Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Taliansko

Posledná úprava: 10-09-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Taliansko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké rôzne druhy konania vo veci platobnej neschopnosti existujú a aké sú ich ciele? 1.
2. Aké sú podmienky na začatie jednotlivých druhov konania vo veci platobnej neschopnosti? 2.
3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v rôznych druhoch konania? 3.
4. Aké sú účinky začatia konania? 4.
5. Aké osobitné pravidlá sa vzťahujú na určité druhy pohľadávok? 5.
6. Aké sú pravidlá týkajúce sa úkonov, ktoré poškodzujú konkurznú podstatu? 6.
7. Aké sú podmienky na prihlásenie a uznanie pohľadávok? 7.
8. Aké sú pravidlá vzťahujúce sa na konanie vo veci reorganizácie? 8.
9. Aké sú pravidlá vzťahujúce sa na konanie vo veci likvidácie? 9.
10. Aké sú podmienky na ukončenie konania? 10.

 

1. Aké rôzne druhy konania vo veci platobnej neschopnosti existujú a aké sú ich ciele?

 • Platobná neschopnosť je definovaná ako stav, v ktorom podnikateľské subjekty už nie sú schopné plniť svoje záväzky.
 • Platobná neschopnosť sa v talianskych právnych predpisoch de facto považuje za stav, ktorý môže viesť k nariadeniu konkurzného konania alebo likvidácie alebo k začatiu iného konania, v rámci ktorého sa majetok vlastnený dlžníkom spravuje a predáva tak, aby sa získali príjmy na zaplatenie pohľadávok veriteľov.

 • Taliansky právny systém umožňuje dva druhy konaní, ktoré predchádzajú konkurznému konaniu. Jedným z nich je mimosúdne vyrovnanie medzi podnikateľskými subjektami/dlžníkmi a ich veriteľmi, pri ktorom môžu podnikateľské subjekty naďalej vykonávať svoju činnosť, ale určitú časť majetku spoločnosti musia odovzdať svojim veriteľom, musia sa s nimi dohodnúť na predĺžení lehôt splatnosti alebo sa musia dohodnúť so svojimi veriteľmi, aby sa úplne alebo čiastočne vzdali svojich nárokov na zaplatenie dlžnej čiastky a/alebo úroku.
 • Druhý typ konania je známy ako „dohoda s veriteľmi“ a riadi sa konkurzným právom. V tomto prípade predloží dlžník veriteľom plán reštrukturalizácie. Návrh posúdi súd s pôsobnosťou v mieste sídla spoločnosti. Súd môže povoliť postup vydaním príkazu v tomto zmysle alebo ho môže zamietnuť a formálne vyhlásiť podnikateľský subjekt za insolventný. V prípade schválenia dohody s veriteľmi si dlžník môže ponechať kontrolu nad majetkom a činnosťami spoločnosti pod dohľadom správcu konkurznej podstaty.

  HoreHore

  Úradné postupy, ktoré vyplynú z konkurzného konania, sú platobná neschopnosť, dohody s veriteľmi a povinná likvidácia. Povinná likvidácia sa vzťahuje na spoločnosti, v prípade ktorých nie je možné vyhlásiť konkurzné konanie z dôvodu verejného záujmu (napríklad, banky a významné poisťovne).

2. Aké sú podmienky na začatie jednotlivých druhov konania vo veci platobnej neschopnosti?

Jedinou skutočnou podmienkou na začatie akéhokoľvek konania je, že spoločnosť musí byť insolventná.

 • Návrh na vyhlásenie konkurzu na osoby alebo spoločnosti vykonávajúce podnikateľské činnosti môžu podať veritelia, štátny prokurátor alebo dlžník. Tieto osoby a dozorný orgán spoločnosti môžu požiadať o príkaz na likvidáciu spoločnosti. O dohodu s veriteľmi môžu požiadať iba dlžníci.

Vyhlásenie o konkurze sa oznamuje všetkým dotknutým osobám a uverejňuje sa vo forme zápisu do obchodného registra s pôsobnosťou v mieste sídla spoločnosti. Do registra, ktorý je k dispozícii aj on-line, majú prístup všetky zainteresované strany.

Príkaz na začatie konania vo veci dohody s veriteľmi sa uverejňuje v registri súdu, zaznamená sa do obchodného registra a v prípade, že dlžník vlastní majetok alebo aktíva registrované vo verejných registroch, zaznamená sa aj zápisom v týchto registroch. Súd môže tiež vyžadovať, aby sa príkaz uverejnil v jednom alebo viacerých novinách, ktoré určí.

Súd môže vo svojom rozsudku požadovať uverejnenie svojho príkazu aj v iných oznamovacích prostriedkoch.

3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v rôznych druhoch konania?

Účastníkmi konkurzného konania sú súd, správca vymenovaný súdom, správca konkurznej podstaty a výbor veriteľov.

HoreHore

Súd rozhoduje o návrhoch na príkaz na konkurzné konanie alebo likvidáciu a môže nariadiť povinnú likvidáciu alebo schváliť návrhy na dohodu s veriteľmi. Súd riadi aj konkurzné konanie, zúčastňuje sa na konaniach vo veci povinnej likvidácie a schvaľuje vyrovnania na základe právomocí, ktoré mu boli udelené zákonom.

Správca vymenovaný súdom má za úlohu zabezpečiť správnosť konania.

Správca konkurznej podstaty je zodpovedný za príslušné majetkové operácie a za likvidáciu majetku.

Výbor veriteľov dohliada na prácu správcu konkurznej podstaty a schvaľuje ju v prípadoch stanovených právnymi predpismi, alebo na požiadanie súdu alebo správcu vymenovaného súdom poskytuje svoje stanovisko.

Po vyhlásení konkurzu nesmie dlžník platiť jednotlivým veriteľom a musí majetok a následne nadobudnutý majetok odovzdať správcovi konkurznej podstaty. Dlžníci musia informovať správcu konkurznej podstaty o akejkoľvek zmene sídla alebo bydliska a v prípade predvolania sa musia dostaviť ku správcovi vymenovanému súdom, k správcovi konkurznej podstaty alebo k výboru veriteľov, aby poskytli všetky informácie alebo objasnenie potrebné na účely konania. Správcovi konkurznej podstaty musia odovzdať aj všetku korešpondenciu týkajúcu sa finančných a obchodných vzťahov súvisiacich s konkurzným konaním. Nakoniec, ak je dlžníkovi umožnené z osobných alebo rodinných dôvodov bývať vo vlastnom dome, tento dom sa nesmie používať na žiadne iné účely.

Každý veriteľ má právo požiadať súd o vyhlásenie konkurzu na podnikateľské subjekty (na svojich dlžníkov), ak sú insolventné. Ak okrem toho existujú právne dôvody na uprednostnenie pohľadávok určitých veriteľov (záložné práva, záruky alebo hypotéky), títo prednostní veritelia majú osobitné výhody týkajúce sa vyrovnania ich pohľadávok, ktoré sú podrobne stanovené právnymi predpismi.

HoreHore

4. Aké sú účinky začatia konania?

 • Správca konkurznej podstaty vypracuje zoznam majetku.
 • Podnikateľské subjekty v konkurze nestrácajú vlastnícke práva na majetok, ale strácajú právo disponovať ním. Majú právo sledovať správu majetku, ktorý previedli, a skontrolovať správnosť vypracovaného zoznamu majetku.
 • Veritelia majú právo na vyrovnanie svojich pohľadávok z príjmov z predaja majetku dlžníka. Právne predpisy stanovujú kategórie veriteľov a poradie, v akom sa musia ich pohľadávky uspokojiť.
 • Správca vymenovaný súdom môže osobne nariadiť naliehavé opatrenia na ochranu majetku alebo môže o nariadenie takýchto opatrení požiadať príslušné orgány. Medzi tieto opatrenia patrí preventívne zabavenie a iné osobitné postupy stanovené v občianskom súdnom poriadku, ako aj okamžitý predaj odpisovateľného majetku.

5. Aké osobitné pravidlá sa vzťahujú na určité druhy pohľadávok?

 • Správca konkurznej podstaty informuje tretie strany s právami in rem na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorí vlastnia, že tento majetok je vlastníctvom subjektu v konkurze a že môžu požiadať o vrátenie majetku alebo zaregistrovať pohľadávku požiadaním súdu o jej zaradenie medzi záväzky.

V prípadoch konkurzu majú veritelia právo na započítanie súm, ktoré subjekt v konkurze dlhuje, voči svojim dlhom, pokiaľ tieto dlhy nevznikli v dôsledku transakcií inter vivos uzavretých po vyhlásení konkurzu alebo v roku pred vyhlásením konkurzu.

HoreHore

Na náhradu sa nevzťahujú žiadne osobitné pravidlá. V dôsledku konkurzu sa prerušuje plynutie počítania úroku podľa zákona.

Pokiaľ ide o zmluvy o predaji s výhradou nadobudnutia vlastníctva, konkurzom predávajúceho sa zmluva neruší.

Konkurzom nájomcu sa nerušia dohody o prenájme majetku a dohodu preberá správca konkurznej podstaty. Správca konkurznej podstaty však môže kedykoľvek odstúpiť od dohody, pokiaľ je za predčasné zrušenie dohody vyplatená vlastníkovi majetku primeraná náhrada. O výške náhrady v prípade sporu rozhodne správca vymenovaný súdom po vypočutí príslušných strán.

Zamestnanecké pomery podriadených sa skončia, ak spoločnosť v konkurze prestane podnikať. V prípade predaja celej spoločnosti alebo jej častí tretím stranám existuje osobitný postup, ktorý umožňuje previesť iba niektorých zamestnancov zamestnaných v spoločnosti v konkurze do pracovného pomeru s novým vlastníkom alebo zmeniť a doplniť predchádzajúce pracovné zmluvy.

Konkurzné právo stanovuje pravidlá týkajúce sa práv veriteľov. Osobitná ochrana sa poskytuje pohľadávkam, na ktoré sa vzťahujú právne dôvody na prednostné uspokojenie, zatiaľ čo pohľadávky, v prípade ktorých dlžníci uzavreli zmluvy, ktoré by zvýšili ich platobnú neschopnosť, sú chránené možnosťou opatrenia na ich zrušenie.

Hlavnou povinnosťou veriteľa je zdržať sa odo dňa vyhlásenia konkurzu osobných, donucovacích alebo preventívnych úkonov.

Práva prednostných veriteľov týkajúce sa určitého hnuteľného majetku sa môžu uplatňovať počas konkurzného konania, pokiaľ je tento majetok zahrnutý do záväzkov, ktoré podliehajú právam na prednostné získanie.

HoreHore

6. Aké sú pravidlá týkajúce sa úkonov, ktoré poškodzujú konkurznú podstatu?

 • Konkurzné právo stanovuje pravidlá týkajúce sa opatrení na zrušenie úkonov, napríklad, vyhlásenie transakcií uzavretých bezodplatne za neplatné alebo zrušenie iných úkonov, vrátane úkonov proti platbe, platieb vykonaných dlžníkom alebo záruk poskytnutých dlžníkom v priebehu konkurznej fázy. Podmienky na zrušenie každého z týchto úkonov stanovujú právne predpisy.
 • „Podozrivým obdobím“ je čas pred vyhlásením konkurzu, kedy sa pravdepodobne prejavila ťažká finančná situácia a podnikateľský subjekt mohol byť v pokušení vykonať úkony poškodzujúce veriteľov.

7. Aké sú podmienky na prihlásenie a uznanie pohľadávok?

 • Správca konkurznej podstaty musí informovať každého veriteľa o pravidlách prihlasovania pohľadávok bežnou poštou, elektronickou poštou alebo faxom.
 • Pohľadávky sa overujú a uznávajú na osobitnom pojednávaní, ktoré sa koná na účely posúdenia záväzkov a na ktorom sa rozhodne o uznaní alebo neuznaní pohľadávok veriteľov a o preferenčných alebo prednostných pohľadávkach.

8. Aké sú pravidlá vzťahujúce sa na konanie vo veci reorganizácie?

Konkurzné právo zohľadňuje plány reštrukturalizácie počas konania na dosiahnutie dohody s veriteľmi. Dlžník prikladá tieto plány k návrhu predkladanému súdu. Tieto plány musia obsahovať predpoveď reštrukturalizácie dlhu a návrhy niektorého zo spôsobov splatenia dlhov.

HoreHore

Pred prijatím rozhodnutia o schválení dohody s veriteľmi sa dlžník môže dohodnúť s veriteľmi na osobitnom pláne reštrukturalizácie dlhov v rámci mimosúdneho vyrovnania.

Dlžník môže predložiť túto dohodu na pojednávaní, ktoré sa koná na účely schválenia dohody, ak bola schválená veriteľmi, ktorí majú aspoň 60 % pohľadávok, spolu s odbornou správou o uskutočniteľnosti dohody.

Reštrukturalizačný plán dlžníka alebo dohoda dosiahnutá s veriteľmi môžu umožniť dočasné pozastavenie platobných alebo vykonávacích opatrení alebo zníženie pohľadávok.

9. Aké sú pravidlá vzťahujúce sa na konanie vo veci likvidácie?

V prípade konania vo veci likvidácie správca konkurznej podstaty zhromažďuje pohľadávky, predáva majetok a stanovuje záväzky na základe pohľadávok prihlásených veriteľmi.

Ak je výsledkom konania vo veci likvidácie kladný zostatok, daná suma sa rozdeľuje medzi veriteľov na základe priority pohľadávok. V prípade, že záväzky sú vyššie ako aktíva, veritelia si ponechávajú právo na uspokojenie svojich pohľadávok aj po skončení konania, pokiaľ dlžník plne nespolupracoval počas konkurzného konania a pokiaľ mu súd nepovolil vzdať sa nesplatených dlhov v rámci nového mechanizmu zavedeného v rámci nedávnej reformy konkurzného zákona, ktorá je známa ako „esdebitazione”.

10. Aké sú podmienky na ukončenie konania?

Konanie vo veci likvidácie sa môže ukončiť, ak dlhy boli zaplatené v plnej výške, majetok bol rozdelený medzi veriteľov v súlade s prioritou ich pohľadávok alebo ak pohľadávky veriteľov neboli uspokojené, ak sa zistí, že pokračovanie konkurzného konania nebude viesť k uspokojeniu nezabezpečených pohľadávok.

Dôsledky pre subjekt v konkurze sú tieto:

 1. Strata práva spravovať majetok a disponovať ním. Akýkoľvek pokyn vydaný konkurzným dlžníkom je neplatný;
 2. Strata práva začať právne konanie v sporoch týkajúcich sa majetku zahrnutého do konania vo veci konkurzu. Začatím konkurzného konania sa prerušuje akékoľvek právne konanie, aj keď správca konkurznej podstaty môže v konaní zaujať miesto konkurzného dlžníka;
 3. Po porade so správcom konkurznej podstaty a výborom veriteľov môže opatrovnícky súd poskytnúť konkurznému dlžníkovi alebo jeho rodine výživné.

Nedávnou reformou konkurzného práva sa odstránili predchádzajúce obmedzenia brániace konkurznému dlžníkovi pokračovať po skončení konkurzného konania v podnikateľskej činnosti. Konkurznému dlžníkovi sa po konkurze automaticky nebráni vykonávať podnikateľské činnosti, pokiaľ nebol uznaný vinným zo spáchania trestného činu v súvislosti s konkurzom a pokiaľ mu v dôsledku toho nebol udelený zákaz prevádzkovať spoločnosť.

Podľa konkurzného zákona môžu jednotlivé podnikateľské subjekty alebo riaditelia spoločností v konkurze, ktorí spáchali akýkoľvek trestný čin súvisiaci s konkurzom (napríklad, konkurzný podvod, úverový podvod, uvedenie neexistujúcich veriteľov a nesplnenie ďalších povinností), môžu čeliť trestu odňatia slobody alebo dodatočným pokutám, pokiaľ ide o riadenie spoločností, ako už bolo uvedené predtým.

Zákon uvádza aj ďalšie trestné činy spáchané správcom konkurznej podstaty alebo tretími stranami.

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 10-09-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo