Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Grecja

Ostatnia aktualizacja: 29-10-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Grecja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego? 1.
2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych rodzajów postępowania upadłościowego? 2.
3. Jaka jest rola poszczególnych uczestników postępowania każdego rodzaju? 3.
4. Jakie skutki wywołuje wszczęcie postępowania upadłościowego? 4.
5. Jakie przepisy szczególne wiążą się z pewnymi kategoriami roszczeń? 5.
6. Jakie są zasady dotyczące działania na szkodę wierzycieli? 6.
7. Jakie są warunki zgłaszania i uznawania roszczeń? 7.
8. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem naprawczym (reorganizacją)? 8.
9. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem likwidacyjnym? 9.
10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania? 10.

 

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego?

Niewypłacalność jest sytuacją, w której zobowiązania osoby przekraczają wartość jej majątku i osoba ta nie jest w stanie spłacić swoich wierzycieli. Postępowanie przed ogłoszeniem upadłości (zapobiegawcze) służy uzyskaniu nakazu lub decyzji o ogłoszeniu upadłości. Formalne procedury obejmują upadłość, likwidację, tymczasowy zarząd, zarząd wierzycieli oraz ustanowienie zarządcy komisarycznego w celu wypracowania kompromisu z wierzycielami.

2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych rodzajów postępowania upadłościowego?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości może zostać wydane zarówno wobec osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, lecz jedynie przedsiębiorstwa mogą zostać poddane likwidacji, tymczasowemu zarządowi wierzycieli lub zarządowi komisarycznemu. Upadłość może zostać ogłoszona wobec przedsiębiorcy, który zaprzestał spłaty zobowiązań lub ogłosił, że wstrzymuje płatności. Postanowienie o upadłości wydaje sąd. Każdy wierzyciel, który udowodni swoje roszczenia na piśmie, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Przedsiębiorstwo może zostać poddane likwidacji na wniosek 51% wierzycieli, których roszczenia są wykazane w księgach. Postępowanie likwidacyjne może zostać wszczęte wobec przedsiębiorstwa, które zawiesiło lub przestało prowadzić działalność gospodarczą, zaprzestało spłat, ogłosiło upadłość, podlega zarządowi wierzycieli lub musi zostać poddane tymczasowemu zarządowi lub likwidacji, chyba że majątek podstawowy i produkcyjny tego przedsiębiorstwa został sprzedany, a samo przedsiębiorstwo jest w sposób oczywisty niezdolne do spłaty zaległych zobowiązań. Przedsiębiorstwo może zostać poddane likwidacji na takich samych warunkach, na wniosek 20% wierzycieli, w którym to przypadku wyznaczany jest zarządca. Na tych samych warunkach wierzyciele, których roszczenia zostały wykazane w księgach przedsiębiorstwa oraz w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok finansowy lub samo przedsiębiorstwo mogą wystąpić o wyznaczenie zarządcy komisarycznego w celu wynegocjowania porozumienia między wierzycielami a przedsiębiorstwem, restrukturyzując lub ograniczając jego zadłużenie. Decyzja o poddaniu przedsiębiorstwa zarządowi wierzycieli może zostać podjęta w przypadku wstrzymania płatności i złożenia odpowiedniego wniosku przez 55% wierzycieli, których roszczenia zostały wykazane w księgach przedsiębiorstwa oraz ustanowienia specjalnego komitetu Banku Grecji. Tymczasowy zarządca wykonuje czynności umożliwiające przedsiębiorstwu kontynuowanie działalności oraz zwołuje zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców w celu podjęcia uchwały o poddaniu przedsiębiorstwa zarządowi wierzycieli.

Do góryDo góry

3. Jaka jest rola poszczególnych uczestników postępowania każdego rodzaju?

Po opublikowaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyznaczany jest sędzia-komisarz, którego zadaniem jest nadzorowanie prac, a także prawnik jako tymczasowy syndyk; wyznaczenie syndyka musi zostać zatwierdzone na zgromadzeniu wierzycieli, po czym syndyk reprezentuje upadłego i tę grupę. Syndyk bada składniki mienia i zobowiązania upadłego oraz reprezentuje go na rozprawach dotyczących masy upadłościowej. Po zakończeniu postępowania upadłościowego, syndyk sprzedaje i dokonuje podziału masy upadłościowej między wierzycieli, którzy stawiają się na zgromadzeniu ogólnym i przedstawiają swoje roszczenia, wpisywane na listę wierzytelności. Jeżeli na podstawie sprawozdania sędziego-komisarza majątek nie istnieje, sąd ogłasza sprawę za zamkniętą. Podczas postępowania upadłościowego upadły nie ma prawa do zarządzania masą upadłościową, lecz może podejmować działania w pilnych sprawach, jeśli działań takich nie podejmie syndyk. Przedsiębiorstwo jest poddawane likwidacji, a likwidator jest wyznaczany przez sąd apelacyjny, który wyznacza również zarządcę komisarycznego oraz, na wniosek wierzycieli, potwierdza porozumienie. Po opublikowaniu postanowienia sądu przedsiębiorstwo przestaje być zarządzane przez osoby mianowane do tej funkcji w umowie spółki lub statucie. Jeżeli ma zastosowanie art. 46, likwidator sprzedaje składniki mienia pojedynczo lub łącznie na licytacji przymusowej w celu zaspokojenia zgłoszonych wierzytelności. Jeżeli ma zastosowanie art. 46a, przedsiębiorstwo jest sprzedawane jako całość na licytacji publicznej, a likwidator przygotowuje umowę sprzedaży, gromadzi należności oraz rozdziela je na podstawie listy wierzytelności. Jeżeli przedsiębiorstwo zostało poddane tymczasowemu zarządowi, zarządca podejmuje działania mające na celu ochronę majątku poprzez działanie w jego imieniu wobec sądu i innych instytucji, przygotowanie zestawienia zapasów oraz bilansu, wezwanie wierzycieli do zgłoszenia roszczeń, przygotowanie listy wierzytelności oraz wezwanie akcjonariuszy lub udziałowców do wyrażenia zgody na kontynuowanie działalności przez przedsiębiorstwo pod zarządem wierzycieli. Następnie wierzyciele wybierają radę wierzycieli (komitet zarządzający), która podejmuje decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego przez emisję akcji, dzielonych między wierzycieli proporcjonalnie do ich roszczeń. Po upływie trzech lat wierzyciele mogą upoważnić komitet zarządzający do rozwiązania przedsiębiorstwa lub poddanie go likwidacji.

Do góryDo góry

4. Jakie skutki wywołuje wszczęcie postępowania upadłościowego?

Po opublikowaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości upadły traci możliwość zarządzania majątkiem; nie dotyczy to roszczeń wyłączonych z zajęcia, nieprzenoszonych praw lub aktywów, które powstały po ogłoszeniu upadłości. Wierzyciele dzielą się niezabezpieczonych, zabezpieczonych oraz ogólnych uprzywilejowanych. Procesy wytoczone przez poszczególnych wierzycieli niezabezpieczonych oraz ogólnych uprzywilejowanych są zawieszane, natomiast procesy zbiorowe, wierzycieli po upadłości i wierzycieli zabezpieczonych lub specjalnych uprzywilejowanych są kontynuowane. Sędzia pokoju opieczętowuje i spisuje składniki mienia w masie upadłości w ciągu 24 godzin od ogłoszenia upadłości. Aktywa rzeczowe są przekazywane syndykowi, natomiast środki pieniężne skarbowi państwa. Po wyznaczeniu zarządcy komisarycznego dla przedsiębiorstwa oraz opublikowaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości zawieszane są postępowania egzekucyjne. Nie dotyczy to czynności prawnych ani naprawczych. Majątek jest dzielony, a umowa spółki lub statut zmieniane za zgodą zarządcy komisarycznego. Porozumienie potwierdzone przez sąd obowiązuje również wierzycieli niebędących jego stroną. Jeżeli przedsiębiorstwo zostaje poddane likwidacji, postępowania egzekucyjne, nakazowe oraz o ogłoszenie upadłości są zabronione od dnia następującego po złożeniu wniosku. Po opublikowaniu decyzji o zarządzie masą upadłościową, przechodzi ona w ręce likwidatora. Jeżeli przedsiębiorstwo zostaje poddane tymczasowemu zarządowi lub zarządowi wierzycieli, po złożeniu wniosku postępowania egzekucyjne, nakazowe oraz o ogłoszenie upadłości są zabronione w stosunku do zobowiązań powstałych przed złożeniem wniosku. Zarząd przedsiębiorstwem leży początkowo w rękach zarządcy, a następnie przechodzi w ręce komitetu zarządzającego wierzycieli.

Do góryDo góry

5. Jakie przepisy szczególne wiążą się z pewnymi kategoriami roszczeń?

Postępowanie upadłościowe dotyczy tylko masy upadłościowej po ogłoszeniu upadłości. Właściciel może wystąpić z roszczeniami wobec wszelkich przedmiotów w posiadaniu upadłego. Strony umów z upadłym nie są zobowiązane do wykonania zawartych umów dwustronnych w pierwszej kolejności. Umowy o pracę nie są rozwiązywane, a upadły pracodawca posiadający zaległe płatności nie jest zwolniony z przyjmowania świadczonej pracy ani zapłaty wynagrodzenia. Upadłość lokatora lub wynajmującego nie powoduje zerwania umowy najmu lokalu. Upadłość partnera prowadzi do rozwiązania spółki cywilnej, jeśli pozostali partnerzy nie uzgodnili zachowania jej. W przypadku upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ona rozwiązywana, lecz utrzymuje swój status gospodarczy i osobowość prawną podczas likwidacji, natomiast upadłość partnera nie powoduje rozwiązania takiej spółki. Polecenia bankowe są anulowane, rachunki bieżące zamykane, a umowy kredytowe automatycznie wypowiadane. Jednostronne potrącenia na warunkach umownych stają się nieważne. Poddanie przedsiębiorstwa likwidacji nie prowadzi do jego rozwiązania ani nie ma wpływu na zawarte umowy, chyba że strony dążyły do wzajemnego zaufania lub osobistej poprawy kondycji jednej ze stron. Skutkiem likwidacji jest wypowiedzenie zawartych umów o pracę, chociaż sąd może nakazać dalsze tymczasowe zatrudnianie niektórych pracowników na prośbę wierzycieli, jeżeli leży to w interesie przedsiębiorstwa. Umowy leasingu pojazdów, maszyn i innego sprzętu są wypowiadane razem z wszelkimi porozumieniami, na mocy których osoby trzecie je użytkują lub posiadają. Likwidacja nie ma wpływu na ważność poręczeń. Likwidator może spłacić zaległe wierzytelności oraz potrącić należności przedsiębiorstwa z należności osób trzecich lub je zbyć. Jeżeli przedsiębiorstwo podlega zarządowi komisarycznemu, gwarancje, hipoteki, zastawy lub inne prawa incydentalne in rem lub niezabezpieczające roszczeń i przywilejów z nimi związanych pozostają w mocy. Jeżeli do przedsiębiorstwa wprowadzany jest tymczasowy zarząd lub zarząd wierzycieli, działalność jest prowadzona bez zmian, ale składniki mienia nie mogą być sprzedane ani majątek obciążony, a zobowiązania na okres dłuższy niż rok nie mogą być podejmowane bez zgody sądu. Hipoteki, zastawy lub przywileje pozostają w mocy do czasu zaspokojenia zastawników, wierzycieli hipotecznych i uprzywilejowanych; ważność gwarancji nie ulega zmianie.

Do góryDo góry

6. Jakie są zasady dotyczące działania na szkodę wierzycieli?

Czynności upadłego w kwestionowanym okresie, zmniejszające wartość masy upadłościowej są unieważniane. Każda jednostronna czynność zmniejszająca wartość masy upadłościowej, wszelkie płatności gotówkowe, płatności ze zniżką, sprzedaż, potrącenia, inne rozliczenia niegotówkowe lub weksle handlowe do zapłacenia jeszcze nie wymagalne lub przeterminowane oraz wszelkie czynności zmierzające do ustanowienia zabezpieczeń na wcześniejsze zadłużenie są nieważne, jeżeli zostały wykonane przez dłużnika w okresie zatrzymania płatności lub dziesięciu dni przed tym okresem.

7. Jakie są warunki zgłaszania i uznawania roszczeń?

Wierzyciele są informowani o upadłości przez opublikowanie postanowienia o wyznaczeniu sędziego-komisarza oraz syndyka, a także ustaleniu czasu i miejsca walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wierzyciele zgłaszają wierzytelności przez złożenie świadectw udziałowych oraz not początkowo do sędziego-komisarza lub, po wyznaczeniu syndyka, do syndyka lub sędziego-komisarza. Wierzyciele, którzy nie zgłoszą się sami, są wzywani do uczynienia tego imiennie oraz przez opublikowanie ogłoszenia w biuletynie o funduszach emerytalnych dla prawników (Lawyers' Pension Fund bulletin). Roszczenia są badane, a następnie sędzia-komisarz przygotowuje sprawozdanie. W przypadku akceptacji roszczenia wierzyciel składa przysięgę wobec sędziego, że jest ono prawdziwe i uczciwe. Wierzyciele, którzy nie zgłoszą swoich roszczeń, mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku zaocznego do ostatecznego podziału funduszy uzyskanych z likwidacji, a po przyjęciu wniosku wierzyciele ci są uwzględniani w podziale. Zbiorowe roszczenia wierzycieli są zaspokajane przed wierzycielami masy upadłościowej oraz przed podziałem majątku, po ogólnych wierzycielach uprzywilejowanych, specjalnych wierzycielach uprzywilejowanych, hipotecznych i zastawnikach. Jeżeli przedsiębiorstwo jest w likwidacji, wierzyciele zgłaszają wierzytelności do likwidatora, który przygotowuje listę wierzytelności. Procedura ta uwzględnia roszczenia powstałe przed rozpoczęciem reorganizacji w przedsiębiorstwie przez Agencję Reorganizacji Przedsiębiorstw, złożeniem wniosku o wszczęcie likwidacji przedsiębiorstwa oraz wprowadzeniem zarządu komisarycznego. Koszty likwidacji oraz prowadzenia działalności, koszty postępowania przed upadłością i egzekucji nie są wliczane ani zamieszczane w sprawozdaniu. Następnie przygotowywana jest tabela klasyfikacji. Roszczenia wątpliwe lub zaklasyfikowane nieprawidłowo są klasyfikowane przypadkowo lub warunkowo. Jeżeli przedsiębiorstwo podlega likwidacji na mocy art. 46a, likwidator publikuje wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności i stosuje zasady klasyfikacji zawarte w art. 46. Jeżeli przedsiębiorstwo jest w likwidacji pod zarządem wierzycieli, roszczenia są klasyfikowane zgodnie z art. 975 i nast. kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 61 kodeksu poboru przychodów publicznych.

Do góryDo góry

8. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem naprawczym (reorganizacją)?

Postępowanie naprawcze związane jest z zarządem przedsiębiorstwem przez jego wierzycieli, reorganizacją przedsiębiorstwa oraz postępowaniem zgodnie z art. 44 i 45. Jeżeli do przedsiębiorstwa wprowadzono zarząd zewnętrzny, postępowania egzekucyjne, nakazowe i o ogłoszenie upadłości są niedozwolone po złożeniu wniosku. Komitet zarządzający wierzycieli zarządza przedsiębiorstwem, kontroluje kredyty, podwyższa kapitał akcyjny oraz rozprowadza świadectwa udziałowe. Trzy lata po złożeniu wniosku 3/5 wierzycieli może podjąć decyzję o rozwiązaniu przedsiębiorstwa lub poddaniu go likwidacji. Przedsiębiorstwo lub wierzyciele mogą złożyć wniosek o reorganizację przedsiębiorstwa decyzją ministra, w którym to przypadku Agencja Reorganizacji Przedsiębiorstw jest mianowana jako tymczasowy zarządca, a z wierzycielami podpisywane jest porozumienie. Spłata zaległego zadłużenia, postępowanie egzekucyjne, odsetki oraz przedawnienie roszczeń są zawieszane. Porozumienie pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, wierzycielami oraz Agencją Reorganizacji Przedsiębiorstw nie ma wpływu na gwarancje, hipoteki, zastawy oraz inne przywileje, które zmniejszają roszczenia lub określają terminy rozliczeń. Tymczasowy zarząd przestaje działać i znoszone jest zawieszenie poszczególnych roszczeń za zgodą ministra, co jest ogłaszane w monitorze rządowym. Porozumienie pomiędzy wierzycielami a przedsiębiorstwem jest wiążące również dla wierzycieli niebędących jego stroną oraz określa termin rozliczenia roszczenia, redukuje wartość roszczenia (pozostała kwota jest anulowana), ogranicza zabezpieczenia i gwarancje kwoty uzgodnionej do wypłaty oraz odwołuje upadłość. Po opublikowaniu postanowienia o wprowadzeniu do przedsiębiorstwa zarządu komisarycznego, czynności egzekucyjne, prawo do uzyskania nakazu oraz odsetek są zawieszane. Zadaniem zarządcy komisarycznego jest wynegocjowanie porozumienia pomiędzy wierzycielami a przedsiębiorstwem, wiążące również dla wierzycieli niebędących jego stroną oraz ograniczające zabezpieczenia i gwarancje kwoty uzgodnionej do wypłaty.

Do góryDo góry

9. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem likwidacyjnym?

Po osiągnięciu kompromisu wierzyciele reprezentują wspólne stanowisko; celem prowadzonych prac jest sprzedaż składników majątku oraz podział uzyskanych funduszy, a syndyk sprzedaje nieruchomości i ruchome składniki majątku. Jeżeli sprzedaż jest niemożliwa lub nieopłacalna, sąd podejmuje decyzję na wniosek sędziego-komisarza o zaprzestaniu prac i – jeżeli wartość majątku jest wystarczająca – sprzedaży ruchomości w drodze publicznej licytacji lub porozumienia stron, a nieruchomości są zbywane za zgodą sędziego-komisarza. Środki pieniężne są deponowane w funduszu konsygnacji i kredytów (Consignments and Loans Fund), a przed podziałem między wierzycielami niezabezpieczonymi odlicza się koszty sądowe, zarządu upadłego, pomocy finansowej na rzecz upadłego i jego rodziny, roszczenia ogólnych wierzycieli uprzywilejowanych, roszczenia zbiorowe oraz zadłużenie zabezpieczone, natomiast część środków jest zatrzymywana dla wierzycieli, których roszczenia zostały tymczasowo przyjęte, którzy nie zgłosili wierzytelności na czas i złożyli wniosek o wydanie wyroku zaocznego i weryfikację roszczeń, mieszkających poza granicami kraju (jeżeli ich roszczenia zostały wykazane w bilansie) oraz posiadający warunkowe roszczenia w czasie podziału. Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli, na którym syndyk zdaje sprawozdanie upadłemu czy wierzyciele upadłego są w pełni zaspokojeni z uzyskanych funduszy. Przedsiębiorstwo pod zarządem wierzycieli przechodzi w stan likwidacji na skutek postanowienia sądu, który ustala datę ustania płatności. Zarządca zbywa wszystkie ruchomości i nieruchomości w drodze licytacji. W przypadku braku akceptowalnej oferty licytacja jest przekładana na późniejszy termin, a proces powtarzany do czasu pojawienia się odpowiedniej oferty. Pierwszeństwo w zaspokojeniu wierzytelności mają wierzyciele hipoteczni, zabezpieczeni lub uprzywilejowani, zgodnie z porządkiem poszczególnych hipotek, zastawów i przywilejów. Jeżeli nie zostaną uznane porozumienia przewidziane w art. 44 i 45, przedsiębiorstwo jest likwidowane zgodnie z decyzją sądu apelacyjnego, jak przewidziano w art. 46. Likwidator sprzedaje poszczególne składniki majątku lub przedsiębiorstwo w całości podczas przymusowej licytacji. W przypadku likwidacji zgodnie z art. 46a, likwidator publikuje wezwanie do wyrażenia na piśmie zainteresowania nabyciem przedsiębiorstwa, przygotowuje notatkę z ofertą, przekazuje każdej osobie jeden egzemplarz oraz publikuje ogłoszenie licytacji publicznej z wyprzedzeniem od 35 do 60 dni. Złożone oferty są rozpieczętowywane, a likwidator przygotowuje sprawozdanie, proponując przyjęcie najwyższej oferty, przedkładane wierzycielom do akceptacji. Jeżeli ci nie podejmą decyzji na piśmie w ciągu jednego miesiąca, przyjmuje się, że propozycja wyboru oferty została przyjęta. Następuje podpisanie umowy o sprzedaż składników majątku, oferent płaci, a środki są deponowane na rachunku w banku prowadzącym legalnie działalność na terytorium Grecji. Obciążenia są zwalniane. Jeżeli nie złożono żadnej oferty lub wierzyciele uznają oferty za nieodpowiednie lub nieopłacalne, likwidator ponownie ogłasza licytację z takimi samymi formalnościami i na wniosek wierzycieli. Jeżeli druga licytacja jest również bezowocna, sąd apelacyjny nakazuje sprzedaż odrębnych składników majątku na licytacji lub przeprowadzenie trzeciej licytacji, lub składa do sądu apelacyjnego wniosek o odwołanie decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa. Po przeniesieniu składników majątku likwidator ma 15 dni na opublikowanie wezwania do zgłaszania wierzytelności, wpisywanych na listę wierzytelności, a uzyskane fundusze są dzielone.

10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania?

Postępowanie upadłościowe jest zamykane: a) gdy ugoda, wymagane propozycje ugody ze strony upadłego, uchwała przyjmująca ugodę przez zgromadzenie wierzycieli zostaną opracowane na piśmie i, jeżeli upadły nie zostanie oskarżony o próbę oszustwa przez zgłoszenie upadłości, potwierdzone przez sąd, b) gdy zostanie zawarta unia wierzycieli, w którym to przypadku po likwidacji aktywów i zobowiązań sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli, na którym syndyk zdaje sprawozdanie i które podejmuje decyzję czy upadły może zostać zwolniony ze zobowiązań, mimo że ostateczna decyzja jest podejmowana przez sąd. W przypadku likwidacji postępowanie jest zamykane: a) po objęciu wszystkich nowych świadectw udziałowych, b) gdy zostanie osiągnięty kompromis pomiędzy przedsiębiorstwem a wierzycielami i c) gdy dojdzie do podziału uzyskanych funduszy. Postępowanie na mocy ustawy nr 1386/83 zamyka się: a) po zatwierdzeniu porozumienia z przedsiębiorstwem przez ministra i publikacji w monitorze rządowym, b) po likwidacji i podziale uzyskanych funduszy. Postępowanie na mocy art. 44 i 45 jest zamykane decyzją sądu apelacyjnego ratyfikującego porozumienie pomiędzy wierzycielami a przedsiębiorstwem. Likwidacja jest zamykana po podziale uzyskanych funduszy.

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Grecja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 29-10-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania