Evropska komisija > EPM > Stečaj > Irska

Zadnja sprememba: 29-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Stečaj - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Katere so različne vrste in cilji postopkov v primeru insolventnosti? 1.
2. Kateri so pogoji za začetek posamezne vrste postopkov v primeru insolventnosti? 2.
3. Kakšna je vloga posameznih udeležencev pri vsaki vrsti postopkov? 3.
4. Kakšni so učinki začetka postopka? 4.
5. Katera so posebna pravila, ki veljajo za nekatere kategorije terjatev? 5.
6. Katera pravila veljajo za škodljiva dejanja? 6.
7. Kakšni so pogoji za prijavo in sprejetje terjatev? 7.
8. Katera pravila veljajo za postopke reorganizacije? 8.
9. Katera pravila veljajo za postopek likvidacije? 9.
10. Kakšni so pogoji za zaključek postopka? 10.

 

1. Katere so različne vrste in cilji postopkov v primeru insolventnosti?

Opredelitev: „Stečaj je zakon v korist in pomoč upnikom ter njihovim dolžnikom, kadar slednji ne morejo ali ne želijo plačati svojih dolgov“.

Re Reiman 20 Fed Cas 490 (1874)

Zakon o stečaju velja le za dolžnike posameznike. Vsebovan je v:

Zakonu o stečaju iz leta 1988. Da se sodno odredi stečaj za dolžnika, mora dolžnik storiti dejanje, ki je „povod za prijavo stečaja“. Ta dejanja so opredeljena v pododdelku (1) oddelka 7 Zakona. Povod za prijavo stečaja, ki je najpogosteje omenjen v stečajnih postopkih, je:

oddelek 7(1)(f), ki določa, da je dolžnik storil dejanje, ki je povod za prijavo stečaja,

„če je bila izvršitev zoper njega odrejena z rubežem blaga na podlagi naloga katerega koli sodišča ali če grofijski sodnik ali okrožni sodni uradnik nista vrnila blaga z zaznamkom na nalogu ali na kak drug način“.

Predhodni postopki v primeru insolventnosti:

 1. Sodni poziv v zvezi s stečajem

  Ta zahteva plačilo dolgovanega zneska v 14 dneh, vendar bo, če se to ne zgodi, dolžnik obtožen za dejanje, ki je povod za prijavo stečaja (oddelek 7(1)(g)).

 2. Prošnja za uvedbo postopka za poravnavo

  Dolžnik lahko sodišče zaprosi za zaščito pred stečajnimi postopki, da lahko svojim upnikom ponudi poravnavo. Če ponudbo sprejmejo tri petine dolžnikov, glede na njihovo število in vrednost, ter jo odobri sodišče, potem je zavezujoča za vse dolžnike. Če sodišče ponudbe ne sprejme ali ne odobri, potem lahko sodišče sámo sodno odredi stečaj za dolžnika.

  Na vrh straniNa vrh strani

Uradni postopki v primeru insolventnosti:

Ti se sprožijo s prošnjo (postopki morajo biti izdani v treh mesecih po storitvi dejanja, ki je povod za prijavo stečaja), odobreno na podlagi zaprisežene pisne izjave.

Prošnja, zaprisežena pisna izjava in vsi drugi obrazci, ki se zahtevajo v stečajnih postopkih, so v Prilogi O k Podzakonskemu aktu sodnega reda vrhovnih sodišč št. 79 iz leta 1989.

2. Kateri so pogoji za začetek posamezne vrste postopkov v primeru insolventnosti?

Vsebinski pogoji:

Storitev dejanja, ki je povod za prijavo stečaja, kot je določen v oddelku 7(1) Zakona o stečaju iz leta 1988.

Dolg mora biti določen znesek in ne sme biti nižji od 2 000,00 EUR.

Znotraj države obstajajo pogoji v zvezi z običajnim/stalnim prebivališčem (oddelek 11 Zakona).

Kdo lahko zahteva uvedbo stečajnega postopka?

Upnik.

Dolžnik.

Zahteve v zvezi z obveščanjem javnosti:

Predlog mora biti vročen dolžniku osebno.

Če je za dolžnika sodno odrejen stečaj, mora biti obvestilo o odredbi objavljeno v Uradnem listu (Iris Ofigiuil), nacionalnem dnevniku in, kjer je primerno, v lokalnem dnevniku.

3. Kakšna je vloga posameznih udeležencev pri vsaki vrsti postopkov?

Sodišče

Samo sodišče lahko za nekoga sodno odredi stečaj.

Iz praktičnih razlogov je za vsak korak stečaja potrebna odobritev sodišča.

Uradni stečajni upravitelj

Kadar se za nekoga sodno odredi stečaj, je njegovo premoženje zaupano uradnemu stečajnemu upravitelju. Uradni upravitelj obravnava, potem ko to odobri sodišče (oddelek 61(7)), vse praktične vidike vsakodnevnega vodenja stečaja – kot je razpolaganje s premoženjem stečajnega dolžnika in potrditev sodišču, kdo so upniki stečajnega dolžnika, za namene Zakona o stečaju na Irskem. Pooblastila, dolžnosti in naloge uradnega upravitelja so opredeljene v delu III Zakona o stečaju iz leta 1988.

Na vrh straniNa vrh strani

Dolžnosti dolžnika

Med drugim mora stečajni dolžnik: sodišču razkriti celotno premoženje; uradnemu upravitelju izročiti celotno premoženje, ki ga ima v varstvu ali pod nadzorom; uradnemu upravitelju predložiti vse poslovne knjige in listine, povezane z njegovim premoženjem.

Oddelek 123 Zakona o stečaju iz leta 1988 določa 16 ločenih kaznivih dejanj, ki jih lahko stori stečajni dolžnik, od katerih vsa spadajo pod širok naslov nesodelovanja s sodiščem, ki upravlja premoženje stečajnega dolžnika.

4. Kakšni so učinki začetka postopka?

Opredelitev premoženja

„‚Premoženje‘ vključuje denar, blago, terjatve, zemljišča in vsak opis premoženja, ne glede na to, ali gre za nepremičnino ali osebno premoženje in ali je znotraj države ali drugje; tudi obveznosti, služnosti in vsak opis premoženja, koristi in dobička, sedanjega ali prihodnjega, prenesenega ali pogojnega, ki izhaja iz zgoraj opredeljenega premoženja ali je povezan z njim“.

– Oddelek 3 Zakona o stečaju iz leta 1988.

Narava odvzema premoženja dolžnika

Premoženje dolžnika je preneseno uradnemu upravitelju z odredbo – oddelek 44 (1) Zakona.

5. Katera so posebna pravila, ki veljajo za nekatere kategorije terjatev?

Kategorije terjatev, ki se lahko prijavijo

 1. Prednostne terjatve
 2. Neprednostne terjatve

Več terjatev v posamezni zgornji kategoriji je med seboj enakovrednih.

Prednostne terjatve običajno vključujejo pristojbine, davke in prispevke za socialno zavarovanje. Podrobno so opredeljene v oddelku 81 in naslednjih oddelkih Zakona. Upoštevati je treba, da imajo stroški stečaja prednost pred vsemi terjatvami v skladu z oddelkom 80 Zakona.

Na vrh straniNa vrh strani

Pravice tretjih oseb

Te so precej omejene in so obravnavane v delu III Zakona. Posebna pozornost je namenjena premoženju, ki ga ima stečajni dolžnik kot upravitelj, in obstajajo nekatere omejitve glede pooblastil uradnega upravitelja v zvezi z avtorskimi pravicami.

6. Katera pravila veljajo za škodljiva dejanja?

Razveljavitev stečaja

Oddelek 16 Zakona določa postopek, v skladu s katerim lahko stečajni dolžnik „predstavi razloge“ zoper veljavnost odredbe o stečaju. Predstavitev razlogov praviloma obsega zadovoljivo dokazovanje sodišču, da ena ali več zahtev, določenih pod naslovom „Vsebinski pogoji“ pri vprašanju 2 zgoraj, ni bilo izpolnjenih. Če stečajni dolžnik uspešno predstavi razloge, mora sodišče stečaj razveljaviti. Če stečajni dolžnik ne uspe z zahtevkom za predstavitev razlogov, obstaja možnost pritožbe pri vrhovnem sodišču.

7. Kakšni so pogoji za prijavo in sprejetje terjatev?

Prijava in sprejetje terjatev:

To je opredeljeno v (obsežnem) prvem dodatku k Zakonu o stečaju.

Le upniki, ki dokažejo svoje terjatve v stečaju, so lahko udeleženi pri dobičku. Uradni upravitelj lahko določi rok za prijavo terjatev. Dokazilo o dolgu se lahko zagotovi s podrobnim obračunom, zapriseženo pisno izjavo o dolgu ali drugimi predpisanimi sredstvi.

8. Katera pravila veljajo za postopke reorganizacije?

Ni pomembno za stečaj, razen za prošnjo za uvedbo postopka za poravnavo iz „Predhodnih postopkov v primeru insolventnosti“ pri vprašanju 1 zgoraj.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Katera pravila veljajo za postopek likvidacije?

Likvidacija je po zakonodaji Irske strokovni izraz, povezan z likvidacijo gospodarskih družb, in zato ni pomembna za stečaj. Prodaja premoženja in razdelitev iztržka od stečaja sta obravnavani v že omenjenem delu III Zakona o stečaju iz leta 1988.

10. Kakšni so pogoji za zaključek postopka?

Za ustavitev stečajnega postopka:

 1. mora stečajni dolžnik plačati vse dolgove z obrestmi – oddelek 85(3)(a)(i) ali
 2. mora stečajni dolžnik plačati vse stroške in prednostne terjatve ter pridobiti soglasje seh upnikov – oddelek 85(3)(a)(ii) ali
 3. mora biti premoženje stečajnega dolžnika v celoti prodano, vsi stroški in prednostne terjatve morajo biti plačane in upnikom se plača 50 centov v EUR – oddelek 85(4)(a) ali
 4. mora biti premoženje stečajnega dolžnika v celoti prodano, vsi stroški in prednostne terjatve morajo biti plačane, dobiček mora biti plačan in stečajni dolžnik in/ali prijatelji morajo plačati takšen znesek upnikom, ki, skupaj z dobičkom, znaša do 50 centov v EUR – oddelek 85(4)(b) ali
 5. mora biti premoženje stečajnega dolžnika v celoti prodano, vsi stroški in prednostne terjatve morajo biti plačane, celotno premoženje, pridobljeno po odredbi o stečaju, mora biti razkrito, stečaj mora obstajati že 12 let in sodišče mora biti prepričano, da je razumno in ustrezno ustaviti stečajni postopek – oddelek 85(4)(c).

Posledice

Stečajni dolžnik v stečajnem postopku ima nekatere zakonske omejitve, kot je neupravičenost do uporabe bančnega računa; ne sme biti direktor gospodarske družbe ali na kakršen koli način povezan z upravljanjem gospodarske družbe – Zakon o gospodarskih družbah iz leta 1963, oddelek 183; ne sme biti član parlamenta ali lokalnih oblasti.

Z zaustavitvijo se celotno premoženje, s katerim razpolaga uradni upravitelj, samodejno prenese na stečajnega dolžnika, zoper katerega se je ustavil postopek. Stečajni dolžnik, zoper katerega je bil ustavljen postopek, lahko ustanovi gospodarsko družbo, tako kot kdor koli drug.

Na gospodarski ravni stečajni dolžnik, zoper katerega je bil zaustavljen postopek, težko dobi posojilo.

« Stečaj - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 29-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo