Europos Komisija > ETIT > Bankrotas > Graikija

Naujausia redakcija: 02-11-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bankrotas - Graikija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokių rūšių nemokumo bylų yra ir kokie jų tikslai? 1.
2. Kokiomis sąlygomis yra iškeliamos kiekvienos rūšies nemokumo bylos? 2.
3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo kiekvienos rūšies byloje? 3.
4. Kokie yra bankroto bylos iškėlimo padariniai? 4.
5. Kokios yra konkrečios nuostatos, susijusios su tam tikromis reikalavimų rūšimis? 5.
6. Kokios yra nuostatos, susijusios su nuostolingais veiksmais? 6.
7. Kokios yra reikalavimų pateikimo ir priėmimo sąlygos? 7.
8. Kokios nuostatos yra susijusios su reorganizavimo byla? 8.
9. Kokios nuostatos yra susijusios su likvidavimo byla? 9.
10. Kokios yra bylos užbaigimo sąlygos? 10.

 

1. Kokių rūšių nemokumo bylų yra ir kokie jų tikslai?

Nemokumas yra tokia situacija, kai asmens įsipareigojimai viršija jo turimą turtą ir jis negali patenkinti kreditorių reikalavimų. Išankstinio (prevencinio) bankroto bylų tikslas – gauti teismo draudimą arba įspėjimą apie bankrotą. Oficialios procedūros yra bankrotas, specialaus likvidavimo procedūra, laikinasis administravimas, kreditorių atliekamas valdymas ir administravimas ir įmonės administratoriaus paskyrimas siekiant kompromiso su kreditoriais.

2. Kokiomis sąlygomis yra iškeliamos kiekvienos rūšies nemokumo bylos?

Fiziniai asmenys ir įmonės gali būti paskelbti bankrutavusiais, tačiau tik įmonėms galima taikyti specialaus likvidavimo procedūrą, paskirti laikinąjį administravimą, kurį atlieka kreditoriai, arba paskirti įmonės administratorių. Kad būtų paskelbta apie verslininko bankrotą, jis turi būti sustabdęs verslo skolų mokėjimą arba paskelbęs, kad mokėjimai yra sustabdyti, ir šiuo atveju turi būti priimtas teismo sprendimas. Prašymą gali paduoti kiekvienas kreditorius, kuris pateikia rašytinius savo reikalavimo įrodymus. Įmonei gali būti taikoma specialaus likvidavimo procedūra, jeigu prašymą pateikia 51 % kreditorių, kurių reikalavimai yra įrašyti įmonės apskaitos knygose. Kad būtų pradėta speciali likvidavimo procedūra, įmonė turi būti sustabdžiusi arba nutraukusi prekybą, nebeatlikti mokėjimų, būti bankrutavusi arba ją turi valdyti ir administruoti įmonės kreditoriai, arba ji turi būti laikinai administruojama ar likviduojama, išskyrus atvejus, kai pagrindinis ir gamybinis įmonės turtas buvo parduotas aukciono būdu ir ji aiškiai negali grąžinti vėluojančių skolų. Įmonei tokiomis pat sąlygomis gali būti taikoma specialaus likvidavimo procedūra, kai prašymą pateikia 20 % kreditorių, ir šiuo atveju yra paskiriamas specialus administratorius. Tokiomis pat sąlygomis kreditoriai, kurių reikalavimai yra įrašyti įmonės apskaitos knygose ir paskutinių finansinių metų ataskaitose, arba pati įmonė taip pat gali prašyti paskirti administratorių, siekdami, kad jis tarpininkautų sudarant susitarimą tarp kreditorių ir įmonės, reguliuojančios arba ribojančios savo skolų grąžinimą. Sprendimas dėl įmonės valdymo ir administravimo, kurį atlieka kreditoriai, paskyrimo gali būti priimtas, kai nustatoma, kad mokėjimai nebeatliekami, prašymą pateikia 55 % apskaitos knygose įrašytų kreditorių ir Graikijos bankas įsteigia specialų komitetą. Laikinasis administratorius imasi veiksmų, reikalingų verslui išsaugoti, ir sušaukia akcininkus į susirinkimą, kuriame priimamas sprendimas perduoti kreditoriams įmonės valdymą ir administravimą.

viršųviršų

3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo kiekvienos rūšies byloje?

Paskelbus sprendimą dėl bankroto yra paskiriamas arbitras, kuris prižiūri darbą, ir kaip laikinasis patikėtinis paskiriamas advokatas; šis paskyrimas įforminamas, kai jį patvirtina kreditorių susirinkimas, ir tuomet advokatas atstovauja bankrutavusiam asmeniui ir šiai grupei. Patikėtinis nustato bankrutavusio asmens turtą bei įsipareigojimus ir atstovauja jam nagrinėjant su bankrutavusio asmens turtu susijusias bylas. Užbaigus bankroto bylą, patikėtinis išparduoda ir paskirsto bankrutavusio asmens turtą kreditoriams, kurie atvyksta į bendrą susirinkimą ir pareiškia į sąrašą įrašytus reikalavimus. Jeigu arbitro pranešime nurodoma, kad turto nėra, teismas priima sprendimą baigti bylą. Bankroto bylos nagrinėjimo metu bankrutavęs asmuo netenka teisės administruoti bankrutavusiojo turtą, tačiau jis gali imtis skubių priemonių, jeigu patikėtinis neatlieka veiksmų. Įmonėms taikoma speciali likvidavimo procedūra, ir apeliacinis teismas paskiria likvidatorius bei administratorių ir patvirtina sutartį. Paskelbus apie sprendimus, įmonės organai, kurių veiklą reglamentuoja įmonės steigimo sutartis ir įstatai, nustoja administruoti įmonę. Jeigu yra taikomas 46 straipsnis, likvidatorius, siekdamas patenkinti registruotų kreditorių reikalavimus, privalomajame aukcione išparduoda įmonės turtą atskirai arba iš karto visą. Jeigu yra taikomas 46a straipsnis, įmonė viešame aukcione yra parduodama visa iš karto ir likvidatorius sudaro pardavimo sutartį, surenka pajamas bei paskirsto jas pagal sąrašą. Kai įmonė yra laikinai administruojama, administratorius imasi veiksmų, kuriais siekia apsaugoti įmonės turtą. Administratorius veikdamas įmonės vardu tai atlieka teismuose ir institucijose, jis taip pat parengia turto aprašą ir balansą, kviečia kreditorius pateikti savo reikalavimus, parengia sąrašą ir prašo, kad akcininkai leistų įmonei toliau prekiauti, tačiau ją valdyti ir administruoti turi kreditoriai. Tuomet kreditoriai sudaro valdymo komitetą, kuris padidina akcinį kapitalą, išleisdamas naujas akcijas, kurios yra paskirstomos kreditoriams proporcingai jų reikalavimams. Po trejų metų kreditoriai gali suteikti valdymo komitetui įgaliojimus nutraukti įmonės veiklą arba jai taikyti specialią likvidavimo procedūrą.

viršųviršų

4. Kokie yra bankroto bylos iškėlimo padariniai?

Paskelbus sprendimą bankrutavęs asmuo praranda teisę disponuoti savo turtu; ši taisyklė negalioja reikalavimams, kuriems netaikomas turto areštas, neperleidžiamoms teisėms arba po bankroto įgytam turtui. Bankrutavusio asmens kreditoriai yra skirstomi į kreditorius, kurių reikalavimai neužtikrinti, kreditorius, kurių reikalavimai užtikrinti, ir įprastus pirmenybę turinčius kreditorius. Kreditorių, kurių reikalavimai neužtikrinti, ir įprastų pirmenybę turinčių kreditorių asmeninių ieškinių nagrinėjimas yra sustabdomas, o kolektyviniai, pateikti po bankroto, ir kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti, arba specialių pirmenybę turinčių kreditorių ieškiniai yra toliau nagrinėjami. Paskelbus apie bankrotą taikos teisėjas per 24 valandas užantspauduoja turtą ir sudaro jo aprašą. Daiktai yra perduodami patikėtiniui, o pinigai – valstybės iždui. Paskyrus įmonės administratorių ir paskelbus sprendimą, individualių vykdymo priemonių taikymas yra sustabdomas. Ši nuostata netaikoma ieškiniams arba teisinėms teisių gynimo priemonėms. Turtas yra padalijamas, o asociacijos steigimo sutartis ir įstatai administratoriaus sutikimu yra pakeičiami. Teismo patvirtintas susitarimas taip pat yra privalomas tiems kreditoriams, kurie nėra šio susitarimo šalys. Jeigu įmonei yra taikoma specialaus likvidavimo procedūra, vykdymas, teismo draudimai ir paskelbimai apie bankrotą yra draudžiami nuo prašymo pateikimo dienos. Paskelbus sprendimą dėl turto valdymo ir administravimo šis turtas yra perduodamas specialiam likvidatoriui. Kai įmonė yra laikinai administruojama arba ją valdo ir administruoja kreditoriai, pateikus prašymą vykdymas, teismo draudimai ir paskelbimai apie bankrotą dėl skolų, kurios padidėjo iki prašymo pateikimo, yra draudžiami. Įgaliojimai administruoti įmonę pirmiausia yra suteikiami administratoriui, o vėliau perduodami kreditorių valdymo komitetui.

viršųviršų

5. Kokios yra konkrečios nuostatos, susijusios su tam tikromis reikalavimų rūšimis?

Paskelbus apie bankrotą bankroto byla apima tik bankrutavusio asmens turtą. Savininkas gali reikalauti grąžinti bet kurį jo turimą arba valdomą daiktą. Su bankrutavusiu asmeniu sutartis sudariusios šalys nėra įpareigojamos pirmosios įvykdyti neapmokėtas dvišales sutartis. Darbo sutartys nenutraukiamos, o bankrutavusio asmens darbuotojai, su kuriais neatsiskaityta, neatleidžiami nuo pareigos priimti suteiktas paslaugas arba sumokėtus atlyginimus. Nuomininko arba buto savininko bankrotas nepanaikina nuomos sutarčių. Bankrutavus partneriui pasibaigia civilinė bendrija, arba partnerystė, išskyrus atvejus, kai buvo sutarta ją išsaugoti tarp likusių partnerių. Akcinės įmonės bankroto atveju pasibaigia, bet likvidavimo metu jos išlaiko savo komercinį statusą ir teisinį savarankiškumą, tačiau bankrutavus partneriui jų veikla nepasibaigia. Nurodymai yra atšaukiami, esamos sąskaitos uždaromos, o nuomos sutartys automatiškai atšaukiamos. Vienašalis atlyginimas, atliekamas pagal sutarties sąlygas, negalioja. Paskyrus įmonei specialią likvidavimo procedūrą jos veikla nenutraukiama arba tai neturi įtakos neapmokėtoms sutartims, išskyrus atvejus, kai šalys siekė tarpusavio pasitikėjimo arba vienos iš šalies asmeninės padėties. Taikant specialaus likvidavimo procedūrą yra atšaukiamos galiojančios darbo sutartys, nors teismas kreditoriaus prašymu gali liepti kai kuriuos darbuotojus laikinai palikti, jeigu tai atitinka įmonės interesus. Transporto priemonių, mašinų ir kitos įrangos nuomos sutartys yra atšaukiamos kartu su visomis sutartimis, pagal kurias trečiosios šalys turi, valdo arba naudoja minėtas transporto priemones, mašinas arba kitą įrangą. Trečiųjų šalių garantijos arba užstatas nėra paveikiami. Likvidatorius gali sumokėti uždelstas skolas ir atlyginti įmonės reikalavimus, kuriuos ji turi trečiosios šalies atžvilgiu, arba tokius reikalavimus parduoti. Jeigu įmonė yra administruojama, garantijos, nekilnojamojo turto įkeitimai, užstatai arba kitos neesminės daiktinės teisės arba reikalavimo neužtikrinančios teisės ir jai priklausančios privilegijos yra išsaugomos. Jeigu įmonė yra laikinai administruojama arba ją valdo ir administruoja kreditoriai, ji ir toliau įprastai prekiauja, tačiau turtas negali būti parduotas arba suvaržytas, o sudarant ilgesnės negu vienerių metų trukmės sandorius reikia gauti teismo leidimą. Nekilnojamojo turto įkeitimas, garantijos arba privilegijos išlieka tol, kol įkeitimo kreditorius, įkaito gavėjas arba pirmenybės teisę turintys kreditoriai yra patenkinami, o garantijoms tai įtakos neturi.

viršųviršų

6. Kokios yra nuostatos, susijusios su nuostolingais veiksmais?

Bankrutavusio asmens per įtariamą laikotarpį atlikti veiksmai, kurie sumažina bankrutavusio asmens turto vertę, yra panaikinami. Kiekvienas vienašalis veiksmas, sumažinantis bankrutavusio asmens turtą, kiekviena grynųjų pinigų išmoka, kiekvienas pagal koncesiją atliktas mokėjimas, pardavimas, atlyginimas arba kitu būdu, t. y. ne grynaisiais pinigais arba komercine sąskaita dėl apmokėjimų, atliktas mokėjimas, kuris dar neapmokėtas arba kurį apmokėti yra vėluojama, ir kiekvienas veiksmas, kuriuo nustatomas užstatas ankstesnėms skoloms, kreditoriaus atžvilgiu negalioja, jeigu skolininkas jį atliko per terminą, kai mokėjimai buvo nutraukti, arba likus 10 dienų iki mokėjimų nutraukimo.

7. Kokios yra reikalavimų pateikimo ir priėmimo sąlygos?

Kreditoriams yra pranešama apie bankrotą paskelbiant sprendimą, kuriuo paskiriamas arbitras ir patikėtinis, ir nustatoma visuotinio akcininkų susirinkimo data ir vieta. Kreditoriai apie save pareiškia pateikdami akcijų pažymėjimus ir steigimo sutartį iš pradžių arbitrui arba, kai aiškiai yra paskiriamas patikėtinis, šie dokumentai pateikiami patikėtiniui arba arbitrui. Kreditoriams, neatvykusiems į visuotinį akcininkų susirinkimą, pasiūloma pateikti minėtus dokumentus asmeniškai ir apie tai yra paskelbiama Teisininkų pensijų fondo biuletenyje. Yra išnagrinėjami reikalavimai, ir arbitras parengia pranešimą. Patvirtinus reikalavimą kreditorius arbitro akivaizdoje prisiekia, kad reikalavimas yra teisingas ir sąžiningas. Reikalavimo nepateikę kreditoriai gali prašyti panaikinti teismo sprendimą, jiems nedalyvaujant priimtą iki galutinio likvidavimo metu gautų pajamų paskirstymo, ir, jeigu prašymas patenkinamas, šie kreditoriai dalyvauja paskirstant pajamas. Kolektyvinių kreditorių reikalavimai yra patenkinami prieš patenkinant bankroto kreditorių reikalavimus ir paskirstant bet kokį turtą po to, kai patenkinami įprastų pirmenybę turinčių kreditorių, specialių pirmenybę turinčių kreditorių, įkeitimo kreditorių ir užstato gavėjų reikalavimai. Jeigu įmonei yra taikoma specialaus likvidavimo procedūra, kreditoriai informuoja likvidatorių, kuris parengia sąrašą. Ši procedūra taip pat apima reikalavimus, padidėjusius iki Įmonių reorganizavimo agentūra įmonei pradėjo taikyti reorganizavimo procedūras, buvo pateiktas prašymas įmonei taikyti specialaus likvidavimo procedūrą ir įmonei buvo paskirtas administratorius. Specialaus likvidavimo ir tęsiamos prekybos išlaidos, iki bankroto atliekamo administravimo išlaidos nėra įskaitomos ir apie jas nėra pranešama. Tuomet parengiama reikalavimų klasifikacijos lentelė. Abejotini reikalavimai arba klaidingai tam tikrai kategorijai priskirti reikalavimai yra klasifikuojami atsitiktinai arba sąlyginai. Jeigu įmonė likviduojama pagal 46a straipsnį, likvidatorius paskelbia kvietimą, kuriuo kreditoriai kviečiami atvykti, ir šiuo atveju yra taikomos 46 straipsnyje nustatytos klasifikavimo taisyklės. Jeigu įmonei yra taikoma specialaus likvidavimo procedūra, kai ją valdo ir administruoja kreditoriai, reikalavimai yra klasifikuojami pagal Civilinio proceso kodekso 975 ir kitus straipsnius ir Valstybinių pajamų surinkimo kodekso 61 straipsnį.

viršųviršų

8. Kokios nuostatos yra susijusios su reorganizavimo byla?

Reorganizavimo byla reiškia, kad įmonę valdo ir administruoja jos kreditoriai, o įmonės verslas ir procedūros pagal 44 ir 45 straipsnius yra reorganizuojamos. Įmonei paskyrus valdymą ir administravimą, pateikus prašymą vykdymas, teismo draudimai ir pranešimai apie bankrotą yra draudžiami. Valdymo komitetas administruoja įmonę, kontroliuoja kreditorius, padidina akcinį kapitalą ir paskirsto akcijų pažymėjimus. Praėjus trejiems metams po prašymo pateikimo, 3/5 kreditorių gali prašyti nutraukti įmonės veiklą arba jai taikyti specialaus likvidavimo procedūrą. Įmonė arba kreditoriai gali kreiptis dėl reorganizavimo procedūros taikymo įmonei ministro sprendimu, kurios metu Įmonių reorganizavimo agentūra paskiriama kaip laikinas administratorius ir sudaroma sutartis su kreditoriais. Uždelstų skolų mokėjimai, vykdymo priemonės, palūkanos ir reikalavimų ieškinio senatis yra sustabdoma. Akcininkų, kreditorių ir Įmonių reorganizavimo agentūros susitarimas neturi įtakos garantijoms, nekilnojamojo turto įkeitimui, užstatams arba kitoms specialioms privilegijoms, kurios sumažina reikalavimus arba nustato atsiskaitymų galutinius terminus. Laikinasis administravimas pasibaigia, ir atskirų reikalavimų bei kitų priemonių sustabdymas ministro patvirtinimu yra panaikinamas; apie tai paskelbiama Oficialiajame leidinyje. Kreditorių ir įmonės susitarimas jį sudarant nedalyvavusiems kreditoriams yra privalomas, ir jis nustato galutinį reikalavimų patenkinimo terminą, sumažina reikalavimo dydį (prarandant likutį), riboja užstatą bei garantijas dėl sutarto dydžio ir panaikina bankrotą. Paskelbus apie sprendimą dėl įmonės administravimo, vykdymo priemonės, teisė gauti teismo draudimą ir palūkanų skaičiavimas yra sustabdoma. Administratoriaus darbas – sudarant sutartį, kurios privalo laikytis nedalyvavę sudarant sutartį kreditoriai, tarpininkauti tarp kreditorių ir įmonės ir suvaržyti užstatą bei garantijas dėl sutarto mokėjimo dydžio.

viršųviršų

9. Kokios nuostatos yra susijusios su likvidavimo byla?

Pasiekę kompromisą kreditoriai sudaro sąjungą; atlikto darbo tikslas – likviduoti turtą ir paskirstyti pajamas, o patikėtinis parduoda kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Jeigu likvidavimo neįmanoma atlikti arba jis yra neekonomiškas, teismas arbitro prašymu nuspręs nutraukti darbą, ir, jeigu yra pakankamai turto, kilnojamasis turtas parduodamas viešame aukcione arba pagal sutartį, o nekilnojamasis turtas parduodamas arbitro leidimu. Pinigai padedami į Komiso ir paskolų fondo sąskaitą ir prieš juos padalijant kreditoriams, kurių reikalavimai nėra užtikrinti, yra išskaičiuojama teismo ir bankroto administravimo išlaidos, finansinė parama bankrutavusiam asmeniui ir jo šeimai, įprastų pirmenybės teisę turinčių kreditorių reikalavimai, kolektyviniai reikalavimai ir paskolos su garantijomis. Likusi dalis yra paliekama užsienyje gyvenantiems kreditoriams, kurių reikalavimai buvo laikinai patvirtinti, tačiau jie laiku nepranešė apie savo skolas ir pateikė prašymą panaikinti teismo sprendimą, priimtą jiems nedalyvaujant, bei prašymą patikrinti jų reikalavimus (jeigu jų reikalavimai įrašyti įmonės balanse) ir kurie turi sąlyginius reikalavimus pinigų dalijimo metu. Arbitras sušaukia kreditorių susitikimą, kuriame patikėtinis bankrutavusiam asmeniui pateikia ataskaitą dėl to, ar bankrutavusio asmens kreditorių reikalavimai buvo visiškai patenkinti gavus pajamas. Įmonei, kurią valdo ir administruoja kreditoriai, teismo sprendimu taikomas likvidavimas ir nustatoma mokėjimų nutraukimo data. Administratorius aukcione parduoda visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Jeigu nėra didžiausios kainos pasiūliusio asmens, aukcionas atidedamas ir procedūra pakartojama surengus naują aukcioną. Dalijant pajamas pirmenybė teikiama įkeitimo kreditoriams, kreditoriams, kurių reikalavimai užtikrinti, arba pirmenybės teisę turintiems kreditoriams, laikantis kiekvieno nekilnojamojo turto įkeitimo, įkaito ar privilegijos tvarkos. Jeigu 44 ir 45 straipsniuose nurodytų susitarimų nesilaikoma, apeliacinis teismas pagal 46 straipsnį priima sprendimą dėl įmonės likvidavimo. Likvidatorius privalomajame aukcione visą turtą parduoda atskirai arba kaip vieną visumą. Esant specialiai likvidavimo procedūrai, vykdomai pagal 46a straipsnį, likvidatorius mažiausiai per 35 dienas ir ne daugiau kaip per 60 dienų nuo pranešimo apie specialaus likvidavimo procedūrą paskelbia kvietimą pateikti rašytinius pasiūlymus pirkti įmonę, sudaro siūlomų įstatų projektą, kiekvienam asmeniui pateikia jų kopiją ir paskelbia pranešimą apie viešą aukcioną. Pateikti kainų pasiūlymai yra atplėšiami, ir likvidatorius parengia įvertinimo pranešimą, kuriame siūlomas didžiausią kainą pateikęs aukciono dalyvis. Šis pranešimas pateikiamas kreditoriams patvirtinti. Jeigu kreditoriai per vieną mėnesį nepateikia rašytinio sprendimo, pasiūlymas laikomas priimtu, o su aukciono laimėtoju pasirašoma turto perdavimo sutartis ir jis sumoka kainą, kuri perduodama saugoti teisėtai veikiančiam Graikijos bankui. Įkeitimo raštai yra ištrinami. Jeigu aukcione kainos pasiūlymas nepateikiamas arba jeigu kreditoriai mano, kad pateikti kainos pasiūlymai yra nepakankami arba neekonomiški, likvidatorius, laikydamasis tų pačių formalumų, kreditorių prašymu pakartotinai surengia aukcioną. Jeigu antrasis aukcionas taip pat nesėkmingas, apeliacinis teismas priima nutartį dėl turto pardavimo dalimis arba yra organizuojamas trečias aukcionas, arba apeliaciniam teismui pateikiamas prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo įmonei buvo skirta specialaus likvidavimo procedūra. Perdavus turtą likvidatorius per 15 dienų turi paskelbti kvietimą pranešti apie reikalavimus, kurie įrašomi į sąrašą, ir pajamos yra padalijamos.

10. Kokios yra bylos užbaigimo sąlygos?

Bankroto byla užbaigiama: a) sudarius kompromisą, bankrutavusio asmens reikalingus kompromiso pasiūlymus ir visuotinio kreditorių susirinkimo parengtas pritarimo rezoliucijas, jeigu bankrutavęs asmuo nėra apkaltinamas nesąžiningu bankrotu ir šiuos dokumentus patvirtina teismas, b) sudarius kreditorių sąjungą; tokiu atveju likvidavus turtą ir įsipareigojimus arbitras sušaukia kreditorių susirinkimą, kuriame patikėtinis pateikia ataskaitą, ir šis susirinkimas nusprendžia, ar bankrutavęs asmuo gali būti atleistas nuo pareigų, nors galutinį sprendimą priima teismas. Likvidavimo atveju byla užbaigiama: a) pasirašius visus naujus akcijų pažymėjimus, b) įmonei ir kreditoriams sudarius kompromisą ir c) padalijus pajamas. Pagal įstatymą Nr. 1386/83 byla pasibaigia: a) ministrui patvirtinus ir Oficialiajame leidinyje paskelbus įmonės veiklos atkūrimo susitarimą, b) pasibaigus ir padalijus pajamas. Byla pagal 44 ir 45 straipsnius užbaigiama apeliaciniam teismui priėmus sprendimą, kuriuo patvirtinamas susitarimas tarp kreditorių ir įmonės. Specialus likvidavimo procesas pasibaigia padalijus pajamas.

« Bankrotas - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-11-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė