Eiropas Komisija > ETST > Maksātnespēja > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 29-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Maksātnespēja - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādi ir maksātnespējas procedūru veidi un mērķi? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, lai uzsāktu katra veida maksātnespējas procedūru? 2.
3. Kāda ir dalībnieku loma katrā maksātnespējas procedūrā? 3.
4. Kādas ir procedūras uzsākšanas sekas? 4.
5. Kādi ir īpašie noteikumi, kas attiecas uz noteiktām prasību kategorijām? 5.
6. Kādi noteikumi attiecas uz kaitnieciskām darbībām? 6.
7. Kādi ir nosacījumi prasību iesniegšanai un pieņemšanai? 7.
8. Kādi noteikumi attiecas uz sanācijas procedūrām? 8.
9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidācijas procedūrām? 9.
10. Kādi ir nosacījumi procedūras izbeigšanai? 10.

 

1. Kādi ir maksātnespējas procedūru veidi un mērķi?

Definīcija: „Bankrota procedūra ir iespēja kreditoriem un viņu parādniekiem sniegt palīdzību gadījumos, kad pēdējie nav spējīgi vai nevēlas maksāt savus parādus”

Re Reiman 20 Federālā lieta 490 (1874)

Bankrota procedūra attiecas tikai uz tiem parādniekiem, kas ir privātpersonas. To nosaka 1988. gada Bankrota likums. Lai tiesa lemtu par bankrotu, parādniekam ir jābūt pieļāvušam bankrotu. Tas ir noteikts likuma 7. panta (1) paragrāfā. Bankrota procedūrās visbiežāk piesauktās bankrotu izraisošas darbības, ir minētas 7(1) (f). pantā, kas paredz, ka parādnieks ir pieļāvis bankrotu tad,

„ja ir notikusi pret viņu vērsta tiesas rīkojuma izpildīšana, konfiscējot viņa īpašumu, vai ja šerifs vai apgabala reģistrators ir konstatējis, ka īpašuma nav, vai nu uzrakstot to uz rīkojuma dokumenta otras puses vai kā savādāk”

Pirmsmaksātnespējas procedūras:

 1. Pavēste par bankrotu

  Ar to tiek pieprasīts nomaksāt parādu 14 dienu laikā pretējā gadījumā parādnieks tiks pakļauts Likuma par bankrotu (7 (1) (g). pantam)

 2. Iesniegums  par vienošanos

  Parādnieks var lūgt tiesu pasargāt viņu no bankrota procedūras, lai viņš varētu saviem kreditoriem iesniegt piedāvājumu par parādu nokārtošanu. Ja piedāvājumu akceptē trīs piektdaļas (pēc skaita un parāda apjoma) no visiem parādnieka kreditoriem un to apstiprina arī tiesa, tad tas ir saistošs visiem viņa kreditoriem. Ja piedāvājums netiek akceptēts vai to neapstiprina tiesa, tad tiesa var lemt par parādnieka bankrotu.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

Oficiālās maksātnespējas procedūras:

Tās tiek uzsāktas, iesniedzot iesniegumu (kas ir jāiesniedz trīs mēnešu laikā no bankrota pieļaušanas), kas pamatots uz ar zvērestu apliecinātu rakstveida liecību.

Iesniegumu, ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības un visas citas veidlapas, kas nepieciešamas bankrota procedūrās, var atrast 1989. gada Augstākās tiesas izdotā akta Nr. 79 noteikumu O pielikumā.

2. Kādi ir nosacījumi, lai uzsāktu katra veida maksātnespējas procedūru?

Pamata nosacījumi:

Atbilstība 1988. gada Likuma par bankrotu 7 (1). panta noteikumiem.

Parādam ir jābūt nomaksājamas summas veidā un ne mazākam kā €2000,00.

Atbilstība nosacījumiem par pastāvīgo dzīvesvietu/uzturēšanās vietu valstī (likuma 11. pants).

Kas var pieprasīt bankrota procedūru uzsākšanu?

Kreditors

Parādnieks

Publicitātes prasība:

Iesniegums ir jānodod parādniekam personīgi.

Ja parādnieku tiesa ir atzinusi par bankrotējušu, paziņojumu par bankrota lietas izskatīšanu tiesā ir jāpublicē avīzē Iris Ofigiuil (oficiālajā vēstnesī), kādā nacionālajā dienas avīzē un, ja nepieciešams, kādā vietējā dienas avīzē.

3. Kāda ir dalībnieku loma katrā maksātnespējas procedūrā?

Tiesa

Tikai tiesa var pasludināt kādu personu par bankrotējušu.

Praktisku apsvērumu dēļ visus bankrota procedūras posmus ir jāapstiprina tiesai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Likvidators

Ja kāda persona ir atzīta par bankrotējušu, viņas īpašums pāriet likvidatora pārziņā. Likvidators saskaņā ar tiesas atļauju (61 (7). pants) nodarbojas ar visiem ikdienas praktiskajiem jautājumiem saistībā ar bankrotu - piemēram, atbrīvojas no bankrotējušās personas aktīviem un apliecina tiesai tos, kuri no bankrotējušās personas kreditoriem atbilst Īrijas likumam Par bankrotu. Likvidatora pilnvaras, pienākumi un uzdevumi ir noteikti 1988. gada likuma Par bankrotu III. daļā.

Parādnieka pienākumi

Citu pienākumu starpā bankrotējušajai personai ir jāatklāj tiesai informācija par visiem saviem īpašumiem, jānodod likvidatoram viss īpašums, kas atrodas viņa/viņas uzraudzībā vai kontrolē, jānodod likvidatoram visi grāmatvedības dokumenti, kas attiecas uz viņa/viņas īpašumu. 1988. gada likuma Par bankrotu 123. pantā ir minēti 16 atsevišķi pārkāpumi, ko varētu izdarīt bankrotējusī persona, un visi tie ierindojas plašajā tēmā par nesadarbošanos ar tiesu bankrotējušās personas īpašuma pārvaldīšanā.

4. Kādas ir procedūras uzsākšanas sekas?

Aktīvu definīcija

“”Īpašums” ir nauda, preces, tiesības uz īpašumu, kas var būt par pamatu prasībai, zeme, un jebkura veida īpašums, nekustams vai kustams, kas atrodas valstī vai jebkur citur; arī obligācijas, servitūti un jebkura veida īpašums, procenti un peļņa, pašreizējs vai nākotnē paredzams, piešķirts vai daļēji piederošs, izrietošs no īpašuma vai tam piemītošs, kā minēts iepriekš”

Lapas augšmalaLapas augšmala

- 1988. gada Likuma par bankrotu 3. pants.

Tiesību atņemšana parādniekam

Parādnieka īpašums tiek nodots likvidatoram realizācijai – likuma 44(1). pants.

5. Kādi ir īpašie noteikumi, kas attiecas uz noteiktām prasību kategorijām?

Iesniedzamo prasību kategorijas

 1. Priviliģētās prasības
 2. Prasības bez privilēģijām

Vairākas prasības katrā no iepriekšminētajām kategorijām savā starpā ir absolūti vienādas.

Priviliģētajās prasībās parasti ietilpst komunālie maksājumi, nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tās detalizēti ir izskaidrotas likuma 81. pantā un tam sekojošajos. Jāpiemin, ka saskaņā ar likuma 80. pantu, bankrota izmaksas ierindojas pirms visām citām prasībām.

Trešo pušu tiesības

Tās ir diezgan ierobežotas un aplūkotas likuma III. daļā. Īpaša norāde attiecas uz bankrotējušo personu kā pilnvaroto personu un pastāv zināmi ierobežojumi attiecībā uz likvidatora tiesībām attiecībā uz autortiesībām.

6. Kādi noteikumi attiecas uz kaitnieciskām darbībām?

Bankrota atzīšana par spēkā neesošu

Likuma 16. pants izklāsta procedūru, kā bankrotējusī persona var “izteikt iebildumu” pret tiesas rīkojumu. Iebilduma izteikšana pamatā ir apgalvojums tiesai, ka nav izpildīts viens vai vairāki nosacījumi, kas izklāstīti iepriekš 2. jautājumā zem virsraksta "Neatkarīgie nosacījumi". Ja bankrotējušās personas iebildums ir pamatots, tad tiesai ir jāatzīst bankrots par spēkā neesošu. Ja bankrotējusī persona neiesniedz iebildumu pieteikumu, viņai ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību Augstākajā tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Kādi ir nosacījumi prasību iesniegšanai un pieņemšanai?

Prasību iesniegšana un pieņemšana:

Tas ir izklāstīts likuma Par bankrotu pirmajā (apjomīgajā) pielikumā.

Tikai kreditori, kas pierāda savas prasības bankrota gadījumā, var pretendēt uz dividendēm. Likvidators var noteikt laiku, kurā prasībām ir jābūt iesniegtām. Parāda pierādījumu var iesniegt kā detalizētu bankas kontu izrakstu, rakstveida liecību par parādu vai kādā citā norādītajā veidā.

8. Kādi noteikumi attiecas uz sanācijas procedūrām?

Nav noteikumu, kas attiecas uz bankrotu, izņemot attiecībā uz iesniegumu par vienošanos, kas minēts iepriekš 1. jautājuma izklāstā zem virsraksta „Pirmsmaksātnespējas procedūras”.

9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidācijas procedūrām?

Likvidācija Īrijas tiesību aktos ir termins, kas attiecas uz uzņēmumu likvidēšanu un tādējādi neattiecas uz bankrota procedūru. Aktīvu realizēšana un ieņēmumu sadale bankrota procedūras gadījumā notiek saskaņā ar jau minēto 1988. gada likuma Par bankrotu III. daļu.

10. Kādi ir nosacījumi procedūras izbeigšanai?

Lai viņu atbrīvotu no atbildības par bankrotu :

 1. Bankrotējušajai personai ir jāsedz visi parādi un tiesas izdevumi plus procenti - 85 (3)(a)(i). pants vai
 2. Bankrotējušajai personai ir jāsedz visi tiesas izdevumi un priviliģētās prasības un jāsaņem piekrišana no visiem kreditoriem – 85 (3)(a)(ii). pants, vai
 3. Bankrotējušās personas īpašums pilnībā jāpārdod, jānomaksā visi tiesas izdevumi un privilēģētās prasības un kreditoriem jāmaksā 50 centi no Euro – 85 (4)(a). pants, vai
 4. Bankrotējušās personas īpašums pilnībā jāpārdod, jānomaksā visi tiesas izdevumi un privilēģētās prasības, jāizmaksā dividendes un bankrotējušai personai un/vai draugiem ir jāmaksā kreditoriem tāda summa, kas kopā ar dividendēm sasniedz 50 centus no Euro - 85 (4) (b). pants, vai
 5. Bankrotējušās personas īpašums ir jāpārdod, jānomaksā visi tiesas izdevumi un privilēģētās prasības, jāuzrāda visam īpašums, kas iegūts pēc tiesas rīkojuma, kopš bankrota jāpagiet 12 gadiem un tiesai ir jābūt pārliecinātai, ka ir saprātīgi un pareizi piešķirt atbrīvojumu no atbildības par bankrotu – 85 (4) (c). pants.

Sekas

Uz personu, kas nav atbrīvota no atbildības par bankrotu, attiecas ar likumu noteikti tiesību ierobežojumi, piemēram, tā nevar veikt darbības ar bankas kontu; tai ir aizliegts būt par kāda uzņēmuma direktoru vai būt jebkādā saskarē ar kāda uzņēmuma vadību – 1963. gada likuma Par uzņēmumiem 183. pants; tai ir aizliegts būt par parlamenta vai vietējās pašpārvaldes locekli.

Atbrīvojot no atbildības par bankrotu, visi īpašumi, kas ir palikuši likvidatora pārziņā, automātiski tiek nodoti atpakaļ no atbildības par bankrotu atbrīvotajai personai. No atbildības par bankrotu atbrīvotā persona var uzsākt uzņēmējdarbību kā jebkurš cits.

Komerciālā līmenī no atbildības par bankrotu atbrīvotajai personai, iespējams, būs grūtības saņemt jebkura veida kredītu.

« Maksātnespēja - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 29-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste