Europeiska Kommissionen > ERN > Konkurs > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 06-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Konkurs - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


En rad mellanstatliga organisationer har börjat att undersöka möjligheterna att harmonisera den internationella konkursrätten, dels genom att utforma nya internationella handelsrättskonventioner som innehåller konkursbestämmelser, dels genom att anta enhetliga lagar och gemensamma principer på området.

 • Europarådet har utformat en europeisk konvention om vissa internationella aspekter på konkurs Deutsch - English - français - italiano som undertecknades i Istanbul 1990, men som aldrig har trätt i kraft på grund av att den inte har ratificerats av tillräckligt många medlemsstater.
 • Förenta nationernas kommission för internationell privaträtt (Uncitral) har utformat en modellag English - español - français, antagen 1997, som syftar till att främja antagandet av en modern och skälig lagstiftning som kan tillämpas när en insolvent gäldenär har tillgångar i mer än ett land.

  I denna modellag fastställs villkor för att en förvaltare i ett utländskt obeståndsförfarande skall ha möjlighet att vända sig till domstolarna i den stat som har antagit modellagen, villkoren för erkännande av utländska obeståndsförfaranden samt vilka skyddsåtgärder som gäller till förmån för den utländske förvaltaren. Modellagen medger ett mer effektivt samarbete mellan domstolar och juridiska ombud från olika länder och samordning av obeståndsförfaranden som äger rum samtidigt i olika länder. En vägledning för genomförande av modellagen English - español - français har offentliggjorts för att hjälpa regeringarna att utforma en lagstiftning på grundval av modellagen.

 • Världsbanken har lagt fram ett initiativ för att dra upp principer och riktlinjer för handläggning av konkurser.

Referensdokument

 • Den europeiska konventionen Deutsch - English - français - italiano om vissa internationella apsekter på konkurser (Europarådet)
 • Modellag och vägledning English - español - français för genomförandet av modellagen (A/CN.9/442) utformad av Uncitral
 • Världsbankens initiativ

« Konkurs - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 06-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket