Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Lotyšsko

Posledná úprava: 19-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konaní vo veci platobnej neschopnosti? 1.
2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti? 2.
3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania? 3.
4. Aké sú účinky začatia konania? 4.
5. Aké osobitné pravidlá sa týkajú určitých kategórií pohľadávok? 5.
6. Aké pravidlá sa týkajú konania poškodzujúceho veriteľa? 6.
7. Aké sú podmienky prihlasovania a priznania pohľadávok? 7.
8. Aké pravidlá sa týkajú konania o reorganizácii? 8.
9. Aké pravidlá sa týkajú konania o likvidácii? 9.
10. Aké sú podmienky ukončenia konania? 10.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konaní vo veci platobnej neschopnosti?

Podľa vnútroštátnych právnych predpisov je platobná neschopnosť stav dlžníka, v ktorom nie je schopný vyrovnať svoje dlhy. Platobná neschopnosť sa stanovuje rozsudkom súdu.

Výsledkom začatia konania vo veci platobnej neschopnosti môže byť:

 1. Obnova – vyriešenie stavu platobnej neschopnosti uskutočnením plánovaných opatrení s cieľom predísť možnému bankrotu dlžníka a obnoviť jeho platobnú schopnosť a schopnosť vyrovnať pohľadávky veriteľov;

  Najmä v prípade, keď sa prijme rozhodnutie o obnove, je zakázané, aby zabezpečení veritelia uplatňovali svoje práva na majetok dlžníka, ktorý slúži ako záruka za ich pohľadávky až do zamietnutia plánu obnovy, ale ak sa prijme a schváli plán obnovy, až do konca obnovy alebo jej skončenia.

 2. Vyrovnanie – vyriešenie stavu platobnej neschopnosti dohodou medzi veriteľmi a dlžníkom, ktorá sa týka plnenia záväzkov dlžníka.

  Najmä veritelia sú v prípade vyrovnania zaviazaní podmienkami vyrovnania a musia sa tiež prispôsobiť vyrovnaniu bez ohľadu na to, či hlasovali proti vyrovnaniu alebo sa nezúčastnili na hlasovaní. Zhromaždenie veriteľov okrem toho nemôže rozhodnúť o obnove alebo o začatí konkurzného konania, pokiaľ sa už vyrovnanie uplatňuje.

 3. Konkurzné konanie – vyriešenie stavu platobnej neschopnosti vyrovnaním dlhov dlžníka a uspokojením pohľadávok veriteľov zo zdrojov, ktoré sa získali počas konania vo veci likvidácie.

  V Lotyšsku neexistujú žiadne preventívne opatrenia na zlepšenie platobnej schopnosti pred začatím konania vo veci platobnej neschopnosti, ani neformálne reštrukturalizácie a reorganizácie.

  HoreHore

2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti?

Účastníkmi konania vo veci platobnej neschopnosti môžu byť tieto kategórie osôb:

 1. všetky podniky a spoločnosti registrované v registri podnikov;
 2. podniky štátu a samospráv a spoločnosti v prechodnom období.

Konaniu vo veci platobnej neschopnosti nemôžu byť podrobené fyzické osoby.

Požiadať súd o začatie konania vo veci platobnej neschopnosti môžu tieto osoby, ktoré predložia príslušnú žiadosť (žiadosť o vyhlásenie platobnej neschopnosti):

 1. dlžník alebo likvidátori dlžníkov (komisie pre likvidáciu);
 2. veritelia alebo skupina veriteľov;
 3. správca príslušného prípadu platobnej neschopnosti;
 4. príslušné štátne orgány a orgány samospráv.

Po vyhlásení platobnej neschopnosti dlžníka vykonáva správca tieto činnosti:

 1. Do troch dní po vyhlásení platobnej neschopnosti dlžníka správca zasiela oznámenie a kópiu súdneho rozhodnutia do registra podnikov English - latviešu valoda a katastra English - latviešu valoda, v pôsobnosti ktorého sa nehnuteľný majetok nachádza, a v priloženom dokumente uvedie svoje meno, priezvisko, sídlo a telefónne číslo.

  Predložené informácie sa zaevidujú v registri podnikov v súlade s postupmi predpísanými zákonom o registri podnikov. Povinnosťou katastra je vykonať zápis o vyhlásení platobnej neschopnosti vlastníka do príslušnej časti katastra v súlade so zákonom o katastri;

  HoreHore

 2. Do troch dní po vyhlásení platobnej neschopnosti dlžníka predkladá správca príslušné oznámenie na uverejnenie v úradnom vestníku „Latvijas Vēstnesis“ latviešu valoda. Správca je tiež oprávnený uverejniť oznámenie o platobnej neschopnosti v iných novinách.

3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania?

Žiadosť o začatie konania vo veci platobnej neschopnosti voči dlžníkovi preskúma príslušný regionálny súd, v pôsobnosti ktorého má dlžník svoje sídlo.

Správca je osoba určená súdom na základe návrhu štátneho orgánu „správa platobnej neschopnosti“.

Správcom môže byť iba osoba s vyšším právnickým vzdelaním alebo vyšším vzdelaním v oblasti ekonómie, riadenia alebo finančníctva, alebo osoba, ktorá má aspoň tri roky pracovných skúseností v dozorných inštitúciách a výkonných orgánoch podniku alebo spoločnosti, ktorý úspešne splnil požiadavky na získanie osvedčenia v špecializácii správca a ktorému štátny orgán „správa platobnej neschopnosti“ vydal osvedčenie.

Správca zabezpečuje zákonnosť a efektívnosť konania vo veci platobnej neschopnosti, spravuje a zabezpečuje ochranu majetku dlžníka až do ukončenia konania vo veci platobnej neschopnosti.

Po vyhlásení platobnej neschopnosti dlžníka má správca tieto práva:

 1. rozhodnúť, či dlžník bude pokračovať vo svojej činnosti úplne alebo čiastočne;
 2. využívať všetky práva a právomoci administratívnych inštitúcií udelené zákonom, stanovami alebo zmluvami dlžníka.

Dlžníkom je podnik alebo spoločnosť, ktorá nie je schopná vyrovnať svoje dlhy. Zástupcovia dlžníka sú akcionári kapitálu dlžníka, členovia a úradníci administratívnych inštitúcií dlžníka, ktorí sú oprávnení prijímať rozhodnutia týkajúce sa dlžníka alebo zastupovať dlžníka v súlade so stanovami alebo zmluvami dlžníka.

HoreHore

Zástupcovia dlžníka majú tieto povinnosti:

 1. zúčastňovať sa na všetkých zhromaždeniach veriteľov a zasadaniach súdu, o ktorých boli informovaní, ako aj poskytovať potrebné informácie;
 2. do troch dní oznámiť správcovi adresu nového miesta sídla v prípade zmeny sídla počas konania vo veci platobnej neschopnosti;
 3. poskytnúť informácie, ktoré požaduje správca a veritelia na zhromaždenie, do pätnástich dní odo dňa odoslania žiadosti o informácie;
 4. predložiť súdu žiadosť o vyhlásenie platobnej neschopnosti.

Veriteľom je štát, samospráva, právnická osoba, fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktoré sú zaviazané zmluvou a majú pohľadávku voči dlžníkovi. Existujú dve kategórie veriteľov:

 1. nezabezpečený veriteľ – veriteľ, ktorého pohľadávka nie je zabezpečená zárukou;
 2. zabezpečený veriteľ – veriteľ, ktorého pohľadávka je zabezpečená posesívnou zárukou, obchodnou zárukou alebo hypotékou zaevidovanou v katastri alebo námornom registri.

Veriteľ má tieto práva:

 1. zúčastniť sa na zhromaždení veriteľov;
 2. predložiť súdu žiadosť o vyhlásenie platobnej neschopnosti;
 3. predložiť správcovi zdôvodnené námietky proti prípustnosti pohľadávok iných veriteľov, okrem pohľadávok, ktoré boli vyrovnané na základe súdnych rozhodnutí, ktoré nadobudli platnosť;
 4. odvolať sa na súde proti rozhodnutiu o prípustnosti pohľadávky iného veriteľa alebo zamietnutí svojej pohľadávky, ktoré bolo prijaté na zhromaždení veriteľov;
 5. požiadať o zvolanie pravidelných zhromaždení veriteľov;
 6. zabezpečený veriteľ môže začať s predajom majetku dlžníka, ktorý slúži ako záruka za jeho pohľadávku (založený majetok), po prijatí rozhodnutia o vyriešení stavu platobnej neschopnosti (vyrovnanie, obnova alebo konkurz);
 7. prijať vyrovnanie pohľadávok.

Zhromaždenie veriteľov je organizovaný kolektívny postup veriteľov. Zhromaždenie je oprávnené:

HoreHore

 1. zvoliť výbor veriteľov;
 2. vybrať riešenie stavu platobnej neschopnosti a určiť jeho základné opatrenia;
 3. preskúmať a prijať alebo zamietnuť predložené návrhy na vyriešenie stavu platobnej neschopnosti (návrh na vyrovnanie dlhov, plán obnovy, rozhodnutie o konkurznom konaní) a postupy na zaplatenie dlhov v poradí stanovenom zákonom o platobnej neschopnosti podnikov a spoločností;
 4. rozhodnúť o výške výdavkov na správcu a postupoch na vyrovnanie dlhov, ako aj stanoviť koniec lehoty na vyriešenie stavu platobnej neschopnosti.

Pôsobnosť súdu pri preskúmaní sťažností

 1. Sťažnosti týkajúce sa rozhodnutí alebo činností správcu prešetruje štátny orgán „správa platobnej neschopnosti“, ktorý zistí stanoviská sťažovateľa a správcu, jeho súlad so zákonmi a pokúša sa vyriešiť konflikt, ktorý vznikol, alebo uzmieriť strany konfliktu. O sťažnostiach, ktoré sa týkajú rozhodnutí alebo činností správcov rozhoduje súd, na ktorom sa začalo konanie vo veci platobnej neschopnosti, odvolávajúc sa na materiály sťažnosti týkajúce sa preskúmania sťažnosti v štátnom orgáne „správa platobnej neschopnosti“.
 2. O sťažnostiach týkajúcich sa rozhodnutí alebo činností iných osôb zapojených do konania vo veci platobnej neschopnosti rozhoduje súd, na ktorom sa začalo konanie vo veci platobnej neschopnosti.
 3. Každý veriteľ má právo odvolať sa na súde proti rozhodnutiu zhromaždenia veriteľov o prípustnosti pohľadávky iného veriteľa alebo zamietnutí jeho pohľadávky. Odvolanie sa môže predložiť do dvoch týždňov odo dňa konania zhromaždenia veriteľov, ale ak sa veriteľ nezúčastnil na zhromaždení, odo dňa, keď bol veriteľ informovaný o rozhodnutí zhromaždenia veriteľov.
 4. Veriteľ alebo skupina veriteľov môže požiadať súd o zrušenie rozhodnutia zhromaždenia veriteľov o obnove, ak sa takéto rozhodnutie dosiahlo podvodom alebo nátlakom, alebo v dôsledku chyby.

4. Aké sú účinky začatia konania?

Po začatí konania vo veci platobnej neschopnosti veriteľ nesmie uskutočniť individuálne opatrenia, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov veriteľov ako celku. Súd vyhlási majetkové práva nadobudnuté veriteľmi alebo tretími osobami v dôsledku činnosti veriteľov za neplatné na základe tvrdenia správcu, dlžníka, iného veriteľa alebo skupiny veriteľov.

HoreHore

Po začatí konania vo veci platobnej neschopnosti správca zabezpečuje, aby výraz „maksātnespējīgais“ („insolventný“) sa používal vo všetkých požiadavkách dlžníka.

Po začatí konania vo veci platobnej neschopnosti dlžník:

stráca právo disponovať so svojím majetkom,

pozastavuje sa činnosť administratívnych inštitúcií dlžníka,

končí sa zvyšovanie platieb pokút za oneskorenú platbu a zvyšovanie platieb úrokov, ktoré sa týkajú pohľadávok voči dlžníkovi,

zastavujú sa občianske konania, ktoré sa začali voči dlžníkovi,

končia sa konania vo veci výkonu rozsudkov o vymáhaní nedoplatkov.

5. Aké osobitné pravidlá sa týkajú určitých kategórií pohľadávok?

Práva tretích strán sú chránené týmto spôsobom:

 1. Zoznam majetku dlžníka podliehajúci pohľadávkam veriteľov neobsahuje majetok vo vlastníctve alebo držbe dlžníka, ktorý patrí tretím osobám.
 2. Správca zabezpečuje ochranu majetku patriaceho tretím osobám až do jeho prevodu na vlastníka. Správca je oprávnený vymáhať od tretích osôb výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s ochranou ich majetku.
 3. Ak sa s majetkom patriacim tretím osobám disponovalo pred skončením lehoty na predloženie pohľadávok veriteľov a vlastníci majetku predložili svoje pohľadávky v stanovenej lehote, hodnota takéhoto majetku sa uhrádza v plnej výške pred vyrovnaním ostatných pohľadávok. Zaplatená suma sa vymáha od osoby, ktorá je zodpovedná za nesprávne disponovanie s majetkom tretej osoby.

Úplné alebo čiastočné vyrovnanie záväzkov dlžníka (pohľadávok alebo dlhov) kompenzáciou vzájomných pohľadávok nie je dovolené.

HoreHore

Náhrada škôd:

 1. Správca je plne zodpovedný za škody, ktoré spôsobil veriteľom v dôsledku svojej chyby.
 2. Správca je zodpovedný za škody spôsobené odborníkmi a asistentmi, ktorí boli prizvaní správcom a pôsobili na základe takejto právomoci.
 3. Ak príslušná štátna alebo samosprávna inštitúcia predložila nepodloženú alebo zámerne nepravdivú žiadosť o vyhlásenie platobnej neschopnosti, škody spôsobené dlžníkovi sa hradia príslušne zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu samosprávy.
 4. V prípade obnovy má plán obnovy uvádzať odškodnenie zabezpečených veriteľov v dôsledku obmedzenia ich práv počas obnovy a postupy na zaplatenie takéhoto odškodnenia.
 5. Ak dôjde k zničeniu založeného majetku, alebo jeho hodnota sa počas obnovy zníži, pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa vyrovná podľa hodnoty založeného majetku alebo v rozsahu jeho zníženia z administratívnych výdavkov konania vo veci platobnej neschopnosti. Zníženie hodnoty založeného majetku, ako bolo uvedené, sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie majetku.

Ukončenie pracovných zmlúv:

Po vyhlásení platobnej neschopnosti dlžníka môže správca ukončiť pracovné zmluvy zamestnancov dlžníka.

V prípade ukončenia pracovných zmlúv sa prepustení zamestnanci stávajú veriteľmi:

 1. v rozsahu nezaplatenej mzdy a súvisiacich platieb, ktoré im neboli zaplatené;
 2. v rozsahu zaplatenia škôd v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania za celé nezaplatené obdobie a v rozsahu platieb, ktoré sa majú zaplatiť tri roky vopred do osobitného rozpočtu verejného sociálneho poistenia, ak pracovný úraz nastal alebo k chorobe z povolania došlo pred 1. januárom 1997.

Povinnosti veriteľov:

HoreHore

 1. zabezpečený veriteľ spolu so správcom koordinuje opatrenia týkajúce sa dobrovoľnej dražby založeného hnuteľného majetku dlžníka a počiatočnej ceny;
 2. dodržiava podmienky vyrovnania bez ohľadu na skutočnosť, či veriteľ hlasoval proti vyrovnaniu alebo sa nezúčastnil hlasovania;
 3. v prípade obnovy zabezpečený veriteľ nemôže uplatňovať svoje práva na majetok dlžníka, ktorý slúži ako záruka za jeho pohľadávky, až kým nebude zamietnutý plán obnovy, ale ak sa plán obnovy prijme a schváli, až do konca obnovy alebo jej ukončenia.

Pravidlá prednosti veriteľov:

 1. Najprv sa úplne uhradia všetky administratívne výdavky konania vo veci platobnej neschopnosti.
 2. Po uhradení administratívnych výdavkov sa rozdelia zostávajúce finančné prostriedky, najprv sa vyrovnajú pohľadávky prioritných veriteľov (iba hlavné sumy dlhu bez úrokov) v týchto skupinách:
  1. pohľadávky zamestnancov;
  2. platby farmám, individuálnym výrobcom, družstvám a spoločnostiam zapísaným v registri za poľnohospodárske produkty dodané do spracovateľských podnikov;
  3. pohľadávky týkajúce sa splatenia dlhov sociálnej dane za jeden rok pred začatím konania vo veci platobnej neschopnosti;
  4. pohľadávky štátu týkajúce sa splatenia štátom zaručeného úveru;
  5. pohľadávky týkajúce sa splatenia dlhov iných daní a poplatkov, vrátane zostávajúcich dlhov sociálnej dane, okrem odložených platieb;
 3. Po vyrovnaní pohľadávok prioritných veriteľov sa zostávajúce finančné prostriedky rozdelia tak, aby sa vyrovnali pohľadávky zostávajúcich veriteľov;
 4. Pohľadávky každej nasledujúcej skupiny veriteľov sa uhrádzajú iba po úplnom vyrovnaní pohľadávok predchádzajúcej skupiny veriteľov. Ak peňažné prostriedky dlžníka nie sú dostatočné na úplné vyrovnanie všetkých pohľadávok jednej skupiny veriteľov, takéto pohľadávky sa vyrovnávajú úmerne k sume, ktorá je splatná každému veriteľovi v rámci takejto skupiny.

6. Aké pravidlá sa týkajú konania poškodzujúceho veriteľa?

Súd môže vyhlásiť transakcie týkajúce sa nehnuteľného majetku medzi dlžníkom a tretími osobami za neplatné za týchto okolností:

HoreHore

 1. Transakcie boli uzavreté po dni, kedy bola predložená žiadosť o vyhlásenie platobnej neschopnosti a dlžník tým úmyselne spôsobil škody veriteľom – bez ohľadu na skutočnosť, či osoba, s ktorou alebo v mene ktorej bola transakcia uzavretá, vedela alebo nevedela o tom, že spôsobuje veriteľom škody.
 2. Transakcie boli uzavreté do piatich rokov pred dňom, kedy platobná neschopnosť nadobudla platnosť, dlžník tým úmyselne spôsobil škody veriteľom a osoba, s ktorou alebo v mene ktorej bola transakcia uzavretá, vedela o tom, že spôsobuje veriteľom takéto škody.
 3. Transakcie boli uzavreté do piatich rokov pred dňom, kedy platobná neschopnosť nadobudla platnosť, a súdom bolo v rámci trestného konania stanovené, že dlžník upadol do stavu platobnej neschopnosti prostredníctvom trestného činu a osoba, s ktorou alebo v mene ktorej bola transakcia uzavretá, vedela o takomto trestnom čine.

Ak dlžník uzatvoril transakcie so zainteresovanými osobami vzhľadom na dlžníka alebo v prospech takýchto osôb, a ak v dôsledku takýchto transakcií boli veriteľom spôsobené škody, má sa za to, že takéto osoby vedeli o tom, že spôsobujú škody, pokiaľ nedokážu opak.

Ak transakcie, v dôsledku ktorých boli veritelia poškodení, boli uzatvorené po dni, keď platobná neschopnosť nadobudla platnosť, alebo do jedného mesiaca pred dňom, keď platobná neschopnosť nadobudla platnosť, má sa za to, že dlžník vedome poškodil záujmy veriteľov, pokiaľ sa nedokáže opak.

7. Aké sú podmienky prihlasovania a priznania pohľadávok?

Správca predkladá oznámenie na uverejnenie v úradnom vestníku „Latvijas Vēstnesis.“ latviešu valoda Oznámenie obsahuje výzvu pre veriteľov, aby predložili svoje pohľadávky voči dlžníkovi, miesto, kde sa majú takéto podania zasielať, čas, dokedy sa majú takéto podania zasielať a dôsledky oneskorenia podania.

HoreHore

Pohľadávky veriteľov voči dlžníkovi sa predkladajú správcovi do troch mesiacov odo dňa uverejnenia oznámenia o platobnej neschopnosti dlžníka v úradnom vestníku „Latvijas Vēstnesis“, ak súd nestanovil kratšiu lehotu. Osoby, ktoré získajú postavenie veriteľov po skončení takejto lehoty, predložia svoje pohľadávky správcovi pred určením postupov na vyrovnanie administratívnych výdavkov a dlhov.

Správca zhromaždí predložené pohľadávky veriteľov zaevidované v účtovníctve dlžníka a pripraví zoznam pohľadávok zabezpečených veriteľov, zoznam pohľadávok nezabezpečených veriteľov a uvedie výšku každej pohľadávky. V zozname pohľadávok nezabezpečených veriteľov určenom na prvé zhromaždenie veriteľov uvedie správca počet hlasov každého nezabezpečeného veriteľa, ktorý zodpovedá výške pohľadávky.

Správca zoskupí pohľadávky veriteľov v príslušnom poradí vyrovnania dlhov, preskúma ich zhodu s požiadavkami zákona, a ak je to nutné, požiada nárokujúcu stranu o dodatočné informácie. Správca rozhoduje o prípustnosti alebo zamietnutí pohľadávky veriteľa. Správca nemôže zamietnuť pohľadávky veriteľov uznané súdnym rozhodnutím, ktoré nadobudlo platnosť.

Po overení základu pohľadávok zabezpečených veriteľov správca vylúči zo zoznamu majetku určeného na vymáhanie pohľadávok veriteľov majetok, ktorý je založený ako záruka za takéto pohľadávky.

8. Aké pravidlá sa týkajú konania o reorganizácii?

V Lotyšsku neexistuje žiadne konanie vo veci reorganizácie pred vyhlásením platobnej neschopnosti.

HoreHore

9. Aké pravidlá sa týkajú konania o likvidácii?

Hlavným účelom likvidácie je podľa možnosti vyrovnať pohľadávky veriteľov získaním maximálneho príjmu z predaja majetku dlžníka. Predaj majetku dlžníka sa uskutočňuje na otvorených dražbách, ktoré organizuje správca. V individuálnych prípadoch môže správca so súhlasom zhromaždenia veriteľov využiť iné formy prevodu hnuteľného majetku dlžníka.

10. Aké sú podmienky ukončenia konania?

Súd ukončí konanie vo veci platobnej neschopnosti na základe žiadosti predloženej správcom, ak nastane jedna z týchto situácií:

 1. dlžník splnil všetky svoje záväzky;
 2. dlžník splnil všetky záväzky, ktoré nadobudli splatnosť, a po splnení týchto záväzkov aktíva dlžníka prekračujú zostávajúcu výšku dlhov;
 3. žiadny veriteľ nepodal žiadosť do konca oznámenej lehoty;
 4. konkurzné konanie bolo ukončené.

Dôsledky ukončenia konania vo veci platobnej neschopnosti:

 1. Ak sa konanie vo veci platobnej neschopnosti ukončí v dôsledku obnovenia skutočnej platobnej schopnosti dlžníka, skončia sa právomoci správcu v príslušnom konaní vo veci platobnej neschopnosti, obnovia sa práva dlžníka vlastniť a spravovať svoj majetok, ako aj fungovanie administratívnych orgánov dlžníka.
 2. Ak sa konanie vo veci platobnej neschopnosti ukončí v dôsledku bankrotu dlžníka, právomoci správcu sa skončia po doručení súdneho rozhodnutia o ukončení konania vo veci platobnej neschopnosti.

Bližšie informácie

 • Portál lotyšských súdov latviešu valoda 
 • Príručka o lotyšských právnych predpisoch English 
 • Tulkošanas un terminoloğijas centrs English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas Tieslietu Ministrija English - latviešu valoda 
 • Maksātnespējas administrācija English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas uznēmumu Registrs English - latviešu valoda 
 • Zemesgramata English - latviešu valoda 
 • Latvijas Vēstnesis latviešu valoda

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 19-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo