Europos Komisija > ETIT > Bankrotas > Latvija

Naujausia redakcija: 19-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bankrotas - Latvija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra nemokumo procedūrų rūšys ir tikslai? 1.
2. Kokiomis sąlygomis yra pradedamos kiekvienos rūšies nemokumo procedūros? 2.
3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo kiekvienos rūšies procedūroje? 3.
4. Koks yra procedūros pradėjimo poveikis? 4.
5. Kokios konkrečios taisyklės taikomos tam tikroms reikalavimų kategorijoms? 5.
6. Kokios nuostatos taikomos dėl kenksmingų veiksmų? 6.
7. Kokios taisyklės taikomos reikalavimams pareikšti ir priimti? 7.
8. Kokios taisyklės taikomos reorganizavimo procedūroms? 8.
9. Kokios taisyklės taikomos likvidavimo procedūroms? 9.
10. Kokios yra procedūros užbaigimo sąlygos? 10.

 

1. Kokios yra nemokumo procedūrų rūšys ir tikslai?

Pagal nacionalinės teisės aktus nemokumas yra skolininko būklė, kuriai esant šis subjektas negali įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Nemokumas nustatomas teismo sprendimu.

Pradėjus nemokumo procedūras, gali būti imtasi šių priemonių:

 1. sanavimas – nemokumui spręsti taikomas būdas, pagal kurį įgyvendinamos planuotos priemonės, siekiant užkirsti kelią galimam skolininko bankrotui, atkurti jo mokumą ir patenkinti kreditorių reikalavimus.

  Visų pirma, priėmus sprendimą dėl sanavimo, kreditoriams, kurių reikalavimai yra garantuoti, draudžiama įgyvendinti savo teises skolininko turto, kuris panaudotas kaip jų reikalavimų įkaitas, atžvilgiu tol, kol bus atmestas sanavimo planas, tačiau jei sanavimo planas priimtas ir patvirtintas – iki sanavimo pabaigos arba nutraukimo.

 2. susitarimas – nemokumui spręsti taikomas būdas, kai kreditoriai ir skolininkas susitaria dėl skolininko įsipareigojimų vykdymo.

  Susitarimo atveju kreditoriai pirmiausia turi vadovautis šio susitarimo sąlygomis ir laikytis jų, neatsižvelgdami į tai, ar jie balsavo prieš susitarimą, ar nedalyvavo balsuojant. Be to, kreditorių susirinkime negali būti priimtas sprendimas dėl sanavimo ar bankroto bylos iškėlimo, kol galioja šis susitarimas.

 3. bankrotas – nemokumui spręsti taikomas metodas, pagal kurį skolininkas likviduojamas, o kreditorių reikalavimai tenkinami iš įgyvendinant likvidavimo procedūras gautų išteklių.

  Latvijoje nenumatyta jokių prevencinių priemonių mokumui didinti, taip pat priemonių dėl neoficialaus restruktūrizavimo ir reorganizavimo, kurios būtų įgyvendintinos prieš pradedant nemokumo procedūras.

  viršųviršų

2. Kokiomis sąlygomis yra pradedamos kiekvienos rūšies nemokumo procedūros?

Nemokumo procedūros gali būti pritaikytos šių kategorijų ūkio subjektams:

 1. visoms Įmonių registre užregistruotoms įmonėms ir bendrovėms;
 2. valstybės ir savivaldybės valdomoms įmonėms ir pereinamojo laikotarpio bendrovėms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis.

Nemokumo procedūros netaikomos fiziniams asmenims.

Prašyti teismo pradėti nemokumo procedūras gali šie tam tikrą paraišką (paraišką dėl nemokumo) pateikę asmenys:

 1. skolininkai arba skolininkų likvidatoriai (likvidavimo komisijos);
 2. kreditoriai arba kreditorių grupės;
 3. tam tikros nemokumo bylos administratorius;
 4. kompetentingos valstybės ir savivaldybės institucijos.

Paskelbus skolininką nemokiu, administratorius atlieka šiuos veiksmus:

 1. per tris dienas nuo skolininko paskelbimo nemokiu administratorius nusiunčia Įmonių registrui English - latviešu valoda ir Žemės registro tarnybai English - latviešu valoda, kurioje užregistruotas nekilnojamasis turtas, pranešimą apie teismo sprendimą ir jo nuorašą, lydraštyje nurodydamas (-a) savo vardą ir pavardę, juridinį adresą ir telefono numerį.

  Įmonių registras užregistruoja pateiktą informaciją Įmonių registro įstatyme nustatyta tvarka. Žemės registro tarnyba, vadovaudamasi Žemės registro įstatymo nuostatomis, privalo padaryti atitinkamame žemės registro skirsnyje įrašą apie savininko paskelbimą nemokiu;

  viršųviršų

 2. administratorius pateikia atitinkamą pranešimą paskelbti oficialiajame leidinyje „Latvijas Vēstnesis“ latviešu valoda per tris dienas nuo skolininko paskelbimo nemokiu. Administratorius taip pat turi teisę pateikti pranešimą apie nemokumą paskelbti kituose laikraščiuose.

3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo kiekvienos rūšies procedūroje?

Reikalavimą pradėti nemokumo procedūrą skolininko atžvilgiu nagrinėja kompetentingas apygardos, kurioje registruota skolininko buveinė, teismas.

Administratorius – tai teismo pagal valstybinės tarnybos „Nemokumo administracija“ pasiūlymą paskirtas asmuo.

Administratoriaus pareigas gali eiti tik aukštąjį teisinį išsimokslinimą arba aukštąjį išsimokslinimą ekonomikos, valdymo ar finansų srityje turintis fizinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris turi ne mažiau kaip trejų metų darbo įmonių arba bendrovių priežiūros ar valdžios institucijose patirtį, kuris sėkmingai atitiko administratoriaus pažymėjimui gauti keliamus reikalavimus ir kuriam valstybinė tarnyba „Nemokumo administracija“ išdavė pažymėjimą.

Administratorius garantuoja nemokumo procedūrų teisėtumą ir veiksmingumą, administruoja ir garantuoja skolininko turto apsaugą iki nemokumo procedūrų užbaigimo.

Paskelbus skolininką nemokiu, administratorius įgyja šias teises:

 1. spręsti, ar skolininkas gali tęsti visą veiklą ar tik jos dalį;
 2. naudotis visomis pagal įstatymus, skolininko įstatus ar sutartis suteiktomis administracinių institucijų teisėmis ir įgaliojimais.

Skolininkas – tai įmonė arba bendrovė, negalinti įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Skolininko atstovai – skolininko kapitalą valdantys akcininkai, skolininko administravimo organų nariai ir pareigūnai, turintys teisę priimti sprendimus skolininko atžvilgiu arba atstovauti skolininkui pagal jo įstatus arba sutartis.

viršųviršų

Skolininko atstovai prisiima šiuos įsipareigojimus:

 1. dalyvauti visuose kreditorių susirinkimuose ir teismo posėdžiuose, apie kuriuos jiems yra pranešta, taip pat teikti būtiną informaciją;
 2. vykstant nemokumo procedūrai pasikeitus gyvenamajai vietai, per tris dienas pranešti administratoriui naujos gyvenamosios vietos adresą;
 3. pateikti administratoriaus ir kreditorių susirinkimo paprašytą informaciją per penkiolika dienų nuo paklausimo išsiuntimo dienos;
 4. teikti teismui paraišką dėl nemokumo.

Kreditorius – tai valstybė, savivaldybė, juridinis asmuo, fizinis asmuo arba sutartimi susaistytų fizinių asmenų grupė, turinti reikalavimą skolininkui. Kreditoriai skirstomi į dvi kategorijas:

 1. kreditorius, kurio reikalavimas neužtikrintas – tai kreditorius, kurio reikalavimas negarantuotas įkaitu;
 2. kreditorius, kurio reikalavimas užtikrintas – tai kreditorius, kurio reikalavimas garantuotas skolininko turtu, komerciniu įkaitu ar hipoteka, užregistruota Žemės registre arba Laivų registre.

Kreditorius turi šias teises:

 1. dalyvauti kreditorių susirinkime;
 2. teikti teismui paraišką dėl nemokumo;
 3. teikti administratoriui pagrįstus prieštaravimus dėl kitų kreditorių reikalavimų priimtinumo, išskyrus reikalavimus, dėl kurių susitarta pagal jau įsigaliojusius teismo sprendimus;
 4. teisme apskųsti kreditorių susirinkimo sprendimą dėl kito kreditoriaus reikalavimo priimtinumo arba jo (jos) reikalavimo atmetimo;
 5. prašyti surengti eilinius kreditorių susirinkimus;
 6. priėmus sprendimą, taikyti vieną iš nemokumui spręsti numatytų būdų (susitarimas, sanavimas arba bankrotas), kreditorius, kurio reikalavimas užtikrintas, gali pradėti jo (jos) reikalavimą užtikrinančio skolininko turto (įkeisto turto) pardavimą;
 7. gauti savo reikalavimų patenkinimą.

Kreditorių susirinkimas – tai organizuotas, kolektyvinis kreditorių veiklos organas. Šis susirinkimas turi teisę:

viršųviršų

 1. rinkti kreditorių komitetą;
 2. pasirinkti nemokumui spręsti taikytiną būdą ir nustatyti pagrindines jam taikytinas nuostatas;
 3. išnagrinėti ir priimti arba atmesti pateiktus pasiūlymus nemokumui spręsti (susitarimo projektą, sanavimo planą, sprendimą dėl bankroto) bei skolų grąžinimo procedūras, vadovaudamasis Įmonių ir bendrovių nemokumo įstatyme nustatyta pirmenybės tvarka;
 4. priimti sprendimą dėl lėšų, kurios bus skirtos administratoriui ir skolų sureguliavimo procedūroms, taip pat nustatyti galutinį terminą nemokumui išspręsti.

Jurisdikcija nagrinėjant skundus

 1. Skundus dėl administratoriaus sprendimų arba veiklos nagrinėja valstybinė tarnyba „Nemokumo administracija“, kuri ištiria skundo pateikėjo ir administratoriaus nuomones, skundo atitiktį įstatymams ir bando išspręsti kilusį konfliktą arba sutaikyti konflikto šalis. Teismas, kuriame pradėta įgyvendinti nemokumo procedūra, nagrinėja skundus dėl administratorių sprendimų arba veiklos, atsižvelgdamas į valstybinės tarnybos „Nemokumo administracija“ atlikto skundo nagrinėjimo medžiagą.
 2. Skundus dėl kitų nemokumo procedūroje dalyvaujančių asmenų sprendimų arba veiklos nagrinėja teismas, kuriame pradėta įgyvendinti nemokumo procedūra.
 3. Kiekvienas kreditorius turi teisę teisme apskųsti kreditorių susirinkimo sprendimą dėl kito kreditoriaus reikalavimo priimtinumo arba jo (jos) reikalavimo atmetimo. Apeliacinis skundas gali būti pateiktas per dvi savaites nuo kreditorių susirinkimo dienos, tačiau jei kreditorius nedalyvavo susirinkime, – nuo dienos, kurią kreditoriui buvo pranešta apie kreditorių susirinkimo sprendimą.
 4. Kreditorius arba kreditorių grupė gali prašyti teismo panaikinti kreditorių susirinkimo priimtą sprendimą dėl sanavimo, jei toks sprendimas buvo priimtas apgaule, prievarta arba dėl klaidos.

4. Koks yra procedūros pradėjimo poveikis?

Pradėjus nemokumo procedūrą, kreditoriui draudžiama atskirai imtis kokių nors veiksmų, kurie galėtų sukelti žalos visų kreditorių interesams. Vadovaudamasis administratoriaus, skolininko, kito kreditoriaus ar kreditorių grupės reikalavimu, teismas gali paskelbti kreditorių arba trečiųjų asmenų dėl kreditorių veiksmų įgytas turtines teises negaliojančiomis.

viršųviršų

Pradėjus nemokumo procedūrą, administratorius garantuoja, kad visuose skolininko rekvizituose vartojamas žodžių junginys „maksātnespējīgais“ (nemokus).

Pradėjus nemokumo procedūrą, skolininkas:

netenka teisių disponuoti savo turtu;

laikinai nutraukiama skolininko administravimo organų veikla;

nebetaikomas baudų už uždelstą mokėjimą didinimas bei palūkanų, susijusių su skolininkui pareikštais reikalavimais, didinimas;

stabdomas skolininkui iškeltų civilinių bylų nagrinėjimas;

nutraukiamos sprendimų dėl skolų išieškojimo priverstinio vykdymo procedūros. 

5. Kokios konkrečios taisyklės taikomos tam tikroms reikalavimų kategorijoms?

Trečiųjų šalių teisės ginamos šiuo būdu:

 1. į skolininko turto, dėl kurio reiškiami kreditorių reikalavimai, sąrašą neįtraukiamas skolininko turimas arba disponuojamas tretiesiems asmenims priklausantis turtas;
 2. administratorius garantuoja tretiesiems asmenims priklausančio turto išsaugojimą iki jo perdavimo savininkui. Administratorius turi teisę išieškoti iš trečiųjų asmenų išlaidas, patirtas tvarkant jų turtą;
 3. jei tretiesiems asmenims priklausantis turtas perleidžiamas prieš pasibaigiant terminui kreditorių reikalavimams pateikti ir turto savininkai nustatytu terminu pateikia savo reikalavimus, visa tokio turto vertė atlyginama prieš patenkinant kitus reikalavimus. Išmokėta suma išieškoma iš asmens, atsakingo už neteisėtą trečiojo asmens turto perleidimą.

Visiškai arba iš dalies įvykdyti su skolininku susijusių įsipareigojimų (reikalavimų ar skolų) pasitelkiant įskaitymą neleidžiama.

viršųviršų

Žalos atlyginimas:

 1. administratorius prisiima visą atsakomybę už kreditorių dėl jo (jos) kaltės patirtą žalą;
 2. administratorius prisiima atsakomybę už žalą, kurią sukėlė administratoriaus pakviesti ir tokio įgaliojimo pagrindu veikę ekspertai ir pagalbininkai;
 3. kompetentingai valstybės arba savivaldybės institucijai pateikus nepagrįstą arba sąmoningai melagingą paraišką dėl nemokumo, skolininkui padaryta žala atlyginama iš (atitinkamai) valstybės arba savivaldybės biudžeto;
 4. sanavimo atveju sanavimo plane nurodoma kompensacija kreditoriams, kurių reikalavimas yra garantuotas, už jų teisių ribojimą sanavimo eigoje ir šios kompensacijos mokėjimo tvarka;
 5. jei įkeistas turtas sunaikintas arba sanavimo eigoje jo vertė sumažėja, kreditoriaus, kurio reikalavimas garantuotas, reikalavimas, atsižvelgiant į įkeisto turto vertę arba jo vertės sumažėjimą, patenkinamas iš nemokumo procedūros administracinių išlaidų. Nuostata dėl minėto įkeisto turto vertės sumažėjimo netaikoma natūraliam turto nusidėvėjimui.

Darbo sutarčių nutraukimas:

Paskelbus skolininką nemokiu, administratorius gali nutraukti darbo sutartis su skolininko darbuotojais.

Nutraukus darbo sutartis, atleisti darbuotojai įgyja kreditorių statusą:

 1. dėl nesumokėto atlyginimo ir susijusių negautų mokėjimų;
 2. dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos sukeltos žalos atlyginimo už visą neapmokėtą laikotarpį ir dėl mokėjimų, kurie turi būti prieš trejus metus sumokėti į specialųjį Valstybinio socialinio draudimo biudžetą, jei nelaimingas atsitikimas darbe įvyko arba profesinė liga buvo nustatyta iki 1997 m. sausio 1 d.

Kreditorių įsipareigojimai:

viršųviršų

 1. kreditorius, kurio reikalavimas garantuotas, derina su administratoriumi nuostatas dėl savanoriško įkeisto skolininko kilnojamojo turto aukciono ir pradinės kainos;
 2. laikosi susitarimo sąlygų, neatsižvelgiant į tai, ar kreditorius balsavo prieš susitarimą ar nedalyvavo balsuojant;
 3. sanavimo atveju kreditorius, kurio reikalavimas garantuotas, negali įgyvendinti savo teisių skolininko turto, kuris panaudotas kaip jų reikalavimų įkaitas, atžvilgiu tol, kol bus atmestas sanavimo planas, tačiau, jei sanavimo planas priimamas ir patvirtinamas, – iki sanavimo pabaigos arba nutraukimo.

Kreditorių pirmenybės taisyklės:

 1. pirmiausia atlyginamos visos administracinės nemokumo procedūros išlaidos;
 2. atlyginus administracines išlaidas, likusios lėšos pirmiausia skiriamos tenkinti pirmenybę turinčių kreditorių reikalavimus (tik pagrindinės skolos sumos, neįskaitant palūkanų), kurie skirstomi į šias grupes:
  1. darbuotojų reikalavimai;
  2. mokėjimai ūkiams, individualiems gamintojams, kooperatyvams ir akcinėms bendrovėms už perdirbimo įmonėms pateiktus žemės ūkio produktus;
  3. reikalavimai dėl mokėtino socialinio mokesčio už vienerius metus iki nemokumo procedūros pradėjimo;
  4. valstybės reikalavimai dėl valstybės garantuotos paskolos grąžinimo;
  5. reikalavimai dėl kitų mokėtinų mokesčių ir rinkliavų, įskaitant likusias mokėtinas socialinio mokesčio sumas, išskyrus atidėtus mokėjimus;
 3. patenkinus nustatytas pirmenybę turinčių kreditorių reikalavimus, likusios lėšos skiriamos tenkinti kitų kreditorių reikalavimus;
 4. kiekvienos paskesnės kreditorių grupės reikalavimai tenkinami tik visiškai patenkinus pirmesnės kreditorių grupės reikalavimus. Jei skolininko piniginių lėšų nepakanka visiškai patenkinti vienos kreditorių grupės reikalavimus, tokie reikalavimai tenkinami proporcingai kiekvienam tokios grupės kreditoriui mokėtinai sumai.

6. Kokios nuostatos taikomos dėl kenksmingų veiksmų?

Teismas gali paskelbti negaliojančiais skolininko ir trečiųjų asmenų sandorius dėl nekilnojamojo turto šiomis aplinkybėmis:

viršųviršų

 1. sandoriai buvo sudaryti po paraiškos dėl nemokumo pateikimo dienos, taigi skolininkas sąmoningai sukėlė kreditoriams žalą – nepaisant to, ar asmuo, su kuriuo arba kurio vardu sudarytas tas sandoris, žinojo ar nežinojo apie kreditoriams sukeliamą žalą;
 2. sandoriai buvo sudaryti per penkerius metus iki nemokumo įsigaliojimo dienos, skolininkas sąmoningai padarė žalą kreditoriams, o asmuo, su kuriuo arba kurio vardu sudarytas sandoris, žinojo apie šią daromą žalą;
 3. sandoriai buvo sudaryti per penkerius metus iki nemokumo įsigaliojimo dienos, ir baudžiamąją bylą nagrinėjančio teismo nustatyta, kad skolininkas tapo nemokus dėl baudžiamosios veikos ir asmuo, su kuriuo ar kurio vardu buvo sudarytas šis sandoris, žinojo apie šią veiką.

Jei skolininkas sudarė su suinteresuotaisiais asmenimis sandorius skolininko arba tokių asmenų naudai ir jei tokie sandoriai padarė žalos kreditoriams, daroma prielaida, kad šie asmenys žinojo apie daromą žalą, nebent jie įrodytų priešingai.

Jei sandoriai, kuriais padaroma žala kreditoriams, buvo sudaryti po nemokumo įsigaliojimo dienos arba per mėnesį iki nemokumo įsigaliojimo dienos, manoma, kad skolininkas sąmoningai pakenkė kreditorių interesams, nebent jis (ji) įrodytų priešingai.

7. Kokios taisyklės taikomos reikalavimams pareikšti ir priimti?

Administratorius teikia pranešimą paskelbti oficialiajame leidinyje „Latvijas Vēstnesis“ latviešu valoda. Pranešime skelbiamas kvietimas kreditoriams pareikšti reikalavimus skolininkui, nurodoma tokių reikalavimų pateikimo vieta ir laikas bei vėlavimo pasekmės.

viršųviršų

Kreditorių reikalavimai skolininkui pateikiami administratoriui per tris mėnesius nuo pranešimo apie skolininko nemokumą paskelbimo oficialiajame leidinyje „Latvijas Vēstnesis“ dienos, nebent teismas nustatytų trumpesnį terminą. Asmenys, kurie įgyja kreditoriaus statusą pasibaigus šiam terminui, pateikia administratoriui savo reikalavimus prieš administracinių išlaidų ir skolų sureguliavimo procedūrų nustatymą.

Administratorius kaupia kreditorių pateiktus ir skolininko apskaitoje parodytus reikalavimus ir parengia kreditorių, kurių reikalavimai garantuoti, bei kreditorių, kurių reikalavimai negarantuoti, sąrašus ir juose nurodo kiekvieno reikalavimo sumą. Kreditorių, kurių reikalavimai negarantuoti, sąraše administratorius nurodo kiekvienam kreditoriui, kurio reikalavimas negarantuotas, tenkantį balsų skaičių, atitinkantį reikalavimo sumą ir numatytą pirmajam kreditorių susirinkimui.

Administratorius suskirsto kreditorių reikalavimus į grupes tam tikra skolų grąžinimo tvarka, išnagrinėja reikalavimų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir, jei reikia, prašo ieškovo pateikti papildomos informacijos ir dokumentų. Administratorius priima sprendimą dėl kreditoriaus reikalavimo priimtinumo arba atmetimo. Administratorius negali atmesti jau įsigaliojusiu teismo sprendimu pripažintų kreditorių reikalavimų.

Patikrinęs kreditorių, kurių reikalavimai garantuoti, reikalavimų pagrindą, administratorius išbraukia tokiems reikalavimams garantuoti įkeistą turtą iš kreditorių reikalavimams tenkinti išieškotino turto sąrašo.

8. Kokios taisyklės taikomos reorganizavimo procedūroms?

Latvijoje nenustatyta jokių reorganizavimo procedūrų, įgyvendinamų prieš pradedant nemokumo procedūras.

9. Kokios taisyklės taikomos likvidavimo procedūroms?

Pagrindinis bankroto procedūrų tikslas – kiek įmanoma patenkinti kreditorių reikalavimus, gavus kuo didesnes pajamas iš skolininko turto pardavimo. Skolininko turtas parduodamas administratoriaus organizuojamuose atviruose aukcionuose. Kreditorių susirinkimui sutikus, kai kuriais atvejais administratorius gali panaudoti kitų formų skolininko kilnojamojo turto perleidimą.

10. Kokios yra procedūros užbaigimo sąlygos?

Administratoriui pateikus paraišką, teismas nutraukia nemokumo procedūrą esant vienai iš šių aplinkybių:

 1. skolininkas įvykdė visus savo įsipareigojimus;
 2. skolininkas įvykdė visus vykdytinus įsipareigojimus, ir, įvykdžius šiuos įsipareigojimus, skolininko turto vertė viršija likusią skolų sumą;
 3. iki paskelbto termino nė vienas kreditorius nepateikė paraiškos;
 4. užbaigta bankroto procedūra.

Nemokumo procedūrų nutraukimo padariniai:

 1. jei nemokumo procedūra nutraukiama dėl skolininko mokumo atkūrimo, nutraukiami administratoriaus tam tikroje nemokumo procedūroje turimi įgaliojimai, atnaujinamos skolininko teisės valdyti ir administruoti savo turtą, taip pat skolininko administravimo organų veikla;
 2. jei nemokumo procedūra nutraukiama dėl skolininko bankroto, administratoriaus įgaliojimai nutraukiami, teismui paskelbus sprendimą dėl bankroto procedūros nutraukimo.

Papildoma informacija

 • Latvijos teismų portalas latviešu valoda 
 • Latvijos teisės vadovas English
 • Tulkošanas un terminoloğijas centrs (Latvijos vertimų ir terminologijos centras) English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas Tieslietu Ministrija (Latvijos Respublikos teisingumo ministerija) English - latviešu valoda 
 • Maksātnespējas administrācija (Nemokumo administracija) English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas uznēmumu Registrs (Latvijos Respublikos įmonių registras) English - latviešu valoda
 • Zemesgramata (Žemės registras) English - latviešu valoda 
 • Latvijas Vēstnesis (oficialusis leidinys) latviešu valoda

« Bankrotas - Bendro pobūdžio informacija | Latvija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 19-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė