Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Λεττονία

Τελευταία ενημέρωση: 10-04-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Λεττονία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τί αποσκοπούν; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κίνηση κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε είδος διαδικασίας; 3.
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 9.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τί αποσκοπούν;

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η αφερεγγυότητα είναι η κατάσταση του οφειλέτη κατά την οποία δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η αφερεγγυότητα κηρύσσεται με δικαστική απόφαση.

Η κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας μπορεί να οδηγήσει σε:

 1. Αποκατάσταση –εφαρμογή σχεδιασμένων μέτρων ώστε να αποτραπεί η ενδεχόμενη πτώχευση του οφειλέτη και να αποκατασταθεί η φερεγγυότητά του και η ικανότητά του να ικανοποιήσει τους πιστωτές του.

  Ιδίως στην περίπτωση έκδοσης απόφασης αποκατάστασης, απαγορεύεται στους ενέγγυους πιστωτές να ασκήσουν τα δικαιώματά τους έναντι της περιουσίας του οφειλέτη επί της οποίας έχει συσταθεί ασφάλεια για τις απαιτήσεις τους, έως ότου απορριφθεί το σχέδιο αποκατάστασης ή, αν το τελευταίο εγκριθεί, μέχρι το τέλος ή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

 2. Συμβιβασμό – συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου.

  Συγκεκριμένα, οι πιστωτές σε περίπτωση συμβιβασμού δεσμεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του τελευταίου και πρέπει να συμμορφωθούν, ανεξάρτητα αν έχουν ψηφίσει εναντίον του ή δεν συμμετείχαν στη σχετική ψηφοφορία. Επιπλέον, η συνέλευση των πιστωτών μπορεί να μην αποφασίσει την αποκατάσταση ή την κίνηση πτωχευτικής διαδικασίας για όσο χρονικό διάστημα ισχύει ο συμβιβασμός.

 3. Πτώχευση – εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών από το τίμημα που εισπράττεται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

  Στη Λετονία, δεν υπάρχουν προληπτικά μέτρα για τη βελτίωση της φερεγγυότητας πριν από την κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας ούτε ανεπίσημη διαδικασία ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κίνηση κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Στις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορούν να υπαχθούν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. όλες οι επιχειρήσεις και εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εταιρειών·
 2. οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις της μεταβατικής περιόδου.

Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαδικασία αφερεγγυότητας.

Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο να κινήσει διαδικασία αφερεγγυότητας, υποβάλλοντας σχετική αίτηση (αίτηση αφερεγγυότητας):

 1. ο οφειλέτης ή οι εκκαθαριστές των οφειλετών ( επιτροπές εκκαθάρισης);
 2. οι πιστωτές ή ομάδα πιστωτών·
 3. ο διαχειριστής της συγκεκριμένης υπόθεσης αφερεγγυότητας·
 4. οι αρμόδιες δημόσιες και δημοτικές αρχές.

Μετά την κήρυξη της αφερεγγυότητας του οφειλέτη, ο διαχειριστής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Μέσα σε τρεις ημέρες από την κήρυξη του οφειλέτη ως αφερέγγυου, ο διαχειριστής προβαίνει σε κοινοποίηση και μεταγραφή της δικαστικής απόφασης στο μητρώο εταιρειών English - latviešu valoda και στο κτηματολόγιο English - latviešu valoda του τόπου όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία, αναφέροντας σε συνημμένο έγγραφο το όνομα και το επώνυμό του, την επαγγελματική του διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του.

  Οι υποβαλλόμενες πληροφορίες καταχωρούνται στο μητρώο εταιρειών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο σχετικός νόμος. Καθήκον της υπηρεσίας κτηματολογίου είναι να προβεί σε μνεία στο σχετικό τμήμα του κτηματολογίου, σύμφωνα με τον νόμο περί κτηματολογίου, ότι ο ιδιοκτήτης κηρύσσεται αφερέγγυος·

 2. μέσα σε τρεις ημέρες από την κήρυξη της αφερεγγυότητας του οφειλέτη, ο διαχειριστής υποβάλει σχετική ανακοίνωση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα “Latvijas Vēstnesis” latviešu valoda. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να υποβάλει την ανακοίνωση της αφερεγγυότητας για δημοσίευση και σε άλλες εφημερίδες.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε είδος διαδικασίας;

Η αίτηση για κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του οφειλέτη εξετάζεται από το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου όπου έχει την επίσημη έδρα του ο οφειλέτης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο διαχειριστής είναι πρόσωπο που ορίζει το δικαστήριο κατόπιν προτάσεως της δημόσιας υπηρεσίας διαχείρισης της αφερεγγυότητας.

Ο διαχειριστής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο με πανεπιστημιακού επιπέδου κατάρτιση στον τομέα της νομικής, των οικονομικών, του μάνατζμεντ ή των δημόσιων οικονομικών ή με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε όργανα και διοικητικές αρχές εποπτείας εταιρειών και επιχειρήσεων, να πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης στην ειδικότητα του «διαχειριστή» και να του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό από την εθνική υπηρεσία διαχείρισης της αφερεγγυότητας.

Ο διαχειριστής εξασφαλίζει τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας· διαχειρίζεται την περιουσία του οφειλέτη και εξασφαλίζει τη διατήρησή της μέχρι το πέρας της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Ο διαχειριστής έχει τα ακόλουθα δικαιώματα μετά την κήρυξη της αφερεγγυότητας του οφειλέτη:

 1. αποφασίζει σχετικά με την πλήρη ή μερική συνέχιση των δραστηριοτήτων του οφειλέτη·
 2. διαθέτει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπει για τα διοικητικά όργανα η νομοθεσία, οι συμβάσεις ή το καταστατικό του οφειλέτη.

Ο οφειλέτης είναι μια επιχείρηση που δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι αντιπρόσωποι του οφειλέτη είναι οι μέτοχοι του εταιρικού κεφαλαίου, τα μέλη και οι υπάλληλοι των διοικητικών οργάνων του οφειλέτη που έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον οφειλέτη και να τον εκπροσωπούν σύμφωνα με το καταστατικό ή τις συμβάσεις του.

Οι αντιπρόσωποι του οφειλέτη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 1. Να συμμετέχουν σε όλες τις συνελεύσεις των πιστωτών και τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου για τις οποίες ενημερώνονται, καθώς και να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες·
 2. να ενημερώνουν τον διαχειριστή, μέσα σε τρεις ημέρες, σχετικά με τη διεύθυνση του οφειλέτη, σε περίπτωση αλλαγής της έδρας του στη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
 3. να παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητά ο διαχειριστής και η συνέλευση των πιστωτών, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής αίτησης·
 4. να υποβάλουν στο δικαστήριο αίτηση αφερεγγυότητας.
Ο πιστωτής  είναι δημόσια ή δημοτική αρχή, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων συνδεομένων με σύμβαση, που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πιστωτών:
 1. εγχειρόγραφος πιστωτής – του οποίου η απαίτηση δεν εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια·
 2. ενέγγυος πιστωτής – του οποίου η απαίτηση εξασφαλίζεται με ενέχυρο, εμπορικό ενέχυρο ή υποθήκη εγγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Νηολόγιο.

Ο πιστωτής έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών·
 2. υποβάλλει αίτηση αφερεγγυότητας στο δικαστήριο·
 3. υποβάλλει στον διαχειριστή αιτιολογημένες αντιρρήσεις για την αποδοχή των απαιτήσεων των άλλων πιστωτών, εκτός από τις απαιτήσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις·
 4. προσβάλλει ενώπιον δικαστηρίου την απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών όσον αφορά την αποδοχή απαιτήσεων άλλων πιστωτών ή την απόρριψη της δικής του απαίτησης·
 5. ζητά τη σύγκληση τακτικών συνελεύσεων των πιστωτών·
 6. ο ενέγγυος πιστωτής μπορεί να κινήσει τη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με τα οποία εξασφαλίζεται η απαίτησή του, μετά την έκδοση απόφασης περάτωσης της αφερεγγυότητας (με συμβιβασμό, αποκατάσταση ή πτώχευση)·
 7. δέχεται ικανοποίηση των απαιτήσεων.

Η συνέλευση των πιστωτών αποτελεί οργανωμένη και συλλογική πράξη των πιστωτών. Έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. εκλέγει την επιτροπή των πιστωτών·
 2. επιλέγει τον τρόπο περάτωσης της αφερεγγυότητας και καθορίζει τους βασικούς όρους της·
 3. εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει τις υποβαλλόμενες προτάσεις για περάτωση της αφερεγγυότητας (πρόταση συμβιβασμού, σχέδιο αποκατάστασης, απόφαση κήρυξης σε πτώχευση), καθώς και τις διαδικασίες εξόφλησης των οφειλών κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων·
 4. αποφασίζει σχετικά με το ύψος των δαπανών του διαχειριστή και της διαδικασίας εκκαθάρισης των απαιτήσεων, καθώς και για τον καθορισμό της προθεσμίας για την περάτωση της αφερεγγυότητας.

Δικαιοδοσία για την εξέταση αντιρρήσεων

 1. Οι αντιρρήσεις όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις ενέργειες του διαχειριστή εξετάζονται από τη δημόσια υπηρεσία «διαχείρισης της αφερεγγυότητας», που εξετάζει τους ισχυρισμούς του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις και του διαχειριστή, και τη νομιμότητά τους, και προσπαθεί να επιλύσει τη διαφορά που προέκυψε ή να συμβιβάσει τα μέρη. Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει κινηθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας εκδικάζει τις αντιρρήσεις σχετικά με τις αποφάσεις ή τις ενέργειες των διαχειριστών, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των αντιρρήσεων από τη δημόσια υπηρεσία «διαχείρισης της αφερεγγυότητας».
 2. Οι αντιρρήσεις σχετικά με τις αποφάσεις ή ενέργειες άλλων προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία αφερεγγυότητας εκδικάζονται από το δικαστήριο στο οποίο έχει κινηθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας.
 3. Κάθε πιστωτής έχει το δικαίωμα να προσβάλει ενώπιον δικαστηρίου τις αποφάσεις της συνέλευσης των πιστωτών όσον αφορά την αποδοχή της απαίτησης άλλου πιστωτή ή την απόρριψη της δικής του απαίτησης. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο εβδομάδων από την ημέρα της συνέλευσης των πιστωτών ή, αν ο πιστωτής δεν συμμετείχε στη συνέλευση, από την ημέρα κατά την οποία του κοινοποιήθηκε η σχετική απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών.
 4. Ένας πιστωτής ή ομάδα πιστωτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την ανάκληση της απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών περί αποκατάστασης, εφόσον η εν λόγω απόφαση έχει ληφθεί κατόπιν απάτης, πλάνης ή απειλής.

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας;

Κατά την κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας, απαγορεύεται στον πιστωτή να προβαίνει σε ατομικές ενέργειες οι οποίες μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα των πιστωτών στο σύνολό τους. Τα εμπράγματα δικαιώματα που απέκτησαν πιστωτές ή τρίτοι συνεπεία πράξεων των πιστωτών κηρύσσονται άκυρα από το δικαστήριο κατόπιν αγωγής του διαχειριστή, του οφειλέτη ή άλλου πιστωτή ή ομάδας πιστωτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Κατά την κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ο διαχειριστής μεριμνά ώστε κάθε φορά που γίνεται αναφορά στον οφειλέτη να χρησιμοποιείται ο όρος “maksātnespējīgais” (“αφερέγγυος”).

Κατά την κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ο οφειλέτης:

 • χάνει το δικαίωμα διαθέσεως της περιουσίας του·
 • αναστέλλεται η λειτουργία των διοικητικών οργάνων του·
 • παύει η αύξηση των ποινών και των τόκων υπερημερίας όσον αφορά τις οφειλές του·
 • αναστέλλονται οι αστικές διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον του·
 • παύουν οι διαδικασίες εκτέλεσης των αποφάσεων για την είσπραξη καθυστερούμενων οφειλών.

5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων;

Τα δικαιώματα των τρίτων προστατεύονται ως ακολούθως:

 1. Στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πιστωτών δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους και που έχει στη νομή ή στην κατοχή του ο οφειλέτης.
 2. Ο διαχειριστής μεριμνά για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε τρίτους μέχρι τη μεταβίβασή τους στον ιδιοκτήτη τους. Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα ανάκτησης από τρίτους, των εξόδων που προέκυψαν από τη συντήρηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
 3. Αν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους εκποιήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την αναγγελία των απαιτήσεων των πιστωτών, και οι ιδιοκτήτες τους ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, επιστρέφεται όλο το τίμημα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, πριν από την ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων. Το εν λόγω ποσό καταβάλλεται από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράνομη διάθεση του ξένου περιουσιακού στοιχείου.

Δεν επιτρέπεται η πλήρης ή μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν τον οφειλέτη (απαιτήσεων ή οφειλών) με συμψηφισμό.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αποζημίωση:

 1. Ο διαχειριστής έχει πλήρη ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στους πιστωτές με υπαιτιότητά του.
 2. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους ειδικούς και τους συνεργάτες που κάλεσε και ενήργησαν υπό την εποπτεία του.
 3. Εάν η αρμόδια δημόσια ή δημοτική αρχή υπέβαλε αβάσιμη ή εκ προθέσεως ψευδή αίτηση αφερεγγυότητας, η αποζημίωση που επιβάλλεται στον οφειλέτη χρεώνεται στον δημόσιο ή δημοτικό προϋπολογισμό αντίστοιχα.
 4. Σε περίπτωση αποκατάστασης, το σχέδιο αποκατάστασης αναφέρει την αποζημίωση των ενέγγυων πιστωτών λόγω του περιορισμού των δικαιωμάτων τους στη διάρκεια της αποκατάστασης, και τις διαδικασίες για καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης.
 5. Αν το περιουσιακό στοιχείο που είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια καταστραφεί ή μειωθεί η αξία του στη διάρκεια της αποκατάστασης, η αξίωση του ενέγγυου πιστωτή καλύπτεται, ανάλογα με την αξία του λόγω περιουσιακού στοιχείου ή κατά τον βαθμό της μείωσής της, από τα διοικητικά έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Η μείωση της αξίας του βεβαρημένου πράγματος, όπως νοείται εδώ, δεν αφορά τη φυσική φθορά.

Λύση των συμβάσεων εργασίας:

Μετά την κήρυξη της αφερεγγυότητας του οφειλέτη, ο διαχειριστής μπορεί να καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας με τους υπαλλήλους του οφειλέτη.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, ο εργαζόμενος μπορεί να αποκτήσει ιδιότητα πιστωτή:

 1. για τις μη καταβληθείσες αποδοχές και συναφείς πληρωμές·
 2. για την καταβολή αποζημίωσης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας για όλη τη χρονική περίοδο για την οποία δεν πληρώθηκε, μέχρι του ποσού των πληρωμών που πρέπει να καταβληθούν τρία έτη πριν στον ειδικό προϋπολογισμό για τις κρατικές κοινωνικές ασφαλίσεις, αν υπέστη εργατικό ατύχημα ή προσβλήθηκε από επαγγελματική ασθένεια πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997.

 Υποχρεώσεις των οφειλετών:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. Οι ενέγγυοι πιστωτές καθορίζουν με τον διαχειριστή τους όρους σχετικά με τον πλειστηριασμό της βεβαρημένης με εμπράγματες ασφάλειες κινητής περιουσίας του οφειλέτη και την αρχική τιμή·
 2. Συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβιβασμού, ανεξάρτητα εάν ο συγκεκριμένος πιστωτής ψήφισε εναντίον του συμβιβασμού ή δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία·
 3. Σε περίπτωση αποκατάστασης, ο ενέγγυος πιστωτής δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του επί της περιουσίας του οφειλέτη επί της οποίας έχει συστήσει ασφάλεια για τις απαιτήσεις του, έως ότου απορριφθεί το σχέδιο αποκατάστασης ή, εάν το τελευταίο εγκριθεί, μέχρι την ολοκλήρωση ή την περάτωση της αποκατάστασης.

Κανόνες σχετικά με την προτίμηση των πιστωτών:

 1. Πρώτα καλύπτονται πλήρως οι διοικητικές δαπάνες της διαδικασίας αφερεγγυότητας.
 2. Εν συνεχεία, διανέμονται τα εναπομένοντα χρηματικά ποσά, πρώτον, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των προνομιούχων πιστωτών (μόνο το κύριο ποσό της οφειλής χωρίς τόκους) στις ακόλουθες ομάδες:
  α) απαιτήσεις εργαζομένων·

  β) οφειλές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μεμονωμένους παραγωγούς, συνεταιρισμούς και εταιρείες που έχουν συσταθεί για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις·

  γ) απαιτήσεις που αφορούν την πληρωμή οφειλομένων κοινωνικών εισφορών για το προηγούμενο της διαδικασίας αφερεγγυότητας έτος·

  δ) απαιτήσεις του δημοσίου σχετικά με την αποπληρωμή δανείων με κρατικές εξασφαλίσεις·

  ε) απαιτήσεις σχετικά με την αποπληρωμή άλλων φόρων και τελών, περιλαμβανομένων των υπόλοιπων κοινωνικών εισφορών, εκτός από τις ετεροχρονισμένες πληρωμές·

 3. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των προνομιούχων πιστωτών, όπως ορίζεται, διανέμονται, κατά δεύτερον, τα εναπομένοντα χρηματικά ποσά για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των υπολοίπων πιστωτών.
 4. Οι απαιτήσεις κάθε επόμενης ομάδας πιστωτών ικανοποιούνται μόνο μετά την ολοσχερή ικανοποίηση των απαιτήσεων της προηγούμενης ομάδας. Εάν οι χρηματικοί πόροι του οφειλέτη δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση όλων των απαιτήσουν μιας ομάδας πιστωτών, οι εν λόγω απαιτήσεις ικανοποιούνται ανάλογα με το ποσό που οφείλεται σε κάθε πιστωτή εντός της εν λόγω ομάδας.

6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 

Το δικαστήριο μπορεί να κηρύξει άκυρες τις δικαιοπραξίες μεταξύ του οφειλέτη και τρίτων που αφορούν την ακίνητη περιουσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. Αν έχουν συναφθεί μετά την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση αφερεγγυότητας και ο οφειλέτης ζημίωσε με την πράξη αυτή τους πιστωτές – ανεξαρτήτως εάν το πρόσωπο με το οποίο, ή εξ ονόματος του οποίου, συνάφθηκε η δικαιοπραξία γνώριζε την πρόκληση ζημίας στους πιστωτές·
 2. Αν έχουν συναφθεί εντός των πέντε ετών που προηγούνται της έναρξης ισχύος της αφερεγγυότητας, κατά τρόπο ώστε ο οφειλέτης ζημίωσε εν γνώσει του τους πιστωτές, και το πρόσωπο με το οποίο, η εξ ονόματος του οποίου, συνάφθηκε η δικαιοπραξία γνώριζε την πρόκληση της εν λόγω ζημίας·  
 3. Αν έχουν συναφθεί εντός των πέντε ετών που προηγούνται της έναρξης ισχύος της αφερεγγυότητας, και έχει αποφανθεί ποινικό δικαστήριο ότι ο οφειλέτης κατέστη αφερέγγυος κατόπιν ποινικού αδικήματος, το οποίο ήταν εν γνώσει του προσώπου με το οποίο, ή εξ ονόματος του οποίου, έχει συναφθεί η δικαιοπραξία.

Αν ο οφειλέτης έχει συνάψει δικαιοπραξίες με πρόσωπα που ενήργησαν προς το συμφέρον του οφειλέτη ή προς όφελος αυτών, και εξαιτίας των εν λόγω δικαιοπραξιών ζημιώθηκαν οι πιστωτές, τεκμαίρεται ότι τα πρόσωπα αυτά γνώριζαν την πρόκληση ζημίας, εκτός αν αποδείξουν το αντίθετο.

Αν οι δικαιοπραξίες λόγω των οποίων ζημιώθηκαν οι πιστωτές είχαν συναφθεί μετά την ημέρα έναρξης της αφερεγγυότητας ή ένα μήνα πριν από την ημέρα αυτή, θεωρείται ότι ο οφειλέτης έβλαψε εν γνώσει του τα συμφέροντα των πιστωτών, εκτός αν αποδείξει το αντίθετο.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων;

Ο διαχειριστής υποβάλει ανακοίνωση προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα “Latvijas Vēstnesis. latviešu valoda” Η ανακοίνωση περιλαμβάνει πρόσκληση στους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους κατά του οφειλέτη, τον τόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο θα γίνουν οι αναγγελίες αυτές και τις συνέπειες τυχόν καθυστερήσεων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη υποβάλλονται στον διαχειριστή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης της αφερεγγυότητας του οφειλέτη στην Επίσημη Εφημερίδα “Latvijas Vēstnesis”, εάν δεν ορισθεί συντομότερη προθεσμία από το δικαστήριο. Τα πρόσωπα που αποκτούν την ιδιότητα του πιστωτή μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον διαχειριστή πριν από τον καθορισμό των διαδικασιών για τη ρύθμιση των διοικητικών δαπανών και των οφειλών.

Ο διαχειριστής συγκεντρώνει τις αναγγελθείσες απαιτήσεις των πιστωτών οι οποίες φαίνονται και στα λογιστικά βιβλία του οφειλέτη, και συντάσσει πίνακα των απαιτήσεων των ενέγγυων πιστωτών και πίνακα των απαιτήσεων των εγχειρόγραφων πιστωτών, αναφέροντας το ύψος κάθε απαίτησης. Στον πίνακα των απαιτήσεων των εγχειρόγραφων πιστωτών, ο διαχειριστής αναφέρει τον αριθμό των ψήφων κάθε εγχειρόγραφου πιστωτή που αντιστοιχεί στο ύψος της απαίτησής του, για την πρώτη συνέλευση των πιστωτών.

Ο διαχειριστής κατατάσσει τις απαιτήσεις των πιστωτών ανάλογα με την τάξη ικανοποίησής τους, εξετάζει αν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και, εν ανάγκη, ζητά πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα από τον υποβάλλοντα την απαίτηση. Ο διαχειριστής αποφασίζει σχετικά την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε απαίτησης. Δεν μπορεί να απορρίψει απαιτήσεις πιστωτών που έχουν αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Μετά την επαλήθευση των απαιτήσεων των ενέγγυων πιστωτών, ο διαχειριστής αποκλείει τα περιουσιακά στοιχεία που βαρύνονται με ασφάλειες των εν λόγω απαιτήσεων από τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών.

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

Στη Λετονία δεν υπάρχουν διαδικασίες ανασυγκρότησης που προηγούνται της αφερεγγυότητας.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 

Κύριος σκοπός της πτωχευτικής διαδικασίας είναι η ικανοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, των απαιτήσεων των πιστωτών με την εξασφάλιση των μέγιστων δυνατών εσόδων από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη. Η πώληση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πραγματοποιείται σε δημόσιο πλειστηριασμό, ο οποίος διοργανώνεται από τον διαχειριστή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ο διαχειριστής, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης των πιστωτών, μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες μορφές εκποίησης της κινητής περιουσίας του οφειλέτη.

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας;

Το δικαστήριο περατώνει τη διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλει ο διαχειριστής, εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. αν ο οφειλέτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του·
 2. αν ο οφειλέτης εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του και, μετά την εκτέλεση αυτών των υποχρεώσεων, το ενεργητικό της περιουσίας του υπερβαίνει το παθητικό·
 3. αν δεν εμφανισθεί κανένας πιστωτής μέχρι το τέλος της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική ανακοίνωση·
 4. αν ολοκληρωθεί η πτωχευτική διαδικασία.

Συνέπειες της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας:

 1. αν η διαδικασία αφερεγγυότητας περατωθεί λόγω της ανάκτησης της φερεγγυότητας του οφειλέτη, παύουν οι εξουσίες του διαχειριστή στη συγκεκριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας, ο οφειλέτης ανακτά τα δικαιώματα διαθέσεως και διοικήσεως της περιουσίας του, και επαναλαμβάνεται η λειτουργία των διοικητικών οργάνων του·
 2. αν η διαδικασία αφερεγγυότητας περατωθεί λόγω της πτώχευσης του οφειλέτη, οι εξουσίες του διαχειριστή παύουν με την έκδοση της δικαστικής απόφασης για περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Latvia Courts Portal latviešu valoda Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων της Λετονίας
 • Latvia Law Guide English Οδηγός της λετονικής νομοθεσίας
 • Tulkošanas un terminoloğijas centrs English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas Tieslietu Ministrija English - latviešu valoda 
 • Maksātnespējas administrācija English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas uznēmumu Registrs English - latviešu valoda
 • Zemesgramata English - latviešu valoda
 • Latvijas Vēstnesis latviešu valoda

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Λεττονία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 10-04-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο