Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Fínsko

Posledná úprava: 13-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Posledné znenie pozri pod suomi
 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konania vo veci platobnej neschopnosti? 1.
2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti? 2.
2.1. Konkurz 2.1.
2.2. Reorganizácia podniku 2.2.
2.3. Úprava dlhov fyzickej osoby 2.3.
3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania? 3.
3.1. Konkurz 3.1.
3.2. Reorganizácia podniku 3.2.
3.3. Úprava dlhov fyzickej osoby 3.3.
4. Aké sú účinky začatia konania? 4.
4.1. Konkurz 4.1.
4.2. Reorganizácia podniku 4.2.
4.3. Úprava dlhov fyzickej osoby 4.3.
5. Aké špecifické pravidlá platia pre určité kategórie pohľadávok? 5.
5.1. Konkurz 5.1.
5.2. Reorganizácia podniku 5.2.
5.3. Úprava dlhov fyzickej osoby 5.3.
6. Aké pravidlá platia pre škodlivé činy? 6.
7. Aké sú podmienky prihlásenia a uznania pohľadávok? 7.
7.1. Konkurz 7.1.
7.2. Reorganizácia podniku 7.2.
7.3. Úprava dlhov fyzickej osoby 7.3.
8. Aké pravidlá platia pre konanie o reorganizácii? 8.
9. Aké pravidlá platia pre konanie o likvidácii (speňaženie aktív a rozdelenie výnosu)? 9.
10. Aké podmienky platia pre skončenie konania? 10.
10.1. Konkurz 10.1.
10.2. Reorganizácia podniku 10.2.
10.3. Úprava dlhov fyzickej osoby 10.3.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konania vo veci platobnej neschopnosti?

Platobná neschopnosť znamená, že dlžník je inak než dočasne neschopný platiť svoje dlhy v termíne ich splatnosti. V takýchto prípadoch konanie vo veci platobnej neschopnosti znamená vymáhanie, ktoré platí súčasne pre všetky dlhy dlžníka.

Vo Fínsku existujú tri rôzne druhy konania vo veci platobnej neschopnosti: konkurz, reorganizácia podniku a úprava dlhov fyzickej osoby. Odpovede týkajúce sa konkurzu sú založené na ustanoveniach zákona o konkurze (120/2004), ktorý vstúpil do platnosti 1. septembra 2004. Zákon o reorganizácii podnikov (47/1993) a zákon o Úprava dlhov fyzických osôb (57/1993) vstúpili do platnosti o 8. februára 1993.

Konkurz je postup likvidácie zameraný na speňaženie aktív dlžníka a rozdelenie výnosu jeho veriteľom. Reorganizácia podnikov a úprava dlhov fyzických osôb sú procesmi rehabilitácie na dosiahnutie obnovy finančného zdravia a umožnenie dlžníkom prekonať ich finančné ťažkosti.

Dlžník môže dosiahnuť dohodu so svojimi veriteľmi o splatení svojich dlhov a ostatné úpravy mimo úradného konania vo veci platobnej neschopnosti. Neexistujú žiadne právne ustanovenia, ktoré by riadili úpravy vykonávané na báze dobrovoľnosti.

2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti?

Základnou požiadavkou pre začatie všetkých troch druhov konania vo veci platobnej neschopnosti je, že dlžník je platobne neschopný.

HoreHore

2.1. Konkurz

Konkurz je možné uplatniť všeobecne, takže za konkurzného dlžníka možno vyhlásiť tak fyzickú, ako aj právnickú osobu. O vyhlásenie konkurzu môže požiadať tak dlžník, ako aj veriteľ.

Základnou požiadavkou pre vyhlásenie konkurzu je platobná neschopnosť dlžníka. Konkurzné právo stanovuje niekoľko možných okruhov okolností, aby sa zjednodušilo určenie toho, či je niekto platobne neschopný; dlžník sa pokladá za platobne neschopného, ak je jeho situácia taká, ako sa uvádza nižšie, s výnimkou prípadu, že existuje nejaký náznak o opaku.

Možné okolnosti platobnej neschopnosti:

ak dlžník vyhlási, že je platobne neschopný a neexistujú žiadne zvláštne dôvody, na základe ktorých by sa jeho vyhlásenie zamietlo;

ak sa dlžník dostal do stavu, že nevykonáva svoje platby;

ak sa v konaní o náhrade počas šesťmesačného obdobia pred predložením žiadosti o konkurz zistilo, že nebude možné zhromaždiť dostatočné finančné prostriedky od dlžníka na plné splatenie dlhu; alebo

ak dlžník, ktorý je, resp. bol, povinný podľa práva počas roku bezprostredne predchádzajúceho predloženiu žiadosti o konkurz viesť si účtovníctvo svojej činnosti, nezaplatil príslušnú dlhovanú sumu do jedného týždňa od prijatia žiadosti veriteľa o zaplatenie. Dlžník musí podať svoju žiadosť o konkurz do troch mesiacov od vypršania časového obdobia stanoveného pre splatenie dlhu v jeho žiadosti o zaplatenie.

Ak veriteľ podá žiadosť o vyhlásenie konkurzu, suma nárokovaná veriteľom musí byť založená na rozsudku alebo na inom vymáhateľnom základe, alebo musí byť inak zrejmá. Nárokovaná suma nemusí byť po termíne splatnosti. Pre žiadosť o konkurz na základe malých pohľadávok existujú určité obmedzenia.

HoreHore

Súd zabezpečí, aby sa oznámenie o začatí konkurzného konania bezodkladne zverejnilo v úradnom vestníku. Oznámenie možno zverejniť aj v ktoromkoľvek denníku. Úlohou správcu je informovať veriteľov o začatí konkurzného konania. Zápis o začatí konkurzného konania sa vykoná okrem iného aj do registra konaní o konkurze a o úprave dlhov, obchodného registra, pozemkovej knihy a registra hypoték, registra lodí, registra údržby lodí, registra lietadiel, registra obchodných hypoték, registra vozidiel a registra cenných papierov.

2.2. Reorganizácia podniku

Predmetom konania o reorganizácii môže byť podnik, ktorý vykonáva akýkoľvek druh činnosti, rovnako ako živnostník. Na určité podniky, ako napríklad úverové a poisťovacie spoločnosti, sa však vzťahujú zvláštne nariadenia a kontroly a sú mimo rozsahu platnosti konaní o reorganizácii podniku. O konanie o reorganizácii podniku môže žiadať buď dlžník alebo veriteľ. Väčšinu žiadostí podávajú dlžníci.

Konania o reorganizácii podniku môžu začať vtedy, keď dlžník nie je schopný vykonať platbu a neexistuje žiadna právna prekážka voči začatiu konania. Prekážka môže spočívať v platobnej neschopnosti, ktorú nemožno vyriešiť by programom reorganizácie alebo v situácii, kedy aktíva dlžníka nie sú dostatočné na to, aby pokryli náklady vzniknuté v dôsledku konania. Konania o reorganizácii môžu začať aj vtedy, keď dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť. V takýchto prípadoch veriteľ môže začať konanie iba za zvláštnych okolností. Okrem toho konanie o reorganizácii možno začať, ak dlžník a dvaja veritelia podajú v tomto zmysle spoločnú žiadosť. V takých prípadoch musia spoločné pohľadávky veriteľov predstavovať najmenej jednu pätinu známych dlhov dlžníka.

HoreHore

Súd uverejňuje oznámenie o rozhodnutí začať konania o reorganizácii v úradnom vestníku. Povinnosťou likvidátora je oznámiť veriteľom, že konanie začalo. Zápis o začatí konkurzných konaní sa vykonáva aj do, okrem iných, registra konaní o konkurze a reorganizácii, obchodného registra, pozemkovej knihy a registra hypoték a cenných papierov.

2.3. Úprava dlhov fyzickej osoby

O úpravu svojich dlhov môže požiadať iba fyzická osoba. Konanie o úprave dlhov môže tiež upraviť dlhy spojené s podnikateľskou činnosťou, ktorá sa už prestala vykonávať.

Otvorenie konania o úprave dlhov si vyžaduje, aby dlžník bol platobne neschopný a neschopný primerane zlepšiť svoju finančnú situáciu tak, aby bol schopný vyrovnať svoje dlhy. Do úvahy sa berú aj dôvody platobnej neschopnosti (vrátane choroby, nezamestnanosti), celková dlhovaná suma a platobná schopnosť dlžníka. Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť môže za určitých podmienok žiadať o opätovnú úpravu svojich dlhov. Nesmie ísť o žiadnu zákonnú prekážku pre konanie o úprave dlhov (napr. dlh spôsobený trestnou činnosťou alebo jasne nedbanlivým zrátaním dlhov).

Oznámenie o začatí konania o úprave dlhov sa odovzdáva dlžníkovi a veriteľom. Oznámenie odovzdáva súd, ak súd neinštruoval likvidátora, aby tak urobil on. Súd musí tiež odovzdať oznámenie o začatí konania o úprave dlhov exekučným orgánom tak v mieste bydliska dlžníka, ako

aj miestnym úradom miesta, na ktorom sa nachádza akákoľvek nehnuteľnosť.

HoreHore

3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania?

3.1. Konkurz

Rozhodnutie o vyhlásenie konkurzu je vecou súdu. Príslušným súdom je riadny súd prvej inštancie (käräjäoikeus (okresný súd)). Súd tiež rozhoduje o skončení alebo o predčasnom ukončení konkurzného konania. Súd menuje správcu, potvrdzuje systém rozdelenia a rieši spory týkajúce sa pohľadávok. Voči rozhodnutiam súdu sa možno, okrem niekoľkých výnimiek, odvolať.

Najvyššie právo na majetok v konkurze majú veritelia. Najdôležitejším rozhodovacím orgánom je stretnutie veriteľov. Hlasy veriteľov sa započítavajú vážením podľa výšky ich pohľadávok. Odvolanie proti rozhodnutiam veriteľov možno podať na súd.

Hlavnú úlohu v nakladaní s majetkom v konkurze má správca. Okrem iného je úlohou správcu zastupovať majetok a dohliadať na jeho rutinnú správu, zostaviť inventár majetku a hlásenie dlžníka, prijímať dokumenty o uplatnení požiadaviek a zostaviť navrhovaný systém rozdelenia. Správca tiež dohliada na starostlivosť o aktíva a predaj aktív patriacich k majetku a rozdeľuje ich. Osoba menovaná za správcu musí spĺňať požiadavky na kompetentnosť, ktoré sú uvedené v zákone a musí byť nezávislá tak od dlžníka, ako aj od veriteľov.

Dlžník je povinný spolupracovať pri likvidácii majetku. Dlžník musí poskytnúť správcovi informácie, ktoré správcovi umožňujú zostaviť inventár a potvrdiť jeho správnosť. Dlžník má právo prijímať informácie od majetku a zúčastňovať sa na stretnutí veriteľov a vyjadrovať svoje názory na záležitosti, o ktorých sa rozhoduje.

HoreHore

3.2. Reorganizácia podniku

Rozhodnutie o začatí konania o reorganizácii podniku je vecou súdu. Súd tiež menuje likvidátora a v prípade potreby výbor veriteľov. Tiež potvrdzuje program reorganizácie. Záležitosťami týkajúcimi sa reorganizácie podniku sa zaoberajú určité súdy prvej inštancie. Voči rozhodnutiam súdu sa možno, okrem niekoľkých výnimiek, odvolať.

Správu o aktívach a dlhoch dlžníka a návrh programu reorganizácie zostavuje likvidátor. Tiež dohliada na pokračovanie činnosti dlžníckeho podniku. Osoba menovaná za likvidátora musí spĺňať požiadavky na kompetentnosť, ktoré sú uvedené v zákone a musí byť nezávislá tak od dlžníka, ako aj od veriteľov.

Výbor veriteľov zastupuje veriteľov a pomáha likvidátorovi svojou činnosťou ako poradný orgán. Výbor sa nevymenováva vtedy, ak nie je potrebný z dôvodu nízkeho počtu veriteľov.

Veritelia majú právo na vypočutie na rôznych stupňoch konania. Navrhovaný program reorganizácie, ktorý zostavil likvidátor, sa predkladá veriteľom na pripomienkovanie. V prípade, ak nie všetci veritelia súhlasia so schválením programu, sa vykonáva hlasovanie o konečnom programe. Veritelia sú rozdelení do skupín na účely hlasovania a program možno prijať schválením väčšinou skupín.

Od dlžníka sa vyžaduje, aby poskytol súdu a likvidátorovi informácie a aby pomohol vykonať konanie reorganizácie. Dlžník má právo predkladať svoje vlastné návrhy na program reorganizácie.

3.3. Úprava dlhov fyzickej osoby

Rozhodnutie o začatí konania o úprave dlhov fyzickej osoby je vecou súdu. V prípade potreby súd vymenuje likvidátora. Súd je tiež zodpovedný za potvrdenie programu platieb. Voči rozhodnutiam súdu sa možno, okrem niekoľkých výnimiek, odvolať.

HoreHore

Úlohou likvidátora je zostaviť navrhovaný program platieb a vykonávať ostatné úlohy, ktoré mu určí súd. Napríklad likvidátor môže dostať úlohu realizovať aktíva dlžníka. Likvidátor musí spĺňať požiadavky na kompetentnosť uvedené v zákone a musí byť nezávislý tak od dlžníka, ako aj od veriteľov.

Ak nie je menovaný žiadny likvidátor, navrhovaný plán platieb zostaví samotný dlžník. Dlžník je povinný poskytovať informácie súdu, likvidátorovi a dlžníkom a pomáhať zabezpečiť, aby sa konanie o úprave dlhov vykonávalo tak, ako je predpísané. Dlžníkovi poskytuje pomoc poradenská služba pre dlhy miestneho orgánu.

Veritelia majú možnosť pripomienkovať žiadosť dlžníka a navrhovaný program platieb.

4. Aké sú účinky začatia konania?

4.1. Konkurz

Do konkurzného majetku patrí všetok majetok dlžníka v čase začatia konkurzného konania a majetku, ktorý dlžník dostal do skončenia tohto konania. Ak je však konkurzným dlžníkom fyzická osoba, majetok a nezaslúžený príjem, ktorý získala po začiatku konkurzného konania, netvoria časť konkurzného majetku.

Na začiatku konkurzného konania dlžník prichádza o svoje právo na aktíva, ktoré tvoria súčasť konkurzného majetku. Toto právo sa prevádza na majetok (veriteľov).

Počas konkurzného konania sa na dlžníka môžu, za určitých okolností, vzťahovať obmedzenia jeho osobnej slobody (napr. môže dostať zákaz opustiť krajinu). V určitom smere je obmedzené aj právo dlžníka konať. Dlžník napríklad nesmie počas konkurzného konania založiť spoločnosť, ani byť členom predstavenstva spoločnosti. Tieto obmedzenia majú význam hlavne vtedy, keď je dlžníkom fyzická osoba.

HoreHore

Konkurz nemá účinok zbavenia dlžníka jeho dlhov. Dlžník zostáva zodpovedný za tie dlhy, ktoré sa nesplatia počas konkurzného konania. Zodpovednosť za dlhy má v praxi význam iba vtedy, keď je dlžník fyzickou osobou, pretože konkurz zvyčajne má za následok zrušenie právnickej osoby. Dlžník však má možnosť byť zbavený tých dlhov, ktoré prevyšujú jeho schopnosť platiť podľa konania o úprave dlhov fyzickej osoby.

Začiatok konkurzného konania vylučuje separátne vymáhanie pohľadávok v konkurze, ako napríklad exekúciu, s niekoľkými výnimkami, ako napríklad zabezpečené pohľadávky.

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 likvidátor môže žiadať, aby bolo oznámenie o začatí konkurzného konania zverejnené v ktoromkoľvek inom členskom štáte (článok 21) a bolo zapísané v registroch vedených v iných členských štátoch (článok 22). Konkurzné konanie, ktoré za začalo v inom členskom štáte, sa na žiadosť likvidátora uverejňujú vo Fínsku v úradnom vestníku. Za zverejnenie je zodpovedné Oikeusrekisterikeskus (Zákonné registračné stredisko - www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/ English - suomi - svenska).

HoreHore

Vo Fínsku sú konkurzné konania, ktoré sa začali v inom členskom štáte, zapísané na žiadosť likvidátora aj v registri pozemkov a hypoték, obchodnom registri, registri hypoték podnikov, registri lodí, registri údržby lodí, registri lietadiel, registri vozidiel registri cenných papierov. Zápis vykonáva registrátor príslušného registra.

Žiadosť o zápis do registra pozemkov a hypoték sa podáva na okresnom súde, ktorý má jurisdikciu pre oblasť, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť (www.oikeus.fi/ suomi).

Registrátor pre obchodný register a register hypoték podnikov je Národný výbor pre patenty a registráciu (www.prh.fi/ English - suomi - svenska).

Registrátor registrov lodí a údržby lodí je Fínska morská správa (www.fma.fi/palvelut/alusrekisteri/ English - suomi - svenska).

HoreHore

Registrátor registra lietadiel Správa občianskeho letectva (www.ilmailulaitos.fi/ilma_alusrekisteri/ English - suomi - svenska).

Registrátor pre register vozidiel je Fínska správa vozidiel (www.ake.fi/ English - suomi - svenska).

Registrátor pre register cenných papierov je Fínsky centrálny depozitár cenných papierov (www.apk.fi/ English - suomi).

Zverejnenie a záznam nie sú vyžadované zákonom, ak sa miesto vykonávania podnikateľskej činnosti dlžníka nachádza vo Fínsku.

4.2. Reorganizácia podniku

Dlžník, u ktorého sa očakáva konanie o reorganizácii podniku, nemôže byť vyhlásený za konkurzného dlžníka. Súd u ktorého sa očakáva žiadosť, môže uplatniť dočasný zákaz platieb, výberu a vymáhania aj predtým, než sa začne konanie.

HoreHore

Zákazy platby, výberu a vymáhania sú v platnosti počas konania o reorganizácii podniku. Zákaz sa vzťahuje na všetky dlhy vzniknuté pred začatím konania, vrátane zabezpečených dlhov.

Počas konania o reorganizácii dlžník neprichádza o svoju právomoc. Činnosť podniku pokračuje, ale pod dohľadom likvidátora. Na určité činnosti musí dlžník získať súhlas likvidátor.

Počas konania o reorganizácii sa program reorganizácie potvrdí dlžníkovi; tento môže predpokladať rôzne opatrenia na obnovu finančného zdravia činností dlžníka. Môže sem patriť úprava dlhov, ktorá môže mať vplyv na podmienky dlhov, vrátane zabezpečených dlhov, ktoré vznikli pred začiatkom konania. Opatrenia sa môžu vzťahovať na prevod, prevádzku, riadenie, organizáciu, personál alebo kapitál podniku. Ak dlžník splní svoje platobné povinnosti podľa schváleného programu reorganizácie, je oslobodený od zaplatenia sumy dlhu, ktorá prevyšuje výšku potvrdenú v programe.

Čo sa týka uverejňovania vo Fínsku a zápisu do registrov vedených vo Fínsku o konaniach o reorganizácii, ktoré začali v členských štátoch Európskej únie, pozri body 2.2 a 4.1.

4.3. Úprava dlhov fyzickej osoby

Dlžník, vzhľadom na ktorého sa očakáva žiadosť o konanie o úprave dlhov, nemôže byť vyhlásený za konkurzného dlžníka. Súd môže uplatniť dočasný zákaz platieb, výberu a vymáhania ešte predtým, než konanie začalo.

Zákaz platieb, výberu a vymáhania je v platnosti počas konania o úprave dlhov fyzickej osoby. Zákaz sa týka všetkých dlhov, ktoré vznikli pred začiatkom konania, vrátane zabezpečených dlhov.

HoreHore

Program platieb prispôsobený skutočnej platobnej schopnosti dlžníka potvrdzuje dlžník ako súčasť konania o úprave. Program platieb má stanovené trvanie, zvyčajne päť rokov. Platobný program sa vzťahuje na všetky dlhy vzniknuté pred začatím konania, vrátane zabezpečených dlhov. Keď dlžník splní povinnosti platieb potvrdené v platobnom programe, je oslobodený od zvyšku svojich dlhov.

Pri konaní o úprave dlhov sa speňažujú nepodstatné aktíva dlžníka. Za určitých okolností si dlžník môže nechať byt, ktorý vlastní.

5. Aké špecifické pravidlá platia pre určité kategórie pohľadávok?

5.1. Konkurz

Konkurz neovplyvňuje zásadne právo zabezpečeného veriteľa speňažiť svoju zábezpeku. Majetok v konkurze však má právo zakázať predaj zabezpečených aktív (napr. nehnuteľného majetku) na predpísaný čas, ak je to potrebné na ochranu záujmov konkurzného majetku. Okrem toho má konkurzný majetok za určitých okolností právo predať zabezpečené aktíva so súhlasom súdu. Zabezpečený veriteľ musí tiež oznámiť správcovi svoju zabezpečenú pohľadávku. Účelom uvedeného je umožniť zlikvidovanie tohto majetku. Na hnuteľný majetok podniku dlžníka sa môže vzťahovať hypotéka podniku. Hypotéka podniku vytvára špeciálne preferenčné práva vzhľadom na príjem platieb. Vypláca sa päťdesiat percent hodnoty aktív daných do hypotéky vzhľadom na pohľadávku veriteľa. Konečné pohľadávky voči takýmto aktívam sú nepreferenčné bez ohľadu na akúkoľvek hypotéku podniku, ktorá je zaregistrovaná ako zabezpečená.

HoreHore

Ak dlžník nadobudol aktíva pri zachovaní práv nároku, tieto podmienky sú tiež za istých okolností záväzné pre konkurzný majetok. Majetok má právo stať sa stranou dohody namiesto dlžníka a tým držať aktíva pod svojou správou.

Veriteľ má právo kompenzovať na začiatku konkurzného konania sumu, ktorú si uplatňuje voči dlžníkovi, proti svojim záväzkom voči dlžníkovi. Právo úverovej inštitúcie uskutočniť kompenzáciu je obmedzené, ak má dlžník účet v úverovej inštitúcii, ktorý možno použiť na platby transakcií. Inak je právo na vykonanie kompenzácie obmedzené hlavne z dôvodov zabránenia jeho zneužitia.

Zamestnanci dlhujúceho podniku zvyčajne dostanú oznámenie o začiatku konkurzného konania. Správca musí zistiť sumy dlhované zamestnancom a rozsah, do akého tieto sumy možno zaplatiť vo forme platobnej záruky.

5.2. Reorganizácia podniku

Podnik prechádzajúci reorganizáciou pokračuje v podnikateľskej činnosti. Začatie konania reorganizácie nemá žiadny vplyv na záväzky, do ktorých dlžník vstúpil, ak nie je v zákone uvedené inak.

Na zabezpečenie úspechu konania reorganizácie má účinok aj na štatút zabezpečených veriteľov. Zákaz on platieb, výberu a vymáhania platí aj pre zabezpečených veriteľov. Program reorganizácie môže mať účinky, podľa určitých obmedzení, aj na podmienky zabezpečených dlhov.

Dlžník nemá počas konania reorganizácie právo (s určitými výnimkami) vykonať kompenzáciu.

Úpravy týkajúce sa zamestnancov môže byť nutné uplatniť ako opatrenie reorganizácie.

HoreHore

5.3. Úprava dlhov fyzickej osoby

S istými obmedzeniami možno ako časť konania o úprave dlhov upraviť aj zabezpečené dlhy. Zákaz platby, výberu a vymáhania platí aj pre zabezpečené dlhy.

6. Aké pravidlá platia pre škodlivé činy?

Náhrada majetku v zákone o konkurze, ktorý vstúpil so platnosti v roku 1992, sa zaoberá s zrušením transakcií. Transakcia sa môže zrušiť v konkurznom konaní, ako aj v konaniach o reorganizácii podniku alebo o úprave dlhov fyzickej osoby.

Ako súčasť náhrady sa zruší vnútorne zákonná transakcia vykonaná dlžníkom pred konkurzným konaním. Náhrada je preto odlišná od prostriedkov občianskeho práva, podľa ktorého transakciu možno považovať za nulitnú alebo vyhlásiť za neplatnú.

Dôvody pre náhradu možno rozdeliť na subjektívne a objektívne. Na to, aby existovali subjektívne dôvody na náhradu, musel sa dlžník správať nelegálne voči veriteľom a druhá strana transakcie musela konať so zlým úmyslom. Tento dôvod platí pre všetky druhy transakcií.

Objektívne dôvody pre náhradu môžu byť prostriedkom zrušenia transakcie, ktoré sú jasne nevhodné alebo škodlivé pre veriteľov. Preto na ich zdôvodnenie nie je potrebný úmysel podvodu. Objektívne dôvody platia pre určité transakcie, ako napríklad likvidácia dlhu a zloženie zábezpeky počas obdobia pre náhradu, ktoré je zvyčajne tri mesiace pred stanoveným dátumom. Napríklad v konkurznom konaní je stanoveným dátumom termín, kedy bola súdu predložená žiadosť o konkurz.

HoreHore

7. Aké sú podmienky prihlásenia a uznania pohľadávok?

7.1. Konkurz

V konkurznom konaní veriteľ, ktorého pohľadávka voči dlžníkovi vznikla pred začatím konkurzného konania, (pohľadávka v konkurze) môže dostať rozdelenie. Od veriteľa sa žiada, aby svoju pohľadávku prihlásil. Prihlásenie však nie je potrebné, ak správca považuje pohľadávku v konkurze za evidentnú aj bez toho.

Pohľadávky treba prihlásiť v písomnej forme. Vyhlásenie o prihlásení pohľadávky musí okrem iného uvádzať výšku a dôvody pohľadávky a preferenčný stav uplatňovaný pre pohľadávku a dôvody pre aké sa tento stav uplatňuje. Dokument, ktorý predstavuje základ preferenčnej pohľadávky veriteľa, musí byť uvedený vo vyhlásení, ak nie je odovzdaný správcovi.

Veriteľ musí predložiť vyhlásenie prihlasujúce jeho pohľadávku správcovi najneskôr v termíne pre prihlásenie. Dátum prihlásenia stanovuje správca, ktorý tiež dohliada na zverejnenie oznámenia týkajúceho sa prihlásenia a oznámi veriteľom prihlásenia pohľadávok. Veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku aj po dátume prihlásenia, v takých prípadoch však musí zaplatiť poplatok za neskoré prihlásenie do konkurzného majetku.

Správca preskúma prihlásené pohľadávky a zostaví návrh, ako by sa mali aktíva konkurzného majetku rozdeliť medzi veriteľov (systém navrhovaného rozdelenia). Súd potvrdí navrhovaný systém rozdelenia. Nenapadnuté prihlásené požiadavky sa v konkurznom konaní pokladajú za akceptované.

HoreHore

Veritelia dostanú platbu z finančných prostriedkov dlžníka podľa zákona o štruktúre vyplatenia veriteľov. Nie je veľa preferenčných pohľadávok. Ak naozaj existujú, sú to hlavne zabezpečené pohľadávky, pohľadávky, ktoré vznikli s spojení s reorganizáciou podniku a náklady na údržbu. Ináč sa aktíva dlžníka rozdelia úmerne podľa výšky pohľadávok.

7.2. Reorganizácia podniku

Reorganizácia podniku zahrnuje všetky dlhy vzniknuté pred začatím konania. Povinnosťou likvidátora je určiť veriteľov dlžníka a dlhy. Veritelia majú možnosť opraviť informácie týkajúce sa pohľadávky do stanoveného termínu. Veritelia dostávajú platbu podľa programu reorganizácie, ktorý potvrdil súd.

Potvrdenie programu reorganizácie znamená, s niekoľkými výnimkami, zánik reorganizačných dlhov, ktoré neboli známe pre účely reorganizácie.

7.3. Úprava dlhov fyzickej osoby

Úprava dlhov sa vzťahuje na všetky dlhy vzniknuté prd začatím konania. Dlžník musí oznámiť všetky svoje dlhy. Neexistuje žiadna požiadavka prihlásiť pohľadávku. Dlžník alebo likvidátor zostavia navrhovaný program platieb. Veriteľom sa ponúkne možnosť pripomienkovať navrhovaný program platieb. Dlžník uskutoční platby veriteľom podľa programu platieb, ktorý je potvrdený súdom.

8. Aké pravidlá platia pre konanie o reorganizácii?

Pozri odpovede v bodoch 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 7.2 a 7.3.

HoreHore

9. Aké pravidlá platia pre konanie o likvidácii (speňaženie aktív a rozdelenie výnosu)?

V konkurznom konaní aktíva patriace konkurznému majetku sa speňažia spôsobom, ktorý je najvýhodnejší pre tento majetok, aby výnos z predaja bol čo najvyšší. Spôsob predaja nie je stanovený; určujú ho veritelia majetku. Existujú špeciálne ustanovenia týkajúce sa zabezpečených aktív (pozri bod 5.1). Ak bol konkurzný majetok zlikvidovaný a aktíva patriace do neho sa speňažia, výnos sa bezodkladne rozdelí medzi veriteľov podľa systému rozdelenia, ktoré potvrdil súd.

10. Aké podmienky platia pre skončenie konania?

10.1. Konkurz

Správca zostaví finančnú závierku, keď sa majetok likvidoval a aktíva, ktoré do neho patrili, sú speňažené. Konkurzné konanie sa považuje za skončené, keď veritelia schválili záverečné vyúčtovanie.

Konkurzné konanie sa môže skončiť aj rozhodnutím súdu o ukončení konania, ak aktíva konkurzného majetku sú nedostatočné na pokrytie nákladov na konkurzné konanie, alebo ak konanie je inak nevhodné. Konkurzné konanie však nemôže byť ukončené, ak sa konkurzné konanie vykonáva ako verejne vykonávaná likvidácia. Súd môže, konajúc na návrh zo strany konkurzného právnika, rozhodnúť, že konkurzné konanie treba vykonávať ako verejne vykonávanú likvidáciu. Dôvody pre verejne vykonávanú likvidáciu sa môžu týkať dlžníka alebo nedostatočné aktíva majetku. Ak aktíva konkurzného majetku nestačia na splnenie nákladov na verejne vykonávanú likvidáciu, platí sa toto zo štátneho fondu.

HoreHore

Konkurzné konanie možno skončiť aj „núteným vyrovnaním“, pričom dlžník a veritelia dosiahnu dohodu o splatení dlhov.

Konkurzné konanie možno skončiť z platného dôvodu do ôsmich dní od začatia konania.

V dôsledku konkurzu je kompetencia dlžníka konať obmedzená (pozri bod 4.1) do takej doby, kedy dlžník má potvrdenú inventarizáciu svojho majetku, na maximálnu dobu štyri mesiace od začatia konkurzného konania. Po tomto období dlžník môže napríklad začať inú podnikateľskú činnosť.

Nesprávne konanie, ktoré možno spojiť s činnosťou majúcou za následok konkurzné konanie voči dlžníkovi, môže predstavovať priestupok (napríklad účtovnícke priestupky, podvodná činnosť). Dlžník alebo jeho zástupca môžu byť tiež vinnými z priestupku počas konkurzného konania (napr. podvod na strane dlžníka). Tiež je možné, že na dlžníka alebo jeho zástupcu sa bude vzťahovať rozhodnutie o zákaze vykonávania podnikateľskej činnosti. Požiadavkou takéhoto zákazu je, že príslušná osoba významne zlyhala pri splnení zákonných povinností o vykonávaní podnikateľskej činnosti, alebo sa počas svojej podnikateľskej činnosti angažovala v trestnej činnosti, ktorá sa nedá pokladať za nepatrnú. Zákaz podnikateľskej činnosti má stanovenú dobu trvania (tri až sedem rokov) a zapisuje sa do verejného registra. Osoba, na ktorú sa vzťahuje zákaz podnikateľskej činnosti, nesmie, okrem iného, vykonávať na svoj účet ani prostredníctvom agenta podnikateľskú činnosť u ktorej treba viesť účtovníctvo a ani nesmie zakladať spoločnosť alebo byť vo vedení spoločnosti.

10.2. Reorganizácia podniku

Program reorganizácie je v platnosti, kým záväzky uvedené v ňom nie sú splnené. Program reorganizácie možno ukončiť rozhodnutím súdu, ak dlžník nesplní program a toto nesplnenie nie je bezvýznamné. Program reorganizácie sa tiež ukončí, ak je na dlžníka vyhlásený konkurz predtým, než sa program dokončil. Súd môže tiež ukončiť úpravu dlhov vzhľadom na príslušného veriteľa, ktorý sa nachádza v programe, ak napríklad dlžník významne zlyhal pri plnení platobných záväzkov vzhľadom na tohto veriteľa.

10.3. Úprava dlhov fyzickej osoby

Dlžník je oslobodený od zvyšku svojich dlhov, ak splnil záväzky uvedené v programe platieb. Program platieb však môže byť ukončený súdnym rozhodnutím, ak dlžník významne zlyhal v dodržiavaní tohto programu z neprijateľného dôvodu, alebo ak dlžník neplní svoju povinnosť spolupracovať. Program sa tiež ukončí vtedy, ak je na dlžníka vyhlásený konkurz, alebo ak zomrie počas programu vykonávania platieb. Ukončenie programu má za následok obnovenie pôvodných podmienok veriteľov.

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo