Europeiska Kommissionen > ERN > Konkurs > Grekland

Senaste uppdatering: 17-03-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Konkurs - Grekland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka olika typer av insolvensförfaranden finns det och vad är deras syfte? 1.
2. Vilka är förutsättningarna för att inleda insolvensförfaranden? 2.
3. Vilka är de olika intressenternas roller? 3.
4. Vilka blir rättsverkningarna av att ett förfarande inleds? 4.
5. Vilka regler gäller för olika kategorier av fordringar? 5.
6. Vilka regler gäller för handlingar som är till nackdel för fordringsägarna? 6.
7. Vilka regler gäller för anmälan och godkännande av fordringar? 7.
8. Vilka regler gäller för företagsrekonstruktion? 8.
9. Vilka regler gäller vid likvidation? 9.
10. Vilka är förutsättningarna för att avsluta förfarandet? 10.

 

1. Vilka olika typer av insolvensförfaranden finns det och vad är deras syfte?

Insolvens innebär att sklderna är större än tillgångarna och att man inte kan betala sina borgenärer. Det kan föregås av preventiva förfaranden som säkerhetsåtgärder och utfärdande av betalningsföreläggande. De formella förfarandena är konkurs, särskild likvidation, interimistisk förvaltning, borgenärers förvaltning respektive tvångsförvaltning för uppgörelse med borgenärerna.

2. Vilka är förutsättningarna för att inleda insolvensförfaranden?

Fysiska personer och företag kan försättas i konkurs. Bara företag kan bli föremål för särskild likvidation, borgenärers interimistiska förvaltning och tvångslikvidation. För konkurs krävs näringstillstånd, betalningsinställelse eller begäran om betalningsanstånd samt domstolsbeslut. En konkursansökan kan lämnas av varje borgenär som skriftligen kan styrka sin fordran. För att ett företag ska kunna försättas i särskild likvidation krävs att 51 % av borgenärerna begär det och att deras fordringar är registrerade i företagets bokföring. Förutsättningarna är att verksamheten har inställts eller avbrutits av ekonomiska skäl, betalningsinställelse, konkurs, borgenärers förvaltning, interimistisk förvaltning eller likvidation. Ett undantag är om företagets väsentliga produktionsmedel har sålts på auktion och det är uppenbart att det inte kan betala utestående skulder. Med samma förutsättningar kan ett företag försättas i särskild likvidation på begäran av 20 % av borgenärerna, varvid en särskild förvaltare utses. Med samma förutsättningar kan också företaget eller borgenärer, med fordringar registrerade i dess bokföring och senaste balansräkning, begära att en förvaltare utses för att uppnå en uppgörelse mellan företaget eller borgenärerna om skuldreglering. Beslut kan fattas om borgenärers förvaltning ifall betalningarna inställts, ansökan inlämnats för 55 % av de bokförda skulderna och grekiska nationalbankens särskilda utskott samtyckt. Den interimistiske förvaltaren ska arbeta för att upprätthålla verksamheten och kalla aktieägarna till möte för godkännande av borgenärernas förvaltning.

Till börjanTill början

3. Vilka är de olika intressenternas roller?

När konkursbeslutet har kungjorts, utses en konkursdomare till att utöva tillsyn över förfarandet. En advokat utses också till interimistisk konkursförvaltare, som förordnas genom godkännande på borgenärernas sammanträde. Denne företräder sedan konkursgäldenären och borgenärerna. Konkursförvaltaren ska fastställa tillgångar och skulder samt företräda konkursgäldenären vid domstolsförhandlingar rörande konkursboet. När konkursen avslutas realiseras tillgångarna och delas ut till borgenärerna, vars anspråk ska läggas fram på ett sammanträde och förtecknas. Om boet saknar tillgångar enligt konkursdomarens konkursberättelse, beslutar domstolen att avskriva konkursen. Under konkursförfarandet får konkursgäldenären inte förfoga över tillgångarna, men får vidta brådskande åtgärder om förvaltaren inte agerar i en kritisk situation. Särskild likvidation sker på borgenärernas begäran och hanteras av appellationsdomstolen som utser likvidator, förvaltare och fastställer uppgörelsen. Företagsledningen enligt bolagsordningen frigörs från sitt uppdrag i och med att beslutet kungjorts. Om artikel 46 är tillämplig, ska likvidatorn avyttra tillgångarna enskilt eller i klump på exekutiv auktion, för utdelning till anmälda borgenärer. Om artikel 46 a är tillämplig, avyttras hela företaget genom ett offentligt anbudsförfarande. Likvidatorn upprättar försäljningskontrakt, betalar kostnader och svarar för utdelning i enlighet med utdelningsförslaget. Vid interimistisk förvaltning ska förvaltaren vårda företagets tillgångar och företräda det inför domstolar och offentliga myndigheter. Denne ska också göra en inventering och balansräkning, anmoda borgenärerna att anmäla fordringar, göra upp ett utdelningsförslag och uppmana aktieägarna att låta borgenärerna ta över driften av företaget. Efter övertagandet utser dessa en ledningsgrupp som ökar aktiekapitalet genom en emission av aktier som de erhåller i proportion till sina fordringar. Efter tre år får borgenärerna bemyndiga ledningsgruppen att upplösa företaget eller försätta det i särskild likvidation.

Till börjanTill början

4. Vilka blir rättsverkningarna av att ett förfarande inleds?

Efter kungörandet av konkursen får konkursgäldenären inte längre förfoga över sina tillgångar, med undantag av fordringar som inte får utmätas, rättigheter som inte får överlåtas och tillgångar som förvärvats efter konkursen. Borgenärernas fordringar är oprioriterade, prioriterade eller har allmän förmånsrätt. Talan uppskjuts som väcks av enskilda med oprioriterade fordringar eller fordringar med allmän förmånsrätt. Däremot anhängiggörs talan som avser kollektiva fordringar, massafordringar eller fordringar med särskild förmånsrätt. Inom 24 timmar efter att konkursen kungjorts, ska fredsdomaren spärra av och inventera konkursboet. Objekt lämnas till förvaltaren och likvida medel till statskassan. Sedan förvaltare för företaget utsetts och beslutet kungjorts, avbryts enskilda verkställighetsåtgärder. Detta gäller dock inte väckande av talan eller domstolsprövning. Förfogande över boets tillgångar och ändring av bolagsordningen kräver förvaltarens godkännande. Det av domstolen fastställda förslaget är bindande även för borgenärer som inte samtycker. Vid särskild likvidation är det från och med dagen efter ansökan förbjudet med såväl exekutiva åtgärder, säkerhetsåtgärder som kungörande av konkurs. Efter att beslutet kungjorts tar den särskilde likvidatorn över förvaltningen av tillgångarna. Vid interimistisk förvaltning och borgenärers förvaltning är det från och med inlämnandet av ansökan förbjudet med exekutiva åtgärder, säkerhetsåtgärder och kungörande av konkurs rörande skulder som uppstått före ansökan. För ledningen svarar inledningsvis förvaltaren och sedan ledningsgruppen.

Till börjanTill början

5. Vilka regler gäller för olika kategorier av fordringar?

Konkursboet omfattar konkursgäldenärens tillgångar när konkursen kungörs. Tillgångar som denne råder eller förfogar över kan återkrävas av ägaren. En kontraktspart behöver inte först uppfylla skyldigheter enligt gällande ömsesidigt avtal. Anställningskontrakt bryts inte och arbetsgivare i konkurs är heller inte befriade från att godkänna presterade tjänster och betala lön. Hyresavtal upphör inte att gälla, om hyresgästen eller hyresvärden går i konkurs. Om en partner går i konkurs, upplöses föreningen eller bolaget om det inte avtalats att övriga fortsätter driften. Aktiebolag upplöses i och med en konkurs, men bevarar vid en likvidering sin rättsliga och ekonomiska ställning. De upplöses däremot inte om en bolagsman går i konkurs. Kommissionsavtal upphör att gälla och enligt lag avslutas balanskonton och låneavtal. Ensidig kvittning enligt avtal tillåts inte. Om ett företag försätts i särskild likvidation upplöses det inte. Inte heller påverkar detta gällande avtal, såvida inte parterna inriktar sig på ömsesidigt förtroende eller en av avtalsparternas personliga kapacitet. Särskild likvidation leder till att gällande arbetsavtal bryts, men på borgenärernas begäran kan domstolen besluta att en del av de anställda tillfälligt ska stanna kvar, om det är i företagets intresse. Uthyrningsavtal för fasta tillgångar, maskiner och annan utrustning upphör att gälla, liksom tredje mans förfogande eller användning av dessa. Däremot påverkas inte tredje mans person- eller saksäkerheter. Likvidatorn kan betala utestående skulder, kvitta företagets fordringar mot tredje mans fordringar eller låta sälja dem. Står företaget under förvaltning behålls säkerheter, hypotek, panter och andra sakrätter eller andra rättigheter eller också skuldebrev som är relaterade till fordringar. Vid interimistisk förvaltning eller fordringsägares förvaltning fortsätter företagets verksamhet och det går utan domstolsbeslut inte att sälja tillgångar, belåna fasta tillgångar eller ingå rättsliga förbindelser för mer än ett år. Hypotek, panter eller skuldebrev behålls tills borgenärerna med hypotek, panter och skuldebrev tillgodosetts. Säkerheter berörs dock inte.

Till börjanTill början

6. Vilka regler gäller för handlingar som är till nackdel för fordringsägarna?

Konkursgäldenärens handlingar annulleras, om de gör att konkursboet minskar under den berörda perioden. Gentemot borgenärerna är också följande handlingar ogiltiga, om de vidtas av konkursgäldenären under eller inom tio dagar före betalningsinställelsen: varje handling som minskar konkursgäldenärens konkursbo genom kontant betalning eller betalning genom överlåtelse, försäljning, kvittning eller annan icke kontant betalning eller betalning med företagscertifikat av utestående eller förfallna skulder. Detsamma gäller ställande av säkerhet för en tidigare skuld.

7. Vilka regler gäller för anmälan och godkännande av fordringar?

Konkurs meddelas fordringsägarna genom att konkursbeslutet offentliggörs, med angivande av konkursdomare, förvaltare och tid och plats för sammanträde. Värdepapper och anmärkningar ska inledningsvis meddelas konkursdomaren, men sedan förvaltaren väl utsetts meddelas denne eller konkursdomaren. Fordringsägare som inte gett sig till känna, kallas individuellt och genom offentliggörande i bulletinen för juristernas pensionskassa. Fordringarna kontrolleras och konkursdomaren upprättar en berättelse. Om en fordran godkänns, ska förordningsägaren beediga att den är faktisk och korrekt. Fordringsägare som inte meddelat fordringar kan fram till likvidationens sista utdelning framställa invändning och få delta i utdelningen om invändningen godtas. Fordringar från borgenärskollektiv tillgodoses före konkursborgenärer och före varje utdelning av tillgångarna. Däremot tillgodoses de efter borgenärer med allmän eller särskild förmånsrätt, med hypotek och panter. Vid särskild likvidation meddelar borgenärerna sig med likvidatorn som gör upp ett utdelningsförslag. Förfarandet omfattar också fordringar från tiden före ett företags rekonstruktion genom ΟΑΕ (Greklands omstruktureringsbyrå), före ansökan om särskild likvidation respektive tvångsförvaltning. Emellertid medtas och rapporteras inte kostnaderna för företagets särskilda likvidation och fortsatta drift, för förvaltningen och driften före konkursen och för exekutiva åtgärder. Därefter görs ett utdelningsförslag upp. Osäkra eller felaktigt klassificerade fordringar klassificeras slumpmässigt eller i enlighet med villkor. Vid likvidation enligt artikel 46 a ska likvidatorn offentliggöra en anmodan om att anmäla fordringar. I detta fall gäller klassificeringsreglerna i artikel 46. För särskild likvidation av ett företag under borgenärers förvaltning tillämpas klassificeringen av fordringar enligt artikel 975 i civilprocesslagen och artikel 61 i lagen om statlig revision (ΚΕΔΕ).

Till börjanTill början

8. Vilka regler gäller för företagsrekonstruktion?

Förfaranden för företagsrekonstruktion är borgenärers förvaltning av företag, företagsrekonstruktion respektive förfaranden enligt artiklarna 44 och 45. Vid borgenärers förvaltning är det från och med inlämnandet av ansökan förbjudet med exekutiva åtgärder, säkerhetsåtgärder och kungörande av konkurs. Ledningsgruppen leder företaget, kontrollerar fordringar, ökar aktiekapitalet och delar ut aktier. Om 60 % av borgenärerna så begär, kan företaget tre år efter ansökan upplösas eller också försättas i särskild likvidation. Rekonstruktionsförfarandet förutsätter en ansökan från företaget eller borgenärerna. Efter ministerbeslut utser omstruktureringsbyrån (ΟΑΕ) en tillfällig ledning och en uppgörelse utarbetas för att tillgodose borgenärerna. Samtidigt avbryts betalning av förfallna skulder, exekutiva åtgärder, räntebetalning och avskrivning av fordringar. Överenskommelsen mellan aktieägarna, fordringsägarna och omstruktureringsbyrån berör inte säkerheter, hypotek, panter eller andra särskilda rättigheter som kan innebära sänkta fordringar eller att en betalningstermin beviljas. Genom ministerbeslut, offentliggjort i den officiella tidningen, upphör den tillfälliga förvaltningen och uppskjutandet av stämningar och andra åtgärder. Fordringsägarnas och företagets uppgörelse är bindande även för borgenärer som inte samtycker. I denna beviljas tidsfrister för betalning av fordringar, vars belopp skrivs ner och resten avskrivs, begränsas säkerheter till det överenskomna betalningsbeloppet och dras konkursen tillbaka. Genom beslutets offentliggörande uppskjuts exekutiva åtgärder, säkerhetsåtgärder och räntebetalning. Förvaltarens uppgift är att åstadkomma en uppgörelse mellan fordringsägare och företag, bindande även för borgenärer som inte samtycker, och som begränsar säkerheterna till det överenskomna betalningsbeloppet.

Till börjanTill början

9. Vilka regler gäller vid likvidation?

Fordringsägarna har då inte kommit överens om en konkurs men är eniga om att tillgångarna ska likvideras och överskottet delas ut. Konkursförvaltaren säljer lös och fast egendom. Om en likvidation emellertid visar sig omöjlig eller olönsam, kan domstolen på konkursdomarens begäran besluta att den avbryts. Räcker däremot tillgångarna, säljs lösöret på offentlig auktion eller enligt avtal och fast egendom efter tillstånd av konkursdomaren. Pengarna sätts in på kassan för depositioner och lån (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων). Före utdelningen till borgenärer med panträtt dras domstolskostnader och kostnaderna för konkursförvaltningen av. Avdrag görs vidare för penningbidrag till konkursgäldenären och dennes familj, för fordringar med särskild förmånsrätt, kollektiva fordringar och skulder med säkerhet. Avsättning sker också för borgenärer vars fordringar tillfälligt godkänts, borgenärer som inte anmält sina fordringar i tid eller som framställt invändningar om att dessa ska granskas, som bor utomlands och vars fordringar anges i balansräkningen eller som vid utdelningen har villkorsfordringar. Konkursdomaren kallar borgenärerna till ett sammanträde, där konkursförvaltaren rapporterar till konkursgäldenären om huruvida försäljningen helt tillgodosett konkursborgenärerna. Vid fordringsägares förvaltning försätts företaget i likvidation genom ett domstolsbeslut och ett datum fastställs för betalningsinställelse. Via en auktion säljer förvaltaren lösa och fasta tillgångar i sin helhet. Uppenbarar sig ingen köpare, avbryts auktionen och förfarandet upprepas tills så sker. Vid utdelningen av överskottet prioriteras borgenärer med hypotek, panträtter eller förmånsrätter i enlighet med de senares enskilda prioritering. Om uppgörelser enligt artiklarna 44 och 45 inte efterlevs, beslutar kassationsdomstolen om likvidation enligt artikel 46. Likvidatorn ska då sälja tillgångarna på exekutiv auktion, var för sig eller i sin helhet. Vid särskild likvidation enligt artikel 46 a offentliggör likvidatorn en inbjudan till intresseanmälan om köp av företaget, med uppmaning om inlämnande av skriftliga anbud. Denne sammanfattar anbuden skriftligt, tillställer alla en kopia och kungör ett offentligt anbudsförfarande minst 35 dagar efter offentliggörandet av inbjudan och högst 60 dagar efter offentliggörandet av beslutet. När alla anbud lämnats, öppnas de och likvidatorn skriver en sammanfattande bedömning med förslag om att borgenärerna ska godkänna den högstbjudande. Om dessa inte inom en månad skriftligen meddelat ett beslut, antas de ha godkänt förslaget. I så fall ingås ett avtal om att tillgångarna ska överlåtas på den högstbjudande, vars betalning sätts in på en bank med laglig verksamhet i Grekland. Därefter betalas skulder och olika säkerheter lyfts. Om inget lagligt anbud lämnas eller om borgenärerna finner anbuden otillräckliga eller ointressanta, kan de anmoda likvidatorn att göra om förfarandet och med samma utformning. Ger det andra förfarandet inget resultat, finns följande möjligheter: att förfarandet upprepas en tredje gång, att kassationsdomstolen beslutar att tillgångarna ska säljas på auktion var för sig eller att ett yrkande lämnas till kassationsdomstolen om att beslutet om särskild likvidation ska upphävas. När tillgångarna överlåtits på köparen, ska likvidatorn inom 15 dagar offentliggöra en anmodan om anmälan av fordringar som sedan prioriteras i ett utdelningsförslag varefter utdelning sker.

10. Vilka är förutsättningarna för att avsluta förfarandet?

En konkurs avslutas med att a) en konkursuppgörelse utarbetas, konkursgäldenären lämnar nödvändiga kompromissförslag, borgenärssammanträdet beslutar att godkänna, konkursgäldenären har inte dömts för bedrägligt obestånd, domstolen fastställer beslutet, b) borgenärerna går samman, tillgångar och skulder avslutas, konkursdomaren kallar borgenärerna till ett sammanträde där konkursförvaltaren rapporterar, sammanträdet yttrar sig om huruvida konkursgäldenären är utan skuld, domstolen fattar slutligt beslut. Likvidation avslutas med att a) de nya aktierna köps upp, b) en uppgörelse ingås mellan företag och borgenärer, c) överskottet delas ut. Förfarandet enligt lag 1386/83 avslutas med a) ministerns godkännande av uppgörelsen om företagets bärkraft och offentliggörande i den officiella tidningen, b) likvidation och utdelning av överskottet. Förfarandet enligt artiklarna 44 och 45 avslutas med att kassationsdomstolen fastställer uppgörelsen mellan borgenärerna och företaget. Särskild likvidation avslutas med att överskottet delas ut.

« Konkurs - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 17-03-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket