Eiropas Komisija > ETST > Maksātnespēja > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 31-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Maksātnespēja - Grieķija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādi ir maksātnespējas tiesvedības veidi un kādi ir to mērķi? 1.
2. Kādi ir katras šādas tiesvedības nosacījumi? 2.
3. Kas piedalās katrā no tiesvedības veidiem? 3.
4. Kādas ir tiesvedības uzsākšanas sekas? 4.
5. Kādi īpaši noteikumi attiecas uz atsevišķiem prasību veidiem? 5.
6. Kādi noteikumi attiecas uz neizdevīgiem darījumiem? 6.
7. Kādi ir nosacījumi, lai iesniegtu un pārbaudītu parāda prasības? 7.
8. Kādi noteikumi attiecas uz reorganizāciju? 8.
9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidāciju? 9.
10. Kādi ir tiesvedības izbeigšanas nosacījumi? 10.

 

1. Kādi ir maksātnespējas tiesvedības veidi un kādi ir to mērķi?

Maksātnespēja ir situācija, kurā personas pasīvi pārsniedz aktīvus, un tā nespēj nokārtot savas saistības pret kreditoriem. Pirmsmaksātnespējas (preventīvā) tiesvedība ir tiesvedība, lai saņemtu izpildrakstu vai paziņojumu par maksātnespēju. Oficiālās procedūras ir maksātnespēja, speciālā likvidācija, īslaicīga pārvaldība, uzņēmuma nodošana kreditoru vadībā un pārvaldībā un uzņēmuma administratora iecelšana kompromisa ar kreditoriem panākšanai.

2. Kādi ir katras šādas tiesvedības nosacījumi?

Gan personas, gan uzņēmumi var paziņot par maksātnespēju, bet tikai uzņēmumiem var piemērot īpašo likvidācijas procedūru vai nodot tos īslaicīgi kreditoru pārvaldībā vai iecelt administratoru. Lai paziņotu par maksātnespēju, uzņēmējam ir jāpārtrauc maksāt parādi par darījumiem vai jāpaziņo, ka maksājumi ir apturēti, un ir jāsaņem tiesas lēmums. Jebkurš kreditors var iesniegt pieteikumu, ja viņš rakstiski iesniedz pierādījumus savai prasībai. Uzņēmumam var piemērot īpašo likvidācijas procedūru tikai tad, pieteikumu iesniedz 51% kreditoru, kuru prasījumi ir reģistrēti uzņēmuma grāmatvedībā. Lai uzsāktu īpašo likvidācijas tiesvedību, uzņēmumam ir jāpārtrauc vai jāaptur tirdzniecība, jāpārtrauc maksājumi, jākļūst par maksātnespējīgu vai jābūt nodotam tā kreditoru vadībā un pārvaldībā vai tam ir jābūt nodotam īslaicīgai pārvaldībai vai uzsāktai likvidācijai, ja vien tā pamata un ražošanas līdzekļi nav izpārdoti izsolē, un tas nepārprotami nespēj segt nokavētos parādus. Uzņēmumam var noteikt īpašo likvidācijas procedūru saskaņā ar iepriekšminētajiem nosacījumiem, ja pieteikumu iesniedz 20% kreditoru, tādā gadījumā ieceļ īpašu administratoru. Ievērojot tos pašus nosacījumus kreditori, kuru prasības ir reģistrētas uzņēmumā un gada atskaitēs par pēdējo finanšu gadu, kā arī pats uzņēmums var pieprasīt iecelt maksātnespējas administratoru, lai viņš būtu par starpnieku un noslēgtu vienošanos starp kreditoriem un uzņēmumu, saskaņojot vai ierobežojot tā parādus. Lēmumu, par uzņēmuma nodošanu kreditoru vadībā un pārvaldībā var izdot, ja ir konstatēts, ka maksājumi ir pārtraukti, pieteikumu ir iesnieguši 55% kreditoru, kuru prasījumi ir reģistrēti uzņēmumā, un ir izveidota īpaša Grieķijas bankas komisija. Pagaidu administrators veic vajadzīgās darbības, lai turpinātu uzņēmējdarbību, un aicina akcionārus uz sapulci, lai pieņemtu rezolūciju par to, ka uzņēmumu nodod tā kreditoru vadībā un pārvaldībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Kas piedalās katrā no tiesvedības veidiem?

Pēc lēmuma par maksātnespējas publicēšanu ieceļ tiesnesi, kas pārrauga darbu, un advokātu kā pagaidu pilnvaroto, šo iecelšanu apstiprina kreditoru sapulce ar savu piekrišanu, tādējādi viņš ir tiesīgs pārstāvēt maksātnespējīgo uzņēmumu un kreditoru grupu. Pilnvarotais konstatē maksātnespējīgā uzņēmuma aktīvus un pasīvus un pārstāv uzņēmumu tiesas sēdēs attiecībā uz maksātnespējīgā uzņēmuma īpašumu. Pēc maksātnespējas tiesvedības beigām viņš izpārdod un sadala maksātnespējīgā uzņēmuma īpašumu kreditoriem, kas piedalās vispārējā sapulcē, un paziņo par viņu prasībām, kas tiek uzskaitītas sarakstā. Ja saskaņā ar pilnvarotā ziņojumu aktīvu nav, tiesa paziņo, ka lieta ir slēgta. Maksātnespējas tiesvedības laikā maksātnespējīgais uzņēmums nevar pārvaldīt savu īpašumu, bet drīkst veikt ārkārtas pasākumus, ja pilnvarotais nerīkojas. Īpašo likvidācijas procedūru uzņēmumiem nosaka Apelācijas tiesa, kas ieceļ arī likvidatorus un maksātnespējas administratoru un apstiprina vienošanos pēc kreditoru pieprasījuma. Pēc lēmumu publicēšanas dibināšanas dokumentā un statūtos paredzēto pārvaldes institūciju tiesības pārvaldīt uzņēmumu izbeidzas. Ja piemēro 46. pantu, likvidators pārdod aktīvus atsevišķi pa daļām vai visus kopā piespiedu izsolē, lai nokārtotu parādus ar reģistrētajiem kreditoriem. Ja piemēro 46a pantu, uzņēmumu pārdod visu kopumā sabiedriskā izsolē un likvidators sagatavo pārdošanas līgumu, saņem ienākumus un sadala tos saskaņā ar prasību sarakstu. Ja uzņēmumam nosaka īslaicīgu pārvaldību, administrators veic pasākumus, lai aizsargātu aktīvus, rīkojoties uzņēmuma vārdā tiesās un iestādēs un sagatavojot inventāra sarakstu un bilanci, kā arī aicina kreditorus iesniegt savas prasības, sagatavo prasību sarakstu un aicina akcionārus piekrist, ka uzņēmums turpina tirdzniecības darījumus kreditoru vadībā un pārvaldībā. Tad kreditori ieceļ pārvaldes komiteju, kas palielina pamatkapitālu, palielinot kapitāla daļu skaitu, kapitāla daļas piešķir kreditoriem proporcionāli to prasībām. Pēc trim gadiem kreditori var pilnvarot pārvaldes komiteju likvidēt uzņēmumu vai uzsākt īpašo likvidācijas procedūru.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Kādas ir tiesvedības uzsākšanas sekas?

Pēc lēmuma publicēšanas maksātnespējīgais uzņēmums zaudē tiesības rīkoties ar saviem aktīviem, izņemot prasības, uz kurām neattiecas apķīlāšana, nenododamas tiesības vai aktīvus, kas iegādāti pēc maksātnespējas. Maksātnespējīgā uzņēmuma kreditorus iedala nenodrošinātajos, nodrošinātajos un vispārīgi priviliģētos kreditoros. Personīgās prasības, ko iesnieguši nenodrošinātie un vispārīgi priviliģētie kreditori, tiek apturētas, bet prasības, ko iesnieguši kolektīvie kreditori, kreditori, kas savas prasības pieteikuši pēc maksātnespējas paziņošanas, un nodrošinātie vai īpaši priviliģētie kreditori, tiek saglabātas. Miertiesnesis aizzīmogo un sagatavo maksātnespējīgā uzņēmuma īpašuma sarakstu 24 stundu laikā no paziņojuma par maksātnespēju izdošanas. Mantas nodod pilnvarotajam un naudu valsts kasei. Pēc uzņēmuma maksātnespējas administratora iecelšanas un lēmuma publicēšanas tiek pārtraukti individuālie piedziņas pasākumi. Tas neattiecas uz juridiskajām darbībām vai pārsūdzībām. Aktīvi tiek sadalīti, dibināšanas dokuments un statūti tiek grozīti ar maksātnespējas administratora piekrišanu. Tiesas apstiprinātā vienošanās ir saistoša arī kreditoriem, kas tajā nav piedalījušies. Ja uzņēmumam nosaka īpašo likvidācijas procedūru, dienā pēc pieteikuma iesniegšanas piedziņa, izpildrakstu izdošana un paziņojumi par maksātnespēju ir aizliegti. Pēc lēmuma publicēšanas par īpašuma vadību un pārvaldību tas nonāk īpaša likvidatora rokās. Ja uzņēmumam nosaka pagaidu pārvaldību vai to vadīs un pārvaldīs kreditori, pēc pieteikuma iesniegšanas ir aizliegta piedziņa izpildrakstu izdošana un paziņojumi par maksātnespēju attiecībā uz parādiem, kas ir radušies pirms pieteikuma iesniegšanas. Uzņēmuma administrēšanu sākotnēji uztic administratoram un tad nodod kreditoru pārvaldes komitejai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Kādi īpaši noteikumi attiecas uz atsevišķiem prasību veidiem?

Ja ir bijis paziņojums par maksātnespēju, maksātnespējas tiesvedība attiecas tikai uz maksātnespējīgā uzņēmuma īpašumu. Īpašnieki var atprasīt jebkuru tiem piederošu lietu, kas atrodas uzņēmumā vai ir uzņēmuma rīcībā. Pusēm, kas ir slēgušas līgumus ar uzņēmumu, nav pienākums pirmajām izpildīt vēl neizpildītās divpusējās saistības. Darba līgumi netiek lauzti un maksātnespējīgais uzņēmums kā darba devējs nav atbrīvots no pienākuma pieņemt uzdoto darbu un maksāt algas. Īrnieku vai mājīpašnieku maksātnespēja neatceļ īres līgumus. Ja maksātnespējīgs kļūst viens no biedriem līgumsabiedrībā, sabiedrības līgumu anulē, ja vien pārējie biedri nevienojas to saglabāt. Kapitālsabiedrības, kurās atbildība ir ierobežota ar daļu apmēru likvidē maksātnespējas procesā, bet tās saglabā savu komerciālo un juridiskās personas statusu likvidācijas laikā, viena dalībnieka maksātnespēja nav likvidēšanas pamats. Rīkojumus atceļ, rēķinus slēdz un automātiski atceļ aizdevuma līgumus. Nav spēkā vienpusēji maksājumi līguma nosacījumu ietvaros. Ja uzņēmumam nosaka īpašo likvidācijas procedūru, tas nenozīmē likvidāciju vai neizpildīto līgumu spēkā neesamību, ja vien šo līgumu pušu mērķis nav abpusējas uzticēšanās vai vienas puses personīgas uzticamības nodibināšana. Īpašā likvidācijas procedūra paredz pašreizējo darba līgumu atcelšanu, lai gan tiesa drīkst prasīt paturēt dažus pagaidu darbiniekus pēc kreditoru pieprasījuma, ja tas ir uzņēmuma interesēs. Transportlīdzekļu, iekārtu un citu rūpnīcas ierīču nomas līgumi vairs nav spēkā līdz ar visiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem tās atrodas trešo personu rīcībā, valdījumā vai lietošanā. Trešo personu galvojumi vai nodrošinājumi paliek spēkā. Likvidators drīkst samaksāt nesamaksātos parādus un izmantot uzņēmuma prasījumus trešo personu prasību dzēšanai vai šos prasījumus pārdot. Ja uzņēmumam ieceļ administratoru, nodrošinājumi, ķīlas, hipotēkas un citas lietu tiesības vai tiesības, kas nenodrošina prasību un tai pievienotās priekšrocības, tiek saglabātas. Ja uzņēmumam nosaka pagaidu pārvaldību vai to vada un pārvalda kreditori, tas turpina parasto tirdzniecību, bet aktīvus nevar pārdot, īpašumu nevar apgrūtināt, un bez tiesas atļaujas nevar slēgt juridiskus darījumus, kas ilgst vairāk nekā gadu. Hipotēkas, ķīlas vai citas priekšrocības paliek spēkā līdz brīdim, kamēr nav apmierinātas hipotēkas, ķīlas vai priviliģētie kreditori, galvojumi paliek spēkā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Kādi noteikumi attiecas uz neizdevīgiem darījumiem?

Tiek anulēti maksātnespējīgā uzņēmuma darījumi aizdomu periodā, kas samazina maksātnespējīgā uzņēmuma īpašumu. Jebkāda vienpusēja darbība, kas samazina maksātnespējīgā uzņēmuma īpašumu, jebkāds maksājums skaidrā naudā, jebkāds maksājums, kas veikts pēc koncesijas, pārdošanas, ieskaita vai citādi nekā skaidrā naudā, vai kā komercrēķins par maksājumiem, kuru termiņš vēl nav pienācis vai nokavēts, un jebkāda darbība, lai nodrošinātu iepriekšējos parādus, nav spēkā attiecībā uz kreditoru, ja to veic parādnieks periodā, kurā tika izbeigti citi maksājumi vai 10 dienas pirms tam.

7. Kādi ir nosacījumi, lai iesniegtu un pārbaudītu parāda prasības?

Kreditoriem par maksātnespēju paziņo, publicējot lēmumu, ar ko ieceļ tiesnesi un pilnvaroto, un nosaka akcionāru pilnsapulces laiku un vietu. Kreditori piesakās paši, iesniedzot kapitāldaļu apliecības un pieteikumus sākotnēji tiesnesim vai pilnvarotajam, ja tas ir iecelts pastāvīgi, vai tiesnesim un pilnvarotajam abiem kopā. Kreditorus, kas neierodas, aicina to darīt individuāli un publicējot paziņojumu Advokātu pensijas fonda biļetenā. Prasības pārbauda, un tiesnesis sagatavo ziņojumu. Ja prasību atzīst, kreditors tiesnesim nodod zvērestu, ka tā ir patiesa un godīga. Kreditori, kas par savu prasību nepaziņo, līdz galīgajai likvidācijas ienākumu sadalei drīkst iesniegt pieteikumu, lai atceltu spriedumu, kas pieņemts bez viņu klātbūtnes, un, ja to pieņem, viņus ietver sadalīšanas procesā. Kolektīvo kreditoru prasības apmierina pirms maksātnespējīgā uzņēmuma kreditoriem un jebkādas īpašumu sadales, bet pēc vispārēji priviliģētiem kreditoriem, īpaši priviliģētiem kreditoriem, ķīlām un hipotēkām. Ja uzņēmumam nosaka īpašo likvidācijas procedūru, kreditori ziņo likvidatoram, kas sagatavo prasību sarakstu. Šajā procedūrā ietilpst prasības, kas uzkrājās pirms Uzņēmumu reorganizācijas aģentūra uzņēmumam noteica reorganizāciju, tika iesniegts uzņēmuma īpašās likvidācijas procedūras pieteikums un uzņēmumam iecēla likvidatoru. Sarakstā neietver un neziņo par īpašās likvidācijas un turpinātās tirdzniecības izmaksām, pirmsbankrota administrācijas izmaksām un piedziņas izmaksām. Tad sagatavo prasību tabulu. Šaubīgas prasības vai kļūdainas prasības, iedala izlases kārtībā vai pie nosacītajām prasībām. Ja uzņēmumu likvidē saskaņā ar 46a pantu, likvidators publicē uzaicinājumu kreditoriem ierasties, un tiek piemēroti 46. panta prasību iedalījuma noteikumi. Ja uzņēmumam nosaka īpašo likvidācijas procedūru kreditoru vadībā un pārvaldībā, prasības iedala saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 975. pantu un turpmākiem pantiem un Valsts ieņēmumu iekasēšanas kodeksa 61. pantu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādi noteikumi attiecas uz reorganizāciju?

Reorganizācijas tiesvedība attiecas uz situāciju, kad uzņēmumu vada un pārvalda kreditori, un uz darījumu un procedūru reorganizāciju saskaņā ar 44. un 45. pantu. Ja uzņēmumam piemēro vadību un pārvaldību, pēc pieteikuma iesniegšanas ir aizliegta piedziņa, izpildrakstu izdošana un paziņojumi par maksātnespēju. Pārvaldes komiteja pārvalda uzņēmumu, kontrolē kredītus, palielina pamatkapitālu un izsniedz kapitāldaļu apliecības. Trīs gadus pēc pieteikuma iesniegšanas 3/5 kreditoru drīkst pieprasīt, lai uzņēmumu likvidē vai tam nosaka īpašo likvidācijas procedūru. Uzņēmums vai kreditori drīkst pieprasīt, lai uzņēmumā sāktu reorganizācijas procedūru saskaņā ar ministrijas lēmumu, kurā Uzņēmumu reorganizācijas aģentūra ir iecelta kā pagaidu administrators, un ar kreditoriem tiek sagatavots līgums. Nesamaksāto parādu maksāšana, piedziņas pasākumi, procenti un prasību ierobežošana tiek atlikti. Vienošanās starp akcionāriem, kreditoriem un Uzņēmumu reorganizācijas aģentūru neskar galvojumus, hipotēkas, ķīlu zīmes vai citas īpašas tiesības, kas samazina prasības vai nosaka parādu dzēšanas termiņus. Pagaidu pārvalde beidzas, un individuālu prasību un citu pasākumu atlikšana tiek atcelta ar ministrijas atzinumu, ko publicē valdības laikrakstā. Vienošanās starp kreditoriem un uzņēmumu ir saistoša arī tiem kreditoriem, kas tajā nav piedalījušies, vienošanās nosaka termiņu prasību nokārtošanai, samazina prasību (zaudējot atlikumu), ierobežo nodrošinājumu un garantijas par summu, kas ir jāsamaksā saskaņā ar vienošanos, un atceļ maksātnespēju. Kad publicē lēmumu par administratora iecelšanu tiek atlikti piedziņas pasākumi, izpildrakstu izsniegšana un procentu uzkrāšanās. Administratora pienākums ir noslēgt vienošanos starp kreditoriem un uzņēmumu, kas ir saistoša arī tiem kreditoriem, kas tajā nepiedalās, un samazināt nodrošinājumu un garantiju apmēru līdz summai, kas ir jāsamaksā saskaņā ar vienošanos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidāciju?

Panākot kompromisu, kreditori ir vienojušies, turpmākā darba mērķis ir likvidēt aktīvus un sadalīt ienākumus, pilnvarotais izpārdod kustamo un nekustamo mantu. Ja likvidācija ir neiespējama vai neekonomiska, tiesa pēc pilnvarotā pieprasījuma nolemj izbeigt darbu un, ja aktīvu pietiek, kustamo mantu pārdod publiskā izsolē vai pēc vienošanās, nekustamo mantu izpārdod ar tiesneša atļauju. Naudu nogulda Sūtījumu un aizdevumu fondā un pirms to sadala nenodrošinātajiem kreditoriem no tās atskaita tiesas un maksātnespējas administrēšanas izmaksas, finansiālo palīdzību maksātnespējīgajam uzņēmējam un viņa ģimenei, vispārīgi priviliģēto kreditoru prasības, kolektīvās prasības un nodrošinātos parādus, turklāt daļu summas patur kreditoriem, kuru prasībām ir pagaidu atzīšanas statuss, kuri savlaicīgi nepaziņoja par savām prasībām un iesniedza pieteikumu, lai atceltu spriedumu, kas pieņemts bez viņu klātbūtnes, un kreditoru prasībām, kas ir jāapstiprina, jo viņi dzīvo ārpus valsts (ja to prasības ir ierakstītas bilancē), kā arī tiem kreditoriem, kuru prasības sadalīšanas brīdī ir nosacītas. Tiesnesis sasauc kreditoru sapulci, kurā pilnvarotais sniedz atskaiti par bankrota procesu, vai maksātnespējīgā uzņēmuma kreditori no ieņēmumiem ir saņēmuši pilnu norēķinu par parādiem. Uzņēmuma, ko vada un pārvalda kreditori, likvidāciju nosaka ar tiesas lēmumu, kurā paredz arī maksājumu izbeigšanas datumu. Administrators pārdod kustamo un nekustamo mantu izsolē. Ja nav solītāja, kas uzvar, izsoli atceļ un procedūru atkārto, kamēr ir uzvarētājs. Sadalīšanas laikā priekšroku dod ķīlām, nodrošinātiem vai priviliģētiem kreditoriem, ievērojot katras ķīlas, hipotēkas vai privilēģiju kārtību. Ja neievēro 44. un 45. panta vienošanos, likvidāciju pieprasa ar Apelācijas tiesas lēmumu saskaņā ar 46. pantu. Likvidators izpārdod aktīvus individuāli vai visus kopā piespiedu izsolē. Īpašās likvidācijas gadījumā saskaņā ar 46a. pantu likvidators publicē uzaicinājumu iesniegt rakstiski izteikt interesi par uzņēmuma iegādi, sagatavo piedāvājumu izsniedz katrai personai tā kopiju un publicē paziņojumu par publisku izsoli vismaz 35 dienas iepriekš un ne vēlāk kā 60 dienas no paziņojuma brīža. Iesniegtās izsoles cenas tiek atplēstas, un likvidators sagatavo ziņojumu, ierosinot sākt ar viszemāko cenu līdz visaugstākajai, ko iesniedz kreditoriem apstiprināšanai. Ja viena mēneša laikā viņi rakstisku lēmumu neiesniedz, tad to skaidro kā priekšlikuma pieņemšanu, un ar uzvarētāju paraksta aktīvu pārņemšanas līgumu, un uzvarētājs samaksā summu, ko nogulda bankas kontā, kas likumīgi darbojas Grieķijā. Pēc tam dzēš apgrūtinājumus. Ja nav iesniegta neviena likumīga izsoles cena vai ja kreditori uzskata izsolei iesniegtās cenas par nepiemērotām vai neekonomiskām, likvidators pēc viņu pieprasījuma tādā pašā veidā izsoli atkārto. Ja otrā izsole ir neveiksmīga, Apelācijas tiesa liek aktīvus pārdot pakāpeniski izsolē vai notiek trešā izsole, vai Apelācijas tiesā iesniedz pieteikumu, lai pieņemtu lēmumu, ar ko uzņēmumam noteikto īpašo likvidācijas procedūru atceļ. Pēc aktīvu pārdošanas likvidators 15 dienu laikā publicē uzaicinājums iesniegt prasības, kuras iekļauj sarakstā, un ieņēmumus sadala.

10. Kādi ir tiesvedības izbeigšanas nosacījumi?

Maksātnespējas tiesvedību izbeidz a) ja maksātnespējīgais uzņēmums ir sagatavojis kompromisa priekšlikumu, ir panākta vienošanās un kreditoru pilnsapulce pieņem piekrišanas rezolūciju, ja vien maksātnespējīgo uzņēmumu neapsūdz ļaunprātīgā maksātnespējā un kompromisu atzīst tiesa, b) kad kreditori ir vienojušies, tādā gadījumā pēc aktīvu un pasīvu likvidēšanas tiesnesis sasauc kreditoru sapulci, kurā pilnvarotais iesniedz atskaiti, un tā lemj, vai maksātnespēju var attaisnot vai nevar, lai gan galīgo lēmumu pieņem tiesa. Likvidācijas tiesvedību izbeidz a) kad ir parakstītas visas jaunās kapitāldaļu apliecības, b) ir panākts kompromiss starp uzņēmumu un kreditoriem un c) ir sadalīti ieņēmumi. Tiesvedību saskaņā ar Likumu Nr. 1386/83 izbeidz a) pēc tam, kad ministrs ir apstiprinājis vienošanos par uzņēmuma dzīvotspēju un tā ir publicēta valdības laikrakstā, b) likvidējot un sadalot ieņēmumus. Tiesvedību saskaņā ar 44. un 45. pantu izbeidz ar Apelācijas tiesas lēmumu, kas apstiprina vienošanos starp kreditoriem un uzņēmumu. Īpašu likvidāciju izbeidz ar ieņēmumu sadalīšanu.

« Maksātnespēja - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 31-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste