Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > Grækenland

Seneste opdatering : 31-10-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - Grækenland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de? 1.
2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de forskellige procedurer for insolvensbehandling? 2.
3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer? 3.
4. Hvilken retsvirkning har indledningen af proceduren? 4.
5. Hvilke særlige regler gælder for bestemte kategorier af fordringer? 5.
6. Hvilke regler gælder for handlinger, der skader kreditorerne? 6.
7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer? 7.
8. Hvilke regler gælder der for rekonstruktion af virksomheder? 8.
9. Hvilke regler gælder der for likvidation? 9.
10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren? 10.

 

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de?

Insolvens er en situation, hvor en persons passiver er større end hans aktiver, og hvor han ikke kan indfri sine kreditorers fordringer. Foreløbige retsmidler og betalingspålæg er forebyggende procedurer. De formelle procedurer er konkurs, særlig likvidation, midlertidig administration, administration ved kreditorerne og udpegelse af bobestyrer med henblik på indgåelse af akkord.

2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de forskellige procedurer for insolvensbehandling?

Både fysiske personer og virksomheder kan erklæres konkurs, mens likvidation, særlig likvidation og midlertidig administration ved kreditorerne kun kan anvendes på virksomheder. Betingelserne for at blive erklæret konkurs er status som erhvervsdrivende, indstilling af betalingen af handelsgæld eller erklæring om indstilling heraf samt en afgørelse fra retten. En begæring kan indgives af enhver kreditor, der skal vedlægge skriftligt bevis for sine fordringer. En virksomhed kan kun komme under særlig likvidation, hvis mindst 51 % af de kreditorer, hvis fordringer er anført i virksomhedens regnskaber, anmoder herom. Betingelserne er ophør eller afbrydelse af virksomhedens drift af økonomiske grunde, betalingsstandsning, konkurs eller administration ved kreditorerne, eller at virksomheden er under midlertidig administration eller likvidation, medmindre dens grundlæggende og produktive aktiver er blevet bortauktioneret, og det står helt klart, at virksomheden ikke er i stand til at betale forfalden gæld. Hvis disse betingelser er opfyldt kan en virksomhed også sættes under særlig tvangslikvidation på begæring af 20 % af kreditorerne, og i sådanne tilfælde udpeges en særlig bobestyrer. På samme betingelser kan kreditorer, hvis krav er opført i virksomhedens bøger og regnskaber for det seneste regnskabsår, eller virksomheden selv anmode om udpegelsen af en bobestyrer, der skal søge at opnå en aftale (akkord) mellem kreditorerne og virksomheden, der regulerer eller begrænser dennes gæld. Der kan træffes beslutning om, at en virksomhed sættes under administration ved kreditorerne i tilfælde af betalingsstandsning, hvis 55 % af de kreditorer, der er opført i regnskabsbøgerne, anmoder herom, og der nedsættes et særligt udvalg i Bank of Greece. Den midlertidige bobestyrer træffer de nødvendige foranstaltninger for at opretholde virksomheden og indkalder aktionærerne/anpartshaverne til et møde med henblik på at vedtage en beslutning om at sætte virksomheden under administration ved kreditorerne.

TopTop

3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer?

Efter at konkursdekretet er offentliggjort, udpeges en tilsynsførende dommer samt en advokat, der fungerer som midlertidig kurator. Denne udpegelse bekræftes på et kreditormøde, og advokaten repræsenterer derefter den konkursramte og kreditorerne. Kuratoren laver en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver og repræsenterer denne i behandlingen af konkursboet. Når konkursbehandlingen er afsluttet, afhænder han aktiverne og fordeler provenuet til de kreditorer, der deltager i generalforsamlingen og fremsætter deres fordringer, som opføres på en liste. Hvis der ifølge den tilsynsførende dommers rapport ingen aktiver er, erklærer retten sagen for afsluttet. Under konkursbehandlingen må den konkursramte ikke administrere konkursboet, men kan træffe nødforanstaltninger, hvis kuratoren ikke gør dette. Det er appelretten, der på anmodning af kreditorerne sætter virksomheder under særlig likvidation og udpeger likvidatorer, ligesom den udpeger bobestyrer og godkender en akkord. Når afgørelsen er offentliggjort, administreres virksomheden ikke længere af de organer, der er angivet i stiftelsesoverenskomsten og vedtægterne. Hvis artikel 46 finder anvendelse, afhænder likvidator aktiverne enkeltvis eller samlet ved en tvangsauktion med henblik på at opfylde de anmeldte krav. Hvis artikel 46, litra a), finder anvendelse sælges virksomheden samlet ved en offentlig auktion og likvidator udarbejder købekontrakten, modtager provenuet og udlodder dette i overensstemmelse med kreditorlisten. Hvis en virksomhed er under midlertidig administration træffer bobestyreren foranstaltninger for at sikre virksomhedens aktiver ved at repræsentere denne ved retten og over for myndighederne og ved at udarbejde lageropgørelse og statusopgørelse, han opfordrer kreditorerne til at anmelde deres fordringer og udarbejder en kreditorliste, og han anmoder aktionærer/anpartshavere om at godkende, at virksomheden fortsætter driften under kreditorernes ledelse og administration. Kreditorerne udnævner derefter et administrationsudvalg, som øger aktie-/anpartsmassen ved at udstede aktier/anparter, som udloddes i forhold til de foreliggende fordringer. Efter en periode på 3 år, kan kreditorerne give administrationsudvalget bemyndigelse til at opløse virksomheden eller sætte den under særlig likvidation.

TopTop

4. Hvilken retsvirkning har indledningen af proceduren?

Når afgørelsen er offentliggjort, har den konkursramte ikke længere ret til at råde over sine aktiver. Dette gælder dog ikke for krav, som der ikke kan gøres udlæg i, uoverdragelige rettigheder samt aktiver erhvervet efter konkursen. Konkurskreditorerne inddeles i kreditorer uden sikkerhed, kreditorer med sikkerhed og generelt privilegerede kreditorer. Individuel retsforfølgning fra kreditorer uden sikkerhed og generelt privilegerede kreditorer suspenderes, mens retsforfølgning fra kollektive kreditorer, kreditorer fra efter konkursen, kreditorer med sikkerhed samt særligt privilegerede kreditorer videreføres. Inden for 24 timer efter afsigelsen af konkursdekretet forsegler fredsdommeren konkursboet og registrerer aktiverne. Løsøre overgives til kurator og penge indleveres til statskassen. Når en bobestyrer er udpeget for virksomheden og afgørelsen offentliggjort, indstilles individuelle tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, dog ikke retssager og retsmidler. Aktiver afhændes og stiftelsesoverenskomst og vedtægter ændres med bobestyrerens godkendelse. Den akkord, der bekræftes af retten, er også bindende for kreditorer, der ikke er parter i den. I tilfælde af særlig likvidation er tvangsfuldbyrdelser, foreløbige retsmidler og indgivelse af konkursbegæring ikke tilladt fra dagen efter indgivelse af anmodningen. Når afgørelsen om forvaltning og administration er offentliggjort, overgår aktiverne til den særlige kurator. Ved midlertidig administration og administration ved kreditorerne er tvangsfuldbyrdelse, foreløbige retsmidler og indgivelse af konkursbegæring ikke tilladt i forbindelse med gæld, som er opstået før anmodningen. Det er først administratoren, og senere kreditorudvalget, der forvalter virksomheden.

TopTop

5. Hvilke særlige regler gælder for bestemte kategorier af fordringer?

Konkursreglerne gælder for aktiverne på det tidspunkt, hvor konkursdekretet afsiges. En ejer kan gøre krav på løsøre, som er i skyldners besiddelse, eller denne har rådighed over. Parter, som har indgået kontrakt med skyldner, er ikke forpligtet til først at opfylde gensidige kontraktforpligtelser. Ansættelseskontrakter ophæves ikke og konkursramte arbejdsgivere fritages ikke for at acceptere arbejde og betale løn. En lejers eller en ejers konkurs medfører ikke ophævelse af lejekontrakten. Ved konkurs opløses et partnerskab eller interessentskab, medmindre det er aftalt, at de øvrige partner eller interessenter viderefører partnerskabet eller interessentskabet. Kapitalselskaber opløses ved konkurs, men beholder deres status som erhvervsdrivende og deres status som juridisk person under likvidationen, mens en selskabsdeltagers konkurs ikke medfører opløsning af selskabet. Instrukser ophæves, løbende konti lukkes og låneaftaler annulleres automatisk. Ensidig modregning i henhold til en kontrakt er ugyldig. Hvis en virksomhed sættes under særlig likvidation, betyder dette ikke, at den opløses, og det berører ikke eksisterende kontrakter, medmindre de er baseret på gensidig tillid eller den ene parts personlige egenskaber. Særlig likvidation medfører, at eksisterende ansættelseskontrakter ophæves, selv om retten på kreditorernes anmodning kan kræve, at nogle arbejdstagere fortsætter midlertidigt, hvis dette er i virksomhedens interesse. Leasingaftaler for køretøjer, anlæg og maskiner samt tredjemands besiddelse af eller rådighed over disse, ophæves. Garantier eller sikkerhedsstillelse fra tredjemand berøres ikke. Likvidator kan betale forfalden gæld og kan modregne virksomhedens fordringer mod tredjemands fordringer eller afhænde virksomhedens fordringer. Hvis der udpeges en bobestyrer, opretholdes garantier, pant, sikkerhed og andre tinglige rettigheder eller rettigheder, der ikke sikrer fordringer, der er knyttet til dem. Hvis virksomheden sættes under midlertidig administration eller under administration ved kreditorerne, fortsætter den driften, men aktiver kan ikke sælges, der kan ikke gives pant i ejendom, og juridiske transaktioner med en varighed på mere end 1 år kan ikke finde sted uden rettens godkendelse. Garantier, pant eller privilegier forbliver i kraft, indtil fordringerne i forbindelse hermed er indfriet.

TopTop

6. Hvilke regler gælder for handlinger, der skader kreditorerne?

Dispositioner foretaget af konkursramte inden for afkræftelsesperioden, der formindsker aktiverne, ophæves. Enhver ensidig disposition, der reducerer konkursboets aktiver, kontantbetalinger, overdragelser, salg, modregning eller anden disposition vedrørende forfalden eller ikke forfalden gæld i form af penge eller veksler og checks samt dispositioner med henblik på at stille sikkerhed for tidligere gæld er ugyldige over for kreditorerne i betalingsstandsningsperioden og 10 dage før dennes begyndelse.

7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer?

Kreditorerne underrettes om konkurs ved offentliggørelse af afgørelsen om udnævnelse af tilsynsførende dommer og kurator samt fastsættelse af tid og sted for en generalforsamling. Kreditorerne anmelder sig ved i første omgang at forelægge aktie- og anpartsbeviser og anden dokumentation for den tilsynsførende dommer, eller for denne eller en kurator, hvis en sådan er endelig udpeget. Kreditorer, der ikke anmelder deres krav, opfordres til at gøre dette individuelt og ved offentliggørelse i den juridiske publikation "Δελτίο του Ταμείου Συντάξεως Νομικών" (Bulletin for juristernes pensionsfond). Fordringerne kontrolleres, og den tilsynsførende dommer udarbejder en rapport. Hvis fordringen accepteres, erklærer kreditoren under ed, at fordringen består. Kreditorer, som ikke anmelder deres fordringer, kan indtil den endelige fordeling af provenuet fra likvidationen gøre indsigelse, og hvis denne accepteres, deltager de i fordelingen af provenuet. Fordringer fra kollektive kreditorer opfyldes før fordringer fra de andre kreditorer og enhver fordeling af aktiverne, efter de generelt privilegerede kreditorer, de særligt privilegerede kreditorer samt pantesikrede kreditorer og kreditorer med anden sikkerhed. Hvis virksomheden sættes under særlig likvidation, henvender kreditorerne sig til likvidator, der udarbejder en kreditorliste. Denne procedure omfatter krav, som opstod før virksomheden blev sat under administration af virksomhedsomstruktureringsorganet (OAE), før begæring om særlig likvidation blev indgivet og før der blev udpeget en bobestyrer. Omkostninger i forbindelse med særlig likvidation og videreførelse af driften samt administrations- og driftsomkostninger og tvangsfuldbyrdelsesomkostninger regnes ikke med og rapporteres ikke. Der opstilles herefter en kreditorliste. Hvis der er tvivl om eller fejl ved klassificeringen af fordringer, klassificeres disse tilfældigt eller betinget. Ved likvidation i henhold til artikel 46, litra a), offentliggør likvidator en opfordring til kreditorer om at anmelde deres krav. Klassificering foregår i henhold til artikel 46. Ved særlig likvidation med administration ved kreditorerne klassificeres kravene i henhold til artikel 975 ff. i retsplejeloven og artikel 61 i skatteloven.

TopTop

8. Hvilke regler gælder der for rekonstruktion af virksomheder?

Rekonstruktionsprocedurer vedrører forvaltning og administration af en virksomhed ved kreditorerne, rekonstruktion af virksomheden samt procedurerne i artikel 44 og 45. Når virksomheden er under forvaltning og administration, efter indgivelse af begæring, er tvangsfuldbyrdelse, foreløbige retsmidler og indgivelse af konkursbegæring ikke tilladt. Administrationsudvalget administrerer virksomheden, kontrollerer fordringerne, øger anparts- eller aktiekapitalen og uddeler anparts- og aktiecertifikaterne. 3 år efter ansøgningen kan 3/5 af kreditorerne kræve, at virksomheden opløses og sættes under særlig likvidation. Virksomheden eller kreditorerne kan ansøge om anvendelse af rekonstruktionsproceduren i henhold til ministeriel beslutning, og der udpeges så af Virksomhedsomstruktureringsstyrelsen (OAE) en midlertidig administration, og der udarbejdes udkast til en akkord med kreditorerne. Betaling af forfalden gæld, tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, rentetilskrivning og forældelse af fordringer suspenderes. Aftalen mellem anpartshavere/aktionærer, kreditorer og OAE berører ikke garantier, pant eller andre særlige privilegier med hensyn nedsættelse af fordringen eller fastsættelse af betalingsfrist. Ved ministeriel beslutning og offentliggørelse i det græske statstidende ophæves den midlertidige administration, og suspension af individuel retsforfølgning og andre foranstaltninger bortfalder. Aftalen mellem kreditorerne og virksomheden er også bindende for de kreditorer, der ikke har været med til at indgå den, og den fastsætter en frist for betaling af fordringer, nedsætter fordringernes størrelse (med fortabelse af restfordringen), begrænser sikkerhed og garantier til de aftalte beløb til betaling og ophæver konkursen. Ved offentliggørelse af afgørelsen om udpegelse af bobestyrer suspenderes tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, foreløbige retsmidler og rentetilskrivning. Det er bobestyrerens opgave at opnå en aftale mellem kreditorerne og virksomheden, som også er bindende for de kreditorer, der ikke har været med til at indgå den, og at begrænse sikkerhed og garantier til de beløb, der skal betales ifølge aftalen.

TopTop

9. Hvilke regler gælder der for likvidation?

Når der er opnået en akkord, er kreditorerne ligestillede, og formålet er at realisere aktiverne og fordele provenuet. Kuratoren sælger løsøre og fast ejendom. Hvis likvidation viser sig at være umulig eller uhensigtsmæssig, kan retten på den tilsynsførende dommers anmodning beslutte at indstille arbejdet, og hvis der er tilstrækkelige aktiver, sælges løsøre ved offentlig auktion eller efter aftale, mens fast ejendom sælges med den tilsynsførende dommers godkendelse. Pengene deponeres i banken "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion). Før der foretages udlodning til kreditorer uden sikkerhed, fratrækkes sagsomkostninger og konkursomkostninger, økonomisk bistand til konkursramte og dennes familie, krav fra generelt privilegerede kreditorer, kollektive krav og gæld med sikkerhed, og en del af beløbet tilbageholdes til kreditorer, hvis krav er betinget accepteret, kreditorer, som ikke har anmeldt deres krav rettidigt og har indsendt ansøgning om omstødelse af afgørelsen, kreditorer, som er bosiddende udenfor Grækenland, hvis deres fordringer er opført i regnskaberne, og kreditorer som har en betinget fordring på tidspunktet for udlodningen. Den tilsynsførende dommer indkalder et kreditormøde, hvor kurator aflægger rapport og informerer den konkursramte om, hvorvidt kreditorernes fordringer er blevet fuldt ud indfriet. En virksomhed under administration ved kreditorerne sættes i likvidation ved en retsafgørelse, og der fastsættes en dato for betalingsstandsningen. Bobestyreren afholder samlet auktion over løsøre og fast ejendom. Hvis der ikke er noget vindende bud, udsættes auktionen, og proceduren gentages, indtil der er et vindende bud. Ved udlodning gives forrang til panthavere, kreditorer med sikkerhed og privilegerede kreditorer efter den rækkefølge hvert enkelt pant, sikkerhedsstillelse og privilegium har. Hvis de aftaler, der er omhandlet i artikel 44 og 45 ikke opfyldes, træffer appelretten afgørelse om likvidation. Likvidator sælger aktiverne enkeltvis eller samlet på en tvangsauktion. Hvis der er tale om særlig likvidation i henhold til artikel 46, litra a), offentliggør likvidator en indkaldelse af skriftlige tilkendegivelser fra interesserede købere i form af en skriftlig erklæring. Han udarbejder er forslag til salgstilbud, giver alle en kopi heraf og offentliggør en meddelelse om en offentlig auktion inden for en frist på mindst 35 dage og højst 60 dage at regne fra offentliggørelsen. De modtagne bud åbnes, og likvidator udarbejder en evalueringsrapport med forslag om tilslag til det højeste bud, og dette forslag forelægges kreditorerne til godkendelse. Hvis disse ikke inden 1 måned reagerer skriftlig, anses dette for accept af forslaget, og der indgås kontrakt om overdragelsen med den bydende, denne betaler den aftalte pris, og pengene deponeres på en konto i en bank, der er berettiget til at drive forretning i Grækenland. Hæftelser og byrder slettes derefter. Hvis der ikke afgives et gyldigt bud, eller hvis kreditorerne anser de indsendte bud for at være utilstrækkelige eller uøkonomiske, gentager likvidator på deres anmodning auktionen under overholdelse af samme formaliteter. Hvis den anden auktion heller ikke giver noget resultat, afsiger appelretten kendelse om stykvis salg af aktiverne ved auktion, eller der afholdes en tredje auktion, eller der sendes en begæring til appelretten om ophævelse af afgørelsen om at sætte virksomheden under særlig likvidation. Når aktiverne er overdraget, har likvidator 15 dage til at offentliggøre en opfordring til at anmelde fordringer. Disse optages på en liste, og provenuet udloddes.

10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren?

Proceduren afsluttes, a) ved akkord, når det nødvendige akkordforslag fra den konkursramte og en accept heraf fra kreditorernes generalforsamling foreligger, hvis den konkursramte ikke er anklaget for svigagtig konkurs, og når forslaget er anerkendt af retten, b) når kreditorerne ophører med at eksistere som en enhed, hvorefter kurator, efter realisation af aktiver og passiver, indkalder til en kreditorforsamling, hvor han aflægger rapport, og hvor det besluttes, om konkursen er ufrivillig eller ej, selv om den endelige afgørelse herom træffes af retten. Ved likvidation afsluttes proceduren, a) når alle de nye anparter-/aktier er tegnede, b) når der er opnået en akkord mellem virksomheden og kreditorerne, eller c) når provenuet er udloddet. Proceduren i henhold til lov nr. 1386/83 afsluttes, når a) en aftale om virksomhedens levedygtighed godkendes af ministeren og offentliggøres i det græske statstidende, eller b) når realisationen og fordelingen af provenuet er afsluttet. Proceduren i henhold til artikel 44 og 45 afsluttes ved appelrettens godkendelse af akkorden mellem kreditorerne og virksomheden. Særlig likvidation afsluttes efter udlodning af provenuet.

« Konkurs - Generelle oplysninger | Grækenland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 31-10-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige