάρθρωση της πληρωμής του χρέους μέχρι τη μερική ή ολική εξόφληση του χρέους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το σχέδιο θα υπογραφεί, στην περίπτωση συμφωνίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της ανασυγκρότησης, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και από τον πρόεδρο της Επιτροπής και θα γίνει δεκτό. Πλην εξαιρέσεων, οι λεπτομέρειες αυτές δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Μετά από την παρέλευση έξι μηνών από της υποβολής της αιτήσεως του οφειλέτη εφόσον κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης δεν έχει γίνει δεκτό, το SIC ενημερώνει τον οφειλέτη για την αποτυχία της διαδικασίας φιλικού διακανονισμού.

Στο πλαίσιο της δικαστικής φάσης, ο δικαστής θα θεσπίσει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα που θα επιτρέπουν στον οφειλέτη να αντιμετωπίσει τις δεσμεύσεις του.

Το σχέδιο ανασυγκρότησης που θα έχει θεσπιστεί από τον δικαστή θα έχει μέγιστη διάρκεια επτά ετών και θα μπορεί να καταστεί ανενεργό σε περιορισμένες περιπτώσεις (ιδίως όταν ο οφειλέτης δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του σχεδίου ανασυγκρότησης).

8.β) Ελεγχόμενη διαχείριση

Ο (οι) εισηγητής (-ες) θα προβεί (-ουν) στην κατάρτιση μιας απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του εμπόρου καθώς και σε ένα ισολογισμό για τον καθορισμό της κατάστασης του παθητικού και του ενεργητικού του εμπόρου.

Στη συνέχεια θα καταρτίσει (-ουν) ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της επιχείρησης ή ένα σχέδιο εκκαθάρισης των στοιχείων ενεργητικού και κατανομής τους.

Το σχέδιο εκκαθάρισης θα πρέπει να λάβει υπόψη τη σειρά που προβλέπεται από το νόμο για τα προνόμια και τις υποθήκες.

Το εν λόγω σχέδιο στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές του εμπόρου καθώς και σε συνοφειλέτες και στους εγγυητές τους.

Όταν του υποβληθεί το σχέδιο, το δικαστήριο θα μπορεί να το απορρίψει (στην περίπτωση αυτή μπορεί να κηρύξει την πτώχευση του οφειλέτη) ή να το δεχθεί (πράγμα που θα καταστήσει το σχέδιο υποχρεωτικό για τον έμπορο, τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες του έναντι των πιστωτών του).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πάντως θα πρέπει να απορριφθεί το σχέδιο εάν η πλειοψηφία των πιστωτών του εμπόρου αντιταχθεί σε αυτό (η πλειοψηφία αυτή πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 50% του συνόλου των χρεών).

Εάν το σχέδιο ανασυγκρότησης ή εκκαθάρισης των στοιχείων ενεργητικού γίνει δεκτό, ο έμπορος ανακτά την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων του.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση;

Οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση αφορούν ουσιαστικά την περίπτωση της εκκαθάρισης του ενεργητικού στην περίπτωση πτώχευσης. Πάντως, ο νόμος για την εκκαθάριση προβλέπει ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης μέσω άφεσης των στοιχείων ενεργητικού εφαρμόζονται οι κανόνες της πτωχευτικής διαδικασίας.

Στην περίπτωση πτώχευσης, ο σύνδικος θα προβεί στην εκκαθάριση των στοιχείων ενεργητικού του οφειλέτη καθώς και του παθητικού του. Θα προβεί στην πώληση των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχει ο πτωχεύσας.

Στη συνέχεια, ο σύνδικος θα καταρτίσει τη σειρά προτίμησης των προνομιούχων πιστωτών και το υπόλοιπο θα περιέλθει στους πιστωτές που δεν διαθέτουν προνόμια ή ασφάλειες. Στην συνέχεια θα καλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην απόδοση λογαριασμών και θα τους παρουσιάσει τους λογαριασμούς της πτώχευσης.

Μετά την απόδοση λογαριασμών, θα μπορεί να προβεί στην αποζημίωση των πιστωτών, τηρώντας τη σειρά που απορρέει από τα πρακτικά της απόδοσης λογαριασμών τα οποία θεσπίστηκαν από τον ίδιο και υπογράφηκαν και από τον εισηγητή δικαστή και τον γραμματέα του Εμποροδικείου.

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας;

Στην περίπτωση πτώχευσης, όταν θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, ο σύνδικος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση περάτωσης που θα ακολουθηθεί από την απόφαση για την περάτωση της διαδικασίας η οποία, όπως απορρέει από την ονομασία της, θα θέσει τέλος στην πτωχευτική διαδικασία.

Όσον αφορά τον πτωχευτικό συμβιβασμό, την αναστολή πληρωμών, την ελεγχόμενη διαχείριση, η απόφαση με την οποία το δικαστήριο εγκρίνει το αιτούμενο μέτρο θέτει τέλος στη διαδικασία.

Η απόφαση για την κήρυξη της πτώχευσης μπορεί να περιέχει δύο είδη κυρώσεων κατά του πτωχεύσαντος οφειλέτη: ποινικές κυρώσεις και αστικές κυρώσεις.

Το δικαστήριο θα μπορεί να επιβάλει κυρώσεις έναντι του πτωχεύσαντος οφειλέτη, αστικές και ποινικές.

Εάν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτώχευση απορρέει από σοβαρά σφάλματα που διαπράχθηκαν από τον πτωχεύσαντα, θα μπορεί να διατάξει απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας είτε από τον ίδιο είτε εμμέσως μέσω άλλου προσώπου. Η απαγόρευση αυτή περιλαμβάνει επίσης την απαγόρευση άσκησης καθηκόντων που συνεπάγονται καθήκοντα λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο μιας εταιρείας.

Μεταξύ των λοιπών αστικών κυρώσεων, υπάρχει για τις πτωχεύσεις εμπορικών εταιρειών η δυνατότητα η πτώχευση να επεκταθεί στα διευθύνοντα στελέχη τους, βάσει των άρθρων 1382 και 1383 του αστικού κώδικα (ευθύνη κοινού δικαίου) και βάσει των άρθρων 59 και 192 του νόμου για τις εμπορικές εταιρείες.

Ποινικές κυρώσεις (χρεωκοπίες) θα μπορούν επίσης να επιβληθούν έναντι του πτωχεύσαντος.

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Λουξεµβούργο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο