Европейска комисия > ЕСМ > Фалит > Международно право

Последна актуализация: 06-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Фалит - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Различни междуправителствени организации са предприели проучвания за начините и средствата за хармонизиране на международното право, свързано с несъстоятелността, подготовката на нови международни търговско-правни споразумения, съдържащи клаузи относно несъстоятелността и приемането на унифицирани закони и общи принципи:

 • Съветът на Европа изготви проект за Европейска конвенция относно различни международни аспекти на несъстоятелността Deutsch - English - français - italiano, която бе подписана в Истанбул през 1990 г., но така и не е влязла в сила, защото не бе ратифицирана от достатъчно държави-членки на Съюза.
 • Комисията по международно търговско право към Обединените нации (КМТП) подготви Закон-модел English - español - français, приет през 1997 г., за насърчаване на приемането на съвременно и справедливо законодателство, приложимо в случаи, когато неплатежоспособния длъжник има авоари в повече от една държава.

  НагореНагоре

  Законът-модел определя условията, при които дадено лице, управляващо чуждестранно съдебно производство по несъстоятелност, може да получи достъп до съдилищата на държавата, която го е приела, условията за признаване на чуждестранни съдебни производства и за посочване на мерките за защита в полза на чуждестранния синдик, дава възможност за по-ефективно сътрудничество между съдилищата и съдебните администратори в различните страни и определя правила за координиране на съдебните производства по несъстоятелност, протичащи успоредно в различни държави. Публикуван е Наръчник за приемане на закона-модел на КМТП English - español - français, който да помогне на правителствата да изградят свои закони на основата на закона- модел.

 • Световната банка представи инициатива за определяне на принципите и насоките за администриране на процедурите по несъстоятелност.

Свързани документи

 • Европейско споразумение Deutsch - English - français - italiano относно определени международни аспекти на несъстоятелността (Съвет на Европа)
 • Закон-модел и наръчник English - español - français на КМТП за приемане на закона-модел (A/CN.9/442)
 • Инициатива на Световната банка

« Фалит - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 06-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство