Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Διάφοροι διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν αναλάβει να μελετήσουν τα μέσα εναρμόνισης του διεθνούς πτωχευτικού δικαίου, μέσω της προπαρασκευής νέων διεθνών συμβάσεων εμπορικού δικαίου οι οποίες περιέχουν διατάξεις σχετικές με την πτώχευση και μέσω της έκδοσης ομοιόμορφων νόμων και κοινών αρχών στον τομέα αυτό:

 • Το Συμβούλιο της Ευρώπης κατάρτισε σύμβαση για ορισμένες διεθνείς πτυχές της πτώχευσης Deutsch - English - français - italiano, η οποία υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη το 1990 αλλά δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ λόγω μη κύρωσής της από επαρκή αριθμό κρατών μελών.
 • Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (CNUDCI) επεξεργάστηκε έναν πρότυπο νόμο English - español - français, που εγκρίθηκε το 1997, στόχος του οποίου είναι να προωθήσει τη θέσπιση σύγχρονης και δίκαιης νομοθεσίας που θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που ένας αφερέγγυος οφειλέτης έχει περιουσία σε περισσότερα του ενός κράτη.

  Το κείμενο προβλέπει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το πρόσωπο που διαχειρίζεται αλλοδαπή διαδικασία αφερεγγυότητας έχει πρόσβαση στα δικαστήρια του κράτους που έχει υιοθετήσει τον πρότυπο νόμο, προσδιορίζει τους όρους αναγνώρισης αλλοδαπής διαδικασίας αφερεγγυότητας και τα μέτρα προστασίας υπέρ του αλλοδαπού διαχειριστή, παρέχει στα δικαστήρια και στους δικαστικούς διαχειριστές διάφορων κρατών τη δυνατότητα να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και αναφέρει μέτρα για το συντονισμό των διαδικασιών αφερεγγυότητας που διεξάγονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά κράτη. Έχει δημοσιευτεί ένας Οδηγός για την ενσωμάτωση του πρότυπο  νόμου English - español - français προκειμένου να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στην προπαρασκευή νομοθετικών πράξεων που να βασίζονται στον πρότυπο νόμο.

 • Η Παγκόσμια Τράπεζα παρουσίασε πρωτοβουλία για τη θέσπιση αρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαχείριση των πτωχευτικών διαδικασιών.

Έγγραφα αναφοράς

 • Σύμβαση για ορισμένες διεθνείς πτυχές της πτώχευσης Deutsch - English - français - italiano (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Πρότυπος νόμος που εκπονήθηκε από την CNUDCI - Οδηγός για την ενσωμάτωση του πρότυπου νόμου English - español - français (A/CN.9/442)
 • Πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Τράπεζας

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο