Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Włochy

Ostatnia aktualizacja: 08-11-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Włochy

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są rodzaje i cele postępowań upadłościowych? 1.
2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych typów postępowań upadłościowych? 2.
3. Jaką rolę odgrywają poszczególni uczestnicy każdego rodzaju postępowania? 3.
4. Jakie są skutki wszczęcia postępowania? 4.
5. Jakie szczególne zasady odnoszą się do poszczególnych kategorii roszczeń? 5.
6. Jakie reguły odnoszą się do działań szkodliwych? 6.
7. Jakie są warunki występowania z roszczeniami oraz ich uznawania? 7.
8. Jakie reguły odnoszą się do postępowania naprawczego? 8.
9. Jakie zasady stosują się do postępowania likwidacyjnego? 9.
10. Jakie są warunki zakończenia postępowania? 10.

 

1. Jakie są rodzaje i cele postępowań upadłościowych?

 • Niewypłacalnosć jest definiowana jako sytuacja, w której podmiot gospodarczy nie jest już w stanie wypełniać swoich zobowiązań.

  Prawo włoskie traktuje niewypłacalnosć jako sytuację faktyczną, mogącą stanowić powód do orzeczenia o upadłosci lub o likwidacji, bądź do wszczęcia innego postępowania, w ramach którego majątek znajdujący się w posiadaniu dłużnika poddany zostaje zarządowi i sprzedany, a wpływy wykorzystane do spłaty wierzycieli.

 • Włoski system prawny dopuszcza dwa rodzaje postępowania przed ogłoszeniem niewypłacalnosci. Jedno z nich to ugoda pozasądowa między podmiotami gospodarczymi/dłużnikami a ich wierzycielami, na mocy której podmioty gospodarcze mogą kontynuować działalnosć, ale przekazują wierzycielom okreslone składniki majątku przedsiębiorstwa, uzyskują odroczenie terminów płatnosci lub zrzeczenie się przez wierzycieli roszczeń do całosci lub częsci należnosci i/lub do odsetek.

  Drugi rodzaj postępowania, znany jako „porozumienie z wierzycielami”, regulowany jest przepisami dotyczącymi upadłosci. W tym przypadku dłużnik przedstawia wierzycielom plan restrukturyzacji zadłużenia. Propozycję rozpatruje następnie sąd własciwy miejscowo dla siedziby przedsiębiorstwa. Sąd może zezwolić na takie postępowanie, wydając zarządzenie o odpowiedniej tresci lub może odrzucić wniosek i formalnie ogłosić upadłosć danego podmiotu gospodarczego. Jeżeli zaakceptowana zostanie procedura porozumienia, dłużnik zachowuje kontrolę nad majątkiem przedsiębiorstwa oraz jego działalnoscią pod nadzorem komisarza.

  Do góryDo góry

  Urzędowe procedury wynikające z upadłosci to niewypłacalnosć, porozumienie z wierzycielami i przymusowa likwidacja. Ta ostatnia procedura stosowana jest wobec przedsiębiorstw, w przypadku których prawo nie dopuszcza upadłosci ze względu na interes publiczny (np. banków i dużych towarzystw ubezpieczeniowych).

2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych typów postępowań upadłościowych?

Jedynym rzeczywistym warunkiem wszczęcia postępowania któregokolwiek rodzaju jest niewypłacalnosć przedsiębiorstwa.

 • O ogłoszenie upadłosci osób lub przedsiębiorstw prowadzących działalnosć gospodarczą ubiegać się mogą wierzyciele, prokurator lub dłużnik. Osoby te oraz organ nadzorczy przedsiębiorstwa mogą wystąpić o nakaz likwidacji przedsiębiorstwa. O porozumienie z wierzycielami występować mogą jedynie dłużnicy.

Deklaracja upadłosci komunikowana jest wszystkim zainteresowanym stronom i publikowana w postaci wpisu do rejestru przedsiębiorstw własciwego dla miejsca, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę. Z rejestru, który dostępny jest także przez Internet, korzystać może każda zainteresowana strona.

Zarządzenie o wszczęciu postępowania w sprawie porozumienia z wierzycielami publikowane jest w rejestrze sądowym, wpisywane do rejestru przedsiębiorstw oraz, jeżeli dłużnik posiada majątek lub aktywa wpisane do rejestrów publicznych, wpisywane do takich rejestrów. Sąd może także zażądać publikacji zarządzenia w jednej lub więcej wymienionych z nazwy gazetach.

W swoim orzeczeniu sąd może zażądać także publikacji zarządzenia w innym miejscu.

Do góryDo góry

3. Jaką rolę odgrywają poszczególni uczestnicy każdego rodzaju postępowania?

W postępowaniu upadłosciowym uczestniczą: sąd, wyznaczony przez sąd komisarz, syndyk oraz komitet wierzycieli.

Sąd rozpatruje wnioski w sprawie decyzji o upadłosci lub decyzji o likwidacji i może zarządzić przymusową likwidację lub przyjąć wniosek w sprawie porozumienia z wierzycielami. Sąd zarządza także postępowaniem upadłosciowym, uczestniczy w procedurze obowiązkowej likwidacji oraz zatwierdza ugody na mocy przysługujących mu zgodnie z prawem uprawnień.

Wyznaczony przez sąd komisarz ma za zadanie zapewnić prawidłowosć przebiegu postępowania.

Syndyk odpowiada za niezbędne czynnosci fizyczne oraz za likwidację majątku.

Komitet wierzycieli nadzoruje i zatwierdza działania syndyka, wydając swoją opinię w przypadkach, kiedy wymaga tego prawo bądź na żądanie sądu lub wyznaczonego przez sąd komisarza.

Po ogłoszeniu upadłosci, dłużnik nie może spłacać poszczególnych wierzycieli i musi przekazać syndykowi majątek oraz majątek nabyty później. Dłużnicy mają obowiązek informować syndyka o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub zameldowania oraz stawiać się na wezwanie przed wyznaczonym przez sąd komisarzem, syndykiem lub komitetem wierzycieli w celu udzielenia informacji lub wyjasnień niezbędnych do celów postępowania. Mają także obowiązek przekazania syndykowi całej korespondencji dotyczącej relacji finansowych i handlowych mających związek z upadłoscią. Ponadto, jeżeli zezwolono im na mieszkanie we własnych domach ze względu na potrzeby osobiste lub rodzinne, dom nie może być wykorzystywany w żadnym innym celu.

Do góryDo góry

Każdy wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłosci niewypłacalnego podmiotu gospodarczego (będącego jego dłużnikiem). Ponadto, jeżeli istnieją podstawy prawne do przyznania pierwszeństwa roszczeniom niektórych wierzycieli (zastawy lub hipoteki), takim wierzycielom uprzywilejowanym przysługują szczególne prawa w zakresie zaspokojenia roszczeń, okreslone szczegółowo odpowiednimi przepisami.

4. Jakie są skutki wszczęcia postępowania?

 • Majątek inwentaryzowany jest przez syndyka.
 • Podmioty gospodarcze w upadłosci nie tracą prawa własnosci do majątku, a jedynie prawo zbywania go. Mają prawo monitorować zarządzanie scedowanymi składnikami majątku i sprawdzać prawidłowosć inwentaryzacji majątku.
 • Wierzycielom przysługuje prawo do zaspokojenia roszczeń z wpływów ze sprzedaży majątku dłużnika. Prawo okresla kategorie wierzycieli i kolejnosć zaspokajania ich roszczeń.
 • Wyznaczony przez sąd komisarz może osobiscie zarządzić srodki nadzwyczajne, mające na celu zabezpieczenie majątku lub zwrócić się o ich zarządzenie do odpowiednich organów. Środki takie to m.in. zajęcia zapobiegawcze i inne specjalne procedury okreslone w kodeksie postępowania cywilnego, a także natychmiastowa sprzedaż składników majątku podlegających amortyzacji.

5. Jakie szczególne zasady odnoszą się do poszczególnych kategorii roszczeń?

 • Syndyk powiadamia osoby trzecie posiadające prawa rzeczowe do ruchomosci i nieruchomosci znajdujących się w posiadaniu podmiotu w upadłosci, a osoby takie mogą wystąpić o zwrot majątku lub wniesć roszczenie, zwracając się do sądu o uwzględnienie ich w wykazie zobowiązań.

W przypadkach upadłosci, wierzycielom przysługuje prawo do potrącania należnosci ze strony podmiotu w upadłosci ze swoich długów, o ile nie zostały one zaciągnięte w rezultacie transakcji inter vivos (między żyjącymi), zawartych po ogłoszeniu upadłosci lub w roku ją poprzedzającym.

Do góryDo góry

Nie ma szczegółowych zasad dotyczących rekompensaty. Upadłosć zawiesza liczącą się datę interesu prawnego.

W odniesieniu do umów sprzedaży z zastrzeżeniem tytułu, upadłosć sprzedawcy nie rozwiązuje umowy.

Upadłosć najemcy nie rozwiązuje umów wynajmu nieruchomosci, a stroną umowy staje się syndyk. Niemniej jednak syndyk może w dowolnym momencie wycofać się z umowy, o ile wynajmujący otrzyma należyte odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie. W razie sporu, należną kwotę ustala wyznaczony przez sąd komisarz po wysłuchaniu stron.

Jeżeli przedsiębiorstwo w upadłosci zaprzestaje działalnosci, rozwiązaniu ulegają stosunki pracy. Jeżeli całe przedsiębiorstwo lub jego częsci zostają sprzedane osobom trzecim, specjalna procedura umożliwia przeniesienie jedynie częsci personelu zatrudnionego w przedsiębiorstwie w upadłosci na listę pracowników nowego własciciela lub modyfikację dotychczasowych umów o pracę.

Przepisy dotyczące upadłosci okreslają szczegółowe zasady odnoszące się do praw wierzycieli. Specjalnej ochronie podlegają roszczenia, w przypadku których istnieją podstawy prawne przyznania pierwszeństwa, natomiast roszczenia, w przypadku których dłużnicy zawarli umowy prowadzące do pogłębienia stanu niewypłacalnosci zabezpieczone są możliwoscią zastosowania srodka uchylającego.

Głównym obowiązkiem wierzyciela jest powstrzymanie się od podejmowania działań osobistych, egzekucyjnych lub zapobiegawczych od dnia ogłoszenia upadłosci.

Prawa wierzycieli uprzywilejowanych w odniesieniu do niektórych ruchomosci mogą być wykonywane w trakcie postępowania upadłosciowego dopóki odnosne składniki majątku objęte są wykazem zobowiązań podlegających prawu pierwokupu.

Do góryDo góry

6. Jakie reguły odnoszą się do działań szkodliwych?

 • Przepisy dotyczące upadłosci okreslają zasady odnoszące się do srodków uchylających, takich jak unieważnianie transakcji zawartych w sposób nieprzemyslany lub uchylanie innych srodków, w tym dotyczących płatnosci, płatnosci dokonywanych przez dłużników lub poręczeń zapewnianych przez dłużników w odniesieniu do majątku w fazie upadłosci. Prawo okresla warunki uchylenia każdego z tych srodków.
 • „Okres karencji” to okres przed ogłoszeniem upadłosci, w którym trudna sytuacja finansowa zapewne stała się oczywista i podmiot gospodarczy mógł odczuwać pokusę dokonywania działań szkodliwych dla wierzycieli.

7. Jakie są warunki występowania z roszczeniami oraz ich uznawania?

 • Syndyk ma obowiązek poinformować każdego wierzyciela o zasadach zgłaszania roszczeń tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.
 • Roszczenia weryfikowane są i przyjmowane podczas specjalnego przesłuchania, które ma na celu oszacowanie zobowiązań i podczas którego podejmuje się decyzję dotyczącą uznania roszczeń wierzyciela oraz identyfikacji ewentualnych roszczeń uprzywilejowanych lub priorytetowych.

8. Jakie reguły odnoszą się do postępowania naprawczego?

Przepisy dotyczące upadłości dopuszczają plany naprawcze podczas postępowania zmierzającego do osiągnięcia porozumienia z wierzycielami. Dłużnik załącza plany do propozycji przedłożonej sądowi. Muszą one zawierać projekt restrukturyzacji zadłużenia i propozycje dotyczące formy spłaty zadłużenia.

Do góryDo góry

Dłużnik może osiągnąć porozumienie z wierzycielami na podstawie szczegółowego planu restrukturyzacji zadłużenia w drodze ugody pozasądowej zanim wydana zostanie decyzja zatwierdzająca porozumienie z wierzycielami.

Dłużnik może przedstawić takie porozumienie podczas przesłuchania mającego na celu zatwierdzenie porozumienia, jeżeli wyrazili na nie zgodę wierzyciele wysuwający co najmniej 60 % roszczeń, wraz z raportem biegłego dotyczącym wykonalności porozumienia.

Plan naprawczy przedstawiony przez dłużnika lub porozumienie osiągnięte z wierzycielami mogą zezwalać na tymczasowe zawieszenie płatności i środków wykonawczych lub ograniczenie roszczeń.

9. Jakie zasady stosują się do postępowania likwidacyjnego?

W postępowaniu likwidacyjnym syndyk zaspokaja roszczenia, sprzedaje majątek oraz określa zobowiązania na podstawie roszczeń przedstawionych przez wierzycieli.

Jeżeli saldo postępowania likwidacyjnego jest dodatnie, pozostała suma rozdzielana jest między wierzycieli zależnie od priorytetowości roszczeń. Jeżeli wartość zobowiązań jest większa niż wartość majątku, wierzyciele zachowują prawo do otrzymywania należnych im kwot nawet po zakończeniu postępowania, o ile w trakcie postępowania upadłościowego dłużnik nie okazał pełnej współpracy i sąd nie uwolnił go od niespłaconego zadłużenia na mocy nowego mechanizmu wprowadzonego ostatnią reformą przepisów dotyczących upadłości, znanego jako „esdebitazione”.

10. Jakie są warunki zakończenia postępowania?

Postępowanie likwidacyjne może zostać zamknięte, jesli zadłużenie zostało w pełni spłacone, majątek został rozdzielony między wierzycieli odpowiednio do priorytetowosci ich roszczeń lub, - jeżeli roszczenia wierzycieli nie zostały zaspokojone - jesli stwierdzono, że kontynuacja postępowania upadłosciowego nie doprowadzi do zaspokojenia nieuregulowanych roszczeń.

Do góryDo góry

Konsekwencje dla podmiotu w upadłosci to:

 1. utrata prawa do zarządzania i zbywania majątku. Wszelkie dyspozycje wydane przez podmiot w upadłosci są bezskuteczne;
 2. utrata prawa do wszczynania postępowania prawnego w sporach odnoszących się do składników majątku objętych postępowaniem upadłosciowym. Wszczęcie postępowania upadłosciowego przerywa wszelkie takie postępowania prawne, aczkolwiek syndyk może zająć miejsce podmiotu w upadłosci w postępowaniu;
 3. po konsultacji z syndykiem i komitetem wierzycieli sąd opiekuńczy może przyznać podmiotowi w upadłosci swiadczenie alimentacyjne na utrzymanie siebie i rodziny.

Niedawna reforma przepisów dotyczących upadłosci usunęła obowiązujące dotychczas ograniczenia, uniemożliwiające podmiotowi w upadłosci wznowienie działalnosci po zamknięciu postępowania upadłosciowego. Podmiotowi w upadłosci nie zabrania się automatycznie podejmowania działalnosci gospodarczej po upadłosci, chyba że w związku z upadłoscią został skazany za przestępstwo i w rezultacie zakazano mu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi upadłosci, poszczególnym włascicielom lub kierownikom przedsiębiorstw w upadłosci, którzy popełnili jakiekolwiek powiązane przestępstwa (takie jak oszukańcza upadłosć, oszustwo kredytowe, zgłoszenie nieistniejących wierzycieli oraz uchybienie innym zobowiązaniom) grożą kary pozbawienia wolnosci lub sankcje dodatkowe odnoszące się do prowadzenia przedsiębiorstw, o których wspomniano powyżej.

Prawo uwzględnia także inne przestępstwa, jakie popełnić mogą syndyk lub osoby trzecie.

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Włochy - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 08-11-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania