Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Łotwa

Ostatnia aktualizacja: 19-01-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Łotwa

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie rozróżnia się rodzaje i cele postępowania upadłościowego? 1.
2. Co warunkuje wszczęcie każdego rodzaju postępowania upadłościowego? 2.
3. Jaką rolę pełnią poszczególni uczestnicy każdego rodzaju postępowania? 3.
4. Jakie są skutki wszczęcia takiego postępowania? 4.
5. Jakie szczególne zasady obowiązują w przypadku poszczególnych kategorii wierzytelności? 5.
6. Jakie są zasady dotyczące działania na szkodę wierzycieli? 6.
7. Jakie są warunki zgłaszania i uznawania roszczeń? 7.
8. Jakie są zasady postępowania naprawczego? 8.
9. Jakie zasady wiążą się z postępowaniem likwidacyjnym? 9.
10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania? 10.

 

1. Jakie rozróżnia się rodzaje i cele postępowania upadłościowego?

Zgodnie z prawem krajowym upadłość to stan dłużnika, który nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań w zakresie zadłużenia. Upadłość orzeka się na mocy decyzji sądu.

Wszczęcie postępowania upadłościowego może doprowadzić do:

 1. przywrócenia wypłacalności – rozstrzygnięcie stanu upadłości polegające na prowadzeniu zaplanowanych działań w celu zapobieżenia ewentualnemu bankructwu dłużnika oraz przywrócenia jego wypłacalności i zdolności w zakresie zaspokajania roszczeń;

  Szczególnie w przypadku podjęcia decyzji o przywróceniu wypłacalności zabezpieczonym wierzycielom zakazuje się wykonywania ich praw w stosunku do majątku dłużnika stanowiącego zabezpieczenie ich wierzytelności do momentu odrzucenia planu przywrócenia wypłacalności lub, w przypadku przyjęcia i zatwierdzenia tego planu – do momentu zakończenia procesu przywrócenia wypłacalności lub jego ustania.

 2. ugody – rozstrzygnięcie stanu upadłości w drodze porozumienia pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem, dotyczącego wykonania zobowiązań przez dłużnika.

  W przypadku ugody jej warunki i postanowienia wiążą w szczególności wierzycieli, którzy muszą przestrzegać ugody, nawet jeżeli głosowali przeciwko ugodzie lub nie uczestniczyli w głosowaniu. Ponadto w okresie obowiązywania ugody zgromadzenie wierzycieli nie może zadecydować o przywróceniu wypłacalności lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

 3. bankructwa – rozstrzygnięcie stanu upadłości w drodze likwidacji dłużnika i zaspokojenia roszczeń ze środków uzyskanych w trakcie postępowania likwidacyjnego.

  Na Łotwie nie istnieją środki zapobiegawcze poprawiające wypłacalność przed wszczęciem postępowania upadłościowego, ani też nie istnieje nieformalna restrukturyzacja czy naprawa.

  Do góryDo góry

2. Co warunkuje wszczęcie każdego rodzaju postępowania upadłościowego?

Postępowaniem upadłościowym można objąć następujące kategorie osób:

 1. wszystkie przedsiębiorstwa i spółki wpisane do Rejestru Przedsiębiorstw;
 2. przedsiębiorstwa państwowe oraz gminy i spółki w okresie przejściowym.

Postępowania upadłościowego nie można wszcząć w stosunku do osób fizycznych.

Następujące osoby mogą zwrócić się do sądu o otwarcie postępowania upadłościowego, wnosząc odpowiedni wniosek (wniosek o upadłość):

 1. dłużnik lub likwidatorzy dłużnika (komisje likwidacyjne);
 2. wierzyciele lub grupa wierzycieli;
 3. zarządca w odpowiedniej sprawie o upadłość;
 4. właściwe władze państwowe lub lokalne.

Po ogłoszeniu upadłości dłużnika zarządca przeprowadza następujące czynności: 

 1. w terminie trzech dni od ogłoszenia upadłości dłużnika zarządca przesyła zawiadomienie i kopię orzeczenia sądowego do Rejestru Przedsiębiorstw English - latviešu valoda oraz Rejestru Ksiąg Wieczystych English - latviešu valoda, w którym znajduje się nieruchomość, wskazując w załączonym dokumencie swoje imię i nazwisko, siedzibę i numer telefonu.

  Rejestr Przedsiębiorstw odnotowuje przedłożone informacje zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie o rejestrze przedsiębiorstw. Rejestr Ksiąg Wieczystych zobowiązany jest dokonać w odpowiednim dziale księgi wieczystej, zgodnie z ustawą o księgach wieczystych, wpisu o ogłoszeniu upadłości właściciela;

  Do góryDo góry

 2. w terminie trzech dni po ogłoszeniu upadłości dłużnika zarządca przedkłada odpowiednie zawiadomienie do publikacji w dzienniku urzędowym „Latvijas Vēstnesis” latviešu valoda. Zarządca uprawniony jest również do przedłożenia zawiadomienia o upadłości do publikacji w innych gazetach.

3. Jaką rolę pełnią poszczególni uczestnicy każdego rodzaju postępowania?

Wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego przeciwko dłużnikowi rozpoznaje sąd okręgowy właściwy dla miejsca, w którym dłużnik ma swoją siedzibę.

Zarządca jest osobą powołaną przez sąd na podstawie propozycji agencji państwowej „Administracja upadłości”.

Zarządcą może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca wyższe wykształcenie prawne lub wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, zarządzania lub finansów, lub posiadająca przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie lub w organach nadzorczych lub władzach wykonawczych spółki, która z powodzeniem spełniła wymagania dotyczące certyfikacji w specjalizacji zarządcy oraz której agencja państwowa „Administracja upadłości” wydała odpowiedni certyfikat.

Zarządca zapewnia zgodność z prawem i skuteczność postępowania upadłościowego; zarządza on majątkiem dłużnika i zapewnia jego zachowanie do momentu zakończenia postępowania upadłościowego.

Po ogłoszeniu upadłości dłużnika zarządca jest dodatkowo uprawniony do:

Do góryDo góry

 1. podjęcia decyzji o kontynuowaniu przez dłużnika działalności w pełnym lub częściowym zakresie;
 2. korzystania z wszelkich praw i umocowań instytucji administracyjnych nadanych mu przez prawo, statut dłużnika lub umowy.

Dłużnik jest przedsiębiorstwem lub spółką niezdolną do uregulowania swojego zadłużenia. Dłużnika reprezentują udziałowcy w kapitale dłużnika, członkowie i urzędnicy organów administracyjnych dłużnika, którzy są uprawnieni do podejmowania decyzji dotyczących dłużnika oraz do reprezentowania dłużnika zgodnie ze statutem lub umowami dłużnika.

Przedstawiciele dłużnika są zobowiązani:

 1. uczestniczyć we wszystkich zgromadzeniach wierzycieli i posiedzeniach sądu, o których zostali powiadomieni, oraz udzielać wymaganych informacji;
 2. zawiadomić zarządcę, w terminie trzech dni, o nowym adresie zamieszkania w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania w trakcie postępowania upadłościowego;
 3. udzielać informacji wymaganych przez zarządcę i zgromadzenie wierzycieli w terminie piętnastu dni od daty przesłania wezwania;
 4. wnieść wniosek o upadłość do sądu.

Wierzycielem jest państwo, miasto, osoba prawna, osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych związanych umową, posiadający roszczenie w stosunku do dłużnika. Istnieją dwie kategorie wierzycieli:

 1. wierzyciel niezabezpieczony – wierzyciel, którego wierzytelność nie jest zabezpieczona zastawem;
 2. wierzyciel zabezpieczony – wierzyciel, którego wierzytelność zabezpieczona jest zastawem posesoryjnym lub hipoteką wpisaną w Rejestrze Ksiąg Wieczystych lub w Rejestrze Statków.

Wierzyciel ma prawo:

Do góryDo góry

 1. uczestniczyć w zgromadzeniach wierzycieli;
 2. wnieść wniosek o upadłość do sądu;
 3. przedstawić zarządcy zasadne zastrzeżenia co do dopuszczalności roszczeń innych wierzycieli, za wyjątkiem roszczeń zaspokajanych na podstawie decyzji sądu, które weszły w życie;
 4. odwołać się do sądu od decyzji zgromadzenia wierzycieli w sprawie dopuszczalności roszczeń innego wierzyciela lub odrzucenia jego własnego roszczenia;
 5. zażądać zwołania zwykłego zgromadzenia wierzycieli;
 6. wierzyciel zabezpieczony może rozpocząć sprzedaż majątku dłużnika stanowiącego zabezpieczenie jego wierzytelności (majątek będący przedmiotem zastawu) po podjęciu decyzji o rozstrzygnięciu stanu upadłości (ugoda, przywrócenie wypłacalności lub bankructwo);
 7. uzyskać zaspokojenie roszczenia.

Zgromadzenie wierzycieli jest zorganizowanym, łącznym działaniem wierzycieli. Zgromadzenie ma prawo:

 1. powołać komitet wierzycieli;
 2. dokonać wyboru sposobu rozstrzygnięcia stanu upadłości oraz określić podstawowe warunki tego rozstrzygnięcia;
 3. rozpatrzyć oraz przyjąć bądź odrzucić przedłożone propozycje rozstrzygnięcia stanu upadłości (projekt ugody, plan przywrócenia wypłacalności, decyzja dotycząca bankructwa) oraz procedury spłaty zadłużenia w kolejności pierwszeństwa określonej ustawą o upadłości przedsiębiorstw i spółek;
 4. zadecydować o kwocie wydatków dla zarządcy i procedurach spłaty długu oraz określić koniec okresu rozstrzygnięcia stanu upadłości.

Jurysdykcja w rozpatrywaniu skarg

 1. Skargi dotyczące decyzji lub czynności zarządcy rozpatruje agencja państwowa „Administracja upadłości”, która ustala punkty widzenia powoda i zarządcy i ich zgodność z prawem, a także próbuje rozstrzygnąć zaistniały konflikt lub pogodzić strony konfliktu. Sąd, w którym wszczęto postępowanie upadłościowe, orzeka w sprawie skarg dotyczących decyzji i czynności zarządców, odnosząc się do dokumentacji skargi dotyczącej jej rozpatrzenia przez państwową agencję „Administracja upadłości”.
 2. W sprawie skarg dotyczących decyzji lub czynności innych osób zaangażowanych w postępowanie upadłościowe orzeka sąd, w którym wszczęto postępowanie upadłościowe.
 3. Każdy wierzyciel ma prawo odwołać się do sądu od decyzji zgromadzenia wierzycieli w sprawie dopuszczalności roszczenia innego wierzyciela lub odrzucenia jego roszczenia. Odwołanie można wnieść w terminie dwóch tygodni od daty zgromadzenia wierzycieli, a jeśli wierzyciel nie uczestniczył w zgromadzeniu, od daty zawiadomienia wierzyciela o decyzji zgromadzenia wierzycieli.
 4. Wierzyciel lub grupa wierzycieli może wnieść do sądu o uchylenie decyzji zgromadzenia wierzycieli w sprawie przywrócenia wypłacalności, jeśli decyzja została podjęta nieuczciwie, pod przymusem lub w wyniku błędu.

4. Jakie są skutki wszczęcia takiego postępowania?

Po rozpoczęciu postępowania upadłościowego wierzycielowi niw wolno prowadzić indywidualnych działań mogących zaszkodzić interesom wierzycieli jako całości. Prawa własności nabyte przez wierzycieli lub osoby trzecie w wyniku działań wierzycieli sąd uznaje za nieważne na podstawie wniosku zarządcy, dłużnika, innego wierzyciela lub grupy wierzycieli.

Do góryDo góry

Po wszczęciu postępowania upadłościowego zarządca zapewnia, by we wszystkich dokumentach dłużnika stosowano termin „maksātnespējīgais” („niewypłacalny”).

Po wszczęciu postępowania upadłościowego:

dłużnik traci prawo do dysponowania swoim majątkiem;

zawieszone zostaje działanie organów administracyjnych dłużnika;

ustaje wzrost płatności karnych z tytułu opóźnionych płatności oraz wzrost płatności odsetek w związku z roszczeniami w stosunku do dłużnika;

odroczone zostają postępowania cywilne wszczęte przeciwko dłużnikowi;

zakończone zostaje postępowanie wykonawcze dotyczące spłaty zaległości.

5. Jakie szczególne zasady obowiązują w przypadku poszczególnych kategorii wierzytelności?

Prawa stron trzecich chronione są w następujący sposób:

 1. wykaz majątku będącego przedmiotem roszczeń wierzycieli nie obejmuje majątku będącego w posiadaniu lub przechowywanego przez dłużnika i będącego własnością osób trzecich;
 2. zarządca zapewnia ochronę majątku należącego do osób trzecich do momentu przekazania go właścicielowi. Zarządca ma prawo odzyskać od osób trzecich koszty poniesione w związku z zachowaniem ich majątku;
 3. w przypadku zbycia majątku należącego do osób trzecich przed wygaśnięciem okresu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli i jeśli właściciele majątku zgłosili swoje roszczenia w ustalonym terminie, wartość takiego majątku podlega zwrotowi w pełnej kwocie przed zaspokojeniem innych roszczeń. Wypłacaną kwotę odzyskuje się od osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowe zbycie majątku osoby trzeciej.

Pełna lub częściowa spłata zobowiązań dłużnika (wierzytelności lub zadłużenia) w drodze potrącenia nie jest dozwolona.

Do góryDo góry

Rekompensata za szkody:

 1. zarządca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez wierzycieli z jego winy;
 2. zarządca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez specjalistów lub pomocników zaangażowanych przez zarządcę, działających na podstawie jego umocowania;
 3. w przypadku gdy właściwy organ państwowy lub lokalny przedstawił bezpodstawny lub celowo fałszywy wniosek o upadłość, szkody poniesione przez dłużnika zrekompensowane zostaną odpowiednio z budżetu państwowego lub lokalnego;
 4. w przypadku przywrócenia wypłacalności plan przywrócenia określa rekompensatę dla zabezpieczonych wierzycieli dotyczącą ograniczenia ich praw w trakcie przywracania wypłacalności oraz procedury wypłaty takiej rekompensaty;
 5. w przypadku zniszczenia majątku objętego zastawem lub obniżenia jego wartości w trakcie przywracania wypłacalności roszczenie zabezpieczonego wierzyciela zostanie pokryte, według wartości majątku objętego zastawem lub w zakresie, w jakim uległa ona obniżeniu, z kosztów administracyjnych postępowania upadłościowego. Obniżenie wartości majątku objętego zastawem, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie znajduje zastosowania do zwykłego zużycia majątku.

Wypowiedzenie umów o pracę:

Po ogłoszeniu upadłości dłużnika zarządca może wypowiedzieć umowy o pracę zawarte z pracownikami dłużnika.

W przypadku wypowiedzenia umów o pracę zwolnieni pracownicy nabywają status wierzycieli:

 1. w zakresie niewypłaconych płac i związanych z nimi płatności, których nie otrzymali;
 2. w zakresie wypłaty odszkodowania w odniesieniu do wypadku przy pracy lub choroby, za cały niezapłacony okres, oraz w zakresie płatności, jakie mają zostać dokonane z trzyletnim wyprzedzeniem do specjalnego budżetu w odniesieniu do państwowego ubezpieczenia społecznego, jeśli miał miejsce wypadek przy pracy lub jeśli pracownik zapadł na chorobę zawodową przed dniem 1 stycznia 1997 r.

Obowiązki wierzycieli:

Do góryDo góry

 1. zabezpieczony wierzyciel koordynuje z zarządcą zasady dotyczące dobrowolnej licytacji ruchomości dłużnika będących przedmiotem zastawu oraz ceny wyjściowej;
 2. wierzyciel postępuje zgodnie z zasadami i warunkami ugody, nawet jeżeli głosował przeciwko ugodzie lub nie uczestniczył w głosowaniu;
 3. w przypadku przywrócenia wypłacalności zabezpieczony wierzyciel nie może wykonywać swoich praw w stosunku do majątku dłużnika służącego jako zabezpieczenie roszczeń, do momentu odrzucenia planu przywrócenia wypłacalności, a jeśli plan przywrócenia zostanie przyjęty i zatwierdzony, do momentu zakończenia lub ustania procesu przywracania wypłacalności.

Zasady pierwszeństwa wierzycieli:

 1. w pierwszej kolejności pokrywane są koszty administracyjne postępowania upadłościowego;
 2. po pokryciu kosztów administracyjnych pozostałe środki przeznacza się w pierwszej kolejności na zaspokojenie roszczeń wierzycieli uprzywilejowanych (tylko kwoty kapitału długu, bez odsetek) w następujących grupach:
  1. wierzytelności pracowników;
  2. płatności na rzecz gospodarstw, producentów indywidualnych, spółdzielni i spółek za produkty rolne dostarczane przedsiębiorstwom przetwórczym;
  3. wierzytelności związane ze spłatą zadłużenia z tytułu podatku społecznego za okres jednego roku przed wszczęciem postępowania upadłościowego;
  4. wierzytelności państwowe związane ze spłatą kredytów gwarantowanych przez państwo;
  5. wierzytelności związane ze spłatą zadłużenia z tytułu innych podatków i opłat, łącznie z pozostałym zadłużeniem z tytułu podatku społecznego, za wyjątkiem płatności odroczonych;
 3. po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli uprzywilejowanych w wyżej określony sposób pozostałe środki przeznacza się w drugiej kolejności na zaspokojenie roszczeń pozostałych wierzycieli;
 4. roszczenia każdej kolejnej grupy wierzycieli zaspokojone zostaną dopiero po całkowitym zaspokojeniu roszczeń poprzedniej grupy wierzycieli. W przypadku gdy środki finansowe dłużnika są niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń jednej grupy wierzycieli, roszczenia takie zostaną zaspokojone proporcjonalnie do kwoty należnej każdemu wierzycielowi w ramach takiej grupy.

6. Jakie są zasady dotyczące działania na szkodę wierzycieli? 

Sąd może ogłosić nieważność transakcji dotyczących majątku nieruchomego przeprowadzonych między dłużnikiem a osobami trzecimi w następujących przypadkach:

Do góryDo góry

 1. w przypadku zawarcia transakcji po terminie złożenia wniosku o upadłość, w związku z czym dłużnik świadomie wyrządził szkody wierzycielom – bez względu na fakt, czy osoba, z którą lub w imieniu której została zawarta transakcja, wiedziała czy też nie o wyrządzeniu szkody wierzycielom;
 2. w przypadku zawarcia transakcji w ciągu pięciu lat przed datą wejścia w życie upadłości, w związku z czym dłużnik świadomie wyrządził szkody wierzycielom, a osoba, z którą lub w imieniu której została zawarta transakcja, wiedziała o wyrządzeniu takich szkód;
 3. w przypadku zawarcia transakcji w ciągu pięciu lat przed datą wejścia w życie upadłości, a sąd prowadzący postępowanie karne stwierdził, że dłużnik został doprowadzony do upadłości wskutek przestępstwa karnego, a osoba, z którą lub w imieniu której została zawarta transakcja, miała świadomość tego przestępstwa.

Jeżeli dłużnik zawarł transakcje z osobami zainteresowanymi w stosunku do dłużnika lub na korzyść takich osób, oraz jeśli transakcje takie wyrządziły szkody wierzycielom, zakłada się, że osoby takie wiedziały o wyrządzeniu szkód, chyba że udowodnią one, że było inaczej.

W przypadku zawarcia transakcji, które wyrządziły szkody wierzycielom, po terminie wejścia w życie upadłości lub w okresie miesiąca przed dniem wejścia w życie upadłości, uważa się, że dłużnik świadomie zaszkodził interesom wierzycieli, chyba że udowodni on, że było inaczej.

7. Jakie są warunki zgłaszania i uznawania roszczeń?

Zarządca przedkłada zawiadomienie do publikacji w dzienniku urzędowym „Latvijas Vēstnesis.” latviešu valoda Zawiadomienie zawiera zaproszenie wierzycieli do zgłaszania roszczeń w stosunku do dłużnika, informację o miejscu i godzinie przyjmowania takich zgłoszeń oraz o konsekwencjach opóźnienia.

Do góryDo góry

Roszczenia wierzycieli w stosunku do dłużnika należy zgłaszać do zarządcy w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji zawiadomienia o upadłości dłużnika w dzienniku urzędowym „Latvijas Vēstnesis”, chyba że sąd określi krótszy termin. Osoby, które uzyskują status wierzycieli po zakończeniu takiego okresu, zgłaszają swoje roszczenia zarządcy przed określeniem procedur rozliczania kosztów administracyjnych i zadłużenia.

Zarządca gromadzi roszczenia zgłoszone przez wierzycieli i odzwierciedlone w rachunkowości dłużnika i opracowuje wykaz wierzytelności zabezpieczonych wierzycieli oraz wykaz wierzytelności niezabezpieczonych wierzycieli, określający kwotę każdej wierzytelności. W wykazie wierzytelności niezabezpieczonych wierzycieli zarządca wskazuje liczbę głosów każdego niezabezpieczonego wierzyciela na pierwszym zgromadzeniu wierzycieli, odpowiadającą kwocie jego wierzytelności.

Zarządca ustala kolejność spłaty wierzytelności, sprawdza ich zgodność z wymogami prawa oraz, w razie konieczności, żąda od powoda dodatkowych informacji i dokumentacji. Zarządca decyduje o dopuszczalności lub odrzuceniu roszczenia wierzyciela. Zarządca nie może odrzucić roszczeń wierzycieli uznanych decyzją sądu, która weszła w życie.

Po sprawdzeniu podstawy roszczeń zabezpieczonych wierzycieli zarządca wyklucza majątek będący przedmiotem zastawu na zabezpieczenie takich wierzytelności z wykazu majątku przeznaczonego do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

8. Jakie są zasady postępowania naprawczego?

W Łotwie nie istnieje postępowanie naprawcze poprzedzające upadłość.

Do góryDo góry

9. Jakie zasady wiążą się z postępowaniem likwidacyjnym?

Głównym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie w możliwie największym stopniu roszczeń wierzycieli, w drodze uzyskania maksymalnych przychodów ze sprzedaży majątku dłużnika. Sprzedaż aktywów dłużnika odbywa się w drodze otwartej licytacji, którą organizuje zarządca. W poszczególnych przypadkach zarządca może za zgodą zgromadzenia wierzycieli zbyć ruchomy majątek dłużnika w inny sposób.

10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania?

Sąd kończy postępowanie upadłościowe na podstawie wniosku wniesionego przez zarządcę w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 1. dłużnik wypełnił wszystkie swoje zobowiązania;
 2. dłużnik wypełnił wszystkie zobowiązania z wymagalnym terminem płatności, a po wykonaniu tych zobowiązań aktywa dłużnika przekraczają pozostałą kwotę zadłużenia;
 3. żaden z wierzycieli nie wniósł wniosku przed upływem ogłoszonego terminu;
 4. postępowanie upadłościowe zostało ukończone.

Skutki zakończenia postępowania upadłościowego:

 1. w przypadku zakończenia postępowania upadłościowego z powodu odzyskania przez dłużnika wypłacalności ustają umocowania zarządcy w danym postępowaniu upadłościowym, przywrócone zostaje prawo dłużnika do posiadania swego majątku i zarządzania nim oraz działanie organów administracyjnych dłużnika;
 2. w przypadku zakończenia postępowania upadłościowego z powodu bankructwa dłużnika umocowania zarządcy ustają w momencie wydania przez sąd decyzji w sprawie zakończenia postępowania upadłościowego.

Dalsze informacje

 • Portal sądów łotewskich latviešu valoda 
 • Przewodnik po prawie łotewskim English 
 • Tulkošanas un terminoloğijas centrs English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas Tieslietu Ministrija English - latviešu valoda 
 • Maksātnespējas administrācija English - latviešu valoda
 • Latvijas Republikas uznēmumu Registrs English - latviešu valoda 
 • Zemesgramata English - latviešu valoda 
 • Latvijas Vēstnesis latviešu valoda

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Łotwa - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 19-01-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania