Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 06-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Rôzne medzivládne organizácie sa zaoberali štúdiami o spôsoboch a prostriedkoch harmonizácie medzinárodného konkurzného práva pripravovaním nových medzinárodných konvencií obchodného práva, ktoré obsahujú opatrenia v oblasti konkurzu a schvaľujú jednotné právne predpisy a spoločné zásady:

 • Rada Európy podala návrh Európskeho dohovoru o niektorých medzinárodných aspektoch konkurzu Deutsch - English - français - italiano, ktorý bol podpísaný v Istanbule v roku 1990, ale nikdy nevstúpil do platnosti, pretože nebol ratifikovaný dostatočným počtom členských štátov.
 • Komisia Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (Uncitral) pripravila modelový zákon English - español - français, prijatý v roku 1997, na podporu prijatia moderných a spravodlivých právnych predpisov v situácii, keď má nesolventný dlžník majetok vo viac než jednom štáte.
  Modelový zákon určuje podmienky, pri ktorých osoba poverená správou v konkurznom konaní v zahraničí môže mať prístup na súd štátu, ktorý ho schválil, podmienky uznávania konkurzných konaní vedených v zahraničí a prijímania ochranných opatrení v prospech zahraničného správcu, splnomocňuje súdy a súdnych správcov v rôznych krajinách za účelom efektívnejšej spolupráce a obsahuje ustanovenia o koordinácii konkurzných konaní, ktoré sa konajú súbežne v rôznych štátoch. Sprievodca prijatím modelového zákona Uncitral English - español -français bol publikovaný s cieľom pomôcť vládam vytvoriť právne predpisy na základe modelového zákona.
 • Svetová banka prezentovala iniciatívu na stanovenie zásad a usmernení na riadenie konkurzného konania.

Referenčné dokumenty

 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o určitých medzinárodných aspektoch konkurzu (Rada Európy)
 • Modelový zákon a príručka English - español - français Uncitral na zavedenie modelového zákona (A/CN.9/442)
 • Iniciatíva Svetovej banky

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo