Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Αν είστε πιστωτής επιχείρησης που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, διαθέτετε ορισμένα μέσα προστασίας.

Κάποια επιχείρηση σάς οφείλει χρήματα, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας εξοφλήσει. Στην περίπτωση αυτή, ο νόμος παρέχει γενικά δύο δυνατότητες:
 • Η διάσωση της επιχείρησης είναι ακόμη δυνατή. Στην περίπτωση αυτή, θα τεθεί σε «δικαστικό διακανονισμό» από δικαστή. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα να διαφυλαχθεί η επιχείρηση, να διατηρηθεί η δραστηριότητα και η απασχόληση και να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση του παθητικού.
 • Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή ώστε να δικαιολογείται η εκκαθάριση της επιχείρησης, πράγμα που στην καθημερινή γλώσσα σημαίνει «πτώχευση».
Στις δύο αυτές περιπτώσεις, μόλις εκδοθεί η εν λόγω δικαστική απόφαση, οι πιστωτές δεν μπορούν πλέον να στραφούν ατομικά κατά της επιχείρησης. Σκοπός της αρχής αυτής είναι η εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης των πιστωτών και η προστασία της περιουσίας του οφειλέτη.
Προκειμένου να λάβετε τα χρήματά σας, πρέπει να διεκδικήσετε, κατά τη νομική φρασεολογία να «αναγγείλετε», την απαίτησή σας στο πρόσωπο, που συχνά ονομάζεται σύνδικος ή εκκαθαριστής, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αναδιοργάνωση ή την εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη.

Σε όλα τα κράτη μέλη, η αναγγελία απαιτήσεως υπόκειται σε ειδικούς τυπικούς κανόνες και προθεσμίες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλετε στο σύνδικο ένα έγγραφο στο οποίο περιέχονται ορισμένα υποχρεωτικά στοιχεία προκειμένου να γνωστοποιήσετε ότι έχετε κάποια απαίτηση έναντι της επιχείρησης σε πτώχευση. Στο έγγραφο αυτό, οφείλετε να επισυνάψετε τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως τιμολόγιο ή αποδεικτικό της οφειλής έγγραφο.
Συνήθως, δεν είστε ο μόνος πιστωτής της επιχείρησης που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, η οποία δυστυχώς μπορεί να μην διαθέτει επαρκείς πόρους για την πλήρη εξόφληση όλων των πιστωτών της. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν θεωρούνται ίσες. Ορισμένες είναι προνομιακές, για παράδειγμα εκείνες που καλύπτονται από εγγύηση, και επομένως εξοφλούνται κατά προτεραιότητα.

Κάνοντας κλικ στις σημαίες των κρατών μελών, μπορείτε να βρείτε ιδίως χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τις διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για να διεκδικήσετε την είσπραξη των απαιτήσεών σας σε καθένα από τα κράτη αυτά.

Ένας κοινοτικός κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε πρόσφατα, παρέχει τη δυνατότητα να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού η διαφυγή του πτωχεύσαντος οφειλέτη από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του με τη μεταφορά των περιουσιακών του στοιχείων σε άλλο κράτος μέλος. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο "κοινοτικό δίκαιο".

Επί του θέματος αυτού, υπάρχει επίσης ένας πρότυπος διεθνής νόμος. Μπορείτε να βρείτε το κείμενό του καθώς και χρήσιμες πληροφορίες, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "διεθνές δίκαιο".

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο