Euroopa Komisjon > EGV > Pankrott > Kreeka

Viimati muudetud: 29-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Pankrott - Kreeka

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on pankrotimenetluse liigid ja mis on nende eesmärk? 1.
2. Millised on eri pankrotimenetluste alustamise tingimused? 2.
3. Milline on menetlusosaliste roll? 3.
4. Millised on menetluse alustamise tagajärjed? 4.
5. Millised on eri liiki nõuetega seotud erinormid? 5.
6. Millised eeskirjad kehtivad kahjustava tegevuse suhtes? 6.
7. Millised on nõuete esitamise ja heakskiitmise tingimused? 7.
8. Millised on tervendamismenetluse eeskirjad? 8.
9. Millised on likvideerimismenetluse eeskirjad? 9.
10. Millised on menetluse lõpetamise tingimused? 10.

 

1. Millised on pankrotimenetluse liigid ja mis on nende eesmärk?

Maksejõuetus on olukord, kui isiku vara ei kata tema kohustusi ja ta ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid. Pankrotieelne (ennetav) menetlus on menetlus kohtu määruse või pankrotiteate saamiseks. Ametlikeks menetlusteks on pankrot, spetsiaalne likvideerimine, ajutine haldamine, võlausaldajatepoolne juhtimine ja haldamine ning äriühingule pankrotivara haldaja määramine eesmärgiga saavutada kompromiss äriühingu ja tema võlausaldajate vahel.

2. Millised on eri pankrotimenetluste alustamise tingimused?

Pankroti saab välja kuulutada nii üksikisikute kui ka äriühingute suhtes, kuid vaid äriühingute suhtes on võimalik kohaldada spetsiaalset likvideerimist, võlausaldajatepoolset ajutist haldamist või pankrotivara haldamist. Pankroti väljakuulutamiseks peab ettevõtja olema lõpetanud ärivõlgade tasumise või teatanud maksete peatamisest ja kohus peab olema teinud asjaomase otsuse. Pankrotiavalduse võib esitada iga võlausaldaja, kes tõendab oma nõuet kirjalikult. Äriühingu suhtes võib kohaldada spetsiaalset likvideerimist vaid juhul, kui avalduse esitab 51% tema võlausaldajatest, kelle nõuded on kajastatud tema raamatupidamisdokumentides. Spetsiaalse likvideerimismenetluse algatamiseks peab äriühing olema peatanud või lõpetanud oma tegevuse, lõpetanud maksete tegemise, olema pankrotis või võlausaldajatepoolsel juhtimisel ja haldamisel või ajutisel haldamisel või likvideerimisel, välja arvatud juhul, kui tema põhi- ja tootlikud varad on pandud enampakkumisele ning ta ei ole ilmselt suuteline oma tähtaja ületanud võlgu tasuma. Äriühingu suhtes võib samadel tingimustel kohaldada spetsiaalset likvideerimist 20% võlausaldajate taotluse alusel ja sel juhul määratakse spetsiaalne haldur. Samadel tingimustel võivad võlausaldajad, kelle nõuded on kajastatud äriühingu raamatupidamisdokumentides ja viimase majandusaasta raamatupidamisaruandes, või äriühing ise taotleda pankrotihalduri määramist, kes aitaks sõlmida võlausaldajate ja äriühingu vahel kokkuleppe äriühingu võlgade reguleerimiseks või piiramiseks. Otsuse, mille kohaselt läheb äriühing tema võlausaldajate juhtimise ja haldamise alla, võib vastu võtta juhul, kui on kindlaks tehtud, et maksete tegemine on lõppenud ning vastava taotluse on esitanud 55% võlausaldajatest, kelle nõuded on kajastatud raamatupidamisdokumentides, ja seejärel luuakse spetsiaalne Kreeka Panga komitee. Ajutine haldur kohaldab äritegevuse jätkamiseks vajalikke meetmeid ning kutsub kokku osanike või aktsionäride üldkoosoleku, et võtta vastu otsus äriühingu viimise kohta tema võlausaldajate juhtimise ja haldamise alla.

ÜlesÜles

3. Milline on menetlusosaliste roll?

Pärast pankrotiotsuse avaldamist määratakse ametisse arbiiter tegevuse üle järelevalve teostamiseks ja jurist ajutise haldurina; vastava ametisse määramise kinnitab võlausaldajate üldkoosolek ja seejärel esindab ta pankrotis äriühingut ja kõnealust rühma. Ajutine haldur teeb kindlaks pankrotivõlgniku varad ja kohustused ning esindab teda pankrotivaraga seotud kohtuistungitel. Pärast pankroti väljakuulutamist müüb ta pankrotivara ja jaotab tulu võlausaldajate vahel, kes osalevad üldkoosolekul ja esitavad oma nõuded, mis kantakse nimekirja. Kui arbiitri aruande kohaselt varad puuduvad, lõpetab kohus pankrotimenetluse. Pankrotimenetluse ajal kaotab pankrotivõlgnik õiguse pankrotivara hallata, kuid võib võtta erakorralisi meetmeid, kui ajutine haldur ei suuda oma kohustusi täita. Võlausaldajate taotluse alusel kohaldab äriühingute suhtes spetsiaalset likvideerimist ja määrab likvideerijad apellatsioonikohus, kes määrab ka pankrotihalduri ja kinnitab kokkuleppe. Pärast otsuste avaldamist lõppeb äriühingu haldamine tema põhikirjajärgsete organite poolt. Kui kohaldatakse artiklit 46, müüb likvideerija varad üksikult või kogumina sundenampakkumisel, et rahuldada registreeritud võlausaldajate nõuded. Kui kohaldatakse artiklit 46a, müüakse äriühing tervikuna avalikul enampakkumisel ja likvideerija koostab müügilepingu ning kogub kokku müügitulud ja jaotab need vastavalt nimekirjale. Kui äriühingu suhtes kohaldatakse ajutist haldamist, võtab haldur meetmeid äriühingu varade kindlustamiseks, esindades äriühingut kohtutes ja ametiasutustes ning koostades varade nimekirja ja bilansi, kutsub võlausaldajaid üles esitama oma nõudeid ja koostab vastava nimekirja ning palub osanikel või aktsionäridel võimaldada äriühingu edasist tegutsemist võlausaldajate juhtimise ja haldamise all. Võlausaldajad määravad seejärel halduskomitee, mis suurendab osa- või aktsiakapitali osade või aktsiate emiteerimisega, mis jaotatakse võlausaldajatele vastavalt nende nõuetele. Kolm aastat hiljem võivad võlausaldajad lubada halduskomiteel äriühingu tegevus lõpetada või kohaldada tema suhtes spetsiaalset likvideerimist.

ÜlesÜles

4. Millised on menetluse alustamise tagajärjed?

Pärast otsuse avaldamist kaotab pankrotivõlgnik oma vara käsutamise õiguse, see ei kehti nõuete kohta, mida ei saa kasutada võlakohustuse täitmiseks, mitteüleantavate õiguste ega pärast pankroti väljakuulutamist saadud varade kohta. Võlausaldajad liigitatakse tagatiseta, tagatisega ja üldise eelisõigusnõudega võlausaldajateks. Tagatiseta ja üldise eelisõigusnõudega võlausaldajate isiklikud hagid peatatakse, kuni käsitletakse kollektiivsete, pankrotijärgsete ja tagatisega või erilise eelisõigusnõudega võlausaldajate hagisid. Rahukohtunik eraldab pankrotivara ja koostab selle nimekirja 24 tunni jooksul pärast pankroti väljakuulutamist. Esemed antakse üle ajutisele haldurile ja rahad riigikassale. Pärast pankrotihalduri ametisse nimetamist ja otsuse avaldamist peatatakse üksikud täitemeetmed. See ei kehti õigusmeetmete või parandusmeetmete suhtes. Varade jagamine ja põhikirja muutmine toimub pankrotihalduri nõusolekul. Kohtu kinnitatud kokkulepe on kohustuslik ka võlausaldajatele, kes selles ei osale. Kui äriühingu suhtes kohaldatakse spetsiaalset likvideerimist, on avalduse esitamise päevale järgnevast päevast alates keelatud täitemeetmed, ettekirjutused ja pankroti väljakuulutamine. Pärast otsuse avaldamist vara juhtimise ja haldamise kohta antakse vara üle spetsiaalsele likvideerijale. Kui äriühingu suhtes kohaldatakse ajutist haldamist või kui ta läheb võlausaldajate juhtimise ja haldamise alla, on avalduse esitamise hetkest alates keelatud täitemeetmed, ettekirjutused ja pankroti väljakuulutamine selliste võlgade suhtes, mis tekkisid enne avalduse esitamist. Äriühingu haldamine usaldatakse esialgu haldurile ja seejärel võlausaldajate halduskomiteele.

ÜlesÜles

5. Millised on eri liiki nõuetega seotud erinormid?

Pankrotimenetlust kohaldatakse pankrotivõlgniku vara suhtes alles pärast pankroti väljakuulutamist. Kõiki pankrotivõlgniku käes või valduses olevaid esemeid võib nõuda kõnealuste esemete omanik. Pankrotivõlgnikuga sõlmitud lepingute pooled ei ole kohustatud esimesena täitma kehtivaid kahepoolseid lepinguid. Töölepinguid ei lõpetata ja pankrotis tööandjaid, kes on võlgu, ei vabastata osutatud teenuste vastuvõtmisest ega palga maksmisest. Üürniku või üürileandja pankrot ei lõpeta üürilepingut. Partneri pankroti tagajärjel kodanikuühendus või partnerlus lõpetatakse, kui allesjäänud partnerid ei lepi kokku selle jätkamises. Piiratud vastutusega äriühingu tegevus lõpetatakse pankroti korral, kuid ta säilitab likvideerimise ajal oma äriühingu staatuse ja juriidilise isiku, äriühingu partneri pankrot ei põhjusta äriühingu tegevuse lõpetamist. Juhised tühistatakse ja jooksevkontod suletakse ning laenulepingud lõpetatakse automaatselt. Ühepoolne tasaarveldus lepingu tingimuste alusel on õigustühine. Äriühingu suhtes spetsiaalse likvideerimise kohaldamine ei põhjusta äriühingu tegevuse lõpetamist ega mõjuta kehtivaid lepinguid, välja arvatud juhul, kui pooled taotlesid vastastikust usaldust või ühe poole isiklikku seisundi käsitlemist. Spetsiaalse likvideerimise korral olemasolevad töölepingud lõpetatakse, kuigi kohus võib võlausaldajate taotluse alusel teha määruse mõnede töötajate ajutiselt töölejäämise kohta, kui see on äriühingu huvides. Sõidukite, masinate ja muude seadmete rendilepingud tühistatakse. Samuti tühistatakse kõik lepingud, mille alusel kolmas isik neid hoiab, valdab või kasutab. Menetlus ei mõjuta kolmanda isiku garantiisid ega tagatisi. Likvideerija võib maksta välja tähtaja ületanud võlad ja võib tasaarveldada äriühingu nõuded kolmandate isikute nõuetega või need müüa. Kui äriühingule määratakse pankrotivara haldaja, jäävad kehtima garantiid, hüpoteegid, pandid või muud teisejärgulised asjaõigused või õigused, mis ei taga nõuet või sellega seotud eesõigusi. Kui äriühingu suhtes kohaldatakse ajutist haldamist või kui ta läheb võlausaldajate juhtimise ja haldamise alla, jätkab ta tavapärast äritegevust, kuid tema varasid ei saa müüa ega koormata ja ilma kohtu loata ei saa teha juriidilisi tehinguid kestusega üle ühe aasta. Hüpoteegid, pandid või eesõigused jäävad kehtima, kuni pandipidajate, hüpoteegipidajate või eelisõigusnõudega võlausaldajate nõuded on rahuldatud ning see ei mõjuta garantiisid.

ÜlesÜles

6. Millised eeskirjad kehtivad kahjustava tegevuse suhtes?

Sellised toimingud, mida pankrotivõlgnik sooritab kriitilisel ajal ning mis vähendavad pankrotivara, tühistatakse. Kõik ühepoolsed toimingud, mis vähendavad pankrotivara, kõik sularahamaksed, kõik loovutamise, müügi, tasaarveldamise või muuga seotud mitterahalised maksed või tulevaste või tähtaja ületanud maksetega seotud kommertspaberid ja kõik toimingud varasemate võlgade tagamiseks on võlausaldajate suhtes õigustühised, kui võlgnik teostab need perioodil, mil maksete tegemine on keelatud või kümne päeva jooksul enne seda.

7. Millised on nõuete esitamise ja heakskiitmise tingimused?

Võlausaldajaid teavitatakse pankrotist arbiitri ja ajutise halduri nimetamise ning osanike või aktsionäride üldkoosoleku aja ja koha kindlaksmääramise otsuse avaldamise kaudu. Võlausaldajad teatavad endast, esitades esialgu arbiitrile või, kui ajutine haldur on lõplikult ametisse nimetatud, siis ajutisele haldurile või arbiitrile osa- või aktsiatähed ja õiendid. Võlausaldajatele, kes endast ei teata, saadetakse isiklik kutse ja neid teavitatakse teate avaldamisega juristide pensionifondi ajakirjas. Nõudeid kontrollitakse ja arbiiter koostab aruande. Kui nõue heaks kiidetakse, kinnitab võlausaldaja arbiitrile vande all, et nõue on õige ja aus. Võlausaldajad, kellel ei õnnestunud nõuet esitada, võivad kuni likvideerimistulude lõpliku jaotamiseni esitada kaja tagaseljaotsuse muutmiseks ning selle rahuldamise korral kaasatakse nad tulude jaotamisse. Kollektiivsete võlausaldajate nõuded rahuldatakse enne pankroti-võlausaldajaid ja varade jagamist, pärast üldise eelisõigusnõudega võlausaldajaid, spetsiaalse eelisõigusnõudega võlausaldajaid, hüpoteegipidajaid ja pandipidajaid. Kui äriühingu suhtes kohaldatakse spetsiaalset likvideerimist, teatavad võlausaldajad endast likvideerijale, kes koostab nimekirja. Kõnealune menetlus hõlmab nõudeid, mis tekkisid enne seda, kui äriühingute tervendamise amet kuulutas välja äriühingu tervendamise, kui esitati avaldus spetsiaalse likvideerimise kohaldamiseks äriühingu suhtes ja kui äriühingule määrati pankrotivara haldaja. Spetsiaalse likvideerimise ja äritegevuse jätkamise kulusid, pankrotieelse haldamise kulusid ja täitemenetluse kulusid ei arvestata ega kajastata nimekirjas. Seejärel koostatakse liigitamistabel. Kahtlased nõuded või valesti liigitatud nõuded liigitatakse juhuslikult või tingimustega. Kui äriühing likvideeritakse artikli 46a kohaselt, avaldab likvideerija võlausaldajatele üleskutse endast teatada ja kohaldatakse artikli 46 kohaseid liigitamiseeskirju. Kui äriühingu suhtes kohaldatakse spetsiaalset likvideerimist või kui ta läheb võlausaldajate juhtimise ja haldamise alla, liigitatakse nõuded vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 975 jj ning riigitulude laekumise seadustiku artiklile 61.

ÜlesÜles

8. Millised on tervendamismenetluse eeskirjad?

Tervendamismenetlus tähendab äriühingu juhtimist ja haldamist tema võlausaldajate poolt, äritegevuse ja protsesside ümberkorraldamist artiklite 44 ja 45 kohaselt. Kui äriühingu suhtes on kohaldatud juhtimist ja haldamist, on avalduse esitamise hetkest alates keelatud täitetegevus, ettekirjutused ja pankroti väljakuulutamine. Halduskomitee juhib äriühingu tegevust, kontrollib laene, suurendab osa- või aktsiakapitali ja jaotab osa või aktsiatähti. Kui avalduse esitamisest on möödunud kolm aastat, võivad kolm viiendikku võlausaldajatest nõuda äriühingu tegevuse lõpetamist või tema suhtes spetsiaalse likvideerimise kohaldamist. Äriühing või võlausaldajad võivad taotleda äriühingu tervendamist ministri otsuse alusel, milles äriühingute tervendamise amet nimetatakse ajutiseks halduriks ja mille kohaselt koostatakse kokkulepe võlausaldajatega. Tähtaja ületanud võlgade tagasimaksmine, täitemeetmed, intressid ja nõuete piiramine peatatakse. Osanike või aktsionäride, võlausaldajate ja äriühingute tervendamise ameti vaheline kokkulepe ei mõjuta garantiisid, hüpoteeke, pante ega muid erilisi eesõigusi, mis vähendavad nõudeid või määravad nõude rahuldamise tähtajad. Ajutine haldamine lõpetatakse ja üksikute nõuete ja teiste meetmete ajutine katkestamine peatatakse ministri nõusolekul, mis avaldatakse valitsuse teatajas. Võlausaldajate ja äriühingu vaheline kokkulepe on kohustuslik ka võlausaldajatele, kes selles ei osale, ja selles määratakse tähtaeg nõuete rahuldamiseks, vähendatakse nõude suurust (nõude ülejäänud osa kaotatakse), piiratakse kokkulepitud maksetega seotud tagatisi ja garantiisid ning tühistatakse pankrotiotsus. Kui avaldatakse otsus äriühingule pankrotivara haldaja määramise kohta, peatatakse täitemeetmed, ettekirjutuse saamise õigus ja intressid. Pankrotihalduri ülesanne on tagada sellise kokkuleppe sõlmimine võlausaldajate ja äriühingu vahel, mis on kohustuslik ka võlausaldajatele, kes selles ei osale, ja millega piiratakse kokkulepitud maksetega seotud tagatisi ja garantiisid.

ÜlesÜles

9. Millised on likvideerimismenetluse eeskirjad?

Kui jõutakse kokkuleppele, on võlausaldajad omavahel liidus; tehtava töö eesmärk on likvideerida varad ja jaotada tulud ning ajutine haldur müüb vallas- ja kinnisvara. Kui likvideerimine on võimatu või ebamajanduslik, otsustab kohus arbiitri taotluse alusel töö lõpetada ja piisavate varade olemasolu korral müüakse vallasvara avalikul enampakkumisel või kokkuleppe alusel ning kinnisvara müüakse arbiitri nõusolekul. Raha deponeeritakse kaupade ja laenude fondis (Consignments and Loans Fund) ning enne selle jaotamist tagatiseta võlausaldajate vahel lahutatakse kohtu- ja pankrotikulud, pankrotivõlglasele ja tema perele antud finantsabi, üldise eelisõigusnõudega võlausaldajate nõuded, kollektiivsed nõuded ja tagatud laenud ning osa rahast hoitakse võlausaldajatele, kelle nõuded on ajutiselt aktsepteeritud, kes ei ole oma nõuetest õigeaegselt teatanud ja kes on esitanud kaja tagaseljaotsuse peale ja oma nõuete kinnitamiseks, kes elavad teises riigis (kui nende nõuded on kajastatud bilansis) ja kellel on tulude jaotamise ajal tingimustega nõuded. Arbiiter kutsub kokku võlausaldajate koosoleku, kus ajutine haldur esitab pankrotivõlglasele aruande selle kohta, kas müügituludest rahuldati pankroti-võlausaldajate nõuded täies ulatuses. Võlausaldajate juhtimise ja haldamise all oleva äriühingu suhtes kohaldatakse likvideerimismenetlust kohtu otsuse alusel ja määratakse maksete lõpetamise kuupäev. Haldur müüb vallas- ja kinnisvara enampakkumisel. Eduka pakkuja puudumise korral lükatakse enampakkumine edasi ja menetlust korratakse eduka pakkuja leidmiseni. Tulude jaotamise ajal eelistatakse hüpoteegipidajaid, tagatisega või eelisõigusnõudega võlausaldajaid, vastavalt iga hüpoteegi, pandi või eesõiguse järjekorrale. Kui artiklites 44 ja 45 nimetatud kokkuleppeid ei täideta, otsustab likvideerimise apellatsioonikohus vastavalt artiklile 46. Likvideerija müüb varad kas üksikult või kogumina sundenampakkumisel. Artikli 46a kohase spetsiaalse likvideerimismenetluse korral avaldab likvideerija kutse äriühingu müügi konkursil osalemise huvist teatamiseks, koostab pakkumise memorandumi, annab igale isikule ühe eksemplari ja avaldab avaliku enampakkumise teate vähemalt 35 ja mitte rohkem kui 60 päeva enne enampakkumist. Laekunud pakkumised avatakse ja likvideerija koostab hindamisaruande, soovitades alghinnaks kõige kõrgemat pakkumist, mis esitatakse kinnitamiseks võlausaldajatele. Kui võlausaldajad ei esita oma kirjalikku otsust ühe kuu jooksul, käsitletakse seda ettepanekuga nõustumisena ja võitjaga sõlmitakse varade loovutamise leping ning võitja tasub vara hinna, mis deponeeritakse Kreekas ametlikult tegutsevas pangas asuval arvel. Seejärel tühistatakse koormised. Kui ühtegi seaduslikku pakkumist ei ole esitatud või kui võlausaldajad peavad esitatud pakkumisi ebapiisavaks või ebamajanduslikuks, korraldab likvideerija nende nõudel samade vorminõuetega uue enampakkumise. Kui teine enampakkumine jääb samuti tulemuseta, annab apellatsioonikohus korralduse varade osadena müügiks enampakkumisel või korraldatakse kolmas enampakkumine või apellatsioonikohtule esitatakse avaldus tühistada otsus äriühingu suhtes spetsiaalse likvideerimismenetluse kohaldamise kohta. Pärast varade loovutamist peab likvideerija avaldama 15 päeva jooksul kutse teatada nõuetest, mis kantakse nimekirja, mille alusel jaotatakse tulud.

10. Millised on menetluse lõpetamise tingimused?

Pankrotimenetlus lõpetatakse, a) kui pankrotivõlgnik on koostanud vajaliku kompromissettepaneku ja võlausaldajate üldkoosolek on koostanud selle kinnitamise otsuse, kui pankrotivõlgnikku ei süüdistata kuritahtlikus pankrotis, ja kui kohus on need kinnitanud, b) kui võlausaldajad on sõlminud liidu, misjärel kutsub arbiiter pärast varade ja kohustuste likvideerimist kokku võlausaldajate koosoleku, kus ajutine haldur esitab aruande ja kus otsustatakse, kas pankrotivõlgniku kohustused võib lõppenuks lugeda, kuigi lõpliku otsuse teeb kohus. Likvideerimise korral lõpetatakse menetlus, a) kui kõik uued osa- või aktsiatähed on märgitud, b) kui äriühing ja võlausaldajad on jõudnud kokkuleppele ja c) kui tulud on jaotatud. Seaduse 1386/83 kohane menetlus lõpetatakse, a) kui minister on kinnitanud äriühingu elujõulisuse kokkuleppe ja see on avaldatud valitsuse teatajas, b) kui varad on likvideeritud ja tulud jaotatud. Artiklite 44 ja 45 kohased menetlused lõpetatakse apellatsioonikohtu otsusega, milles kinnitatakse võlausaldajate ja äriühingu vaheline kokkulepe. Spetsiaalne likvideerimine lõpetatakse pärast tulude jaotamist.

« Pankrott - Üldteave | Kreeka - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 29-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik