Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Irlandia

Ostatnia aktualizacja: 29-06-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Irlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego? 1.
2. Jakie są warunki wszczęcia każdego rodzaju postępowania upadłościowego? 2.
3. Jaka jest rola różnych uczestników każdego rodzaju postępowania? 3.
4. Jakie są skutki wszczęcia postępowania? 4.
5. Jakie zasady obowiązują w przypadku poszczególnych kategorii roszczeń? 5.
6. Jakie są zasady dotyczące działania na szkodę wierzycieli? 6.
7. Jakie są warunki wnoszenia i uznawania roszczeń? 7.
8. Jakie zasady obowiązują w przypadku postępowania naprawczego (reorganizacji)? 8.
9. Jakie zasady stosują się do postępowania likwidacyjnego? 9.
10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania? 10.

 

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego?

Definicja: „Upadłość to procedura służąca wierzycielom i ich dłużnikom w przypadkach, w których ci drudzy nie są w stanie lub nie chcą spłacić długów”

- Re Reiman 20 Fed Cas 490 (1874)

Prawo o upadłości stosuje się jedynie do dłużników będących osobami fizycznymi. Zawarte jest ono w Ustawie o upadłości z 1988 r. Aby orzeczona została upadłość, dłużnik musi popełnić „akt upadłości” (act of Bankruptcy). Akty takie zdefiniowane są w art. 7 ust. 1 ustawy. Akt upadłości, przywoływany najczęściej podczas postępowań upadłościowych, definiuje art. 7 ust. 1 lit. f, stanowiący, że dłużnik popełnia akt bankructwa, „jeżeli zasądzono przeciw niemu egzekucję poprzez zajęcie mienia na mocy nakazu dowolnego sądu, lub jeżeli szeryf (sheriff) lub sekretarz hrabstwa (county registrar) nie dokonał zwrotu żadnego mienia w drodze potwierdzenia nakazu lub w inny sposób”.

Postępowanie przed ogłoszeniem upadłości:

 1. Wezwanie do spłaty zadłużenia (Bankruptcy Summons)

  Dłużnik zostaje wezwany do zapłacenia wskazanej kwoty w terminie 14 dni. Jeżeli dłużnik nie dokona płatności we wskazanym terminie, uznaje się, że popełnił akt upadłości (art. 7 ust. 1 lit. g)

 2. Wniosek o zawarcie układu

  Dłużnik może zwrócić się do sądu z wnioskiem o ochronę przed postępowaniem upadłościowym, dzięki której może przedstawić wierzycielom ofertę ugody. Jeżeli oferta zostanie przyjęta przez trzy piąte wierzycieli, zarówno pod względem ich liczby, jak i wartości zadłużenia, oraz zatwierdzona przez sąd, staje się wiążąca wobec wszystkich wierzycieli. Jeżeli oferta nie zostanie przyjęta lub nie zostanie zatwierdzona przez sąd, wówczas sąd sam może orzec o upadłości dłużnika.

  Do góryDo góry

Formalne postępowanie upadłościowe:

Rozpoczyna się ono od wniosku (musi zostać złożony przed upływem trzech miesięcy od popełnienia aktu upadłości), popartego oświadczeniem (Affidavit).

Wniosek, oświadczenie i wszystkie inne formularze wymagane w postępowaniu upadłościowym zamieszczono w załączniku O do zasad postępowania sądów wyższych (Rules of the Superior Courts, instrument prawny nr 79 z 1989 r.).

2. Jakie są warunki wszczęcia każdego rodzaju postępowania upadłościowego?

Warunki zasadnicze:

Popełnienie aktu upadłości, opisanego w art. 7 ust. 1 Ustawy o upadłości z 1988 r.; zadłużenie musi stanowić kwotę likwidacyjną i wynosić nie mniej niż 2000 EUR.

Istnieją również warunki dotyczące obywatelstwa/zamieszkania na obszarze Irlandii (ust. 11 ustawy).

Kto może wnosić o wszczęcie postępowania upadłościowego?

Wierzyciel

Dłużnik

Wymogi dotyczące upublicznienia:

Wniosek musi zostać przekazany do rąk własnych dłużnika.

Jeżeli orzeczona zostanie upadłość dłużnika, powiadomienie o orzeczeniu musi zostać opublikowane w Iris Ofigiuil (Dziennik Urzędowy), dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz, tam, gdzie ma to zastosowanie, w dzienniku lokalnym.

3. Jaka jest rola różnych uczestników każdego rodzaju postępowania?

Sąd

Tylko sąd może orzekać o upadłości jakiejkolwiek osoby.

Ze względów praktycznych wszystkie kroki w postępowaniu upadłościowym wymagają zatwierdzenia przez sąd.

Do góryDo góry

Syndyk masy upadłościowej (The Official Assignee in Bankruptcy)

Po orzeczeniu upadłości majątek upadłego zostaje przejęty przez syndyka masy upadłościowej. Syndyk, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez sąd (art. 61 ust. 7), zajmuje się wszystkimi praktycznymi aspektami bieżącego postępowania upadłościowego, takimi jak sprzedaż składników masy upadłościowej oraz poświadczanie przed sądem tożsamości wierzycieli na potrzeby irlandzkiego prawa o upadłości. Uprawnienia, obowiązki i funkcje syndyka określa część III Ustawy o upadłości z 1988 r.

Obowiązki dłużnika

Upadły jest zobowiązany, między innymi, do ujawnienia przed sądem całego swojego majątku, przekazania syndykowi całego majątku, jaki znajduje się w jego dyspozycji/pod jego kontrolą, a także przekazania syndykowi wszystkich ksiąg i dokumentów mających związek z masą upadłościową.

Art. 123 Ustawy o upadłości z 1988 r. określa 16 różnych wykroczeń, jakie może popełnić upadły, a wszystkie z nich mieszczą się pod szerokim pojęciem niewystarczającej współpracy z sądem w zakresie zarządzania masą upadłościową.

4. Jakie są skutki wszczęcia postępowania?

Definicja majątku

Pojęcie „majątku” obejmuje pieniądze, przedmioty, świadczenia możliwe do uzyskania na drodze prawnej lub sądowej (things in action), grunty i wszelkie ruchomości i nieruchomości, bez względu na to, czy znajdują się na terenie kraju czy poza nim, a także zobowiązania, służebności, wszelkiego rodzaju prawa majątkowe, udziały i zyski, obecne lub przyszłe, gwarantowane lub warunkowe, wynikające z posiadania zdefiniowanego powyżej majątku lub z nim związane”

Do góryDo góry

- art. 3 Ustawy o upadłości z 1988 r.

Przejęcie majątku dłużnika

Po orzeczeniu upadłości majątek dłużnika zostaje przejęty przez syndyka – art. 44 ust. 1 ustawy.

5. Jakie zasady obowiązują w przypadku poszczególnych kategorii roszczeń?

Kategorie zgłaszanych roszczeń

 1. Roszczenia uprzywilejowane
 2. Roszczenia nieuprzywilejowane

Poszczególne roszczenia zgłoszone w ramach każdej z powyższych kategorii traktowane są jako równorzędnie z pozostałymi roszczeniami tej samej kategorii.

Roszczenia uprzywilejowane zasadniczo obejmują opłaty, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Określają je szczegółowo art. 81 i dalsze artykuły ustawy. Należy zaznaczyć, że na mocy art. 80 ustawy koszty upadłości mają priorytet wyższy od wszystkich roszczeń.

Prawa stron trzecich

Są one dość ograniczone, a ich omówienie znajduje się w części III ustawy. W szczególności mowa tam o majątku znajdującym się w dyspozycji upadłego jako powiernika, ponadto występują pewne ograniczenia syndyka w odniesieniu do praw autorskich.

6. Jakie są zasady dotyczące działania na szkodę wierzycieli?

Uchylenie upadłości

Art. 16 ustawy określa procedurę, w drodze której upadły może odwołać się (show cause) od orzeczenia o upadłości. Odwołanie zasadniczo polega na wykazaniu w sposób zadowalający dla sądu, że nie spełniono jednego lub większej liczby wymogów określonych w sekcji „Warunki zasadnicze” odpowiedzi na pytanie 2. Jeżeli upadły wykaże niedopełnienie dowolnego z tych warunków, sąd jest zobowiązany do uchylenia upadłości. Jeżeli wniosek o uchylenie upadłości zostanie odrzucony, upadły ma prawo wnieść apelację do sądu najwyższego.

Do góryDo góry

7. Jakie są warunki wnoszenia i uznawania roszczeń?

Wnoszenie i uznawanie roszczeń:

Zagadnienie to zostało omówione (obszernie) w pierwszym załączniku do Ustawy o upadłości.

W ewentualnej dywidendzie mogą mieć udział jedynie wierzyciele, którzy dowiodą zasadności swoich roszczeń. Syndyk może ustalić termin zgłaszania roszczeń. Zabezpieczenie wierzytelności (Proof of Debt) stanowić może szczegółowy wyciąg z rachunku, oświadczenie o długu lub inny przewidziany środek.

8. Jakie zasady obowiązują w przypadku postępowania naprawczego (reorganizacji)?

Zagadnienie to nie ma związku z upadłością, z wyjątkiem wniosków w sprawie układu, o których mowa w sekcji „Postępowanie przed ogłoszeniem upadłości” w odpowiedzi na pytanie 1.

9. Jakie zasady stosują się do postępowania likwidacyjnego?

Winding up” to termin prawa irlandzkiego dotyczący likwidacji spółki, i dlatego nie ma związku z upadłością. Sprzedaż masy upadłościowej i podział wpływów w ramach postępowania upadłościowego omówiono w części III Ustawy o upadłości z 1988 r., o której była już mowa.

10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania?

Aby zostało zamknięte postępowanie upadłościowe:

 1. upadły musi spłacić wszystkie długi i koszty plus odsetki – art. 85 ust. 3 lit. a pkt i; lub
 2. upadły musi spłacić wszystkie koszty i wierzytelności uprzywilejowane oraz uzyskać zgodę wierzycieli - art. 85 ust. 3 lit. a pkt ii; lub
 3. wszystkie składniki masy upadłościowej muszą zostać sprzedane, wszystkie koszty i wierzytelności uprzywilejowane muszą zostać spłacone, a wierzyciele otrzymać 50 centów na każde euro - art. 85 ust. 4 lit. a; lub
 4. wszystkie składniki masy upadłościowej muszą zostać sprzedane, wszystkie koszty i wierzytelności uprzywilejowane muszą zostać spłacone, wypłacona musi zostać dywidenda, a upadły i/lub przyjaciele muszą zapłacić wierzycielom kwotę, która po dodaniu dywidendy da 50 centów na każde euro - art. 85 ust. 4 lit. b; lub
 5. wszystkie składniki masy upadłościowej muszą zostać sprzedane, wszystkie koszty i wierzytelności uprzywilejowane muszą zostać spłacone, wszelkie składniki majątku nabyte po orzeczeniu upadłości ujawnione, stan upadłości trwa 12 lat, a sąd musi zostać przekonany, że zasadne i właściwe jest zwolnienie upadłego z jego zobowiązań.

Ograniczone prawa

Upadły, który nie został zwolniony ze swoich zobowiązań, podlega pewnym ustawowym ograniczeniom, np. nie może korzystać z rachunku bankowego, nie może być dyrektorem spółki ani w żaden inny sposób mieć do czynienia z zarządzaniem spółką – Ustawa o spółkach z 1963 r., art. 183, nie może też być członkiem Parlamentu ani władz lokalnych.

Po umorzeniu upadłości wszelkie składniki majątku pozostające w rękach syndyka automatycznie zostają zwrócone upadłemu. Osoba taka ma prawo zakładania działalności gospodarczej tak samo, jak wszyscy inni.

Na poziomie komercyjnym jednakże spodziewać się można, że osoba taka napotka problemy z uzyskaniem jakiegokolwiek kredytu.

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Irlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 29-06-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania