Europese Commissie > EJN > Faillissement > Gibraltar

Laatste aanpassing: 24-05-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Faillissement - Gibraltar

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Welke soorten insolventieprocedures zijn er en wat zijn de doelen ervan? 1.
2. Wat zijn de voorwaarden voor het inleiden van een insolventieprocedure? 2.
3. Welke rol spelen de verschillende deelnemers in de procedure? 3.
4. Welke gevolgen heeft het inleiden van een procedure? 4.
5. Wat zijn de specifieke voorschriften voor bepaalde categorieën van vorderingen? 5.
6. Wat zijn de voorschriften met betrekking tot schadelijke handelingen? 6.
7. Wat zijn de voorwaarden voor de indiening en de toewijzing van vorderingen? 7.
8. Wat zijn de voorschriften voor reorganisatieprocedures? 8.
9. Wat zijn de voorschriften voor de liquidatieprocedure? 9.
10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure? 10.

 

1. Welke soorten insolventieprocedures zijn er en wat zijn de doelen ervan?

Insolventie kan worden gedefinieerd als de onmogelijkheid om schulden te betalen. De wetgeving van Gibraltar geeft geen normatieve definitie van de term “insolventie”, hoewel artikel 42(3)(b) van de Bankruptcy Ordinance (faillissementsverordening) in de context van de administration (beheer onder curatele) van eigendommen het volgende bepaalt:

Een settlor (iemand die een trust onder levenden creëert) is “insolvent” wanneer zijn huidige, eventuele en toekomstige verplichtingen de waarde van zijn activa overschrijden.

“Pre-insolventie”-procedures
Procedures bij persoonlijke insolventie

De schuldenaar kan door middel van een akkoord in de vorm van een composition of een scheme of arrangement aan zijn schuldeisers tegemoetkomen door hun de best mogelijke betalingsregeling voor hun vorderingen aan te bieden, zonder dat hij wordt belast met de problemen en kosten van een faillissementsverklaring.

Een composition houdt in dat de schuldenaar toezegt zijn verplichtingen op bepaalde wijze na te zullen komen waarbij hij de beschikking over zijn activa behoudt.

Een scheme houdt in dat de schuldenaar toezegt zijn verplichtingen na te zullen komen, waarbij een trustee de procedure leidt en de activa van de schuldenaar beheert.

Een andere mogelijkheid voor de debiteur is voorzien in de Deeds of Arrangement Ordinance (verordening inzake betalingsregelingen). Op grond deze verordening kan een debiteur met enkele of alle schuldeisers een Deed of Arrangement (betalingsregeling) aangaan en hiermee de publiciteit en de problemen van een faillissement vermijden.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Procedures bij de insolventie van ondernemingen

De wetgeving van Gibraltar biedt een onderneming en haar schuldeisers de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten. Wanneer een dergelijke overeenkomst wordt voorgesteld, kan het gerecht een schuldeisersvergadering bijeenroepen. Indien de meerderheid van de schuldeisers (die driekwart van de uitstaande schuld vertegenwoordigen) aanwezig is en persoonlijk of bij volmacht instemt met een overeenkomst, is deze na goedkeuring door het gerecht bindend voor alle schuldeisers en de onderneming.

Er zijn ook bepalingen om de wederopbouw en de fusie van ondernemingen te vergemakkelijken.

Formele insolventieprocedures
Natuurlijke personen

Dit is een procedure waarbij een insolvente schuldenaar door het gerecht wordt verplicht om zijn financiële situatie uiteen te zetten en aanwijzingen ontvangt om zijn schuldeisers zo eerlijk mogelijk uit te betalen. Hierbij gaat het altijd om het te gelde maken en verdelen van activa. Een natuurlijke persoon kan failliet worden verklaard op verzoek van een schuldeiser of van de betrokkene zelf.

Ondernemingen

Een onderneming wordt bij een faillissement geliquideerd om de activa te gelde te maken en te verdelen. De liquidatieprocedure eindigt met de ontbinding van de onderneming. De wetgeving van Gibraltar kent drie soorten liquidatieprocedures.

Gedwongen ‑ het gerecht geeft een bevel tot liquidatie op verzoek van een of meer schuldeisers (met inbegrip van onzekere en toekomstige schuldeisers) en/of vennoten;

Vrijwillig ‑ de vennoten besluiten in een buitengewone resolutie dat de onderneming haar activiteiten gezien haar verplichtingen niet kan voortzetten en dat het daarom raadzaam is tot liquidatie over te gaan;

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Vrijwillig onder toezicht van het gerecht ‑ wanneer de onderneming een resolutie tot vrijwillige liquidatie heeft aangenomen, kan het gerecht gelasten dat de opheffing onder zijn toezicht wordt voortgezet onder de voorwaarden die het passend acht en waarbij schuldeisers, vennoten en anderen vorderingen kunnen indienen.

2. Wat zijn de voorwaarden voor het inleiden van een insolventieprocedure?

Procedures bij de insolventie van ondernemingen
(a) Verplichte liquidatie

De omstandigheden waarin het gerecht een onderneming kan liquideren, zijn neergelegd in artikel 156 van de Companies Ordinance (verordening inzake ondernemingen). Dit zijn:

 • de onderneming heeft in een bijzondere resolutie besloten dat zij door het gerecht zal worden opgeheven;
 • het wettelijk verplichte verslag is niet bij de Registrar ingeleverd of de wettelijk voorgeschreven vergadering is niet gehouden;
 • de onderneming start haar activiteiten niet binnen een jaar na oprichting of staakt haar activiteiten een heel jaar;
 • het aantal vennoten is gedaald tot minder dan een in het geval van een personenvennootschap, of minder dan zeven bij een andere vennootschap;
 • de onderneming kan haar schulden niet betalen;
 • het gerecht acht het juist en billijk dat de onderneming wordt geliquideerd.

De aanvraag moet bij het Supreme Court van Gibraltar worden ingediend door de onderneming, een of meer schuldeisers, een of meer vennoten of door meerdere of alle partijen, gezamenlijk dan wel afzonderlijk.

Zodra het bevel tot liquidatie is gegeven, moet de onderneming een exemplaar naar de Registrar of Companies (handelsregister) sturen.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wanneer in plaats van de official receiver (officiële vereffenaar) een liquidator (vereffenaar) is benoemd, moet de kennisgeving van de benoeming met de naam en het adres van de vereffenaar (1) bij het Supreme Court worden ingediend; (2) aan de onderneming op haar kantooradres worden betekend; en (3) in de Gibraltar Gazette worden bekendgemaakt.

(b) Vrijwillig

De omstandigheden waarin een onderneming vrijwillig kan worden geliquideerd, zijn neergelegd in artikel 204 van de Companies Ordinance. Dit zijn:

 • de statutair vastgestelde levensduur van de onderneming loopt af, of de gebeurtenis doet zich voor waardoor de onderneming op grond van haar statuten moet worden ontbonden, en tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering is besloten dat de onderneming vrijwillig wordt geliquideerd;
 • de onderneming besluit in een bijzondere resolutie tot vrijwillige liquidatie;
 • de onderneming besluit in een buitengewone resolutie dat zij haar activiteiten gezien haar verplichtingen niet kan voortzetten en het daarom raadzaam is tot liquidatie over te gaan.

Indien een onderneming een resolutie tot vrijwillige liquidatie heeft aangenomen, moet zij deze resolutie binnen zeven dagen na het aannemen ervan in een advertentie in de Gibaltar Gazette bekendmaken.

Wanneer een voornemen tot vrijwillige liquidatie bestaat, kan de directie van de onderneming (vóór de dag van de vergadering waarop de resolutie tot liquidatie van de onderneming wordt voorgesteld) een wettelijke solventieverklaring bij het handelsregister indienen: dit houdt in dat zij na diepgaand onderzoek tot de conclusie zijn gekomen dat de onderneming is staat is haar schulden binnen twaalf maanden te betalen. Wanneer een dergelijke verklaring is afgegeven, wordt de liquidatie als een members’ voluntary winding up (liquidatie op verzoek van de vennoten) aangeduid. Wanneer de verklaring niet is afgegeven, wordt de liquidatie als een creditors’ voluntary winding up (liquidatie op verzoek van de schuldeisers) aangeduid.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij een liquidatie op verzoek van de vennoten benoemt de onderneming tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering een of meer vereffenaars. Wanneer de onderneming volledig is geliquideerd, stelt de vereffenaar een verslag van de liquidatie op en roept hij een algemene vergadering bijeen waarin hij het verslag presenteert. De vergadering wordt aangekondigd in een advertentie in de Gibraltar Gazette. Binnen een week na de vergadering moet de vereffenaar een exemplaar van het verslag en de notulen van de algemene vergadering indienen bij het handelsregister. Het verslag en de notulen worden bij het handelsregister geregistreerd en drie maanden na die registratie wordt de onderneming als ontbonden beschouwd.

Bij een liquidatie op verzoek van de schuldeisers roept de onderneming een schuldeisersvergadering bijeen op de dag van de vergadering waarop de resolutie tot vrijwillige liquidatie wordt voorgesteld, of op de dag erna. Dit gebeurt door de schuldeisers per post een oproep voor de schuldeisersvergadering en de notulen van de vergadering van de onderneming te sturen. De schuldeisersvergadering moet worden aangekondigd in een advertentie in de Gibraltar Gazette en in een andere plaatselijke krant. De directie van de onderneming stelt een volledige verantwoording over de toestand van de onderneming, alsmede een lijst met schuldeisers en geschatte vorderingen op, die aan de schuldeisersvergadering worden voorgelegd. Tijdens de vergadering kunnen de crediteuren en de onderneming een vereffenaar aanwijzen. De schuldeisers kunnen ook een inspectiecommissie instellen. Zodra de zaken van onderneming volledig zijn afgehandeld, stelt de vereffenaar een verslag van de liquidatie op en roept hij een algemene vergadering en een schuldeisersvergadering bijeen waarin hij het verslag presenteert. De vergadering wordt ten minste een maand voor de vergadering bekendgemaakt in een advertentie in de Gibraltar Gazette. Binnen een week na de vergaderingen moet de vereffenaar een exemplaar van het verslag en de notulen van de algemene vergadering indienen bij het handelsregister. Het verslag en de notulen worden bij het handelsregister geregistreerd en drie maanden na die registratie wordt de onderneming als ontbonden beschouwd.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Procedures bij persoonlijke insolventie

Een schuldenaar kan failliet worden verklaard wanneer hij een persoon is, al dan niet Brits onderdaan, die op het moment van de faillissementshandeling:

 1. persoonlijk in Gibraltar aanwezig was, of
 2. in Gibraltar woonde of er een verblijfplaats had, of
 3. persoonlijk of via een vertegenwoordiger of bedrijfsleider zakelijke activiteiten in Gibraltar had, of
 4. deelnemer was in een vennootschap of maatschap die zakelijke activiteiten in Gibraltar had.

Het begrip faillissementsgrond (act of bankruptcy) wordt gedefinieerd in artikel 3(1) van de Bankruptcy Ordinance en is als volgt samen te vatten:

 • overdracht van eigendommen aan een trustee ten behoeve van de schuldeisers;
 • frauduleuze overdracht, gift, levering of eigendomsoverdracht;
 • frauduleuze verlening van een voorrecht;
 • Gibraltar verlaten om zijn schuldeisers te benadelen;
 • overname of verkoop van de activa van de schuldenaar door de marshal (deurwaarder), 21 dagen na de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk bevel;
 • eigen verklaring van insolventie;
 • faillissementsaanvraag door een schuldeiser.

Een faillissementsprocedure begint met de indiening van een aanvraag door de schuldenaar zelf of door een schuldeiser. Een schuldeiser kan alleen een aanvraag indienen indien de vordering een liquide bedrag van £500 bedraagt en de faillissementshandeling waarop het verzoek is gebaseerd, zich hoogstens drie maanden voor de indiening van het verzoek heeft voorgedaan. De aanvraag van de schuldeiser moet worden bevestigd in een beëdigde verklaring en tijdens de daaropvolgende hoorzitting eist het gerecht een bewijs van de vordering. Wanneer het gerecht van de rechtmatigheid van de vordering overtuigd is, kan het een receiving order (besluit tot benoeming van een officiële vereffenaar) vaststellen. Uit de aanvraag van de schuldeiser moet blijken dat de schuldenaar zijn schulden niet kan betalen; in dat geval stelt het gerecht een benoemingsbesluit vast.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het benoemingsbesluit wordt bekendgemaakt in de Gibraltar Gazette, onder vermelding van de naam, het adres en de beschrijving van de schuldenaar, de datum van het besluit en de datum van de aanvraag. De officiële vereffenaar moet het benoemingsbesluit per advertentie bekendmaken.

Het besluit houdt in dat het gerecht een officiële vereffenaar benoemt om de boedel van de debiteur te beheren. Een officiële vereffenaar is een gerechtelijk ambtenaar en wordt benoemd door de gouverneur van Gibraltar.

Wanneer het benoemingsbesluit wordt genomen, stelt de debiteur ten behoeve van de officiële vereffenaar een inventaris van de boedel op die in een beëdigde verklaring moet worden bevestigd. De inventaris moet worden ingediend binnen drie dagen nadat het benoemingsbesluit op verzoek van de debiteur is genomen. Wanneer het besluit op verzoek van een schuldeiser is genomen, moet de inventaris binnen zeven dagen na het besluit worden ingediend.

Het benoemingsbesluit kan worden opgeheven indien het gerecht instemt met een composition, indien de schulden volledig zijn betaald of indien blijkt dat het benoemingsbesluit om een andere reden niet had moeten worden genomen.

De officiële vereffenaar roept een schuldeisersvergadering bijeen die binnen veertien dagen na zijn benoeming moet worden gehouden. De vergadering moet ten minste zes hele dagen voor de vergadering worden aangekondigd in de Gibraltar Gazette. De officiële vereffenaar stuurt iedere in de boedelinventaris van de schuldenaar genoemde schuldeiser een exemplaar van die inventaris alsmede een mededeling van het tijdstip en de plaats van de eerste schuldeisersvergadering. Tijdens deze schuldeisersvergadering wordt een eventueel akkoord in de vorm van een composition of scheme of arrangement in overweging genomen en wordt beoordeeld of de faillietverklaring van de schuldenaar opportuun is.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het gerecht verricht een openbaar onderzoek naar de schuldenaar, waarbij zijn gedragingen, transacties en eigendommen worden beoordeeld. Iedere schuldeiser die een bewijs van vordering heeft ingediend, mag de debiteur vragen stellen. Het onderzoek wordt schriftelijk vastgelegd.

Vervolgens kan het gerecht besluiten tot een faillietverklaring, die in een advertentie in de Gibraltar Gazette moet worden bekendgemaakt. De mededeling moet de naam, het adres en een omschrijving van de gefailleerde, alsmede de datum van de faillietverklaring omvatten. De faillietverklaring kan worden ingetrokken indien het gerechtt van oordeel is dat deze niet had moeten worden afgegeven of wanneer het gerecht bewezen acht dat de schulden van de gefailleerde volledig zijn betaald. De faillietverklaring kan ook worden vernietigd wanneer de schuldeisers een betalingsregeling aanvaarden nadat de debiteur al is failliet verklaard. De intrekking van het besluit tot faillietverklaring moet in een advertentie in de Gibraltar Gazette moet worden bekendgemaakt.

3. Welke rol spelen de verschillende deelnemers in de procedure?

Het gerecht

De rol en functie van het gerecht is afhankelijk van de soort procedure:

Liquidatie

Verplicht ‑ Dit is een gerechtelijke procedure waarin een onderneming bij rechterlijk bevel gedwongen wordt geliquideerd.

Vrijwillig – Dit is geen gerechtelijke procedure maar het gerecht kan ingrijpen indien het wordt verzocht toezicht te houden of wanneer om juridische redenen bijkomende verzoeken bij het gerecht moeten worden ingediend.

Faillissement

Dit is een gerechtelijke procedure waarbij een natuurlijke persoon door het gerecht failliet wordt verklaard.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Andere betrokkenen bij een faillissementsprocedure
Liquidatie
 • Vereffenaar ‑ wordt benoemd om de liquidatie van een onderneming te leiden, namens de onderneming vorderingen in te stellen, verweer tegen vorderingen te voeren en alle noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten;
 • Schuldeisers – spelen bij een liquidatie een belangrijke rol, aangezien met hun belangen rekening moet worden gehouden;
 • Directieleden – zijn verplicht tijdens de liquidatieprocedure medewerking te verlenen en informatie te verschaffen.
Faillissement
 • Official Trustee (officiële vereffenaar) – treedt op als vereffenaar en beheerder van de boedel van de debiteur totdat er een akkoord in de vorm van een composition of scheme is goedgekeurd of de schuldenaar failliet is verklaard, en als trustee wanneer de debiteur failliet is verklaard.
 • Schuldeisers – spelen ook een belangrijke rol in faillissementsprocedures.
 • Schuldenaar – kan zijn eigen faillissementsprocedure inleiden en moet er volledig aan meewerken.

4. Welke gevolgen heeft het inleiden van een procedure?

Activa zijn te definiëren als eigendommen die beschikbaar zijn voor de betaling van de schulden van een natuurlijk persoon of een onderneming.

Insolventie van ondernemingen

Wanneer een bevel tot liquidatie is gegeven, neemt de vereffenaar het beheer op zich van alle eigendommen en vorderingen die de onderneming heeft of lijkt te hebben. Het gerecht kan ook gelasten dat de eigendommen van de onderneming of die voor haar door trustees worden beheerd, geheel of gedeeltelijk onder het beheer van de vereffenaar worden gebracht.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij elke liquidatie mogen alle voorwaardelijk te betalen schulden en alle vorderingen op de onderneming, bestaand of toekomstig, zeker of onzeker, definitief vastgesteld of alleen betrekking hebbend op een schadevergoeding, ter verificatie bij de onderneming worden ingediend.

Op elk moment na de indiening van een verzoek tot liquidatie en voordat het bevel tot liquidatie is gegeven, kan de onderneming (of een schuldeiser/aandeelhouder) verzoeken om schorsing van alle bij het gerecht aanhangige procedures tegen de onderneming. De onderneming (of schuldeiser/aandeelhouder) kan het gerecht ook verzoeken af te zien van de behandeling van andere lopende procedures tegen de onderneming.

Insolventie van natuurlijke personen

Zodra hij is benoemd, moet de officiële vereffenaar optreden als vereffenaar en beheerder van de boedel van de schuldenaar totdat er een akkoord in de vorm van een composition of scheme is goedgekeurd of de schuldenaar failliet is verklaard, en als trustee wanneer de debiteur failliet is verklaard. Meteen nadat de debiteur failliet is verklaard, wordt de officiële vereffenaar verantwoordelijk voor het beheer van de boedel.

Doorgaans zijn alle schulden en verplichtingen, bestaand of toekomstig, zeker of onzeker, die de schuldenaar op de dag van het besluit tot benoeming van de officiële vereffenaar (receiving order) heeft, of die tegen hem ontstaan voordat het faillissement wordt opgeheven, in de faillissementsprocedure aan te tonen vorderingen.

Het gerecht kan op elk moment na de indiening van de faillissementsaanvraag elke vordering, tenuitvoerlegging of andere rechtshandeling tegen de eigendommen of de persoon van de schuldenaar schorsen. Elk gerecht waar een procedure tegen een schuldenaar aanhangig is, kan – wanneer wordt aangetoond dat er een faillissementsaanvraag door of tegen de schuldenaar is ingediend ‑ de behandeling schorsen of laten doorgaan onder de voorwaarden die het passend acht.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Wat zijn de specifieke voorschriften voor bepaalde categorieën van vorderingen?

Insolventie van natuurlijke personen
Verrekening van wederzijdse vorderingen

Wanneer er sprake is van wederzijdse tegoeden, schulden of transacties tussen de schuldenaar voor wie een officiële vereffenaar is benoemd en personen die bij de vereffenaar een vordering kunnen aantonen of zeggen te kunnen aantonen, wordt rekening gehouden met hetgeen de partijen elkaar op grond van deze wederzijdse transacties verschuldigd zijn. De door de partijen aan elkaar verschuldigde bedragen worden onderling verrekend, en slechts het saldo wordt gevorderd of betaald. Een schuldeiser kan dit saldo echter niet vorderen indien hij op het moment waarop hij de schuldenaar een krediet verleende, op de hoogte was van een door de schuldenaar verrichte faillissementshandeling.

Schulden met voorrang

De volgende schulden hebben in dezelfde mate voorrang:

 • alle plaatselijke heffingen en belastingen;
 • alle lonen van employés voor diensten die zij hoogstens vier maanden voor de benoeming van de officiële vereffenaar voor de gefailleerde hebben verricht;
 • alle lonen van arbeiders en ambachtslieden tot een bdrag van maximaal £200 voor diensten die zij hoogstens twee maanden voor de benoeming van de officiële vereffenaar voor de gefailleerde hebben verricht;
 • alle door de gefailleerde te betalen bedragen voor compensatie op grond van de Contract and Tort Ordinance (verordening inzake overeenkomsten en schadevergoeding) van niet meer van £500 per individueel geval, indien de vordering vóór de benoeming van de officiële vereffenaar is ontstaan;
 • alle premies die door de gefailleerde als werkgever moets betalen op grond van de Social Security (Employment Injuries Insurance) Ordinance en de Social Security (Insurance) Ordinance (socialezekerheidswetgeving).

Met uitzondering van bovenstaande vorderingen moeten alle bewijsbare vorderingen op gelijke voet worden behandeld.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Insolventie van ondernemingen
Verrekening

Het gerecht kan op elk moment nadat het een bevel tot liquidatie heeft gegeven, een vennoot die op de lijst van vennoten staat, gelasten een door hem aan de onderneming verschuldigd geldbedrag te betalen. Wanneer het gaat om een vennootschap met een onbeperkte aansprakelijkheid mag de vennoot deze betaling verrekenen met door de vennootschap aan hem verschuldigde bedragen, maar niet met aan hem verschuldigde dividenden of winsten. Zowel bij vennootschappen met beperkte als bij die met onbeperkte aansprakelijkheid kunnen na volledige betaling van alle schuldeisers eventuele bedragen die de onderneming aan een vennoot schuldig is, worden verrekend.

Schulden met voorrang

De volgende schulden hebben in dezelfde mate voorrang:

 • alle plaatselijke heffingen en belastingen;
 • alle lonen tot een bedrag van £1000 van employés voor diensten die zij hoogstens twaalf maanden voor de datum van het liquidatiebevel/begin van de liquidatie (hierna: “de relevante datum”) voor de onderneming hebben verricht
 • alle lonen tot een bedrag van £1000 van arbeiders voor diensten die zij hoogstens twaalf maanden voor de relevante datum hebben verricht;
 • alle door de onderneming te betalen bedragen voor compensatie op grond van de Contract and Tort Ordinance van niet meer van £500 per individueel geval, indien de vordering vóór de relevante datum is ontstaan;
 • indien de lonen aan employés en arbeiders in dienst van een betalingsonbekwame onderneming door iemand zijn voorgeschoten, heeft die persoon met voorrang recht op het voorgeschoten bedrag.

Met uitzondering van bovenstaande vorderingen moeten alle bewijsbare vorderingen op gelijke voet worden behandeld.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Wat zijn de voorschriften met betrekking tot schadelijke handelingen?

Er zijn beperkte bepalingen op grond waarvan een vereffenaar of officiële vereffenaar schuldeisers kan bijstaan bij het terugvorderen van activa die het voorwerp van een frauduleuze voorrang waren.

Insolventie van natuurlijke personen

Artikel 44 van de Bankruptcy Ordinance bepaalt dat elke overdracht van of vordering op een eigendom, elke verplichting en elke gerechtelijke procedure door of tegen een persoon die zijn schulden op de vervaldatum niet met eigen middelen aan zijn schuldeiser of aan diens waarnemer kan betalen, die is gecreëerd om deze schuldeiser of een borgsteller voor het aan die schuldeiser verschuldigde bedrag voorrang boven de andere schuldeisers te verschaffen, als frauduleus en ongeldig jegens de officiële vereffenaar moet worden aangemerkt indien de desbetreffende schuldeiser op grond van een binnen drie maanden na deze handeling ingediende faillissementsaanvraag failliet wordt verklaard.

Insolventie van ondernemingen

Elke overdracht, hypotheek, levering van goederen, betaling, tenuitvoerlegging of andere handeling ten aanzien van een eigendom, die ingeval van een natuurlijke persoon in een faillissementsprocedure tot een frauduleuze voorrang zou leiden, moet bij liquidatie van een onderneming als frauduleuze bevoordeling van haar schuldeisers worden beschouwd en is daarom nietig.

7. Wat zijn de voorwaarden voor de indiening en de toewijzing van vorderingen?

Voor gegevens over de indiening van vorderingen, kennisgeving en voorrang van vorderingen zie boven.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Wat zijn de voorschriften voor reorganisatieprocedures?

Zie het antwoord op vraag 1.

9. Wat zijn de voorschriften voor de liquidatieprocedure?

Insolventie van natuurlijke personen

De voorschriften zijn opgenomen in de Bankruptcy Ordinance en de bijlagen erbij. Een aantal relevante bepalingen is hierboven al besproken.

Insolventie van ondernemingen

De voorschriften zijn opgenomen in de Bankruptcy Ordinance en in voorkomend geval ook in de Bankruptcy Rules. Een aantal van de bepalingen is hierboven al besproken.

10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure?

Insolventie van natuurlijke personen

Een gefailleerde persoon kan om opheffing van zijn faillissement verzoeken indien hij aan de voorwaarden van artikel 25 van de Bankruptcy Ordinance voldoet. Intussen kan de gefailleerde een aantal strafbare handelingen plegen, zoals:

 • een lening aangaan,
 • vluchten naar het buitenland met eigendommen,
 • fraude.
Insolventie van ondernemingen

Wanneer de vereffenaars van hun taak zijn ontheven, en de zaken van de onderneming volledig zijn afgewikkeld, wordt de procedure afgesloten met de ontbinding van de onderneming. Tijdens de liquidatie is een aantal strafbare handelingen mogelijk, zoals het niet-afgeven van eigendommen en documenten door de bedrijfsleiding of een wezenlijke omissie. De Companies Ordinance omvat bepalingen voor onrechtmatig handelende directieleden; in dat geval kan de Attorney General worden ingeschakeld, die eventueel vervolging kan instellen.

« Faillissement - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 24-05-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk