Euroopa Komisjon > EGV > Pankrott > Iirimaa

Viimati muudetud: 30-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Pankrott - Iirimaa

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on pankrotimenetluse liigid ja mis on nende eesmärk? 1.
2. Millised on pankrotimenetluse algatamise tingimused? 2.
3. Milline on menetlusosaliste ja muude institutsioonide roll? 3.
4. Millised on menetluse algatamise tagajärjed? 4.
5. Millised on eri liiki nõuetega seotud erinormid? 5.
6. Millised reeglid kehtivad pankrotiavalduse esitamisega seotud kahjustava tegevuse suhtes? 6.
7. Millised on nõuete esitamise ja kaitsmise tingimused? 7.
8. Millised on tervendamisega seotud reeglid? 8.
9. Millised on likvideerimismenetluse reeglid? 9.
10. Millised on pankrotimenetluse lõppemise tingimused? 10.

 

1. Millised on pankrotimenetluse liigid ja mis on nende eesmärk?

Mõiste: “pankrotiõigus kaitseb võlausaldajate huve ja võimaldab võlgnikul vabaneda oma kohustustest juhul, kui võlgnik ei suuda või ei taha oma võlgu tasuda”.

- Re Reiman 20 Fed Cas 490 (1874)

Pankrotiõigust kohaldatakse üksnes füüsilisest isikust võlgnike suhtes. See asjaolu tuleneb 1988. aasta pankrotiseadusest (Bankruptcy Act). Võlgniku pankroti välja kuulutamiseks peab ta olema sooritanud nn maksejõuetust põhistava teo (Act of Bankruptcy). Need teod on määratletud kõnealuse seaduse paragrahvi 7 lõikes 1. Pankrotimenetlustes enim viidatav maksejõuetust põhistav tegu on sätestatud paragrahvi 7 lõike 1 punktis f, mille kohaselt võlgnik on sooritanud maksejõuetust põhistava teo,

“kui mõni kohtuotsus on kohtumääruse alusel pööratud sundtäitmisele vara arestimisega või kui šerif (Sheriff) või maakonna registripidaja (County Registrar) ei ole kohtumäärusele vastavasisulise märke tegemisega või muul moel nimetatud vara tagastanud.”

Pankroti väljakuulutamisele eelnev menetlus:

 1. Pankrotihoiatus

  Pankrotihoiatusega nõutakse võlasumma tasumist 14 päeva jooksul; kui võlgnik ei tasu nõutud summat, sooritab ta maksejõuetust põhistava teo (paragrahvi 7 lõike 1 punkt g).

 2. Kompromissettepanek

  Võlgnik võib esitada kohtule avalduse pankrotimenetluse algatamise vastu kaitse saamiseks, et oleks võimalik esitada võlausaldajatele kompromissettepanekut. Kui kolm viiendikku võlausaldajatest (nii arvu kui nõuete kogusumma väärtuse järgi) on pakkumisega nõus ja kui kohus seda kinnitab, on kompromiss siduv kõigile võlausaldajatele. Kui pakkumisega ei olda nõus või kui kohus seda ei kinnita, võib kohus kuulutada välja võlgniku pankroti.

  ÜlesÜles

Ametlik pankrotimenetlus:

Menetlus algatatakse avalduse alusel (mille peab esitama kolme kuu jooksul pärast maksejõuetust põhistava teo sooritamist), mida põhjendatakse kirjalikus tunnistuses.

Avaldus, kirjalik tunnistus ja kõik teised pankrotimenetluses nõutavad vormid on esitatud 1989. aasta kõrgema astme kohtute töökorda käsitleva õigusakti nr 79 (Rules of the Superior Courts Statutory Instrument no. 79) lisas O.

2. Millised on pankrotimenetluse algatamise tingimused?

Sisulised tingimused:

Maksejõuetust põhistava teo sooritamine 1988. aasta pankrotiseaduse paragrahvi 7 lõike 1 tähenduses.

Võlanõue peab olema varaline ja vähemalt 2 000.00 Inglise naela suurune.

On sätestatud nõuded alalise asukoha/elukoha kohta asjaomases riigis (pankrotiseaduse paragrahv 11)

Kes võib taotleda pankrotimenetluse algatamist?

Võlausaldaja

Võlgnik

Avalikustamise nõuded:

Avaldus tuleb võlgnikule kätte toimetada.

Kui on välja kuulutatud võlgniku pankrot, tuleb avaldada Iris Ofigiuil’is (ametlikus teatajas), ühes üleriigilises päevalehes ja vajaduse korral ühes kohalikus päevalehes teade pankroti väljakuulutamise kohta.

3. Milline on menetlusosaliste ja muude institutsioonide roll?

Kohus

Üksnes kohus saab välja kuulutada isiku pankroti.

Praktilistel kaalutlustel peab kohus kiitma heaks kõik pankrotimenetluse toimingud.

Pankrotihaldur

Pankroti väljakuulutamisega läheb võlgniku vara üle pankrotihalduri omandisse (Official Assignee in Bankruptcy). Pankrotihaldur korraldab kohtu heakskiidul (paragrahvi 61 lõige 7) pankrotipesa igapäevast juhtimist – näiteks müüb pankrotivara ja esitab kohtule teabe selle kohta, kes on Iiri pankrotiõiguse tähenduses asjaomased võlausaldajad. Pankrotihalduri volitused, ülesanded ja pädevus on sätestatud 1988. aasta pankrotiseaduse III osas.

ÜlesÜles

Võlgniku kohustused

Lisaks muudele kohustustele peab pankrotivõlgnik teavitama kohtut kogu oma varast, andma kogu oma vara pankrotihalduri valdusesse või tema kontrolli alla ning esitama pankrotihaldurile kõik oma vara puudutavad raamatupidamismaterjalid ja muud dokumendid.

1988. aasta pankrotiseaduse paragrahvis 123 on sätestatud 16 pankrotivõlgniku õigusrikkumistena käsitatavat tegu, mis on seotud pankrotivara valitsemisel kohtuga koostöö mittetegemisega.

4. Millised on menetluse algatamise tagajärjed?

Vara mõiste

“Vara hõlmab raha, kaupu, nõudeid, maad ja igasugust liiki vara, mis on materiaalne või isiklik ja mis asub asjaomases riigis või mujal, samuti kohustusi, reaalservituute ning igasugust liiki pärandvara, intresse ja kasumit, mis on kas olemasolevad või tulevikus tekkivad, üle antud või tingimuslikud ja mis tuleneb eespool määratletud varast või on sellele omane”

- 1988. aasta pankrotiseaduse paragrahv 3.

Võlgniku omandist ilmajätmine

Võlgniku vara antakse pankroti väljakuulutamisega pankrotihalduri omandisse – pankrotiseaduse paragrahvi 44 lõige 1.

5. Millised on eri liiki nõuetega seotud erinormid?

Esitatavate nõuete liigid

 1. Eesõigusnõuded
 2. Mitte-eesõigusnõuded

Mitmed eespool nimetatud liikidesse kuuluvad nõuded järjestuvad üksteise suhtes pari passu.

Eesõigusnõuete hulka kuuluvad üldiselt lõivud ja maksud ning sotsiaalkindlustusmaksed. Need on üksikasjalikult sätestatud pankrotiseaduse paragrahvis 81 ja sellest järgnevates paragrahvides. Tuleks märkida, et asjaomase seaduse paragrahvi 80 kohaselt on pankrotimenetluse kulud eelisjärjekorras võrreldes kõigi nõuetega.

ÜlesÜles

Kolmandate isikute õigused

Kolmandate isikute õigused on piiratud ja neid käsitletakse seaduse III osas. Eelkõige käsitletakse pankrotivõlgniku valduses olevat vara, samuti sätestatakse teatavad pankrotihalduri õiguste piirangud seoses autoriõigusega.

6. Millised reeglid kehtivad pankrotiavalduse esitamisega seotud kahjustava tegevuse suhtes?

Pankrotiotsuse tühistamine

Pankrotiseaduse paragrahvis 16 on sätestatud kord, mille kohaselt võib pankrotivõlgnik n.ö esitada põhjendusi pankrotiotsuse kehtivuse vastu. Põhjenduste esitamine tähendab peamiselt tõendamist, et üks või enam eespool 2. küsimuses oluliste tingimustena esitatud tingimustest ei ole täidetud. Kui pankrotivõlgnik tõendab kehtivuse puudusi, peab kohus pankrotiotsuse tühistama. Kui pankrotivõlgnikul põhjenduste esitamine ebaõnnestub, võib ta pöörduda teise astme kohtusse.

7. Millised on nõuete esitamise ja kaitsmise tingimused?

Nõuete esitamine ja kaitsmine:

Nõuete esitamist ja kaitsmist käsitletakse pankrotiseaduse (pikas) esimeses peatükis.

Üksnes põhjendatud nõuetega võlausaldajatele saab teha väljamakseid pankrotivarast. Pankrotihaldur võib määrata nõudeavalduste esitamise tähtaja. Võlga võib tõendada detailsete kontoväljavõtete, kirjalike võlakinnituste või teistel ettenähtud viisidel.

8. Millised on tervendamisega seotud reeglid?

Tervendamine on asjakohane üksnes eespool nimetatud 1. küsimuse “Pankrotimenetlusele eelnev menetlus” all viidatud kompromissettepaneku korral.

ÜlesÜles

9. Millised on likvideerimismenetluse reeglid?

Iiri õiguses seostub likvideerimine ettevõtete likvideerimisega ning seega ei puutu kõnealusesse pankrotimenetlusse. Pankroti korral toimuvat varade müüki ja teenitud tulude jaotamist käsitletakse eespool viidatud 1988. aasta pankrotiseaduse III osas.

10. Millised on pankrotimenetluse lõppemise tingimused?

Pankrotimenetluse lõppemiseks:

 1. peab pankrotivõlgnik tasuma kõik võlad, kulud ning intressid – paragrahvi 85 lõike 3 punkti a alapunkt i või
 2. peab pankrotivõlgnik tasuma kõik kulud ja eesõigusnõuded ning saama kõigi võlausaldajate vastavasisulise nõusoleku – paragrahvi 85 lõike 3 punkti a alapunkt ii või
 3. tuleb pankrotivõlgniku vara täielikult müüa, tasuda kõik kulud ja eesõigusnõuded ning rahuldada võlausaldajatele nõuded ulatuses 50 senti euro kohta – paragrahvi 85 lõike 4 punkt a või
 4. tuleb pankrotivõlgniku vara täielikult müüa, tasuda kõik kulud ja eesõigusnõuded, teha väljamaksed ning pankrotivõlgnik ja/või kolmas isik maksab võlausaldajatele summa, mis vastaks nõutava väljamakse väärtusele ulatuses 50 senti euro kohta – paragrahvi 85 lõike 4 punkt b või
 5. tuleb pankrotivõlgniku vara täielikult müüa, tasuda kõik kulud ja eesõigusnõuded ning kogu vara, mis on omandatud pärast pankroti väljakuulutamist, peab olema avaldatud, pankrot on kestnud 12 aastat ja kohus on veendunud, et pankrotimenetluse lõpetamine on mõistlik ja nõuetekohane – paragrahvi 85 lõike 4 punkt c.

Pankrotimenetluse lõpp

Pankrotivõlgniku tegevusel, kelle pankrotimenetlus ei ole lõppenud, on teatud seadusjärgsed piirangud, näiteks ei ole tal õigust kasutada pangakontot, tal on keelatud olla ettevõtte juht või muul moel seotud ettevõtte juhtimisega – nimetatud piirangud tulenevad 1963. aasta ettevõtteseaduse paragrahvist 183. Samuti on tal keelatud olla parlamendi või kohaliku omavalitsuse liige.

Pankrotimenetluse lõppemisel läheb pankrotihalduri kätte jäänud vara automaatselt pankrotivõlgniku omandisse tagasi. Pankrotivõlgnik, kelle pankrotimenetlus on lõppenud, võib äriettevõtet asutada samal viisil kui kõik teised isikud.

Ärimaailmas on pankrotivõlgnikul, kelle pankrot on lõpetatud, tõenäoliselt raskusi laenude saamisel.

« Pankrott - Üldteave | Iirimaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 30-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik