comisia europeană > RJE > Falimentul > Grecia

Ultima actualizare: 29-10-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Falimentul - Grecia

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Care sunt diferitele tipuri şi obiective ale procedurilor de insolvenţă? 1.
2. Care sunt condiţiile pentru deschiderea fiecărui tip de procedură de insolvenţă? 2.
3. Care este rolul diferiţilor participanţi la fiecare tip de procedură? 3.
4. Care sunt efectele deschiderii procedurilor? 4.
5. Care sunt regulile specifice legate de diferite categorii de creanţe? 5.
6. Care sunt regulile privind actele prejudiciabile? 6.
7. Care sunt condiţiile pentru depunerea şi acceptarea creanţelor? 7.
8. Care sunt regulile referitoare la procedurile de reorganizare? 8.
9. Care sunt regulile privind procedura de lichidare? 9.
10. Care sunt condiţiile pentru închiderea procedurii? 10.

 

1. Care sunt diferitele tipuri şi obiective ale procedurilor de insolvenţă?

Insolvenţa este situaţia în care pasivele unei persoane depăşesc activele acesteia, iar persoana respectivă nu poate plăti creditorii. Procedurile anterioare intrării în stare de insolvenţă (preventive) sunt procedurile prin care se obţine o măsură provizorie sau un anunţ de participare la procedura privind declararea în stare de faliment. Procedurile formale sunt falimentul, lichidarea specială, administrarea temporară, gestionarea şi administrarea de către creditori şi reorganizarea judiciară a societăţii, astfel încât să se ajungă la un compromis cu creditorii.

2. Care sunt condiţiile pentru deschiderea fiecărui tip de procedură de insolvenţă?

Pot fi declarate în stare de faliment atât persoanele fizice cât şi societăţile, însă numai societăţile pot fi trecute în lichidare specială ori pot fi puse sub administrare temporară de către creditori sau reorganizare judiciară. Pentru a putea fi declarat în stare de faliment, un om de afaceri trebuie să fi încetat plata datoriilor societăţii sau să fi declarat că plăţile sunt suspendate, iar instanţa trebuie să pronunţe o hotărâre judecătorească. O cerere poate fi depusă de orice creditor care face dovada creanţei sale în scris. O societate poate fi trecută în lichidare specială la cererea a 51% din creditorii săi, ale căror creanţe sunt înregistrate în registrele societăţii. În vederea deschiderii procedurilor de lichidare specială, societatea trebuie să fi suspendat sau încetat activitatea comercială, să fi încetat plăţile, să fie în stare de faliment sau să fie pusă sub gestionarea şi administrarea creditorilor săi sau trebuie să fie pusă sub administrare sau lichidare temporară, cu excepţia cazului în care bunurile sale principale şi de producţie au fost scoase la licitaţie şi societatea se află în mod evident în imposibilitatea de a-şi plăti datoriile a căror scadenţă a fost depăşită. O societate poate fi trecută în lichidare specială, în aceleaşi condiţii, la cererea a 20% din creditorii săi, caz în care este desemnat un administrator special. În aceleaşi condiţii, creditorii a căror creanţe sunt raportate în registrele societăţii şi în conturile anuale pentru ultimul exerciţiu financiar sau chiar societatea pot solicita, de asemenea, desemnarea unui destinatar care să intermedieze încheierea unui acord între creditori şi societate, prin care să reglementeze ori să limiteze datoriile acesteia. Se poate adopta o hotărâre prin care societatea să fie pusă sub gestionarea şi administrarea creditorilor săi atunci când se stabileşte faptul că plăţile au încetat, a fost depusă o cerere de către 55% din creditorii raportaţi în registre şi a fost înfiinţat un comitet special în cadrul Băncii Greciei. Administratorul temporar ia măsurile necesare pentru continuarea activităţii şi convoacă şedinţa acţionarilor în vederea adoptării unei hotărâri prin care societatea să fie pusă sub gestionarea şi administrarea creditorilor săi.

SusSus

3. Care este rolul diferiţilor participanţi la fiecare tip de procedură?

De îndată ce hotărârea privind declararea în stare de faliment a fost publicată, se numeşte un arbitru care să supravegheze activitatea şi se desemnează un avocat ca mandatar temporar; această numire se finalizează cu aprobarea desfăşurării şedinţei creditorilor, iar mandatarul reprezintă apoi insolvabilul şi acest grup. Mandatarul stabileşte activele şi pasivele insolvabilului şi îl reprezintă în audierile legate de starea de faliment. De îndată ce procedurile de faliment s-au încheiat, acesta vinde şi distribuie bunurile declarate în stare de faliment creditorilor care participă la şedinţa generală şi care îşi prezintă creanţele înregistrate în listă. În cazul în care, în conformitate cu raportul arbitrului, nu există niciun fel de active, instanţa hotărăşte închiderea cauzei. În timpul procedurilor de faliment, insolventul este lipsit de dreptul de a administra bunul declarat în stare de faliment, însă poate lua măsuri de urgenţă în cazul în care mandatarul nu acţionează. Societăţile sunt trecute în lichidare specială şi lichidatorii sunt numiţi de Curtea de Apel care numeşte, de asemenea, un destinatar şi certifică acordul, la cererea creditorilor. După publicarea hotărârilor, administrarea societăţii de către organele reglementate prin statut şi actul constitutiv încetează. În cazul în care se aplică articolul 46, lichidatorul vinde activele în mod individual sau ca lot în cadrul unei licitaţii obligatorii, pentru a plăti creditorii înregistraţi. În cazul în care se aplică articolul 46ª, societatea este vândută ca lot la o licitaţie publică, iar lichidatorul întocmeşte contractul de vânzare, colectează bunurile şi le distribuie în conformitate cu lista. În cazul în care o societate este pusă sub administrare temporară, administratorul ia măsuri pentru a proteja activele acesteia, acţionând în numele acesteia în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor şi pregătind un inventar şi un bilanţ. Acesta invită creditorii să îşi prezinte creanţele, pregăteşte o listă şi solicită acţionarilor să permită societăţii continuarea activităţii comerciale sub gestionarea şi administrarea creditorilor. Creditorii numesc apoi un comitet de gestiune care sporeşte capitalul social prin emiterea de acţiuni care sunt alocate creditorilor în funcţie de creanţele acestora. După trecerea a trei ani, creditorii pot autoriza comitetul de gestiune să lichideze societatea sau să o treacă în lichidare specială.

SusSus

4. Care sunt efectele deschiderii procedurilor?

După publicarea hotărârii, insolventul îşi pierde dreptul de a dispune de bunurile sale; acest lucru nu se aplică creanţelor asupra cărora nu se poate institui sechestrul, drepturilor netransferabile sau bunurilor dobândite după declararea stării de faliment. Creditorii implicaţi în procedura de faliment se împart în creditori negarantaţi, creditori garantaţi şi creditori generali privilegiaţi. Acţiunile judiciare personale exercitate de creditorii negarantaţi şi de creditorii generali privilegiaţi se suspendă, în timp ce acţiunile judiciare exercitate de creditorii colectivi, cele ulterioare falimentului, precum şi acţiunile exercitate de creditorii garantaţi sau speciali se menţin. Judecătorul de pace sigilează şi face un inventar al proprietăţii declarate în stare de faliment în termen de 24 de ore de la declararea stării de faliment. Bunurile sunt predate mandatarului, iar sumele de bani, trezoreriei statului. După desemnarea destinatarului societăţii şi publicarea hotărârii, se suspendă măsurile individuale de executare. Acest lucru nu se aplică acţiunilor legale sau căilor de atac. Bunurile sunt distribuite, iar statutul şi actul constitutiv sunt modificate cu consimţământul destinatarului. Acordul certificat de instanţă este obligatoriu pentru creditorii care nu sunt parte la acesta. În cazul în care societatea este trecută în lichidare specială, executarea, măsurile provizorii şi declaraţiile de faliment sunt interzise în ziua următoare depunerii cererii. După publicarea hotărârii privind gestionarea şi administrarea proprietăţii, aceasta ajunge în posesia lichidatorului special. În cazul în care o societate este pusă sub administrarea temporară sau sub gestionarea şi administrarea creditorilor, după depunerea cererii, executarea, măsurile provizorii şi declaraţiile de faliment sunt interzise în legătură cu datoriile care au fost înregistrate anterior depunerii cererii. Administrarea societăţii revine iniţial administratorului şi apoi comitetului de gestionare al creditorilor.

SusSus

5. Care sunt regulile specifice legate de diferite categorii de creanţe?

Procedurile de faliment se răsfrâng asupra proprietăţii insolventului doar atunci când s-a declarat stare de faliment. Orice bun deţinut de acesta sau aflat în posesia acestuia poate fi pretins de proprietar. Părţile care au încheiat contracte cu acesta nu sunt obligate să execute mai întâi contractele bilaterale aflate în derulare. Contractele de muncă nu sunt anulate, iar angajatorii în stare de faliment cu datorii neplătite nu sunt scutiţi de la acceptarea serviciilor prestate sau de la plata salariilor. Starea de faliment a chiriaşilor sau a proprietarilor nu anulează contractele de închiriere. Falimentul unui partener are drept rezultat dizolvarea societăţii civile sau a parteneriatului, cu excepţia cazului în care s-a convenit menţinerea acesteia în rândul partenerilor rămaşi. Societăţile pe acţiuni sunt dizolvate în caz de faliment, dar îşi menţin statutul comercial si personalitatea juridică în timpul lichidării, iar falimentul unui partener nu duce la dizolvarea societăţilor. Instrucţiunile sunt anulate si conturile curente sunt închise, iar acordurile de împrumut sunt anulate automat. Compensarea unilaterală efectuată în condiţiile contractului este nulă de drept. Trecerea unei societăţi în lichidare specială nu determină dizolvarea acesteia şi nu aduce atingere contractelor în derulare, cu excepţia cazului în care părţile aveau în vedere încrederea reciprocă sau atitudinea personală a uneia dintre părţi. Lichidarea specială are drept rezultat anularea contractelor de munca existente, cu toate că instanţa poate dispune păstrarea unora dintre angajaţi în mod temporar la cererea creditorilor, dacă acest lucru este în beneficiul societăţii. Acordurile de leasing pentru autovehicule, echipamente şi alte instalaţii sunt anulate, împreună cu toate acordurile în temeiul cărora o parte terţă le deţine, le are în posesie sau le utilizează. Garanţiile sau titlurile de valoare ale părţii terţe nu sunt afectate. Lichidatorul poate plăti datoriile a căror scadenţă a fost depăşită şi poate plăti creanţele societăţii împotriva creanţelor părţii terţe sau le poate vinde. În cazul în care societatea este în reorganizare judiciară, se menţin garanţiile, ipotecile, gajurile sau alte drepturi suplimentare in rem sau care nu garantează creanţa şi privilegiile colaterale acesteia. În cazul în care societatea este pusă sub administrare temporară sau sub gestionarea şi administrarea creditorilor, aceasta îşi continuă activitatea în mod obişnuit, dar activele sale nu pot fi vândute, proprietatea nu poate fi grevată şi nici nu se pot încheia tranzacţii juridice cu o durată mai mare de un an fără încuviinţarea instanţei. Ipotecile, gajurile sau privilegiile sunt menţinute până când deţinătorii obiectului gajat, creditorii ipotecari sau creditorii privilegiaţi sunt plătiţi, iar garanţiile nu sunt afectate.

SusSus

6. Care sunt regulile privind actele prejudiciabile?

Actele încheiate de către insolvent în perioada de observaţie care reduce proprietatea aflată în faliment sunt revocate. Orice act unilateral care reduce proprietatea supusă falimentului, orice plată în numerar, orice plată efectuată prin concesiune, vânzarea, plata în orice alt mod decât în numerar sau un efect de comerţ pentru o plată nescadentă sau a cărei scadenţă a fost depăşită, precum şi orice act prin care se constituie o garanţie pentru datoriile anterioare sunt nule de drept faţă de creditor, dacă sunt efectuate de către debitor în perioada în care plăţile au încetat sau în termen de 10 zile înainte de încetarea acestora.

7. Care sunt condiţiile pentru depunerea şi acceptarea creanţelor?

Creditorii sunt notificaţi cu privire la existenţa falimentului prin publicarea hotărârii prin care sunt desemnaţi arbitrul şi mandatarul şi se stabileşte ora şi locul adunării generale a acţionarilor. Creditorii se declară ei înşişi prin depunerea certificatelor de acţionar şi a statutelor, iniţial pe lângă arbitru sau, în cazul în care este numit un mandatar în mod definitiv, pe lângă acesta sau pe lângă arbitru. Creditorii care nu se fac cunoscuţi sunt invitaţi să facă acest lucru în mod individual prin publicarea unui anunţ în buletinul Fondului de pensii al avocaţilor. Creanţele sunt verificate şi arbitrul redactează un raport. În cazul în care creanţa este acceptată, creditorul declară în faţa acestuia că spune adevărul. Creditorii care nu îşi declară creanţa pot depune o cerere de anulare a hotărârii ca fiind pronunţată din oficiu până la distribuirea definitivă a beneficiilor lichidate, iar, în cazul în care creanţa este acceptată, aceştia sunt incluşi în procedura de distribuire. Creanţele deţinute de creditorii colectivi sunt plătite înaintea creditorilor de faliment şi înaintea oricărei distribuiri a bunurilor, însă după creditorii generali privilegiaţi, creditorii speciali privilegiaţi, creditorii ipotecari şi deţinătorii unui bun gajat. În cazul în care societatea este pusă sub lichidare specială, creditorii se prezintă lichidatorului care întocmeşte o listă. Această procedură include creanţe care au fost generate înainte de punerea societăţii sub reorganizare care este realizată de către Agenţia de reorganizare a societăţilor, precum şi creanţe generate înainte de depunerea cererii prin care se solicită punerea societăţii sub lichidare specială şi înainte ca societatea să intre în reorganizare judiciară. Costurile pe care le implică lichidarea specială şi continuarea activităţii, costurile administrative anterioare intrării în starea de faliment şi costurile de executare nu sunt incluse şi nu sunt declarate. Ulterior se pregăteşte un tabel de clasificări. Creanţele în privinţa cărora există îndoieli sau creanţele considerate drept false sunt clasificate aleatoriu sau în mod condiţionat. În cazul în care societatea este lichidată în conformitate cu articolul 46ª, lichidatorul publică un anunţ prin care creditorii sunt invitaţi să se prezinte şi se aplică normele privind clasificarea prevăzute la articolul 46. În cazul în care societatea este trecută în lichidare specială şi este pusă sub gestionarea şi administrarea creditorilor, creanţele sunt clasificate în conformitate cu articolele 975 şi următoarele din Codul de procedură civilă şi articolul 61 din Codul de colectare a veniturilor publice.

SusSus

8. Care sunt regulile referitoare la procedurile de reorganizare?

Procedurile de reorganizare se referă la gestionarea şi administrarea unei societăţi de către creditorii acesteia, la reorganizarea afacerii şi a activităţilor în conformitate cu articolele 44 şi 45. În cazul în care societatea a fost pusă sub gestionare şi administrare, executarea, măsurile provizorii şi declaraţiile de faliment sunt interzice după depunerea cererii. Comitetul de gestiune administrează societatea, verifică creditele, măreşte capitalul social şi distribuie certificatele de acţionar. După trei ani de la depunerea cererii, 3/5 dintre creditori pot solicita dizolvarea societăţii sau trecerea acesteia în lichidare specială. Societatea sau creditorii pot solicita ca societatea să fie pusă sub procedura reorganizării prin hotărârea ministerului, caz în care Agenţia de reorganizare a societăţilor este desemnată ca administrator provizoriu şi se redactează un acord cu creditorii. Plata datoriilor cu scadenţa depăşită, măsurile de executare, curgerea dobânzilor şi prescripţia creanţelor sunt suspendate. Acordul dintre acţionari, creditori şi Agenţia de reorganizare a societăţilor nu aduce atingere garanţiilor, ipotecilor, gajurilor sau altor privilegii speciale care reduc creanţele sau conferă posibilitatea de a fixa termenele. Administrarea provizorie încetează, iar suspendarea creanţelor individuale şi a altor măsuri este ridicată cu aprobarea ministerului care este publicată în Monitorul Oficial. Acordul dintre creditori şi societate este obligatoriu pentru creditorii care nu sunt parte la acesta şi conferă un termen pentru stabilirea creanţelor, reduce suma creanţelor (cu daune pentru restul rămas) limitează securitatea şi garanţiile asupra sumei convenite de plată şi revocă starea de faliment. În cazul în care hotărârea de punere a societăţii sub reorganizare judiciară se publică, măsurile de executare, dreptul de a se lua o măsură provizorie şi dobânda sunt suspendate. Misiunea destinatarului este de a negocia un acord între creditori şi societate, iar acesta este obligatoriu pentru creditorii care nu sunt parte la acesta şi limitează securitatea şi garanţiile asupra sumei de plată convenite.

SusSus

9. Care sunt regulile privind procedura de lichidare?

În cazul în care se ajunge la un compromis, creditorii se află într-o situaţie comună; scopul activităţii întreprinse este de a lichida bunurile şi de a distribui beneficiile, mandatarul vânzând bunurile mobile şi bunurile imobile. În cazul în care lichidarea nu este posibilă sau este costisitoare, instanţa hotărăşte, la cererea arbitrului, încetarea activităţii, iar, în cazul în care există suficiente bunuri, bunurile mobile sunt vândute la licitaţie publică sau prin înţelegere, în timp ce bunurile imobile sunt vândute cu încuviinţarea arbitrului. Banii se depun în Fondul de depuneri şi împrumuturi, iar înainte de distribuirea acestora între creditorii garantaţi se deduc cheltuielile de judecată şi cele administrative legate de faliment, asistenţa financiară acordată insolventului şi familiei acestuia, creanţele deţinute de creditorii generali privilegiaţi, creanţele colective şi datoriile garantate, o parte a sumei de bani fiind reţinută pentru creditorii ale căror creanţe au fost acceptate provizoriu, pentru cei care nu şi-au declarat creditele la timp şi au depus o cerere de anulare a hotărârii pronunţată din oficiu şi de verificare a creanţelor lor, pentru cei care locuiesc în străinătate (dacă creanţele acestora sunt înregistrate în bilanţ) şi pentru cei care deţin creanţe condiţionate în momentul distribuirii. Arbitrul convoacă şedinţa creditorilor în cadrul căreia mandatarul raportează insolventului dacă creditorii insolventului au fost plătiţi în totalitate din bunuri. O societate pusă sub gestionarea şi administrarea creditorilor este trecută în lichidare prin hotărârea instanţei şi se fixează o dată pentru cesiunea plăţilor. Administratorul vinde toate bunurile mobile şi imobile la licitaţie. În cazul în care nu există niciun ofertant câştigător, licitaţia este amânată, iar procedura se repetă până când va exista un astfel de ofertant. Se acordă prioritate în timpul distribuirii creditorilor ipotecari, creditorilor garantaţi sau privilegiaţi, respectându-se în mod strict ordinea fiecărei ipoteci, fiecărui gaj sau privilegiu. În cazul în care acordurile menţionate la articolele 44 şi 45 nu sunt respectate, se dispune lichidarea prin hotărârea pronunţată de Curtea de Apel în conformitate cu articolul 46. Lichidatorul vinde fiecare bun în parte sau ca un lot în cadrul unei licitaţii obligatorii. În cazul lichidării speciale în temeiul articolului 46ª, lichidatorul publică o invitaţie de exprimare în scris a interesului de achiziţionare a societăţii, redactează un memorandum de ofertă, transmite fiecărei persoane un exemplar al acestuia şi publică un anunţ de participare la licitaţie publică cu un preaviz de cel puţin 30 de zile, însă nu mai mult de 60 de zile. Ofertele depuse se desigilează şi lichidatorul redactează un raport de evaluare prin care propune adjudecarea ofertantului care oferă cel mai mare preţ, raportul fiind apoi prezentat creditorilor pentru a fi aprobat de către aceştia. Nedepunerea de către aceştia a deciziei lor scrise în termen de o lună este considerată ca acceptare a propunerii şi se semnează contractul de transfer al bunurilor cu câştigătorul, iar acesta plăteşte preţul care este depus într-un cont la o bancă comercială legală din Grecia. Datoriile sunt apoi şterse. În cazul în care nu se prezintă nicio ofertă legală sau dacă creditorii consideră ofertele prezentate ca fiind necorespunzătoare sau costisitoare, lichidatorul repetă licitaţia cu respectarea aceloraşi formalităţi, la cererea acestora. În cazul în care a doua licitaţie este fără rezultat, Curtea de Apel dispune vinderea bucată cu bucată a bunurilor la licitaţie sau se desfăşoară o a treia licitaţie ori se depune o cerere la Curtea de Apel prin care se solicită revocarea hotărârii prin care societatea a fost trecută în lichidare specială. De îndată ce bunurile au fost transferate, lichidatorul are la dispoziţie 15 zile în care trebuie să publice invitaţia de prezentare a creanţelor care sunt înregistrate în listă, iar apoi se distribuie bunurile.

10. Care sunt condiţiile pentru închiderea procedurii?

Procedurile de faliment sunt închise a) atunci când se ajunge la un compromis, propunerile de compromis necesare prezentate de insolvent şi hotărârea de acceptare adoptată de adunarea generală a creditorilor, dacă insolventul nu este acuzat de insolvenţă frauduloasă, iar acestea sunt certificate de către instanţă, b) atunci când uniunea creditorilor este finalizată, caz în care, de îndată ce activele şi pasivele au fost lichidate, arbitrul organizează o şedinţă a creditorilor în cadrul căreia mandatarul dă socoteală şi se decide dacă insolventul este scutit sau nu de obligaţii, cu toate că decizia finală este luată de către instanţă. În cazul lichidării, procedurile se încheie a) atunci când toate certificatele de acţionar noi au fost subscrise, b) atunci când s-a ajuns la un compromis între societate şi creditori, precum şi c) atunci când beneficiile sunt distribuite. Procedurile desfăşurate în temeiul legii 1386/83 se încheie a) în momentul aprobării de către minister a acordului privind viabilitatea societăţii şi a publicării în Monitorul Oficial, b) în cazul lichidării şi a distribuirii beneficiilor, procedurile care au loc în conformitate cu articolele 44 şi 45 se încheie prin pronunţarea unei hotărâri a Curţii de Apel care certifică acordul încheiat între creditori şi societate. Lichidarea specială se încheie cu distribuirea beneficiilor.

« Falimentul - Informaţii generale | Grecia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 29-10-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit