Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Írsko

Posledná úprava: 30-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konaní vo veci platobnej neschopnosti? 1.
2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti? 2.
3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania? 3.
4. Aké sú účinky začatia konania? 4.
5. Aké špecifické pravidlá sa týkajú určitých kategórií pohľadávok? 5.
6. Aké pravidlá sa týkajú škodlivých úkonov? 6.
7. Aké sú podmienky prihlasovania a priznania pohľadávok? 7.
8. Aké pravidlá sa týkajú konania o reštrukturalizácii? 8.
9. Aké pravidlá sa týkajú konania o likvidácii? 9.
10. Aké sú podmienky ukončenia konania? 10.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konaní vo veci platobnej neschopnosti?

Definícia: „Konkurz je právom v prospech a na pomoc veriteľom a ich dlžníkom v prípadoch, pri ktorých dlžníci nie sú schopní alebo ochotní platiť svoje dlhy.“

- Re Reiman 20 Fed Cas 490 (1874)

Právo konkurzu sa uplatňuje iba na dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby. Nachádza sa v zákone o konkurze z roku 1988. Dlžník, aby bol vyhlásený za konkurzného dlžníka, sa musel dopustiť „činu, ktorý znamená úpadok.“ Tieto činy sú definované v odseku 7 bod (1) uvedeného zákona. Zákonom o konkurze, ktorý sa najčastejšie cituje v konkurzných konaniach, je odsek 7 bod (1) písm. f), ktorý stanovuje, že dlžník sa dopustil činu, ktorý znamená úpadok,

„ak bola voči nemu vykonaná exekúcia zhabaním jeho majetku podľa rozhodnutia ktoréhokoľvek súdu, ak šerif, resp. úradník zodpovedný za vedenie registra krajiny, nevrátili tovar či prevodom na rad alebo iným spôsobom.“

Predkonkurzné konania:

 1. Konkurzné predvolania

  Vyžadujú si platbu dlhovanej sumy do 14 dní, pričom pri nesplnení sa dlžník dopustil činu, ktorý znamená úpadok (odsek 7 bod (1) písm. g)).

 2. Žiadosť o vysporiadanie

  Dlžník môže požiadať súd o ochranu pred konkurzným konaním tak, že môže dať svojim veriteľom návrh na vyrovnanie dlžoby. Ak ponuku prijmú tri štvrtiny čo do počtu a čo do hodnoty jeho veriteľov a schváli ju súd, je záväzná pre všetkých veriteľov dlžníka. Ak sa ponuka neprijme alebo ak ju súd neschváli, potom môže samotný súd vyhlásiť dlžníka za konkurzného dlžníka.

  HoreHore

Formálne konania vo veci platobnej neschopnosti:

Vykonávajú sa prostredníctvom žiadosti (ktorá sa musí podať do troch mesiacov od dopustenia sa činu znamenajúceho úpadok) založenej na miestoprísažnom vyhlásení.

Žiadosť, miestoprísažné vyhlásenie a všetky ostatné formuláre vyžadované v konkurznom konaní sa nachádzajú v dodatku predpisov o zákonom stanovených nástrojoch Najvyššieho súdu č. 79 z roku 1989.

2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti?

Podstatné podmienky:

Dopustenie sa činu znamenajúceho úpadok, ako sa uvádza v odseku 7 bod (1) zákona o konkurze z roku 1988.

Dlhom musí byť likvidovaná suma v minimálnej výške 2 000 eur.

Podmienky sa vzťahujú na domicil / sídlo v štáte (odsek 11 uvedeného zákona).

Kto môže žiadať o začatie konkurzného konania?

Veriteľ

Dlžník

Požiadavky na publikovanie:

Žiadosť treba podať osobne na dlžníka.

Ak je dlžník vyhlásený za konkurzného dlžníka, oznámenie o tomto rozhodnutí sa musí uverejniť v Iris Ofigiuil (úradný vestník), v niektorom celoštátnom denníku a v prípade potreby v niektorom miestnom denníku.

3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania?

Súd

Iba súd môže vyhlásiť osobu za konkurzného dlžníka.

Z praktických dôvodov si všetky kroky v konkurze vyžadujú schválenie súdom.

HoreHore

Úradný zmocnenec v procese konkurzu

Ak je niekto vyhlásený za konkurzného dlžníka, jeho majetok sa zverí úradnému zmocnencovi v procese konkurzu. Úradný zmocnenec sa podľa schválenia súdom (odsek 61 bod (7)) zaoberá všetkými praktickými stránkami každodennej činnosti procesu konkurzu, ako napríklad disponovaním s aktívami konkurzného dlžníka a potvrdzovaním súdu, ktorými sú veritelia konkurzného dlžníka na účely írskeho zákona o konkurze. Právomoci, povinnosti a funkcie úradného zmocnenca sú uvedené v časti III zákona o konkurze z roku 1988.

Povinnosti dlžníka

Okrem iných povinností je konkurzný dlžník povinný oznámiť súdu všetok svoj majetok; odovzdať úradnému zmocnencovi všetok majetok, ktorý sa nachádza v jeho /jej držbe alebo kontrole; odovzdať úradnému zmocnencovi všetky účtovné knihy a doklady týkajúce sa jeho/jej majetku.

Odsek 123 zákona o konkurze z roku 1988 uvádza 16 osobitných priestupkov, ktorých sa môže dopustiť konkurzný dlžník, pričom všetky z nich spadajú približne do oblasti nespolupráce so súdom pri správe majetku konkurzného dlžníka.

4. Aké sú účinky začatia konania?

Definícia aktív

„Výraz „majetok“ zahrnuje všetky peniaze, tovar, pohľadávky, pôdu a majetok každého druhu, či nehnuteľný alebo osobný a či nachádzajúci sa v štáte alebo inde; tiež záväzky, vecné práva a každý opis majetku, úrok a zisk, súčasný alebo budúci, úplný alebo podmienený, vznikajúci z majetku alebo súbežne s majetkom definovaným vyššie.“

HoreHore

- Odsek 3 zákona o konkurze z roku 1988.

Povaha rozdelenia majetku dlžníka

Majetok dlžníka sa zverí úradnému zmocnencovi po rozhodnutí – odsek 44 bod (1) zákona.

5. Aké špecifické pravidlá sa týkajú určitých kategórií pohľadávok?

Kategória prihlasovaných pohľadávok:

 1. preferenčné pohľadávky;
 2. nepreferenčné pohľadávky.

Viacero pohľadávok v rámci každej z vyššie uvedených kategórií sa medzi sebou radí úmerne.

Preferenčné pohľadávky vo všeobecnosti obsahujú poplatky, dane a príspevky sociálneho zabezpečenia. Sú podrobne uvedené v odseku 81 a ďalej zákona. Treba poznamenať, že náklady na konkurz sa radia prioritne pred všetky pohľadávky podľa odseku 80 zákona.

Práva tretích strán

Tieto sú pomerne obmedzené a zaoberá sa nimi časť III zákona. Osobitný odkaz je venovaný majetku držanému konkurzným dlžníkom ako poručníkom a existujú určité obmedzenia právomocí úradného zmocnenca vo vzťahu k autorským právam.

6. Aké pravidlá sa týkajú škodlivých úkonov?

Anulovanie konkurzného konania

Odsek 16 zákona uvádza postup, podľa ktorého konkurzný dlžník môže „uviesť dôvod“ proti platnosti vyhlásenia o zriadení konkurznej správy. Uvedenie dôvodu sa v zásade skladá z tvrdenia presvedčujúceho súd, že nie je splnená jedna požiadavka alebo viac požiadaviek uvedených pod nadpisom „podstatné podmienky“ v otázke 2. Ak konkurzný dlžník uspeje pri uvedení dôvodu, súd je povinný anulovať konkurzné konanie. Ak konkurzný dlžník neuspeje pri žiadosti o uvedenie dôvodu, existuje právo odvolania sa na Najvyšší súd.

HoreHore

7. Aké sú podmienky prihlasovania a priznania pohľadávok?

Prihlasovanie a priznanie pohľadávok:

Týmito sa zaoberá (obšírna) prvá príloha k zákonu o konkurze.

Na akomkoľvek podiele z konkurznej podstaty sa môžu podieľať iba tí veritelia, ktorí dokážu svoje pohľadávky v konkurznom konaní. Úradný zmocnenec môže stanoviť obdobie, v rámci ktorého treba prihlásiť pohľadávky. Dôkaz o dlhu sa môže vykonať podrobným výpisom z účtu, miestoprísažným vyhlásením alebo inými predpísanými prostriedkami.

8. Aké pravidlá sa týkajú konania o reštrukturalizácii?

Nie je relevantné pre konkurzné konanie s výnimkou žiadosti o vyrovnanie uvedenou v časti „Predkonkurzné konania“ v otázke 1.

9. Aké pravidlá sa týkajú konania o likvidácii?

Zrušenie je v írskom práve a odborným termínom, ktorý sa týka likvidácie spoločnosti, a preto nie je relevantné pre konkurz. Speňažovaním aktív a rozdelením výnosov v konkurze sa zaoberá časť III zákona o konkurze z roku 1988, ktorá už bola spomenutá.

10. Aké sú podmienky ukončenia konania?

Na uvoľnenie z konkurzného konania:

 1. Konkurzný dlžník musí splatiť všetky dlhy a náklady plus úrok – odsek 85 bod (3) písm. a) zarážka (i), alebo
 2. Konkurzný dlžník musí splatiť všetky náklady a preferenčné pohľadávky a získať súhlas všetkých veriteľov – odsek 85 bod (3) písm. a) zarážka (ii), alebo
 3. Majetok konkurzného dlžníka sa musí úplne speňažiť, všetky náklady a preferenčné pohľadávky sa musia splatiť a veriteľom sa vyplatí 50 centov na každé euro – odsek 85 bod (4) písm. a), alebo
 4. Majetok konkurzného dlžníka treba úplne speňažiť, všetky náklady a preferenčné pohľadávky sa musia splatiť, musí sa vyplatiť podiel z konkurznej podstaty a konkurzný dlžník a / alebo spoločníci musia zaplatiť veriteľom takú sumu, ktorá, ak sa priráta k podielu z konkurznej podstaty, prinesie do 50 centov na euro – odsek 85 bod (4) písm. b), alebo
 5. Majetok konkurzného dlžníka sa musí úplne speňažiť, všetky náklady a preferenčné pohľadávky musia byť splatené, všetok majetok získaný po rozhodnutí o zriadení konkurznej správy musí byť uverejnený, konkurz musel trvať 12 rokov a súd sa musel presvedčiť, že je rozumné a správne poskytnúť uvoľnenie z konkurzného konania – odsek 85 bod (4) písm. c).

Stigma

Nevyrovnaný konkurzný dlžník znáša určité zákonom stanovené znevýhodnenia, ako, napríklad, že nesmie pracovať s bankovým účtom; má zakázané byť riaditeľom spoločnosti alebo sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať sa na vedení spoločnosti – zákon o spoločnosti z roku 1963 ods. 183; je zakázané, aby bol členom parlamentu alebo orgánu miestnej správy.

Po vyrovnaní konkurzného dlžníka sa všetok majetok zostávajúci v rukách úradného zmocnenca automaticky prevádza späť na vyrovnaného konkurzného dlžníka. Vyrovnaný konkurzný dlžník môže založiť podnik rovnako ako ktokoľvek iný.

Na komerčnej úrovni bude mať vyrovnaný konkurzný dlžník pravdepodobne problémy so získaním akéhokoľvek druhu úveru.

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo