Evropska komisija > EPM > Stečaj > Grčija

Zadnja sprememba: 29-10-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Stečaj - Grčija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Katere so različne vrste in cilji insolvenčnih postopkov? 1.
2. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za začetek posamezne vrste insolvenčnega postopka? 2.
3. Kakšna je vloga posameznih udeležencev v insolvenčnih postopkih? 3.
4. Kakšne so posledice začetka insolvenčnega postopka? 4.
5. Katera pravna pravila so določena za posamezne vrste upniških terjatev? 5.
6. Kako je urejeno izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj? 6.
7. Kako se prijavijo in pod katerimi pogoji se priznajo prijavljene terjatve? 7.
8. Kako je urejen postopek prisilne poravnave? 8.
9. Kako je urejen stečajni postopek (unovčenje premoženja in razdelitev iztržkov od unovčenja premoženja)? 9.
10. Kako se zaključi insolvenčni postopek? 10.

 

1. Katere so različne vrste in cilji insolvenčnih postopkov?

Insolventnost je stanje, v katerem obveznosti osebe presegajo njena sredstva in oseba ne more poplačati svojih upnikov. V predhodnih (preventivnih) insolvenčnih postopkih se zahteva izdaja sodne odredbe ali sodnega poziva za plačilo terjatev. Formalni postopki so stečaj, posebna likvidacija, začasna uprava, vodstvo in uprava s strani upnikov ter prisilna uprava gospodarske družbe, da se lahko doseže dogovor z njenimi upniki.

2. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za začetek posamezne vrste insolvenčnega postopka?

Stečajni postopek se lahko začne zoper posameznike in gospodarske družbe, posebna likvidacija, začasna uprava s strani upnikov ali prisilna uprava pa se lahko uvede le za gospodarske družbe. Stečajni postopek se lahko začne, če podjetje ne plačuje več dolgov iz poslovanja ali če je razglasilo začasno ustavitev plačil, poleg tega mora sodišče izdati ustrezno odločbo. Predlog lahko vloži kateri koli upnik, ki predloži pisni dokaz o terjatvi. Posebna likvidacija gospodarske družbe je možna le na predlog 51 % njenih upnikov, katerih terjatve so razvidne iz njenih poslovnih knjig. Postopek posebne likvidacije se lahko začne, potem ko gospodarska družba začasno ustavi ali preneha trgovanje, ustavi plačila, je v stečaju ali pod vodstvom in upravo s strani upnikov ali pod začasno upravo ali v postopku likvidacije, razen če se na dražbi prodajo njena osnovna in produktivna sredstva in očitno ne more plačati neplačanih zapadlih dolgov. Posebna likvidacija gospodarske družbe se lahko začne pod enakimi pogoji na predlog 20 % upnikov in v tem primeru je imenovan posebni upravitelj. Pod enakimi pogoji lahko upniki, katerih terjatve so izkazane v poslovnih knjigah gospodarske družbe in njenih računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto, ali sama gospodarska družba zahtevajo tudi imenovanje prisilnega upravitelja, da doseže dogovor med upniki in gospodarsko družbo, s katerim se uredijo ali omejijo njeni dolgovi. Odločitev o začetku vodstva in uprave gospodarske družbe s strani upnikov se lahko sprejme, kadar se ugotovi, da so plačila ustavljena, kadar 55 % upnikov, navedenih v poslovnih knjigah, vloži predlog in je pri Banki Grčije ustanovljen poseben odbor. Začasni upravitelj sprejme ukrepe, ki so potrebni za nadaljevanje poslovanja, in pozove delničarje na skupščino, na kateri se sprejme odločitev o začetku vodstva in uprave gospodarske družbe s strani njenih upnikov.

Na vrh straniNa vrh strani

3. Kakšna je vloga posameznih udeležencev v insolvenčnih postopkih?

Po izdaji odločbe o stečaju se imenujeta stečajni sodnik, ki nadzoruje delo, in odvetnik kot začasni skrbnik; imenovanje je dokončno po odobritvi na skupščini upnikov in zadevna oseba lahko potem zastopa stečajnega dolžnika in to skupino. Skrbnik določi sredstva in obveznosti stečajnega dolžnika ter ga zastopa na obravnavah v zvezi s stečajno maso. Ko se stečajni postopek konča, proda sredstva v stečajni masi in jih razdeli med upnike, ki se udeležijo skupščine in prijavijo svoje terjatve, te pa se vpišejo v seznam. Če glede na poročilo stečajnega sodnika stečajni dolžnik nima sredstev, sodišče odloči, da je zadeva končana. Med stečajnim postopkom se stečajnemu dolžniku odvzame pravica do upravljanja stečajne mase, vendar lahko v nujnih primerih ukrepa, če tega ne stori skrbnik. Postopek posebne likvidacije gospodarske družbe začne pritožbeno sodišče, ki imenuje tudi likvidacijske upravitelje in prisilnega upravitelja ter na zahtevo upnikov potrdi sporazum. Po izdaji odločb gospodarske družbe ne upravljajo več organi, ki jih urejata akt o ustanovitvi gospodarske družbe in njen statut. Če se uporablja člen 46, likvidacijski upravitelj na prisilni dražbi proda sredstva posamezno ali skupaj, da poplača prijavljene upnike. Če se uporablja člen 46a, se gospodarska družba v celoti proda na javni dražbi in likvidacijski upravitelj pripravi prodajno pogodbo ter zbere iztržke od unovčenja premoženja in jih razdeli v skladu s seznamom. Pri začasni upravi gospodarske družbe upravitelj sprejme ukrepe za zavarovanje njenih sredstev tako, da zastopa gospodarsko družbo na sodiščih in pri organih ter pripravi popis in bilanco, poleg tega pa pozove upnike k prijavi terjatev, pripravi seznam ter pozove delničarje, da dovolijo nadaljnje trgovanje gospodarske družbe pod vodstvom in upravo upnikov. Upniki nato imenujejo upravni odbor, ki poveča delniški kapital tako, da sorazmerno z njihovimi terjatvami izda njim dodeljene delnice. Po treh letih lahko upniki dovolijo, da upravni odbor razpusti gospodarsko družbo ali uvede posebno likvidacijo gospodarske družbe.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Kakšne so posledice začetka insolvenčnega postopka?

Po izdaji odločbe stečajni dolžnik ne more več razpolagati s svojim premoženjem; to ne velja za terjatve, ki jih ni mogoče zarubiti, neprenosljive pravice ali premoženje, ki ga je stečajni dolžnik pridobil po stečaju. Stečajni upniki se delijo na upnike z nezavarovanimi terjatvami, upnike z zavarovanimi terjatvami in upnike s splošnimi prednostnimi pravicami. Zasebne tožbe upnikov z nezavarovanimi terjatvami in splošnimi prednostnimi pravicami se začasno ustavijo, zasebne tožbe upnikov s skupnimi terjatvami, terjatvami, ki nastanejo po začetku stečaja, in zavarovanimi terjatvami ali posebnimi prednostmi pravicami pa se nadaljujejo. Mirovni sodnik opremi popis stečajne mase s pečatom in ga sprejme v 24 urah od začetka stečajnega postopka. Stvari se izročijo skrbniku, denar pa državni zakladnici. Po imenovanju prisilnega upravitelja gospodarske družbe in izdaji odločbe se začasno ustavi izvajanje posameznih izvršilnih ukrepov. To ne velja za tožbe ali pravna sredstva. S soglasjem prisilnega upravitelja se razdeli premoženje in spremenita akt o ustanovitvi gospodarske družbe in njen statut. Sporazum, ki ga potrdi sodišče, je zavezujoč za upnike, ki niso pogodbeniki sporazuma. Pri posebni likvidaciji gospodarske družbe so dan po vložitvi predloga prepovedani izvršitev, sodne odredbe in začetek stečajnega postopka. Po izdaji odločbe o vodstvu in upravi se premoženje prenese na posebnega likvidacijskega upravitelja. Pri začasni upravi ali vodstvu in upravi gospodarske družbe s strani upnikov so po vložitvi predloga prepovedani izvršitev, sodne odredbe in začetek stečajnega postopka za dolgove, ki so nastali pred predlogom. Uprava gospodarske družbe je najprej zaupana upravitelju in se potem prenese na upravni odbor upnikov.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Katera pravna pravila so določena za posamezne vrste upniških terjatev?

Stečajni postopek zajema le stečajno maso ob začetku stečajnega postopka. Kakršne koli stvari, ki so v lasti ali posesti stečajnega dolžnika, lahko lastnik zahteva nazaj. Pogodbene stranke niso dolžne najprej izpolniti preostalih dvostranskih pogodb. Pogodbe o zaposlitvi se ne razveljavijo in delodajalci, ki so v stečaju in v zamudi z izpolnitvijo obveznosti, niso oproščeni sprejetja opravljenih storitev ali plačila plač. Stečaj najemnikov ali najemodajalcev ne pomeni razveljavitve najemnih pogodb. Stečaj partnerja povzroči razpustitev civilne družbe ali partnerstva, razen če je dogovorjeno, da se takšna družba ali partnerstvo ohrani s preostalimi partnerji. Družbe z omejeno odgovornostjo se s stečajem razpustijo, vendar med likvidacijo ohranijo svoj gospodarski status in pravno osebnost, stečaj partnerja pa ne povzroči njihove razpustitve. Navodila so razveljavljena, tekoči računi se zaprejo in posojilne pogodbe so samodejno razveljavljene. Enostranska poravnava v skladu s pogodbenimi pogoji je nična in neveljavna. Posebna likvidacija gospodarske družbe ne povzroči njene razpustitve ali ne vpliva na še neizpolnjene pogodbe, razen če so si stranke prizadevale za medsebojno zaupanje, ali na osebni ugled ene od strank. Posebna likvidacija povzroči razveljavitev veljavnih pogodb o zaposlitvi, čeprav lahko sodišče odloči, da na zahtevo upnikov nekateri delojemalci ostanejo začasno zaposleni, če je to v interesu gospodarske družbe. Pogodbe o lizingu avtomobilov, strojev in drugih naprav se razveljavijo, skupaj z vsemi dogovori, v skladu s katerimi jih ima tretja stranka v lasti, posesti ali uporabi. Ne vplivajo na garancije ali jamstva tretjih oseb. Likvidacijski upravitelj lahko plača neplačane zapadle dolgove in pobota terjatve gospodarske družbe s terjatvami tretjih oseb ali jih proda. Če se začne prisilna uprava gospodarske družbe, se ohranijo garancije, hipoteke, zastavne pravice ali druge posledične stvarne pravice ali tiste, s katerimi ni zavarovana terjatev, ter z njimi povezane posebne pravice. Pri začasni upravi ali vodstvu in upravi gospodarske družbe s strani upnikov gospodarska družba še naprej posluje običajno, vendar brez dovoljenja sodišča ne more prodati premoženja ali ga obremeniti s hipoteko ali skleniti pravnih poslov, ki trajajo več kot eno leto. Hipoteke, zastavne pravice ali prednostne pravice se ohranijo do poplačila terjatev zastavojemnikov, hipotekarnih upnikov ali upnikov s prednostnimi pravicami, to pa ne vpliva na garancije.

Na vrh straniNa vrh strani

6. Kako je urejeno izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj?

Dejanja stečajnega dolžnika med obdobjem trajanja prepovedi, s katerimi se zmanjša stečajna masa, se razveljavijo. Vsa enostranska dejanja, s katerimi se zmanjša stečajna masa, vsa denarna plačila, vsa plačila, ki se izvršijo z oprostitvijo, prodajo, pobotom ali drugače, razen z denarnim plačilom, ali trgovsko menico, za plačila, ki še niso zapadla ali zamujena, in vsa dejanja za zavarovanje prejšnjih dolgov so nična in neveljavna do upnika, če jih dolžnik izvrši v obdobju, v katerem so bila plačila ustavljena, ali 10 dni prej.

7. Kako se prijavijo in pod katerimi pogoji se priznajo prijavljene terjatve?

Upniki so obveščeni o stečaju z izdajo odločbe o imenovanju stečajnega sodnika in skrbnika ter določitvi časa in kraja skupščine delničarjev. Upniki prijavijo svoje terjatve tako, da vložijo delniške certifikate in listine najprej pri stečajnem sodniku, če pa je dokončno imenovan skrbnik, jih lahko vložijo pri njem ali stečajnem sodniku. Upniki, ki ne prijavijo svojih terjatev, so k temu pozvani posamično ali z objavo obvestila v biltenu pokojninskega sklada odvetnikov. Terjatve se preverijo in stečajni sodnik pripravi poročilo. Če je terjatev priznana, upnik priseže pred sodnikom, da je terjatev resnična in poštena. Upniki, ki ne prijavijo svoje terjatve, lahko vložijo zahtevek za razveljavitev zamudne sodbe do dokončne razdelitve iztržkov od unovčenja premoženja in so, če je terjatev priznana, vključeni v razdelitev. Terjatve upnikov s skupnimi terjatvami se poplačajo pred stečajnimi upniki in kakršno koli razdelitvijo premoženja, po upnikih s splošnimi prednostnimi pravicami, upnikih s posebnimi prednostnimi pravicami, hipotekarnih upnikih in zastavojemnikih. Pri posebni likvidaciji gospodarske družbe upniki prijavijo terjatve likvidacijskemu upravitelju, ki pripravi seznam. Ta postopek vključuje terjatve, ki so nastale pred prisilno poravnavo gospodarske družbe s strani agencije za prisilno poravnavo gospodarskih družb, vložitvijo predloga za začetek posebne likvidacije gospodarske družbe in pred prisilno upravo gospodarske družbe. Stroški posebne likvidacije in nadaljnjega trgovanja, stroški upravljanja pred začetkom stečaja in stroški izvršbe niso vključeni in se ne prijavijo. Nato se pripravi razvrstilna tabela. Dvomljive terjatve ali napačno razvrščene terjatve se razvrstijo naključno ali pogojno. Če se likvidacija gospodarske družbe izvede v skladu s členom 46a, likvidacijski upravitelj objavi poziv upnikom, naj objavijo terjatve, uporabljajo pa se razvrstitvena pravila iz člena 46. Če je uvedena posebna likvidacija gospodarske družbe pod vodstvom in upravo s strani upnikov, se terjatve razvrstijo v skladu z Zakonikom o civilnem postopku od člena 975 in členom 61 Zakonika o zbiranju javnih prihodkov.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Kako je urejen postopek prisilne poravnave?

Postopek prisilne poravnave je povezan z vodenjem in upravljanjem gospodarske družbe s strani upnikov, reorganizacijo poslovanja in postopkov v skladu s členoma 44 in 45. Kadar je gospodarska družba pod vodstvom in upravo, so po vložitvi predloga prepovedani izvršitev, sodne odredbe in začetek stečajnega postopka. Upravni odbor upravlja gospodarsko družbo, nadzoruje kredite, poveča delniški kapital in razdeli delniške certifikate. Tri leta po predlogu lahko 3/5 upnikov zahtevajo, da se gospodarska družba razpusti ali začne posebna likvidacija gospodarske družbe. Gospodarska družba ali upniki lahko zahtevajo, da se začne postopek prisilne poravnave gospodarske družbe po odločitvi ministra, v kateri je agencija za prisilno poravnavo imenovana kot začasni upravitelj, in z upniki se sklene sporazum. Plačilo neplačanih zapadlih dolgov, izvršilni ukrepi, obresti in zastaranje terjatev se začasno ustavijo. Sporazum med delničarji, upniki in agencijo za prisilno poravnavo gospodarskih družb ne vpliva na garancije, hipoteke, zastavne pravice ali druge posebne prednostne pravice, ki zmanjšujejo terjatve ali omogočajo določitev rokov za poravnavo. Začasna uprava in začasna ustavitev posameznih terjatev in drugih ukrepov prenehata z odobritvijo ministra, ki se objavi v Uradnem listu. Sporazum med upniki in gospodarsko družbo je zavezujoč za upnike, ki niso pogodbeniki sporazuma, in določa rok za poravnavo terjatev, zmanjša znesek terjatve (pri čemer se preostanek izgubi), omeji jamčenje in garancije za dogovorjeni znesek za plačilo ter prekliče stečaj. Z izdajo odločbe o prisilni upravi gospodarske družbe se začasno ustavijo izvršilni ukrepi, miruje pravica do izdaje sodne odredbe in začasno se ustavijo obresti. Naloga prisilnega upravitelja je sklenitev sporazuma med upniki in gospodarsko družbo, ki je zavezujoč za upnike, ki niso pogodbeniki sporazuma, ter omejuje jamčenje in garancije za dogovorjeni znesek plačila.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Kako je urejen stečajni postopek (unovčenje premoženja in razdelitev iztržkov od unovčenja premoženja)?

Ko se doseže dogovor, se upniki združijo; namen delovanja je unovčenje premoženja in razdelitev iztržkov od unovčenja premoženja, skrbnik pa proda premično in nepremično premoženje. Če je stečaj nemogoč ali negospodaren, se na zahtevo stečajnega sodnika ustavi delo, in če je na voljo dovolj sredstev, se na javni dražbi ali po dogovoru proda premično premoženje, nepremično premoženje pa se proda z dovoljenjem stečajnega sodnika. Denar se vloži v konsignacijski in posojilni sklad, pred razdelitvijo denarja upnikom z nezavarovanimi terjatvami pa se odštejejo sodni stroški in stroški upravljanja stečajnega postopka, finančna pomoč stečajnemu dolžniku in njegovi družini, terjatve upnikov s splošnimi prednostnimi pravicami, skupne terjatve in zavarovani dolgovi; del denarja se nameni za upnike z začasno priznanimi terjatvami, ki niso pravočasno prijavili svojih terjatev in so vložili zahtevek za razveljavitev zamudne sodbe in preverjanje njihovih terjatev ter prebivajo v tujini (če so njihove terjatve prijavljene v bilanci) in ki imajo ob razdelitvi pogojne terjatve. Stečajni sodnik skliče skupščino upnikov, na kateri skrbnik seznani stečajnega dolžnika, ali so bili upniki iz iztržkov od unovčenja premoženja v celoti poplačani. Likvidacija gospodarske družbe pod vodstvom in upravo s strani upnikov se začne s sodno odločbo in določi se datum ustavitve plačil. Upravitelj proda na dražbi vse premično in nepremično premoženje. Če ni najvišjega ponudnika, se dražba preloži in postopek ponovi, dokler dražba ni uspešna. Prednost pri razdelitvi imajo hipotekarni upniki in upniki z zavarovanimi terjatvami ali prednostnimi pravicami, pri tem pa je treba upoštevati vrstni red posamezne hipoteke, zastavne pravice ali prednostne pravice. Če se sporazumi iz členov 44 in 45 ne upoštevajo, se stečaj začne z odločbo pritožbenega sodišča v skladu s členom 46. Likvidacijski upravitelj na prisilni dražbi proda sredstva posamezno ali skupaj. Pri posebnem stečaju v skladu s členom 46a likvidacijski upravitelj objavi poziv za pisno prijavo interesa za nakup gospodarske družbe, pripravi ponudbo, vsaki osebi pošlje en izvod in objavi oglas o javni dražbi z rokom najmanj 35 in največ 60 dni. Vložene prijave so nezapečatene in likvidacijski upravitelj pripravi ocenjevalno poročilo, v katerem predlaga prodajo najvišjemu ponudniku in ki se predloži upnikom v potrditev. Če upniki v enem mesecu ne predložijo pisne odločitve, se šteje, da je predlog potrjen, in z najvišjim ponudnikom se podpiše pogodba o prenosu sredstev, ta pa plača znesek, ki ga položi na račun v banki, ki zakonito posluje v Grčiji. Obremenitve premoženja se izbrišejo. Če se ne predloži zakonita ponudba ali če upniki menijo, da so predložene ponudbe neustrezne ali negospodarne, likvidacijski upravitelj na njihovo zahtevo ponovi dražbo z enakimi formalnostmi. Če druga dražba ni uspešna, pritožbeno sodišče odredi prodajo posameznih delov premoženja na dražbi ali se izvede tretja dražba ali se pri pritožbenem sodišču vloži zahtevek za razveljavitev odločbe o začetku posebne likvidacije gospodarske družbe. Po prenosu premoženja mora likvidacijski upravitelj v 15 dneh objaviti poziv za prijavo terjatev, ki se vpišejo v seznam, in razdelijo se iztržki od unovčenja premoženja.

10. Kako se zaključi insolvenčni postopek?

Stečajni postopek se konča, a) kadar se doseže dogovor, pripravijo potrebni kompromisni predlogi stečajnega dolžnika in izjava o potrditvi skupščine upnikov, če stečajni dolžnik ni obtožen goljufije povzročitve insolventnosti, in kadar te listine potrdi sodišče, b) kadar so upniki dokončno združeni, pri čemer po unovčenju sredstev in obveznosti stečajni sodnik skliče skupščino upnikov, na kateri skrbnik seznani udeležence z ustreznimi informacijami in se sprejme odločitev, ali se lahko stečajni dolžnik razbremeni, čeprav dokončno odločitev sprejme sodišče. Pri likvidaciji se postopek konča, a) kadar so vsi novi delniški certifikati vpisani, b) kadar gospodarska družba in upniki dosežejo dogovor ter c) kadar se razdelijo iztržki od unovčenja premoženja. Postopek v skladu z Zakonom 1386/83 se konča a) s potrditvijo sporazuma o sposobnosti preživetja gospodarske družbe s strani ministra in objavo v Uradnem listu, b) s stečajem in razdelitvijo iztržkov od unovčenja premoženja. Postopek v skladu s členoma 44 in 45 se konča z odločbo pritožbenega sodišča o potrditvi sporazuma med upniki in gospodarsko družbo. Posebna likvidacija se konča z razdelitvijo iztržkov od unovčenja premoženja.

« Stečaj - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 29-10-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo