Europeiska Kommissionen > ERN > Konkurs > Lettland

Senaste uppdatering: 10-04-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Konkurs - Lettland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka olika slag av insolvensförfaranden står till buds och vad har de för syften? 1.
2. Vilka är förutsättningarna för att ett insolvensförfarande skall inledas? 2.
3. Vilken roll i förfarandena har de personer som berörs av dem? 3.
4. Vilka verkningar får inledandet av förfarandet? 4.
5. Vad finns det för särskilda regler för vissa slags fordringar? 5.
6. Vad finns det för regler i fråga om handlingar som skadar borgenärerna? 6.
7. Vilka är villkoren för anmälan och erkännande av fordringar? 7.
8. Vad finns det för regler om omstruktureringsåtgärder? 8.
9. Vad finns det för regler om likvidation? 9.
10. Vilka är villkoren för förfarandets avslutande? 10.

 

1. Vilka olika slag av insolvensförfaranden står till buds och vad har de för syften?

Enligt nationell lagstiftning avses med insolvens att en gäldenär inte längre kan betala sina skulder när de förfaller till betalning. Insolvens fastställs genom ett domstolsbeslut.

Inledandet av ett insolvensförfarande kan utmynna i följande :

 1. Sanering: insolvensproblemet löses genom att man genomför en åtgärdsplan för att undvika eventuell konkurs och återställa gäldenärens solvens och möjligheter att betala borgenärernas fordringar.

  Särskilt vid beslut om att genomföra en sanering är det förbjudet för prioriterade borgenärer att utöva sina rättigheter avseende gäldenärsegendom som ställts som säkerhet för deras fordringar innan saneringsplanen förkastas, eller – om denna godkänns – innan saneringen har upphört eller slutförts.

 2. Ackord: insolvensproblemet löses genom att borgenärerna och gäldenären avtalar om hur denne ska fullgöra sina skyldigheter.

   I synnerhet borgenärerna är bundna av villkoren i ackordsuppgörelsen och de måste följa dem även om de har röstat mot ackordsuppgörelsen eller inte deltagit i omröstningen. Dessutom får borgenärssammanträdet inte besluta om sanering eller inledande av ett konkursförfarande så länge som ackordsuppgörelsen gäller.

 3. Konkurs: insolvensproblemet löses genom att gäldenärens egendom likvideras och de medel som influtit genom likvideringen fördelas mellan borgenärerna för att tillgodose deras fordringar.

  I Lettland finns det inga förebyggande åtgärder för att förbättra solvensen innan insolvensförfarandet inleds, och inte heller något informellt omstrukturerings- och rekonstruktionsförfarande.

  Till börjanTill början

2. Vilka är förutsättningarna för att ett insolvensförfarande skall inledas?

Följande personkategorier kan bli föremål för ett insolvensförfarande:

 1. alla företag och bolag som finns upptagna i företagsregistret.
 2. statliga och kommunala företag samt företag som befinner sig i en övergångsfas.

Fysiska personer kan inte bli föremål för ett insolvensförfarande.

Följande personer kan begära att en domstol inleder ett insolvensförfarande:

 1. En gäldenär eller en likvidator (likvidationskommitté).
 2. En borgenär eller grupp av borgenärer.
 3. Förvaltaren av insolvensärendet i fråga.
 4. Behöriga statliga och kommunala myndigheter.

När gäldenären har förklarats insolvent ska förvaltaren vidta följande åtgärder:

 1. Inom tre dagar efter det att gäldenären försatts i konkurs ska förvaltaren skicka en anmälan och en kopia av domstolsbeslutet till företagsregistret English - latviešu valoda och inskrivningsmyndigheten English - latviešu valoda för den ort där fastigheten är belägen och i bilagan uppge sitt för- och efternamn, sitt verksamhetsställe och sitt telefonnummer.

  Företagsregistret ska registrera de anmälda uppgifterna enligt det förfarande som föreskrivs i lagen om företagsregister. Inskrivningsmyndigheten ansvarar för att en anteckning enligt fastighetsregisterlagen om att ägaren förklarats insolvent görs i relevant avsnitt i fastighetsregistret.

  Till börjanTill början

 2. Inom tre dagar efter det att gäldenären förklarats insolvent ska förvaltaren lämna in en kungörelse om detta för offentliggörande i Lettlands officiella tidning (Latvijas Vēstnesis) latviešu valoda. Förvaltaren har också rätt att lämna denna kungörelse för offentliggörande i andra tidningar.

3. Vilken roll i förfarandena har de personer som berörs av dem?

Krav på att ett insolvensförfarande mot gäldenären ska inledas prövas av den behöriga regionala domstol där gäldenären har sin officiella adress.

Med förvaltare avses en person som utsetts av en domstol på förslag av den statliga myndigheten för insolvensärenden (Maksātnespējas administrācija), nedan kallad insolvensmyndigheten.

En förvaltare ska vara en fysisk person som har juridisk högskoleexamen eller högskoleexamen inom ekonomi, finansiering eller företagsledning eller minst tre års erfarenhet av arbete vid bolags och företags tillsynsorgan och vid verkställande myndigheter samt uppfylla behörighetsvillkoren för konkursförvaltare och ha beviljats auktorisation av insolvensmyndigheten.

En förvaltare ska se till att insolvensförfarandet sker lagenligt och effektivt. En förvaltare ska förvalta gäldenärens egendom och se till att den bevaras till dess att insolvensförfarandet avslutas.

Efter det att gäldenären har förklarats insolvent har förvaltaren rätt att

 1. besluta om gäldenären ska få fortsätta bedriva sin verksamhet i full eller inskränkt omfattning,
 2. utöva alla rättigheter och befogenheter att förvalta egendomen som förvaltare har enligt lag, avtal eller gäldenärens bolagsordning.

Med gäldenär avses ett företag eller ett bolag som inte kan betala sina skulder. Gäldenärens företrädare är personer som äger andelar i gäldenärens kapital samt medlemmar och anställda vid gäldenärens förvaltningsorgan, som med stöd av stadgar eller avtal har rätt att fatta beslut som gäller gäldenären eller att företräda denne.

Till börjanTill början

Gäldenärens företrädare har följande skyldigheter:

 1. De ska delta i alla borgenärssammanträden och domstolsförhandlingar som de underrättats om samt lämna nödvändig information.
 2. De ska inom tre dagar underrätta förvaltaren om sin nya adress om de flyttar medan insolvensförfarandet pågår.
 3. De ska lämna den information som förvaltaren eller borgenärssammanträdet begär inom femton dagar från det att begäran skickades.
 4. De ska vända sig till domstol och begära att ett insolvensförfarande inleds.

Med borgenär avses en stat, en kommun, en juridisk person, en fysisk person eller en grupp av fysiska personer som är bundna av avtal och som har en fordran gentemot gäldenären. Det finns två olika kategorier av borgenärer:

 1. Oprioriterade borgenärer, som har en fordran för vilken säkerhet inte har ställts.
 2. Prioriterade borgenärer, som har en fordran som är säkrad genom panträtt, företagsinteckning eller en inteckning som registrerats i fastighets- eller fartygsregistret.

En borgenär har rätt att

 1. delta i borgenärssammanträden,
 2. vända sig till domstol och begära att ett insolvensförfarande inleds,
 3. lämna förvaltaren motiverade invändningar om det berättigade i andra borgenärers fordringar, med undantag av fordringar som fastställts genom lagakraftvunna domstolsbeslut,
 4. överklaga ett beslut som fattats av ett borgenärssammanträde, om beslutet avser det berättigade i en annan borgenärs fordran eller avvisande av borgenärens egen fordran,
 5. begära att borgenärssammanträden sammankallas regelbundet,
 6. i egenskap av prioriterad borgenär inleda försäljning av den del av gäldenärens egendom som ställts som säkerhet för borgenärens fordran (pantförskriven egendom) efter det att ett beslut har fattats om hur ett insolvensförfarande ska avslutas (ackord, sanering eller konkurs),
 7. få sina fordringar tillgodosedda.

Borgenärssammanträdet tar tillvara borgenärernas gemensamma intressen. Det har rätt att

Till börjanTill början

 1. välja borgenärskommittén,
 2. välja sättet att avsluta insolvensförfarandet och fastställa de viktigaste villkoren i beslutet,
 3. granska och godkänna eller förkasta förslag på olika sätt att avsluta insolvensförfarandet (förslag till ackord, saneringsplan, beslut om konkurs) och den prioritetsordning för att betala fordringar som föreskrivs i lagen om insolvens för bolag och företag,
 4. besluta om storleken på förvaltarens utgifter och om förfarandet för att betala skulder samt fastställa tidsfristen för valet av sätt att avsluta insolvensförfarandet.

Befogenheter att pröva klagomål

 1. Klagomål om en förvaltares beslut eller åtgärder prövas av insolvensmyndigheten, som fastställer om klagandens och förvaltarens ståndpunkter är lagenliga och försöker lösa tvisten eller medla mellan parterna i tvisten. Den domstol där insolvensförfarandet har inletts fattar beslut om klagomål som avser förvaltares beslut och åtgärder med stöd av uppgifter från insolvensmyndigheten av relevans för prövningen av klagomålet.
 2. Klagomål avseende beslut och åtgärder som vidtagits av andra personer som deltar i insolvensförfarandet avgörs av den domstol där insolvensförfarandet inleddes.
 3. Varje borgenär har rätt att överklaga ett beslut som fattats av ett borgenärssammanträde, om beslutet avser det berättigade i en annan borgenärs fordran eller avvisande av borgenärens egen fordran. Överklagandet kan lämnas in inom två veckor från den dag då borgenärssammanträdet hölls eller - om borgenären inte deltagit i sammanträdet – från den dag då borgenären underrättas om borgenärssammanträdets beslut.
 4. En borgenär eller en grupp av borgenärer kan begära att en domstol upphäver ett saneringsbeslut som ett borgenärssammanträde har fattat, om ett sådant beslut har åstadkommits genom tvång eller bedrägeri eller är resultatet av ett misstag.

4. Vilka verkningar får inledandet av förfarandet?

När insolvensförfarandet har inletts får en borgenär inte längre vidta åtgärder som kan skada borgenärernas kollektiva intressen. Äganderätt som borgenärerna själva eller tredje man förvärvat genom sådana åtgärder förklaras ogiltig av domstolen på grundval av ett yrkande från förvaltaren, gäldenären, en annan borgenär eller en grupp av borgenärer.

Till börjanTill början

När insolvensförfarandet har inletts ska förvaltaren se till att gäldenärens alla handlingar förses med omnämnandet maksātnespējīgais (insolvent).

När insolvensförfarandet har inletts blir konsekvenserna för gäldenären följande:

 • Gäldenären förlorar rätten att råda över sin egendom.
 • Gäldenärens förvaltningsorgan får inte längre fortsätta sin verksamhet.
 • Straffavgifter för försenad betalning och dröjsmålsränta avseende fordringar på gäldenären höjs inte längre.
 • Eventuella tvistemålsförfaranden som inletts mot gäldenären avbryts.
 • Förfaranden för att verkställa domar som avser utestående fordringar avbryts.

5. Vad finns det för särskilda regler för vissa slags fordringar?

Tredje mans rättigheter skyddas på följande sätt:

 1. Förteckningen över den del av gäldenärens egendom som är föremål för borgenärernas fordringar får inte omfatta egendom som är i gäldenärens besittning eller förvaltas av denna, om denna egendom tillhör tredje man.
 2. Förvaltaren ska se till att egendom som tillhör tredje man bevaras till dess att den förs över till ägaren. Förvaltaren har rätt att kräva att utomstående parter betalar sådana utgifter som uppstått i samband med underhållet av deras egendom.
 3. Om egendom som tillhör tredje man har avyttrats innan tidsfristen för att anmäla fordringar har löpt ut och de som äger egendomen har anmält sina fordringar inom utsatt tid, ska denna egendom ersättas till sitt fulla värde innan andra fordringar tillgodoses. Det belopp som har betalats ut ska återkrävas från den person som är ansvarig för att den tredje partens egendom har avyttrats olovligt.

Det är inte tillåtet att befria en gäldenär från dennes skyldigheter (utestående fordringar eller skulder) genom kvittning.

Till börjanTill början

Skadestånd

 1. Förvaltaren ansvarar helt och hållet för skador som han åsamkar borgenärerna genom eget förvållande.
 2. Förvaltaren ansvarar också för de skador som förorsakas av specialister och deras biträden som förvaltaren anlitat för att sköta uppgifter inom dennes befogenhetsområde.
 3. Om en behörig statlig eller kommunal institution har lämnat in en grundlös eller medvetet felaktig ansökan, ska gäldenären ersättas för den skada detta förorsakat med medel ur statens eller kommunens budget.
 4. Vid sanering ska saneringsplanen innehålla uppgifter om ersättning till prioriterade borgenärer som kompensation för att deras rättigheter begränsas medan saneringen pågår, och vidare ska förfarandet för att betala ut sådan ersättning anges.
 5. Om den pantförskrivna egendomen förstörs eller om dess värde minskar i samband med saneringen, ska den prioriterade borgenären ersättas för värdet på den pantförskrivna egendomen eller dess värdeminskning med pengar som är avsedda för administrativa utgifter i samband med insolvensförfarandet. Värdeminskningen omfattar inte normalt slitage.

Uppsägning av anställningsavtal

När gäldenären har förklarats insolvent kan förvaltaren säga upp anställningsavtalen för gäldenärens anställda.

Om anställningsavtalen sägs upp ska de avskedade anställda få status som borgenärer

 1. med avseende på löner och lönerelaterade betalningar som de inte har fått,
 2. med avseende på gottgörelse för skada i samband med arbetsolycksfall eller arbetssjukdom för hela den obetalda perioden, och avseende sådana betalningar som ska göras tre år på förhand till den statliga socialförsäkringsfonden, om arbetsolycksfallet inträffat eller arbetssjukdomen uppstått före den 1 januari 1997.

 Borgenärernas skyldigheter

Till börjanTill början

 1. Prioriterade borgenärer ska tillsammans med förvaltaren fastställa villkoren för frivillig utauktionering av gäldenärens pantförskrivna lösa egendom och fastställa utgångspriset för denna.
 2. Borgenärerna måste iaktta ackordsvillkoren även om de röstat mot ackordsuppgörelsen eller inte deltagit i omröstningen.
 3. Vid sanering får prioriterade borgenärer inte utöva sina rättigheter avseende gäldenärsegendom som ställts som säkerhet för deras fordringar förrän saneringsplanen har förkastats eller – om denna godkänns – förrän saneringen har slutförts eller upphört.

Regler för borgenärernas prioritetsordning

 1. Först ska de administrativa utgifterna för insolvensförfarandet täckas helt och hållet.
 2. Därefter fördelas resten av egendomen. Först tillgodoses prioriterade borgenärers fordringar (endast kapitalet utan ränta) gruppvis enligt följande:
  1. Anställdas fordringar.
  2. Betalningar till jordbruk, enskilda producenter, kooperativ och aktiebolag, för jordbruksprodukter som levereras till förädlingsföretag.
  3. Fordringar som avser betalning av socialavgifter för året innan insolvensförfarandet inleddes.
  4. Statens krav på återbetalning av statsgaranterade krediter.
  5. Krav på återbetalning av obetalda skatter och avgifter inklusive resterande socialavgifter (med undantag av betalningar för vilka anstånd beviljats).
 3. När de prioriterade borgenärernas fordringar har tillgodosetts enligt bestämmelserna ska resten av medlen fördelas mellan övriga borgenärer, dvs. mellan dem som har oprioriterade fordringar.
 4. Övriga borgenärsgruppers fordringar tillgodoses i tur och ordning först när de prioriterade borgenärernas fodringar har tillgodosetts fullständigt. Om gäldenärens likvida medel inte räcker till att betala en viss borgenärsgrupps samtliga fordringar, tillgodoses dessa i proportion till de enskilda borgenärernas fordringar inom den gruppen.

6. Vad finns det för regler i fråga om handlingar som skadar borgenärerna?

Domstolen kan ogiltigförklara rättshandlingar rörande fast egendom mellan gäldenären och tredje man i följande fall:

Till börjanTill början

 1. Rättshandlingarna har företagits efter den dag då ansökan om insolvens lämnades in och gäldenären därmed uppsåtligen har vållat borgenärerna skada – oavsett om den person tillsammans med vilken eller för vars räkning rättshandlingen företogs visste eller inte visste om att borgenärerna vållats skada.
 2. Rättshandlingarna har företagits fem år före den dag då insolvensen trädde i kraft, gäldenären därmed uppsåtligen har skadat borgenärernas intressen och den person tillsammans med vilken eller för vars räkning rättshandlingen företogs visste om att en sådan skada vållats.
 3. Rättshandlingarna har företagits fem år före den dag då insolvensen trädde i kraft, och den domstol där talan har väckts har ansett att gäldenärens insolvens orsakats av ett brott och den person tillsammans med vilken eller för vars räkning rättshandlingen företogs var medveten om brottet.

Om gäldenären har företagit rättshandlingar tillsammans med eller till förmån för personer som gäldenären står i ett särskilt förhållande till och om sådana rättshandlingar vållat borgenärerna skada, ska det presumeras att sådana personer har vetat om att skada vållats om de inte bevisar motsatsen.

Om de rättshandlingar som skadan beror på har företagits efter den dag då insolvensen trädde i kraft eller inom en månad före den dag då insolvensen trädde i kraft, ska det anses att gäldenären uppsåtligen har åsidosatt borgenärernas intressen om denne inte kan bevisa motsatsen.

7. Vilka är villkoren för anmälan och erkännande av fordringar?

Förvaltaren lämnar en kungörelse till den officiella tidningen, Latvijas Vēstnesis latviešu valoda, för offentliggörande. I kungörelsen uppmanas borgenärerna att anmäla sina fordringar gentemot gäldenären och anges plats och tidsfrist för inlämnande av anmälningar samt vilka följderna blir av en försening.

Till börjanTill början

Borgenärerna ska anmäla sina fordringar gentemot gäldenären till förvaltaren inom tre månader från den dag då kungörelsen om gäldenärens insolvens offentliggörs i den officiella tidningen, om inte domstolen har fastställt en kortare tidsfrist. Personer som får status som borgenärer när en sådan tidsfrist har löpt ut ska anmäla sina fordringar till förvaltaren innan förfarandet för att betala skulder och administrativa utgifter fastställs.

Förvaltaren ska sammanställa de fordringar som borgenärerna har anmält och som framgår av gäldenärens bokföring. Förvaltaren ska vidare utarbeta en förteckning över prioriterade borgenärers fordringar respektive en förteckning över oprioriterade borgenärers fordringar och i dem ange storleken på varje fordran. I förteckningen över oprioriterade borgenärers fordringar ska förvaltaren ange antalet röster som varje oprioriterad borgenär kan avge vid det första borgenärssammanträdet och som motsvarar storleken på respektive borgenärs fordran.

Förvaltaren delar in borgenärernas fordringar i grupper utifrån den ordning i vilken skulderna ska betalas, undersöker om fordringarna är lagenliga och begär vid behov ytterligare upplysningar och handlingar från den berörda borgenären. Förvaltaren avgör om borgenärens fordran ska godkännas eller avvisas. Förvaltaren kan inte avvisa fordringar som godkänts genom ett lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Förvaltaren ska granska grunden för de prioriterade borgenärernas fordringar och därefter stryka egendom som ställts som säkerhet för sådana fordringar ur förteckningen över egendom som ska användas till att betala borgenärernas fordringar.

Till börjanTill början

8. Vad finns det för regler om omstruktureringsåtgärder?

I Lettland tillämpas inget rekonstruktionsförfarande före själva insolvensförfarandet.

9. Vad finns det för regler om likvidation?

Huvudsyftet med ett konkursförfarande är att tillgodose största möjliga del av borgenärernas fordringar genom att få in så mycket pengar som möjligt genom en realisering av gäldenärens egendom. Gäldenärens tillgångar ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion, som ska organiseras av förvaltaren. I enskilda fall kan förvaltaren med samtycke av ett borgenärssammanträde använda andra former för överlåtelse av gäldenärens lösa egendom.

10. Vilka är villkoren för förfarandets avslutande?

Domstolen avslutar insolvensförfarandet på grundval av en ansökan som lämnas in av förvaltaren om någon av följande omständigheter föreligger:

 1. Gäldenären har fullgjort sina skyldigheter.
 2. Gäldenären har fullgjort alla sina förfallna förpliktelser och har större tillgångar än skulder efter fullgörandet av dessa förpliktelser.
 3. Ingen borgenär har anmält någon fordran inom den fastställda tidsfristen.
 4. Konkursförfarandet har slutförts.

Konsekvenserna av att insolvensförfarandet avslutas

 1. Om konkursförfarandet avslutas därför att gäldenären åter blir solvent, upphör förvaltarens befogenheter i det pågående insolvensförfarandet, gäldenären återfår rätten att förfoga över och förvalta sin egendom och verksamheten återupptas vid gäldenärens förvaltningsorgan.
 2. Om insolvensförfarandet upphör på grund av gäldenärens konkurs, upphör förvaltarens befogenheter när domstolen har meddelat ett beslut om att konkursförfarandet ska upphöra.

Ytterligare information

 • Lettiska domstolar latviešu valoda
 • Lettisk lagstiftning English
 • Tulkošanas un terminoloğijas centrs English - latviešu valoda
 • Latvijas Republikas Tieslietu Ministrija English - latviešu valoda
 • Maksātnespējas administrācija English - latviešu valoda
 • Latvijas Republikas uznēmumu Registrs English - latviešu valoda
 • Zemesgramata English - latviešu valoda
 • Latvijas Vēstnesis latviešu valoda

« Konkurs - Allmän information | Lettland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 10-04-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket