Europeiska Kommissionen > ERN > Konkurs

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Konkurs - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Fordringsägare i ett konkursföretag har rätt till ett visst skydd

Om ett företag har skulder, men inte fullgör sina betalningar innebär detta i praktiken att företaget inte längre kan återbetala. I detta fall anges i allmänhet i lagstiftningen följande två möjligheter:
 • Företaget går fortfarande att rädda. I detta fall skall det ställas under tvångsförvaltning av en domare. Syftet med åtgärden är att rädda företaget, upprätthålla verksamheten och sysselsättning samt genomföra en skuldsanering.
 • Situationen är så allvarlig att den motiverar en likvidation av företaget, vilket i vardagligt tal kallas för ” konkurs” .
Efter att ett sådant domstolsbeslut har fattats får fordringsägarna inte i något av fallen fortsättningsvis vidta några enskilda åtgärder gentemot företaget. Syftet med principen är att säkerställa fodringsägarnas likställdhet och att skydda gäldenärens tillgångar.
För att kunna erhålla ersättning skall man vända sig till (i juridiska termer anmoda att anmäla fordran) den person, ofta kallad god man eller likvidator, som har ansvaret för omorganisationen eller likvidationen av gäldenärens tillgångar med sina anspråk.

Medlemsstaterna har särskilda regler för att anmoda att anmäla fordran när det gäller både formerna för detta och tidsfrister

I de flesta fall skall man insända en handling som innehåller vissa obligatoriska uppgifter till den gode mannen för att göra denne uppmärksam på att man har en fordran på konkursföretaget. Till denna skall nödvändiga verifikationer bifogas, till exempel en faktura eller ett skuldebrev.
Det finns i allmänhet fler än en fordringsägare i ett konkursföretag, och det kan hända att detta inte har tillräckliga medel för att ersätta alla fordringsägare fullt ut. I detta fall skall man veta att alla fordringsägare inte betraktas som jämställda. Vissa fordringsägare har förmånsrätt, till exempel de som har en garanti, och ersätts således i första hand.
Genom att klicka på medlemsstaternas flaggor kan man få relevant information om bland annat de nödvändiga formaliteter för att anmäla fordringar i de olika medlemsstaterna.
En gemenskapsförordning har nyligen antagits för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att en gäldenär som har försatts i konkurs undandrar sig sina skyldigheter genom att överföra sina tillgångar till en annan medlemsstat. För att få närmare information om detta kan man klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” .
Det finns även en internationell modellag på området. Denna återfinns tillsammans med förklaringar genom att klicka på ikonen ” Internationell rätt” .

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket