Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Ελλάδα

Τελευταία ενημέρωση: 30-03-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Ελλάδα

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν; 1.
2. Ποιες οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος ο ρόλος των μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας; 3.
4. Ποια τα αποτελέσματα της ενάρξεως της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 9.
10. Ποιες οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποιες οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν;

Αφερεγγυότητα είναι η κατάσταση όπου βρίσκεται κάποιος, όταν το παθητικό της περιουσίας του είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό και αδυνατεί να ικανοποιήσει τους δανειστές του. Προηγούμενες διαδικασίες προληπτικού σκοπού είναι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και έκδοση διαταγής πληρωμής. Τυπικές διαδικασίες είναι η πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, προσωρινή διαχείριση, διοίκηση και διαχείριση από τους πιστωτές και υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο προς σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές.

2. Ποιες οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Σε πτώχευση κηρύσσονται φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ σε ειδική εκκαθάριση, προσωρινή διαχείριση από πιστωτές και υπαγωγή υπό εκκαθάριση μόνον επιχειρήσεις. Προϋποθέσεις πτώχευσης είναι η εμπορική ιδιότητα, παύση πληρωμής εμπορικών χρεών ή δήλωση αναστολής τους και δικαστική απόφαση. Αίτηση υποβάλλει κάθε δανειστής αποδεικνύοντας εγγράφως την απαίτησή του. Για θέση επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, απαιτείται αίτηση 51% των πιστωτών, που οι απαιτήσεις τους είναι καταχωρημένες στα βιβλία της. Προϋποθέσεις είναι η αναστολή ή διακοπή λειτουργίας για οικονομικούς λόγους, ύπαρξη κατάστασης παύσης πληρωμών, πτώχευση ή θέση υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή υπό προσωρινή διαχείριση ή υπό εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός βασικών και σχετιζομένων με την παραγωγική διαδικασία περιουσιακών στοιχείων, και ύπαρξη έκδηλης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τίθεται σε ειδική εκκαθάριση επιχείρηση με αίτηση 20% των πιστωτών, διοριζομένου ειδικού διαχειριστή. Με τις ίδιες προϋποθέσεις πιστωτές, που οι απαιτήσεις τους εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τον ισολογισμό της τελευταίας εταιρικής χρήσης, με αίτησή τους ή με αίτηση της τελευταίας, ζητούν διορισμό επιτρόπου προς επίτευξη συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης για ρύθμιση ή περιορισμό χρεών. Εταιρία τίθεται υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών με απόφαση, αν διαπιστωθεί παύση πληρωμών, υποβληθεί αίτηση 55% των εμφανιζόμενων στα βιβλία της πιστώσεων και συγκατατεθεί ειδική επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο προσωρινός διαχειριστής προβαίνει σε ενέργειες συντήρησης της επιχείρησης καλώντας τους μετόχους σε συνέλευση για συναίνεση στη θέση της εταιρείας υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Ποιος ο ρόλος των μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας;

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης πτώχευσης, διορίζεται εισηγητής δικαστής, που επιβλέπει τις εργασίες της, και δικηγόρος ως προσωρινός σύνδικος, που καθίσταται οριστικός, αν τον εγκρίνει η συνέλευση των πιστωτών, και εκπροσωπεί τον πτωχό και την ομάδα αυτών. Ο σύνδικος ενεργεί πράξεις διαπίστωσης ενεργητικού και παθητικού και εκπροσωπεί τον πτωχό σε δίκες σχετικές με την πτωχευτική περιουσία. Περατωθείσης της πτώχευσης εκποιεί και διανέμει την περιουσία στους πιστωτές, που εμφανίζονται στη γενική συνέλευση αναγγέλλοντας τις απαιτήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνονται σε κατάλογο, που καταρτίζει. Μη υφισταμένου ενεργητικού με έκθεση του εισηγητή το δικαστήριο κηρύσσει παύση των εργασιών. Διαρκούσης της πτώχευσης ο πτωχός δεν έχει δικαίωμα διοίκησης της περιουσίας, λαμβάνει όμως κατεπείγοντα μέτρα διασφάλισής της αδρανούντος του συνδίκου. Οι ειδικές εκκαθαρίσεις και ο διορισμός εκκαθαριστών γίνονται από το Εφετείο με αίτηση πιστωτών, όπως και διορισμός επιτρόπου και επικύρωση της συμφωνίας. Δημοσιευθέντων των αποφάσεων παύει η διαχείριση της επιχείρησης από τα καταστατικά όργανα και στη μεν περίπτωση του άρθρου 46 ο εκκαθαριστής εκποιεί την περιουσία μεμονωμένα ή συνολικά με αναγκαστικό πλειστηριασμό ικανοποιώντας τους αναγγελθέντες πιστωτές, στη δε περίπτωση του άρθρου 46α η επιχείρηση εκποιείται συνολικά με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο εκκαθαριστής καταρτίζει σύμβαση, εισπράττει το τίμημα και το διανέμει σύμφωνα με τον πίνακα. Επί θέσεως εταιρίας σε προσωρινή διαχείριση ο διαχειριστής προβαίνει σε ενέργειες συντήρησης της περιουσίας εκπροσωπώντας την ενώπιον δικαστηρίων και δημοσίων αρχών, συντάσσοντας απογραφή και ισολογισμό, καλεί τους πιστωτές να υποβάλουν απαιτήσεις, συντάσσει πίνακα και καλεί τους μετόχους να συναινέσουν στη συνέχιση της εταιρείας από τους πιστωτές, που αναλαμβάνοντας διοίκηση και διαχείριση, διορίζουν διοικούσα επιτροπή, προβαίνουσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών, που χορηγούνται σε αυτούς ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Μετά πάροδο 3 ετών οι πιστωτές δύνανται να εξουσιοδοτήσουν τη διοικούσα επιτροπή να επιδιώξει τη διάλυση ή τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Ποια τα αποτελέσματα της ενάρξεως της διαδικασίας;

Δημοσιευθείσης της απόφασης, ο πτωχός χάνει την εξουσία διαθέσεως της περιουσίας του, που δεν περιλαμβάνει ακατάσχετες απαιτήσεις, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως δικαιώματα και μεταπτωχευτική περιουσία. Οι πτωχευτικοί πιστωτές διακρίνονται σε εγχειρόγραφους ή ανέγγυους, ενέγγυους και γενικούς προνομιούχους. Αναστέλλονται ατομικές διώξεις των ανέγγυων και γενικών προνομιούχων, ενώ ομαδικοί, μεταπτωχευτικοί και εμπραγμάτως ασφαλισμένοι ή ειδικοί προνομιούχοι τις διατηρούν. Εντός 24 ωρών από την κήρυξη ο Ειρηνοδίκης σφραγίζει και απογράφει την πτωχευτική περιουσία. Τα πράγματα παραδίδονται στο σύνδικο και τα χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο. Επί διορισμού επιτρόπου επιχείρησης δημοσιευθείσης της απόφασης αναστέλλονται ατομικά μέτρα εκτέλεσης, όχι όμως άσκηση αγωγής και ενδίκων μέσων. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων και τροποποίηση καταστατικού απαιτεί συναίνεση του επιτρόπου. Η επικυρωθείσα από το δικαστήριο συμφωνία δεσμεύει μη συμβληθέντες πιστωτές. Επί ειδικής εκκαθάρισης από την επομένη ημέρα υποβολής αίτησης απαγορεύονται αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού μέτρου και κήρυξη πτώχευσης. Δημοσιευθείσης της απόφασης διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας περιέρχονται στον ειδικό εκκαθαριστή. Επί προσωρινής διαχείρισης εταιρίας και διοίκησης και διαχείρισης από τους πιστωτές υποβληθείσης αίτησης απαγορεύονται αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού μέτρου και κήρυξη πτώχευσης για οφειλές γεννηθείσες πριν την αίτηση. Τη διοίκηση έχει αρχικά ο διαχειριστής και μεταγενέστερα η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών.

5. Ποιοι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων;

Η πτωχευτική απαλλοτρίωση καταλαμβάνει την περιουσία του πτωχεύσαντα κατά το χρόνο κήρυξης. Πράγμα, που βρίσκεται στη νομή ή κατοχή του, δύναται να διεκδικηθεί από τον κύριο. Ο αντισυμβαλλόμενός του δεν υποχρεούται να εκπληρώσει πρώτος εκκρεμή αμφοτεροβαρή σύμβαση. Δεν λύνεται εργασιακή σχέση ούτε υφίσταται απαλλαγή υπερήμερου πτωχεύσαντος εργοδότη από αποδοχή προσφερόμενης εργασίας και καταβολή μισθού. Η πτώχευση μισθωτή ή εκμισθωτή δεν λύνει τη σύμβαση μίσθωσης. Η πτώχευση εταίρου συνεπάγεται λύση αστικής ή προσωπικής εταιρείας, εκτός αν συμφωνήθηκε να συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Κεφαλαιουχικές εταιρείες λύνονται με την πτώχευση διατηρώντας εμπορική ιδιότητα και νομική προσωπικότητα στο στάδιο της εκκαθάρισης, η δε πτώχευση εταίρου δεν επιφέρει λύση. Λύνεται η σύμβαση εντολής και κλείνονται αυτοδικαίως αλληλόχρεος λογαριασμός και σύμβαση ανοίγματος πίστωσης. Συμβατικός και μονομερής συμψηφισμός δεν έχουν αποτελέσματα. Η θέση επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση δεν επιφέρει λύση ούτε επηρεάζει εκκρεμείς συμβάσεις, εκτός αν τα μέρη απέβλεψαν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη ή προσωπικές ικανότητες ενός των συμβληθέντων. Η ειδική εκκαθάριση επιφέρει λύση υφισταμένων σχέσεων εργασίας, το δε δικαστήριο με αίτηση πιστωτών διατάσσει προσωρινή διατήρηση μέρους εργαζομένων στην επιχείρηση, αν το συμφέρον της το απαιτεί. Λύνονται συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων και κάθε σχέση, με την οποία τρίτος νέμεται, κατέχει ή χρησιμοποιεί αυτά. Προσωπικές ή εμπράγματες ασφάλειες τρίτων δεν επηρεάζονται. Ο εκκαθαριστής δύναται να προβαίνει σε πληρωμές ληξιπροθέσμων χρεών, συμψηφισμό απαιτήσεων της επιχείρησης με ανταπαιτήσεις τρίτων και εκχώρηση αυτών αντί καταβολής. Επί επιτροπείας εγγυήσεις, υποθήκες, ενέχυρα ή άλλα παρεπόμενα δικαιώματα εμπράγματα ή μη ασφαλίζοντα την απαίτηση και προνόμια συνδεόμενα με αυτή διατηρούνται. Επί θέσεως εταιρείας σε προσωρινή διαχείριση ή διοίκηση και διαχείριση από τους πιστωτές αυτή συνεχίζεται κανονικά και δεν είναι δυνατή εκποίηση περιουσίας, επιβάρυνση ακινήτων και κατάρτιση για λογαριασμό της δικαιοπραξιών άνω του έτους χωρίς δικαστική άδεια. Υποθήκες, ενέχυρα ή προνόμια υφίστανται μέχρις ικανοποιήσεως ενεχυρούχων, ενυποθήκων και προνομιούχων δανειστών και εγγυήσεις δεν θίγονται.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Ποιοι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις;

Πράξεις του πτωχεύσαντα στην ύποπτη περίοδο μειώνουσες την πτωχευτική περιουσία ανακαλούνται. Είναι άκυρη για την ομάδα των πιστωτών, αν έγινε από τον οφειλέτη κατά τον χρόνο παύσης των πληρωμών ή εντός 10 ημερών πριν την έναρξή της, κάθε ετεροβαρής πράξη μειώνουσα την περιουσία του πτωχεύσαντος, πληρωμή τοις μετρητοίς, με εκχώρηση, πώληση, συμψηφισμό ή άλλως ενεργούμενη λόγω χρεών μη ληξιπροθέσμων ή ληξιπροθέσμων όχι με χρήματα ή εμπορικά γραμμάτια και σύσταση εμπράγματης ασφάλειας για προγενέστερη οφειλή.

7. Ποιες οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων;

Η πτώχευση γνωστοποιείται στους πιστωτές με δημοσίευση της απόφασης, που ορίζει εισηγητή, σύνδικο, τόπο και χρόνο γενικής συνέλευσης. Δήλωση των πιστώσεων γίνεται με κατάθεση τίτλων και σημειώματα αρχικά στον εισηγητή και διορισθέντος οριστικού συνδίκου σ’αυτόν ή τον εισηγητή. Μη αναγγελθέντες πιστωτές προσκαλούνται με ατομική πρόσκληση και δημοσίευση στο Δελτίο του Ταμείου Συντάξεως Νομικών. Γίνεται έλεγχος απαιτήσεων και συντάσσεται έκθεση του εισηγητή. Αν η απαίτηση γίνει δεκτή, ο πιστωτής ορκίζεται ενώπιόν του, ότι είναι αληθής και αδολίευτη. Αν πιστωτής δεν ανήγγειλε απαίτηση, δύναται έως την τελευταία διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης να ασκήσει ανακοπή και, αν γίνει δεκτή, μετέχει στη διανομή. Απαιτήσεις ομαδικών πιστωτών ικανοποιούνται πριν τους πτωχευτικούς και κάθε διανομή του ενεργητικού της περιουσίας, μετά των γενικών προνομιούχων, ειδικών προνομιούχων και ενυπόθηκων και εγχειρογράφων. Επί ειδικής εκκαθάρισης οι πιστωτές αναγγέλλονται στον εκκαθαριστή, που συντάσσει πίνακα. Στη διαδικασία περιλαμβάνονται απαιτήσεις προϋπάρχουσες του χρόνου υπαγωγής της επιχείρησης σε ανασυγκρότηση από τον ΟΑΕ, υποβολής αίτησης υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση και θέσης υπό επίτροπο. Δεν υπόκεινται και δεν αναγγέλλονται έξοδα ειδικής εκκαθάρισης και συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης, διαχείρισης και λειτουργίας προηγηθείσας πτώχευσης και εκτέλεσης. Ακολούθως συντάσσεται πίνακας κατάταξης. Αμφίβολες ή εσφαλμένα καταταγείσες απαιτήσεις κατατάσσονται τυχαία ή υπό αίρεση. Επί εκκαθάρισης του άρθρου 46α ο εκκαθαριστής δημοσιεύει πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων. Για την κατάταξη ισχύει ό,τι και στην περίπτωση του άρθρου 46. Στην ειδική εκκαθάριση εταιρίας υπό διοίκηση και διαχείριση πιστωτών εφαρμόζονται για την κατάταξη απαιτήσεων τα άρθρα 975 επ. ΚΠολΔ και 61 ΚΕΔΕ.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Ποιοι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

Διαδικασίες ανασυγκρότησης είναι η διοίκηση και διαχείριση εταιρείας από τους πιστωτές, η ανασυγκρότηση επιχείρησης, οι διαδικασίες των άρθρων 44 και 45. Επί διοίκησης και διαχείρισης μετά την αίτηση απαγορεύονται αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού μέτρου και κήρυξη πτώχευσης. Η διοικούσα επιτροπή διοικεί την εταιρεία, ελέγχει τις πιστώσεις, αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο και διανέμει τους τίτλους. 3 έτη μετά με αίτηση 3/5 των πιστωτών ζητείται διάλυση της εταιρίας ή θέση σε ειδική εκκαθάριση. Με αίτηση της επιχείρησης ή πιστωτών τίθεται με απόφαση του Υπουργού στη διαδικασία ανασυγκρότησης, διορίζεται προσωρινή διοίκηση από τον ΟΑΕ και καταρτίζεται συμφωνία για ικανοποίηση πιστωτών. Αναστέλλονται πληρωμές ληξιπρόθεσμων χρεών, μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, τοκοφορία και παραγραφή απαιτήσεων. Η συμφωνία μετόχων, πιστωτών και ΟΑΕ δεν θίγει εγγυήσεις, υποθήκες, ενέχυρα ή άλλα ειδικά προνόμια περιέχουσα μείωση απαιτήσεων ή χορήγηση προθεσμίας για εξόφληση. Με έγκριση του Υπουργού και δημοσίευση στο ΦΕΚ παύει η προσωρινή διοίκηση και αίρεται η αναστολή ατομικών διώξεων και άλλων μέτρων. Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης δεσμεύει μη συμβληθέντες πιστωτές, χορηγεί προθεσμία εξόφλησης απαιτήσεων, μείωση ποσού με απώλεια του υπολοίπου, περιορισμό εμπραγμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων στο συμφωνηθέν προς πληρωμή και ανάκληση πτώχευσης. Επί επιτροπείας δημοσιευθείσης της απόφασης αναστέλλονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, λήψη ασφαλιστικών μέτρων και τοκοφορία. Έργο του επιτρόπου είναι η επίτευξη συμφωνίας πιστωτών και επιχείρησης, που δεσμεύει μη συμβληθέντες πιστωτές και περιορίζει εμπράγματες ασφάλειες και εγγυήσεις στο συμφωνηθέν προς πληρωμή ποσό.

9. Ποιοι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση;

Μη επιτευχθέντος πτωχευτικού συμβιβασμού οι πιστωτές τελούν σε κατάσταση ένωσης, οι εργασίες αποσκοπούν σε εκκαθάριση ενεργητικού και διανομή προϊόντος και ο σύνδικος εκποιεί κινητή και ακίνητη περιουσία. Αν η εκκαθάριση καταστεί αδύνατη ή ασύμφορη, το δικαστήριο με αίτηση του εισηγητή αποφασίζει παύση εργασιών ενώ, αν η περιουσία επαρκεί, κινητά εκποιούνται με δημόσιο πλειστηριασμό ή συμφωνία και ακίνητα με άδεια του εισηγητή. Τα χρήματα κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Πριν τη διανομή μεταξύ εγχειρογράφων πιστωτών αφαιρούνται δικαστικά και χάριν της διοικήσεως της πτώχευσης έξοδα, χρηματικά βοηθήματα στον πτωχό και την οικογένειά του, απαιτήσεις εχόντων γενικό προνόμιο, ομαδικές απαιτήσεις και χρέη εμπραγμάτως ασφαλισμένων και παρακρατείται το μέρισμα των πιστωτών, που οι απαιτήσεις τους έγιναν προσωρινά δεκτές, που δεν εμφάνισαν εμπροθέσμως τις πιστώσεις τους και ζήτησαν με ανακοπή εξέλεγξη αυτών, που διαμένουν εκτός κράτους, αν οι απαιτήσεις τους αναφέρονται στον ισολογισμό, και αυτών που έχουν απαιτήσεις υπό αίρεση υφιστάμενη κατά το χρόνο διανομής. Ο εισηγητής καλεί συνέλευση πιστωτών, όπου λογοδοτεί ο σύνδικος, που λογοδοτεί στον πτωχό, αν από την εκποίηση ικανοποιήθηκαν ολοσχερώς οι πτωχευτικοί πιστωτές. Επιχείρηση υπό διοίκηση και διαχείριση πιστωτών τίθεται με απόφαση δικαστηρίου σε εκκαθάριση και ορίζεται χρόνος παύσης πληρωμών. Ο διαχειριστής προβαίνει σε δια πλειστηριασμού συνολική πώληση κινητών και ακινήτων. Μη εμφανισθέντος υπερθεματιστή, ο πλειστηριασμός αναβάλλεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται, μέχρι να εμφανιστεί. Στη διανομή των προϊόντων προτιμώνται ενυπόθηκοι, ενεχυρούχοι ή προνομιούχοι πιστωτές τηρουμένης της σειράς κάθε υποθήκης, ενεχύρου ή προνομίου. Επί μη εκπληρώσεως των συμφωνιών των άρθρων 44 και 45 διατάσσεται εκκαθάριση κατά το άρθρο 46 με απόφαση Εφετείου. Ο εκκαθαριστής εκποιεί με αναγκαστικό πλειστηριασμό τα περιουσιακά στοιχεία μεμονωμένα ή συνολικά. Επί ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α ο εκκαθαριστής δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς της επιχείρησης καλώντας τους αγοραστές να υποβάλουν έγγραφη δήλωση. Συντάσσει υπόμνημα προσφοράς, παραδίδει αντίγραφο στον καθένα και δημοσιεύει διακήρυξη διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού τουλάχιστον 35 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και όχι πέρα των 60 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Μετά την κατάθεση προσφορών γίνεται αποσφράγιση και ο εκκαθαριστής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, προτείνοντας κατακύρωση στον πλειοδότη υποβαλλόμενη στους πιστωτές για έγκριση, που αν δεν υποβάλλουν εντός μηνός γραπτά την απόφασή τους, τεκμαίρεται, ότι δέχονται την πρόταση και συνάπτεται σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού με τον πλειοδότη, ο οποίος καταβάλλει το ποσό, που κατατίθεται σε τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα. Ακολουθεί εξάλειψη και διαγραφή βαρών. Επί μη υποβολής νομότυπης προσφοράς ή αν οι υποβληθείσες κριθούν από τους πιστωτές ως ανεπαρκείς ή μη συμφέρουσες, με αίτησή τους στον εκκαθαριστή ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τις ίδιες διατυπώσεις. Αν ο δεύτερος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, είτε με απόφαση του Εφετείου διατάσσεται τμηματική πώληση περιουσιακών στοιχείων με πλειστηριασμό, είτε επαναλαμβάνεται τρίτος διαγωνισμός, είτε με αίτηση ζητείται από το Εφετείο ανάκληση της απόφασης περί ειδικής εκκαθάρισης. Μετά τη μεταβίβαση του ενεργητικού και εντός 15 ημερών ο εκκαθαριστής δημοσιεύει πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων, που κατατάσσονται στον πίνακα, και διανέμει το τίμημα.

10. Ποιες οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας;

Η πτώχευση περατώνεται α) με κατάρτιση πτωχευτικού συμβιβασμού, απαιτουμένων συμβιβαστικών προτάσεων του πτωχού, απόφασης αποδοχής γενικής συνέλευσης πιστωτών, έλλειψης καταδίκης πτωχού για δόλια χρεοκοπία και δικαστικής επικύρωσης, β) με την περάτωση της ένωσης των πιστωτών, οπότε μετά την εκκαθάριση ενεργητικού και παθητικού ο εισηγητής καλεί συνέλευση πιστωτών, όπου λογοδοτεί ο σύνδικος και η οποία γνωμοδοτεί, αν ο πτωχός είναι συγγνωστός ή όχι αποφαινόμενου οριστικά του δικαστηρίου. Επί εκκαθάρισης η διαδικασία περατώνεται α) με εξαγορά του συνόλου των νέων τίτλων, β) με επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ εταιρείας και πιστωτών, γ) με διανομή του προϊόντος. Η διαδικασία του Ν. 1386/83 περατώνεται α) με έγκριση της συμφωνίας βιωσιμότητας της επιχείρησης από τον Υπουργό και δημοσίευσή στο ΦΕΚ, β) με εκκαθάριση και διανομή του προϊόντος. Η διαδικασία των άρθρων 44 και 45 περατώνεται με απόφαση του Εφετείου επικυρώνουσας τη συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης. Η ειδική εκκαθάριση περατώνεται με διανομή του προϊόντος.

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Ελλάδα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-03-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο