Европейска комисия > ЕСМ > Фалит > Гърция

Последна актуализация: 29-10-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Фалит - Гърция

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какви са различните видове производство по несъстоятелност и техните цели? 1.
2. Какви са предпоставките за откриване на всеки от видовете производство по несъстоятелност? 2.
3. Какви са функциите на всеки от участниците в различните процедури? 3.
4. Какви са последствията от откриването на производство по несъстоятелност? 4.
5. Какви са специалните правила, свързани с определени категории искове? 5.
6. Какви са правилата, уреждащи актове за понесени вреди? 6.
7. Какви са условията за подаване и допускане на претенции? 7.
8. Какви са правилата за процедурата по реорганизация? 8.
9. Какви са правилата за производството по ликвидация? 9.
10. Какви са правилата за прекратяване на производството? 10.

 

1. Какви са различните видове производство по несъстоятелност и техните цели?

Несъстоятелността е ситуация, при която пасивите на едно лице превишават активите му и същото е неспособно да удовлетвори своите кредитори. Предварително (превантивно) производство по несъстоятелност е процедура, целяща постановяване на възбрана или известие за несъстоятелност. Съобразно формата си процедурите биват - несъстоятелност, специална ликвидация, временно ръководство, управление и ръководство от кредиторите и поставяне на дружеството в процедура по ликвидация с цел постигането на споразумение между кредиторите му.

2. Какви са предпоставките за откриване на всеки от видовете производство по несъстоятелност?

Както физическите, така и юридическите лица могат да бъдат обявени в несъстоятелност, но само юридическите лица могат да бъдат поставяни в процедура по специална ликвидация, временно управление от кредитори или в ликвидация. За да бъде обявен в неплатежоспособност, един търговец трябва да е престанал да изплаща търговските си дългове или да е декларирал, че плащанията са преустановени и да има издадено съдебно решение. Молба може да бъде подадена от всеки кредитор, който предостави писмени доказателства за иска си. Едно дружество може да бъде поставено в процедура по специална ликвидация само при наличие на молба от 51 % от кредиторите му, чиито искове са отразени в търговските му книги. За откриване на производство по специална ликвидация, дружеството трябва да е прекъснало или преустановило търговската си дейност, да е прекратило плащанията, да е фалирало или да е под ръководството и управлението на своите кредитори, или да е във временно управление или в ликвидация, освен ако основните му и производствени активи са продадени на търг и то очевидно е неспособно да изплати просрочените си дългове. Едно дружество може да бъде поставено в специална ликвидация при същите условия при наличие на молба от 20 % от кредиторите му, при което се назначава специален управител. При същите условия, кредиторите, чиито искове са регистрирани в търговските книги и в годишните отчети за предходната финансова година, или самото дружество може да подаде молба за назначаване на ликвидатор, който да посредничи за постигането на споразумение между кредиторите и дружеството и да регулира или редуцира задълженията му. Решение за поставянето на дружество под управлението и ръководството на кредиторите му може да бъде взето, ако е установено, че плащанията са преустановени, като молбата се подава от 55 % от кредиторите, регистрирани в търговските книги, и ако е създадена специална комисия от банката на Гърция. Временният управител предприема необходимите действия за поддържане на търговската дейност и свиква събрание на съдружниците за вземане на решение за поставяне на дружеството под управлението и ръководството на кредиторите му.

НагореНагоре

3. Какви са функциите на всеки от участниците в различните процедури?

След публикуването на решението за несъстоятелността се назначават ликвидатор, който да надзирава дейността, и адвокат като временен синдик; този избор приключва с одобрение от събранието на кредиторите, след което лицето представлява дружеството в несъстоятелност и въпросната група лица. Синдикът установява активите и пасивите на длъжника и го представлява в дела, свързани с масата на несъстоятелността. След приключване на производството по несъстоятелност, синдикът разпродава и разпределя масата на несъстоятелността на кредиторите, които са присъствали на общото събрание и са изложили своите претенции, въведени в списък. В случай, че, съгласно доклада на синдика, няма открити активи, съдът обявява случая за приключен. По време на производството по несъстоятелност, длъжникът е лишен от правото си да управлява масата на несъстоятелността, но може да предприема определени действия при спешни случаи, ако синдикът не реагира. За дружествата е определена специална процедура по ликвидация, като ликвидаторите се назначават от Апелативния съд, който също така назначава и съдия-изпълнител и ратифицира споразумението по молба на кредиторите. След публикуването на решенията, управлението на дружеството от органите му на базата на учредителния акт и устава се прекратява. Ако се прилага член 46, ликвидаторът разпродава активите поотделно или заедно чрез принудителна публична продан с цел удовлетворяване на регистрираните кредитори. В случай, че се прилага член 46а, дружеството се продава цялостно чрез принудителна публична продан и ликвидаторът изготвя договор за продажба, събира печалбата и я разпределя съобразно списъка. В случай, че някое дружество е под временно управление, управителят предприема предпазни мерки спрямо неговите активи като действа от негово име пред съдилищата и властите, изготвя опис на имуществото и баланс, кани кредиторите да предявят своите претенции, прави списък и приканва съдружниците да разрешат търговската дейност под ръководството и управлението на кредиторите да продължи. След това кредиторите определят управителен комитет, който увеличава дяловия капитал чрез емисия на дялови участия, които са им разпределени пропорционално на претенциите им. Три години по-късно, кредиторите могат да упълномощят управителния комитет да закрие дружеството или да стартира процедура по специална ликвидация.

НагореНагоре

4. Какви са последствията от откриването на производство по несъстоятелност?

След публикуването на решението, длъжникът губи правото си да разполага със своите активи; това не се отнася за претенции, които не подлежат на запориране, за непрехвърлими права или имущество, получено след обявяване на несъстоятелността. Кредиторите биват необезпечени, обезпечени и такива с право на предпочтително удовлетворение. Персонални искове на необезпечени кредитори и такива с общо право на предпочтително удовлетворение се преустановяват, докато колективните, подадени след обявяването на несъстоятелността, и обезпечените или с особено право на предпочтително удовлетворение се поддържат. Съдебният пристав подпечатва и инвентаризира масата на несъстоятелността в рамките на 24 часа след обявяване на несъстоятелността. Обектите се предават на синдика, а паричните средства – в държавната хазна. След назначаване на съдия-изпълнител на дружеството и публикуване на решението, индивидуалните принудителни мерки се прекратяват. Това не се прилага за правни действия и мерки. Активите се разпределят, учредителният акт и уставът се променят със съгласието на съдия-изпълнителя. Ратифицираното от съда споразумение обвързва и кредиторите, които не са страна по него. Ако дружеството е в процедура по специална ликвидация, принудителното изпълнение, запрещението и обявяванията по повод несъстоятелността са забранени от деня, в който молбата е подадена. След публикуване на решението за управлението и ръководството на имуществото, то се връчва на специалния ликвидатор. Когато дружеството е под временно ръководство или под ръководство и управление на кредиторите, след подаване на молбата, принудително изпълнение, запрещение и обявявания по повод несъстоятелността са забранени по отношение на задължения, възникнали преди подаването на молбата. Ръководството на дружеството първоначално се поверява на управител, а след това се прехвърля на управителния комитет на кредиторите.

НагореНагоре

5. Какви са специалните правила, свързани с определени категории искове?

Производството по несъстоятелност засяга имуществото на длъжника след обявяването на несъстоятелността. Всеки елемент от имуществото, който длъжникът държи или владее, може да бъде изискани от собственика. Страните по договори с него не са задължени първо да изпълнят неизпълнените двустранни договори. Трудовите договори не се анулират, нито работодателите в несъстоятелност с неизплатен дълг се освобождават от приемането на извършени услуги или изплащане на възнаграждение. Несъстоятелността на наематели или наемодатели не унищожава договорите за наем. Несъстоятелността на съдружник води до прекратяване на гражданско дружество или съдружие, освен ако не е уговорено да бъде поддържан сред останалите съдружници. Дружества с дялово участие се прекратяват при несъстоятелност, но запазват търговския си статус и правоспособността си по време на ликвидацията, като несъстоятелността на съдружник не води до прекратяването им. Заповедите се анулират, текущите сметки се закриват, договорите за заем се унищожават автоматично. Едностранно компенсиране при договорни условия се счита за нищожно. Поставянето на дружество в процедура по специална ликвидация не е причина за прекратяването му и не се отразява на неизпълнените договори, освен ако страните не са целели солидарна отговорност, или личната отговорност на една от страните. Специалната ликвидация води до анулиране на съществуващите трудови договори, въпреки че съдът може да разпореди някои от служителите да бъдат оставени временно по искане на кредиторите, ако това е в интерес на дружеството. Договорите за наем на превозни средства, машини и други съоръжения се анулират заедно с всички споразумения, съгласно които трета страна ги държи, владее или ползва. Гаранциите или обезпеченията на трети страни се запазват. Ликвидаторът може да изплати просрочените задължения и да прихване претенциите на дружеството с тези на трети страни или да ги продаде. Ако дружеството е в ликвидация, се запазват гаранциите, ипотеките, залозите и другите съпътстващи права in rem или такива, които не обезпечават иска и свързаните с него привилегии. Ако дружеството е под временното ръководство или под ръководството и управлението на кредиторите, то продължава обичайната си търговска дейност, но активите му не могат да бъдат продавани, както и имуществото с тежести, и правните сделки с продължителност от повече от една година не могат да бъдат регистрирани без разрешение от съда. Ипотеките, залозите и привилегиите се запазват докато ипотечните, заложните и привилегированите кредитори са удовлетворени, без да са засегнати гаранциите.

НагореНагоре

6. Какви са правилата, уреждащи актове за понесени вреди?

Действията на длъжника в подозрителния период, които намаляват масата на несъстоятелността, се отменят. Всеки едностранен акт, който редуцира масата на несъстоятелността, всяко плащане в брой, плащане в резултат на концесия, продажба, прихващане или друго подобно плащане не в брой, или търговски ценни книжа за плащания, които още не са изискуеми или просрочени, както и всяко действие, насочено към установяване на предходни задължения, се счита за нищожно по отношение на кредитор, ако е извършено от длъжника по време на периода, в който плащанията са прекратени или 10 дни преди това.

7. Какви са условията за подаване и допускане на претенции?

Кредиторите са уведомени за несъстоятелността посредством обнародване на решението, с което се назначава ликвидатор и синдик и с което се определя времето и мястото на общото събрание на съдружниците. Кредиторите се обявяват като представят удостоверения за дял и отчет първоначално с ликвидатора, или в случай че е назначен окончателно синдик, заедно с него или с ликвидатора. Кредитори, които не се представят, могат да направят това индивидуално чрез публикуване на съобщение в бюлетина на пенсионния фонд на юристите. Исковете се преглеждат и ликвидаторът изготвя доклад. Ако искът е допуснат, кредиторът се заклева пред ликвидатора, че същият е истински и неподправен. Кредиторите, които не са успели да изложат своите претенции, могат да подадат молба за отмяна на решението поради неявяване до окончателното разпределение на приходите от ликвидацията и, в случай че е уважена, те биват включени в разпределението. Колективни искове на кредиторите се удовлетворяват преди тези на несъстоятелността и преди разпределението на активите, след кредиторите с общо и особено право на предпочтително удовлетворение, ипотечните и заложни кредитори. Ако дружеството е в процедура по специална ликвидация, кредиторите се явяват пред ликвидатора, който съставя списък. Производството включва и искове, станали изпълними преди реорганизацията на дружеството от Агенцията за реорганизация на предприятията, преди подаване на молбата за поставяне на дружеството в специална ликвидация и започване на производството по ликвидация. Разходите, свързани със специалната ликвидация, съпътстващите търговски разходи, административните разходи, предхождащи несъстоятелността, и разходите по изпълнението не се включват и не се отчитат. В такъв случай се изготвя класификация под формата на таблица. Съмнителни претенции или такива, класифицирани неправилно, се класират произволно или условно. Ако дружеството се ликвидира съобразно член 46а, ликвидаторът кани писмено кредиторите да се представят и се прилагат правилата, посочени в член 46. Ако дружеството е в процедура по специална ликвидация под ръководството и управлението на кредиторите, исковете се класифицират съгласно член 957 и следващите от Гражданския процесуален кодекс и член 61 от Кодекса за събиране на публични вземания.

НагореНагоре

8. Какви са правилата за процедурата по реорганизация?

Процедурата по реорганизация се отнася до ръководството и управлението на дружество от кредиторите, преустройството на търговската дейност и процедурите по членове 44 и 45. Когато дружеството е било поставено под ръководство и управление, изпълнението, съдебните възбрани и обявявания по повод несъстоятелността са забранени след подаване на молбата. Управителният съвет ръководи дружеството, контролира кредитите, увеличава дяловия капитал и разпределя удостоверенията за дялово участие. Три години след подаване на молбата, 3/5 от кредиторите могат да поискат прекратяване на дружеството или поставянето му в специална ликвидация. Дружеството или кредиторите могат да кандидатстват дружеството да започне процедура по реорганизация по решение на министъра, а Агенцията за реорганизация на предприятията се определя за временен управител, за което се изготвя споразумение с кредиторите. Изплащането на просрочени дългове, мерки по принудително изпълнение, лихви и ограничаване на исковете се преустановява. Споразуменията между съдружници, кредитори и Агенцията за реорганизация на предприятията не засягат гаранциите, ипотеките, залозите и другите специални привилегии, които намаляват претенциите или поставят крайни срокове за погасяване на исковете. Временното управление се прекратява и се преустановява суспендирането на индивидуалните искове и другите мерки с одобрение на министъра, публикувано в Държавен вестник. Споразумението между кредиторите и дружеството обвързва и кредиторите, които не са страна по него, и определя срок за уреждането на исковете, редуцира стойността на исковете (със загубата на остатъка), ограничава обезпеченията и гаранциите до уговорения размер, и прекратява несъстоятелността. След публикуване на решението за поставяне на дружество в ликвидация, се прекратяват принудителните мерки, правото за получаване на съдебно разпореждане и лихва. Задължението на ликвидатора е да посредничи при постигането на споразумение между кредиторите и дружеството, което обвързва и тези кредитори, които не са страна по него, и ограничава обезпеченията и гаранциите до уговорения размер.

НагореНагоре

9. Какви са правилата за производството по ликвидация?

При постигане на споразумение, кредиторите са в обединение; целта на извършваната дейност е да се закрият активите и да се разпредели печалбата, а синдикът разпродава движимото и недвижимо имущество. При положение, че извършването на ликвидация е невъзможно или икономически неизгодно, по искане на синдика съдът може да реши да преустанови дейността, ако има достатъчно средства, движимите вещи се разпродават на публична продан или по договореност, а недвижимото имущество се разпродава с разрешение на ликвидатора. Паричните средства се влагат във Фонда за стоки и заеми и, преди да бъдат разпределени между необезпечените кредитори, съдебните и административни разходи по несъстоятелността, финансовите помощи за длъжника и семейството му, исковете от кредитори с общо право на предпочтително удовлетворение, колективните искове и обезпечените задължения се удържат и една част се заделя за кредиторите, чиито искове са допуснати предварително, които не са успели да отчетат кредитите си своевременно и са подали молба за отмяна на решението поради неявяване и за установяване на исковете им, тези, които живеят в чужбина (ако исковете им са отчетени в баланса), и тези, които по време на разпределението разполагат с условни искове. Ликвидаторът свиква събрание на кредиторите, на което синдикът предоставя на длъжника отчет за това дали кредиторите му са напълно удовлетворени от приходите. Дружество под ръководството и управлението на кредиторите се поставя в ликвидация по силата на решение на съда и се определя дата за прекратяване на плащанията. Управителят разпродава всички движими и недвижими вещи на търг. Ако няма спечелил участник, търгът се отлага и процедурата се повтаря, докато някой спечели. При разпределението на ипотеки се дава преимущество на ипотечни, обезпечени или привилегировани кредитори, които спазват разпорежданията за всяка ипотека, залог или привилегия. Ако споразуменията по членове 44 и 45 не са спазени, ликвидацията се нарежда с решение на Апелативния съд съобразно член 46. Ликвидаторът разпродава имуществото поотделно или заедно чрез принудителна продан. В случай на специална ликвидация по член 46, ликвидаторът публикува покана за писмено изразяване на интерес в закупуването на дружеството, изготвя резюме на предложение, дава на всеки копие от него и публикува съобщение за публичен търг с предизвестие от минимум 35 дни и максимум 60 дни. Подадените оферти се разпечатват и ликвидаторът изготвя доклад, който съдържа обща оценка и оферти от тази с най-ниската цена до тази на предложилия най-висока цена участник в търга, който се представя на кредиторите за одобрение. Ако те не изготвят писмено решение в едномесечен срок, се счита, че предложението е прието и че договорът за прехвърляне на имуществото е подписан със спечелилия участник, който заплаща цената, като я внася по сметката на банка, извършваща легално търговска дейност в Гърция. Тежестите се отменят. Ако не е подадена валидна оферта или кредиторите сметнат, че подадените предложения са неподходящи или икономически неизгодни, по тяхно искане ликвидаторът провежда отново търга, при спазване на същите изисквания. Ако и повторният търг не доведе до резултат, Апелативният съд разпорежда продажбата на имуществото на търга да бъде осъществена на части или да се проведе трети търг, или се подава молба до Апелативния съд за отмяна на решението за специална ликвидация на дружеството. След като имуществото е прехвърлено, ликвидаторът разполага с петнадесетдневен срок за публикуване на покана за докладване на претенции, които са включени в списъка, и за разпределяне на печалбата.

НагореНагоре

10. Какви са правилата за прекратяване на производството?

Производството по несъстоятелност се прекратява а) при наличие на споразумение, вследствие изготвяне на необходимите предложения за споразумение от длъжника и решение за приемането им от общото събрание на кредиторите, ратифицирани от съда, в случай, че длъжникът не е осъден за мнима несъстоятелност, б) в случай, че съюзът на кредиторите е създаден, след като активите и пасивите са ликвидирани, ликвидаторът свиква среща на кредиторите, на която синдикът извършва отчет, от който зависи дали длъжникът може да бъде освободен от задълженията си, но крайното решение се взима от съда. В случай на ликвидация производството се прекратява а) когато всички нови удостоверения за дялово участие са записани, б) при постигане на споразумение между дружеството и кредиторите и в) когато печалбата е разпределена. Производството по закон 1386/83 се прекратява а) при наличие на одобрено от министъра споразумение за оздравяване на дружеството, обнародвано в Държавен вестник, б) с ликвидация и разпределение на печалбата. Производствата по членове 44 и 45 се прекратяват с решение на Апелативния съд, с което се ратифицира споразумението между кредиторите и дружеството. Специалната ликвидация се прекратява с разпределението на печалбата.

« Фалит - Обща информация | Гърция - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 29-10-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство