Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Grécko

Posledná úprava: 29-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konania vo veci platobnej neschopnosti? 1.
2. Aké sú podmienky začatia jednotlivých druhov konania vo veci platobnej neschopnosti? 2.
3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania? 3.
4. Aké sú účinky začatia konania? 4.
5. Aké špecifické pravidlá platia pre určité kategórie pohľadávok? 5.
6. Aké pravidlá platia pre úkony poškodzujúce veriteľa? 6.
7. Aké sú podmienky prihlásenia a uznania pohľadávok? 7.
8. Aké pravidlá platia pre konania o reštrukturalizácii? 8.
9. Aké pravidlá platia pre konania o likvidácii? 9.
10. Aké podmienky platia pre skončenie konania? 10.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konania vo veci platobnej neschopnosti?

Platobná neschopnosť je situácia, keď sú dlhy určitej osoby vyššie ako jej majetok a táto osoba nie je schopná uspokojiť svojich veriteľov. Predbežné konanie je konanie na účely získania súdneho zákazu alebo oznámenia o vyhlásení konkurzného konania. K oficiálnym postupom patrí konkurzné konanie, mimoriadna likvidácia, dočasná správa, riadenie a správa vykonávaná veriteľmi a uvalenie nútenej správy na spoločnosť, aby sa dosiahla dohoda s veriteľmi.

2. Aké sú podmienky začatia jednotlivých druhov konania vo veci platobnej neschopnosti?

Konkurz môžu vyhlásiť jednotlivci aj podniky, ale len podniky možno dať do mimoriadnej likvidácie, dočasnej správy veriteľov alebo do nútenej správy. Na to, aby podnikateľ mohol vyhlásiť bankrot, musí prestať plniť svoje obchodné záväzky alebo vyhlásiť, že platby sú pozastavené a súd musí vydať rozhodnutie. Návrh môže podať každý veriteľ, ktorý predloží dôkaz o svojej pohľadávke v písomnej forme. Podnik možno dať do mimoriadnej likvidácie len na základe návrhu 51 % jeho veriteľov, ktorých pohľadávky sú zaznamenané v jeho účtovníctve. Na to, aby sa mohlo začať konanie o mimoriadnej likvidácii, podnik musí pozastaviť alebo ukončiť obchodovanie, musí prerušiť platby, byť v konkurznom konaní alebo byť pod správou svojich veriteľov, alebo musí byť v dočasnej správe alebo likvidácii, pokiaľ jeho základné a produktívne aktíva neboli predané v dražbe a je zjavne neschopný uhrádzať nezaplatené dlhy. Podnik možno dať do mimoriadnej likvidácie za rovnakých podmienok na návrh 20 % veriteľov, pričom v takom prípade sa určí mimoriadny správca. Veritelia, ktorých pohľadávky sú zaznamenané v účtovníctve podniku a v ročnom zúčtovaní za posledný finančný rok, alebo tiež podnik samotný môže na základe rovnakých podmienok požiadať o vymenovanie núteného správcu, aby sprostredkoval dohodu medzi veriteľmi a podnikom, ktorou sa vyrovnajú alebo limitujú jeho dlhy. Rozhodnutie o tom, že podnik budú riadiť a spravovať jeho veritelia, možno vydať vtedy, ak sa zistí, že platby boli prerušené, ak návrh podalo 55 % veriteľov zaznamenaných v účtovníctve a ak sa zriadil osobitný výbor Národnej banky Grécka. Dočasný správca podnikne kroky na zachovanie chodu podniku a pozve akcionárov na zasadanie na účely vydania rozhodnutia o tom, že podnik budú riadiť a spravovať jeho veritelia.

HoreHore

3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania?

Hneď ako sa zverejní rozhodnutie o začatí konkurzného konania, vymenuje sa správca konkurznej podstaty, aby dohliadal nad činnosťou a určí sa právny zástupca ako dočasný správca majetku; toto vymenovanie podlieha konečnému schváleniu na zasadnutí veriteľov a dočasný správca potom zastupuje úpadcu a túto skupinu. Správca stanoví majetok a záväzky úpadcu a zastupuje ho na pojednávaniach, ktoré sa týkajú konkurzného majetku. Hneď ako je konkurzné konanie ukončené, odpredá a rozdelí majetok podliehajúci konkurzu veriteľom, ktorí sa zúčastnia na valnom zhromaždení a uvedú svoje pohľadávky, ktoré sú zapísané v zozname. Ak podľa správy správcu konkurznej podstaty neexistuje žiadny majetok, súd vyhlási vec za uzavretú. Úpadca je počas konkurzného konania zbavený práva spravovať konkurzný majetok, ale v prípade, že dočasný správca majetku nekoná, môže prijať mimoriadne opatrenia. Podniky sa dávajú do mimoriadnej likvidácie a likvidátorov vymenováva odvolací súd, ktorý tiež určuje núteného správcu a na žiadosť veriteľov potvrdzuje dohodu. Hneď ako sa zverejnia rozhodnutia, orgány, ktoré sa riadia stanovami a spoločenskou zmluvou, prestanú spravovať podnik. V prípade, že sa uplatňuje článok 46, likvidátor odpredá majetok jednotlivo alebo ako celok v povinnej dražbe, aby uspokojil veriteľov zapísaných v zozname. Ak sa uplatňuje článok 46 písm. a), podnik sa predá ako celok na verejnej dražbe a likvidátor vypracuje kúpnopredajnú zmluvu a zinkasuje výnosy a rozdelí ich v súlade so zoznamom. Ak je podnik v dočasnej správe, správca podnikne kroky na zabezpečenie jeho majetku tak, že koná v jeho mene na súdoch a pred orgánmi a vypracuje súpis majetku a súvahu, vyzve veriteľov, aby predložili svoje pohľadávky a vypracuje zoznam a požiada akcionárov, aby umožnili podniku pokračovať v obchodovaní pod vedením a správou veriteľov. Veritelia potom vymenujú riadiaci výbor, ktorý zvýši akciový kapitál vydaním akcií, ktoré sa medzi nich rozdelia úmerne k ich pohľadávkam. O tri roky neskôr môžu veritelia poveriť riadiaci výbor, aby podnik zrušil alebo aby ho dal do mimoriadnej likvidácie.

HoreHore

4. Aké sú účinky začatia konania?

Hneď ako sa uverejní rozhodnutie, úpadca stráca oprávnenie nakladať so svojím majetkom; nevzťahuje sa to na pohľadávky, ktoré nepodliehajú zabaveniu, neprenosné práva alebo majetok nadobudnutý po vyhlásení konkurzu. Konkurzní veritelia sa delia na nezabezpečených, zabezpečených veriteľov a všeobecných prednostných veriteľov. Osobné žaloby nezabezpečených a všeobecných prednostných veriteľov sú odložené, zatiaľ čo žaloby kolektívnych veriteľov, veriteľov, ktorým vznikla pohľadávka po vyhlásení konkurzu a zabezpečených alebo zvlášť uprednostňovaných veriteľov pretrvávajú. Zmierovací sudca zapečatí a prevezme inventár majetku v konkurznom konaní do 24 hodín od vyhlásenia konkurzného konania. Inventárne predmety sa odovzdajú správcovi a peňažné prostriedky do štátnej pokladne. Hneď ako je vymenovaný nútený správca a uverejní sa rozhodnutie, pozastavia sa jednotlivé vykonávacie opatrenia. Nevzťahuje sa to na súdnu žalobu alebo opravné prostriedky. Majetok sa rozdelí a stanovy a spoločenská zmluva sa so súhlasom núteného správcu zmenia a doplnia. Dohoda potvrdená súdom je pre veriteľov, ktorí nie sú jej účastníkmi, záväzná. V prípade, že sa spoločnosť dostane do mimoriadnej likvidácie, nasledujúci deň po podaní návrhu sa zakazuje výkon rozhodnutia, súdne zákazy a vyhlásenia konkurzu. Keď sa zverejní rozhodnutie o riadení a správe majetku, majetok prechádza do rúk mimoriadneho likvidátora. Ak sa podnik dostane do dočasnej správy alebo pod riadenie a správu veriteľov, len čo sa podá návrh, v prípade dlhov, ktoré vznikli pred podaním návrhu, sa zakáže výkon rozhodnutia, súdne zákazy a vyhlásenia konkurzu. Správa podniku sa spočiatku prevedie na správcu a potom prejde na riadiaci výbor veriteľov.

HoreHore

5. Aké špecifické pravidlá platia pre určité kategórie pohľadávok?

Konkurzné konanie sa vzťahuje na majetok úpadcu, len keď je vyhlásený konkurz. Na všetky položky, ktoré má v držbe, alebo vo vlastníctve si môže uplatňovať nárok vlastník. Účastníci, ktorí s ním majú uzavreté zmluvy, nie sú povinní uskutočniť nesplnené dvojstranné zmluvy ako prví. Pracovné zmluvy sa nerušia a ani zamestnanci úpadcu, ktorí majú nedoplatky na mzdách, sa nevzdajú nároku na poskytované služby alebo výplatu miezd. Konkurz nájomcov alebo majiteľov nemá za následok zrušenie dohôd o prenájme. Konkurz spoločníka má za následok zrušenie obchodnej spoločnosti alebo partnerstva, pokiaľ sa zostávajúci spoločníci nedohodnú na jej zachovaní. Spoločnosti s ručením obmedzeným sa v prípade konkurzu rušia, ale počas likvidácie si zachovávajú svoje obchodné postavenie a právnickú subjektivitu, avšak konkurz spoločníka nemá za následok ich zrušenie. Príkazy sa zrušia, bežné účty uzavrú a dohody o pôžičkách sa automaticky zrušia. Jednostranné vyrovnanie na základe zmluvných podmienok je neúčinné. To, že sa spoločnosť dostane do mimoriadnej likvidácie, nemá za následok jej zrušenie, ani to neovplyvní nesplnené zmluvy, pokiaľ účastníci neusilovali o vzájomnú dôveru alebo osobný prospech jednej zo strán. Mimoriadna likvidácia má za následok zrušenie platných pracovných zmlúv, i keď súd môže nariadiť, aby sa niektorí zamestnanci na žiadosť veriteľov ďalej dočasne zamestnávali, ak je to v záujme podniku. Leasingové zmluvy na dopravné prostriedky, stroje a iné zariadenia sa rušia, spolu s dohodami, na základe ktorých ich tretia strana má v držbe, vlastní ich alebo používa. Ručenia alebo záruky tretej strany nie sú ovplyvnené. Likvidátor môže zaplatiť nevyrovnané dlhy a môže vyrovnať pohľadávky podniku voči pohľadávkam tretej strany alebo ich môže predať. Ak sa podnik dostane do nútenej správy, záruky, hypotéky, záložné práva alebo iné sprievodné vecné práva alebo také, ktoré nezabezpečujú pohľadávku a výhradné práva, ktoré sú s nimi spojené, sa zachovajú. Ak sa podnik dostane do dočasnej správy alebo do správy veriteľov, pokračuje v bežnej činnosti, ale nesmie sa predať konkurzná podstata alebo zaťažiť majetok a bez povolenia súdu nie je možné uzatvárať zákonné transakcie, ktoré trvajú dlhšie ako jeden rok. Hypotéky, záložné práva alebo výhradné práva sa zachovajú dovtedy, kým nedôjde k uspokojeniu zástavných, hypotekárnych alebo prednostných veriteľov a záruky zostanú nedotknuté.

HoreHore

6. Aké pravidlá platia pre úkony poškodzujúce veriteľa?

Úkony úpadcu v príslušnom období, ktoré znižujú konkurznú podstatu, sa anulujú. Akýkoľvek jednostranný akt, ktorý znižuje konkurznú podstatu, akákoľvek platba v hotovosti, akákoľvek platba uskutočnená na základe koncesie, predaja, na protiúčet alebo inak ako v hotovosti alebo obchodná zmenka v prípade platieb, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré už sú splatné a každý úkon zameraný na poskytnutie záruky na predošlé dlhy, je voči veriteľovi neúčinný, ak ho dlžník uskutoční počas obdobia, v ktorom boli platby pozastavené alebo 10 dní pred ním.

7. Aké sú podmienky prihlásenia a uznania pohľadávok?

Veritelia sú informovaní o bankrote na základe uverejnenia rozhodnutia, v ktorom je vymenovaný správca konkurznej podstaty a správca majetku a stanovený čas a miesto valného zhromaždenia akcionárov. Veritelia sa prihlásia tak, že uložia certifikáty na akcie a listiny najprv u správcu konkurznej podstaty alebo, ak je s konečnou platnosťou vymenovaný správca majetku, u neho alebo u správcu konkurznej podstaty. Veritelia, ktorí sa nedostavia, sú k tomu vyzvaní individuálne a prostredníctvom uverejnenia oznámenia vo vestníku Penzijného fondu právnikov. Pohľadávky sa preveria a správca konkurznej podstaty vypracuje správu. Ak je pohľadávka uznaná, veriteľ pred správcom zloží prísahu, že je oprávnená a legitímna. Veritelia, ktorí neoznámia svoju pohľadávku, môžu podať návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie do konečného rozdeľovania výťažku z likvidácie a ak je návrh uznaný, sú zaradení do rozdeľovania. Pohľadávky kolektívnych veriteľov sa uspokojujú pred pohľadávkami konkurzných veriteľov a akýmkoľvek rozdeľovaním majetku, po všeobecných prednostných veriteľoch, zvlášť uprednostňovaných veriteľoch, hypotekárnych veriteľoch a zástavných veriteľoch. Ak sa podnik dostane do mimoriadnej likvidácie, veritelia sa prihlásia u likvidátora, ktorý vypracuje zoznam. Tento postup zahrňuje pohľadávky, ktoré vznikli predtým, ako bol podnik zaradený do reštrukturalizácie, ktorú vykonáva Agentúra pre reštrukturalizáciu podnikov, návrh na zaradenie podniku do mimoriadnej likvidácie bol podaný a podnik bol daný do nútenej správy. Náklady na mimoriadnu likvidáciu a pokračujúcu činnosť podniku, predbežné správne náklady spojené s konkurzom a exekučné náklady nie sú zahrnuté a nevykazujú sa. Potom sa vypracuje klasifikačná tabuľka. Sporné pohľadávky alebo pohľadávky zaradené nesprávne sa zaraďujú náhodne alebo podmienene. Ak sa podnik likviduje v súlade s článkom 46a, likvidátor uverejní výzvu pre veriteľov, aby sa dostavili a uplatnia sa klasifikačné pravidlá uvedené v článku 46. Ak sa podnik dostane do mimoriadnej likvidácie pod správou veriteľov, pohľadávky sú klasifikované v súlade s článkami 975 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku a článkom 61 zákona o výbere príjmov štátneho rozpočtu.

HoreHore

8. Aké pravidlá platia pre konania o reštrukturalizácii?

Konanie o reštrukturalizácii sa týka riadenia a správy podniku jeho veriteľmi, reštrukturalizácie činnosti a postupov v súlade s článkami 44 a 45. V prípade, že sa podnik dostal pod správu veriteľov a bol podaný návrh, výkon rozhodnutia, súdne zákazy a vyhlásenia konkurzného konania sú zakázané. Riadiaci výbor spravuje podnik, kontroluje úvery, zvyšuje akciový kapitál a rozdeľuje certifikáty na akcie. Tri roky po podaní návrhu môžu 3/5 veriteľov požiadať, aby sa podnik zrušil alebo aby vstúpil do mimoriadnej likvidácie. Podnik alebo veritelia môžu požiadať, aby podnik vstúpil do reštrukturalizačného konania na základe rozhodnutia ministra, v ktorom sa ako dočasný správca určí Agentúra pre reštrukturalizáciu podnikov a vypracuje sa dohoda s veriteľmi. Úhrada splatných dlhov, vykonávacie opatrenia, úrok a premlčanie pohľadávok sa pozastavia. Dohoda medzi akcionármi, veriteľmi a Agentúrou pre reštrukturalizáciu podnikov neovplyvní záruky, hypotéky, záložné práva alebo iné osobitné výhradné práva, ktoré znižujú pohľadávky alebo povoľujú lehoty na vyrovnanie. Predbežná správa skončí a pozastavenie individuálnych pohľadávok a iné opatrenia sa so súhlasom ministra, ktorý sa uverejní vo Vládnom vestníku, zrušia. Dohoda medzi veriteľmi a podnikom je pre veriteľov, ktorí nie sú jej účastníkmi, záväzná a umožňuje lehotu na vyrovnanie pohľadávok, znižuje výšku pohľadávky (so stratou zostatku), obmedzuje záruku a ručenie za čiastku, ktorej zaplatenie bolo dohodnuté a odvoláva konkurzné konanie. Ak sa uverejní rozhodnutie o tom, že na podnik sa uvalí nútená správa, vykonávacie opatrenia, právo na získanie súdneho zákazu a úrok sa pozastavia. Úlohou núteného správcu je sprostredkovať dohodu medzi veriteľmi a podnikom, ktorá je záväzná pre veriteľov, ktorí nie sú jej účastníkmi a ktorá obmedzuje záruku a ručenia v súvislosti s čiastkou, ktorej splatenie bolo dohodnuté.

HoreHore

9. Aké pravidlá platia pre konania o likvidácii?

Ak sa dosiahne dohoda, veritelia dospejú k zhode; cieľom vykonanej práce je zlikvidovať majetok a rozdeliť výnosy a správca majetku odpredá hnuteľný a nehnuteľný majetok. V prípade, že likvidácia nie je možná alebo je neekonomická, súd na žiadosť správcu konkurznej podstaty rozhodne o zastavení práce a, ak je k dispozícii dostatočný majetok, hnuteľný majetok sa predá na verejnej dražbe alebo na základe dohody a nehnuteľný majetok a predá s povolením správcu konkurznej podstaty. Peniaze sa uložia v Konsignačnom a pôžičkovom fonde a predtým, ako sa rozdelia medzi nezabezpečených veriteľov, odpočítajú sa súdne trovy a administratívne trovy konkurzného konania, finančná výpomoc pre úpadcu a jeho rodinu, pohľadávky všeobecných prednostných veriteľov, kolektívne pohľadávky a zabezpečené pohľadávky a ponechá sa určitá časť pre veriteľov, ktorých pohľadávky boli predbežne uznané, ktorí neoznámili svoje úvery včas a podali návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie a aby ich pohľadávky boli overené, veriteľov, ktorí žijú mimo krajiny (ak sú ich pohľadávky uvedené na súvahe) a ktorí majú podmienené pohľadávky v čase rozdeľovania. Správca konkurznej podstaty zvolá stretnutie veriteľov, na ktorom správca majetku predloží úpadcovi účet, či boli veritelia úpadcu uspokojení z výnosov v plnom rozsahu. Podnik, ktorí riadia a spravujú veritelia, sa dáva do likvidácie na základe rozhodnutia súdu a stanoví sa dátum pre zastavenie platieb. Správca predá všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok v dražbe. Ak sa nenájde víťazný dražiteľ, dražba sa odloží a postup sa opakuje, až kým sa nenájde. Počas rozdeľovania sa uprednostňujú hypotéky, zabezpečení alebo prednostní veritelia, pričom sa dodržiava poradie každej hypotéky, záložného práva alebo výhradného práva. Ak sa dohody uvedené v článkoch 44 a 45 nesplnia, likvidácia sa nariaďuje rozhodnutím odvolacieho súdu v súlade s článkom 46. Likvidátor odpredá majetok jednotlivo alebo ako celok v povinnej dražbe. V prípade mimoriadnej likvidácie podľa článku 46a, likvidátor uverejní výzvu na písomné vyjadrenie záujmu o kúpu podniku, vypracuje záznam o ponuke, dá každej osobe kópiu a uverejní oznámenie o verejnej dražbe najmenej 35 dní a nie viac ako 60 dní pred jej konaním. Predložené ponuky sa odpečatia a likvidátor vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej navrhne odsúhlasenie najvyššej ponuky, ktorú predloží veriteľom na schválenie. V prípade že nepredložia písomné rozhodnutie do jedného mesiaca, považuje sa to za prijatie návrhu a s víťazom sa podpíše zmluva o prevode majetku, víťaz zaplatí a platba sa uloží na účte v banke, ktorá zákonne podniká v Grécku. Bremená sa potom vymažú. Ak nedôjde k predloženiu zákonnej ponuky, alebo ak veritelia považujú preložené ponuky za neprimerané alebo neekonomické, likvidátor na ich žiadosť opakuje dražbu rovnakým spôsobom. Ak druhá dražba neprinesie výsledky, odvolací súd nariadi kusový predaj majetku na dražbe alebo sa uskutoční tretia dražba alebo sa odvolaciemu súdu predloží žiadosť o zrušenie rozhodnutia o mimoriadnej likvidácii. Hneď ako dôjde k prevodu majetku, likvidátor má 15 dní na to, aby uverejnil výzvu na prihlásenie pohľadávok, ktoré sa zapíšu do zoznamu a výnosy sa rozdelia.

10. Aké podmienky platia pre skončenie konania?

Konkurzné konanie sa ukončí a) ak sa navrhne vyrovnanie, potrebné návrhy na vyrovnanie zo strany úpadcu a rozhodnutie o prijatí zo strany valného zhromaždenia veriteľov, ak úpadca nie je obvinený z podvodnej platobnej neschopnosti a súd návrhy potvrdí, b) ak dôjde k zhode veriteľov, pričom v tomto prípade, ak sa zlikvidoval majetok a záväzky, správca konkurznej podstaty zvolá schôdzu veriteľov, na ktorej správca majetku predloží účet a ktorá rozhodne, či úpadcu možno alebo nemožno oslobodiť od zostávajúcich záväzkov, i keď konečné rozhodnutie prijíma súd. V prípade likvidácie sa konanie ukončí, a) keď sa upíšu všetky nové certifikáty na akcie, b) keď sa dospeje k vyrovnaniu medzi podnikom a veriteľmi a c) keď sa rozdelia výnosy. Konanie na základe zákona č. 1386/83 sa skončí a) na základe dohody o životaschopnosti podniku schválenej ministrom a uverejnenej vo vládnom vestníku, b) po likvidácii a rozdelení výnosov. Konanie podľa článkov 44 a 45 končí rozhodnutím odvolacieho súdu potvrdzujúcim dohodu medzi veriteľmi a podnikom. Mimoriadna likvidácia končí rozdelením výnosov.

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 29-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo