Evropská komise > ESS > Úpadek > Irsko

Poslední aktualizace: 30-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Irsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou různé typy a cíle konkursního řízení? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro zahájení každého typu konkursního řízení? 2.
3. Jaká je úloha různých účastníků v každém typu řízení? 3.
4. Jaké jsou účinky zahájení řízení? 4.
5. Jaká jsou zvláštní pravidla, která se týkají některých kategorií pohledávek? 5.
6. Jaká jsou pravidla, která se týkají nežádoucích úkonů? 6.
7. Jaké jsou podmínky pro přihlášení a uznání pohledávek? 7.
8. Jaká jsou pravidla, která se týkají reorganizačního řízení? 8.
9. Jaká jsou pravidla, která se týkají řízení o likvidaci majetku? 9.
10. Jaké jsou podmínky pro ukončení řízení? 10.

 

1. Jaké jsou různé typy a cíle konkursního řízení?

Vymezení pojmů: „Úpadek je zákon pro blaho věřitelů a jejich dlužníků a na jejich pomoc v případech, kdy dlužníci jsou neschopní nebo neochotní plnit své splatné závazky.”

- Re Reiman 20 Fed Cas 490 (1874)

Konkursní právo se použije pouze na dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami. Je obsaženo v zákonu o konkursu z roku 1988. Aby byl dlužník v úpadku, musel se dopustit „úpadkového činu“. Ty jsou vymezeny v paragrafu 7 odst. 1 zákona. Úpadkovým činem nejčastěji citovaným v konkursním řízení je

paragraf 7 odst. 1 písm. f), který stanoví, že dlužník se dopustil úpadkového činu,

„jestliže byla vykonána exekuce zabavením jeho majetku podle příkazu jakéhokoliv soudu nebo jestliže mu nejvyšším úředníkem hrabství či okresním matrikářem nebyl vrácen žádný majetek, ať již rubopisem na příkaze nebo jinak.”

Před konkursním řízením:

 1. Usnesení o prohlášení konkursu

  To požaduje platbu dlužné částky do 14 dní, jinak se dlužník dopustí úpadkového činu (paragraf 7 odst. 1 písm. g)).

 2. Žádost o ujednání

  Dlužník může požádat soud o ochranu před konkursním řízením, aby mohl svým věřitelům předložit návrh na vyrovnání. Jestliže je návrh přijat třemi pětinami z počtu a hodnoty jeho věřitelů a povolen soudem, pak je závazný pro všechny jeho věřitele. Jestliže návrh není přijat nebo povolen soudem, pak může sám soud prohlásit konkurs.

Oficiální konkursní řízení:

NahoruNahoru

Přikročí se k němu návrhem (který musí být podán do tří měsíců od spáchání úpadkového činu) založeným na přísežném prohlášení.

Návrh, přísežné prohlášení a všechny ostatní formuláře vyžadované v konkursním řízení lze nalézt v příloze O pravidel prováděcího předpisu o vyšších soudních instancích č. 79 z roku 1989.

2. Jaké jsou podmínky pro zahájení každého typu konkursního řízení?

Hmotné podmínky:

Spáchání úpadkového činu stanoveného v paragrafu 7 odst. 1 zákona o konkursu z roku 1988

Pohledávka musí být zjištěná částka ne menší než 2 000,- EUR

Existují podmínky, pokud jde o bydliště / sídlo ve státě (paragraf 11 zákona)

Kdo může požadovat zahájení konkursního řízení?

Věřitel

Dlužník

Požadavky na zveřejnění:

Návrh musí být osobně doručen dlužníkovi.

Je-li dlužník v úpadku, musí být usnesení o prohlášení konkursu zveřejněno v Úředním věstníku (Iris Ofigiuil), v jednom celostátním deníku a popřípadě v jednom místním deníku.

3. Jaká je úloha různých účastníků v každém typu řízení?

Soud

Pouze soud může rozhodnout o úpadku.

Pro praktické účely vyžadují všechny kroky v konkursním řízení schválení soudu.

Správce konkursní podstaty

Je-li někdo v úpadku, je jeho majetek svěřen správci podstaty. Správce podstaty se v závislosti na schválení soudu (paragraf 61 odst. 7) zabývá všemi praktickými aspekty každodenních záležitostí souvisejících s konkursem – jako je nakládat s aktivy úpadce a potvrdit soudu, kdo jsou věřitelé úpadce, pro účely irského konkursního práva. Pravomoci, povinnosti a funkce správce podstaty jsou stanoveny v části III zákona o konkursu z roku 1988.

NahoruNahoru

Povinnosti dlužníka

Mezi jinými povinnostmi musí úpadce informovat soud o veškerém svém majetku, odevzdat správci podstaty veškerý majetek ve své držbě nebo pod svou kontrolou a předat správci podstaty všechny obchodní knihy a doklady, které se týkají jeho podstaty.

Paragraf 123 zákona o konkursu z roku 1988 stanoví 16 samostatných přestupků, kterých se může úpadce dopustit, a všechny spadají pod širokou hlavičku nespolupracování se soudem při správě podstaty úpadce.

4. Jaké jsou účinky zahájení řízení?

Definice aktiv

„Majetek“ zahrnuje peníze, zboží, pohledávky, pozemky a každý popis majetku, ať již nemovitého či osobního a ať se nachází ve státě či jinde; zahrnuje také závazky, věcná břemena a každý popis věcného práva, úroku a zisku, současného nebo budoucího, svěřeného nebo případného, vyplývajícího z výše definovaného majetku nebo souvisejícího s ním.”

- paragraf 3 zákona o konkursu z roku 1988.

Povaha zbavení se majetku dlužníka

Majetek dlužníka je svěřen ustavenému správci podstaty – paragraf 44 odst. 1 zákona.

5. Jaká jsou zvláštní pravidla, která se týkají některých kategorií pohledávek?

Kategorie pohledávek, které mají být přihlášeny

 1. Přednostní pohledávky
 2. Nepřednostní pohledávky

Několik pohledávek v každé z výše uvedených kategorií si je navzájem rovno.

Přednostní pohledávky obvykle zahrnují poplatky, daně a příspěvky na sociální pojištění. Jsou podrobně stanoveny v paragrafu 81 a násl. zákona. Nutno poznamenat, že náklady na konkurs mají přednost před všemi pohledávkami podle paragrafu 80 zákona.

NahoruNahoru

Práva třetích osob

Ta jsou docela omezená a zabývá se jimi část III zákona. Odkazuje se zejména na majetek držený úpadcem jako svěřenským správcem a existují určitá omezení pravomocí správce podstaty ve vztahu k autorským právům.

6. Jaká jsou pravidla, která se týkají nežádoucích úkonů?

Zrušení konkursu

Paragraf 16 zákona stanoví postup, kterým může úpadce „prokázat věc“ proti platnosti usnesení o prohlášení konkursu. Prokázání věci v podstatě spočívá v tvrzení před soudem, že nebyl splněn jeden nebo více požadavků stanovených pod nadpisem Hmotné podmínky v otázce 2. výše. Jestliže úpadce s prokázáním věci uspěje, pak musí soud konkurs zrušit. Jestliže úpadce s žádostí o prokázání věci neuspěje, má právo odvolat se k Nejvyššímu soudu.

7. Jaké jsou podmínky pro přihlášení a uznání pohledávek?

Přihlášení a uznání pohledávek:

Tím se zabývá (zdlouhavý) první dodatek zákona o konkursu.

Pouze věřitelé, kteří prokáží své pohledávky v konkursu, se mohou rozdělit o jakoukoliv kvótu z konkursní podstaty. Správce podstaty může stanovit lhůtu, ve které musí být pohledávky přihlášeny. Důkaz dluhu lze poskytnout prostřednictvím podrobného výpisu z účtu, přísežného prohlášení o dluhu nebo jinými předepsanými prostředky.

8. Jaká jsou pravidla, která se týkají reorganizačního řízení?

Konkursu se netýkají s výjimkou žádosti o ujednání, na kterou se odkazuje pod nadpisem Před konkursním řízením v otázce 1. výše.

NahoruNahoru

9. Jaká jsou pravidla, která se týkají řízení o likvidaci majetku?

Likvidace majetku je v irském právu termín, který se týká likvidace společností, a proto se ke konkursu nevztahuje. Zpeněžením aktiv a rozdělením výtěžku v konkursu se zabývá část III zákona o konkursu z roku 1988, na niž se již odkazovalo.

10. Jaké jsou podmínky pro ukončení řízení?

Aby byl úpadce oddlužněn:

 1. Musí splatit všechny dluhy a náklady plus úrok – paragraf 85 odst. 3 písm. a) bod i nebo
 2. Musí splatit všechny náklady a přednostní pohledávky a získat souhlas všech věřitelů – paragraf 85 odst. 3 písm. a) bod ii nebo
 3. Musí být zcela zpeněžena podstata úpadce, musí být splaceny všechny náklady a přednostní pohledávky a věřitelům je zaplaceno 50 centů z eura – paragraf 85 odst. 4 písm. a) nebo
 4. Musí být zcela zpeněžena podstata úpadce, musí být splaceny všechny náklady a přednostní pohledávky, musí být zaplacena kvóta z konkursní podstaty a úpadce nebo přátelé musí zaplatit věřitelům takovou částku, která když se přičte ke kvótě z konkursní podstaty, činí celkově 50 centů z eura – paragraf 85 odst. 4 písm. b) nebo
 5. Musí být zcela zpeněžena podstata úpadce, musí být zaplaceny všechny náklady a přednostní pohledávky, musí být sdělen veškerý majetek nabytý po usnesení o prohlášení konkursu, úpadek musí existovat 12 let a soud musí být přesvědčen, že je přiměřené a správné úpadce oddlužnit – paragraf 85 odst. 4 písm. c)

Stigma

Neoddlužněný úpadce je ze zákona nezpůsobilý k některým právním úkonům, například nemá nárok mít bankovní účet, je mu zakázáno být ředitelem společnosti nebo se jakýmkoliv způsobem zabývat řízením společnosti – zákon o společnostech z roku 1963 paragraf 183 – je mu zakázáno být poslancem nebo členem místního úřadu.

Při oddlužnění je veškerý majetek, který je ještě v rukou správce podstaty, automaticky znovu svěřen oddlužněnému úpadci. Oddlužněný úpadce může začít podnikat stejně jako kdokoliv jiný.

Na obchodní úrovni bude mít oddlužněný úpadce pravděpodobně potíže se získáním jakéhokoliv druhu úvěru.

« Úpadek - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království