Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Φινλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 30-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Φινλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Για την τελευταία ενημέρωση του κειμένου βλ. suomi
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποια είναι τα διάφορα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας; 2.
2.1. Πτώχευση 2.1.
2.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων 2.2.
2.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών 2.3.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε είδος διαδικασίας; 3.
3.1. Πτώχευση 3.1.
3.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων 3.2.
3.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών 3.3.
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας; 4.
4.1. Πτώχευση 4.1.
4.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων 4.2.
4.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών 4.3.
5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
5.1. Πτώχευση 5.1.
5.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων 5.2.
5.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών 5.3.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
7.1. Πτώχευση 7.1.
7.2. Ανασυγκρότηση μιας επιχείρησης 7.2.
7.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών 7.3.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση (πράξεις ρευστοποίησης του ενεργητικού και διανομή των προϊόντων εκκαθάρισης) ; 9.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παύσης της διαδικασίας; 10.
10.1. Πτώχευση 10.1.
10.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων 10.2.
10.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών 10.3.

 

1. Ποια είναι τα διάφορα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Αφερεγγυότητα σημαίνει ότι ένας οφειλέτης αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη του σε μη προσωρινή βάση, όταν καθίστανται απαιτητά. Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας συνεπάγονται αναγκαστική εκτέλεση που εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε όλα τα χρέη του οφειλέτη.

Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας στη Φινλανδία: πτώχευση, ανασυγκρότηση επιχειρήσεων και διακανονισμός οφειλών ιδιωτών. Οι απαντήσεις σχετικά με την πτώχευση βασίζονται στις διατάξεις του νόμου περί πτωχεύσεως (120/2004) που είχε έναρξη ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2004. Ο νόμος περί ανασυγκρότησης επιχειρήσεων (47/1993) και ο νόμος περί διακανονισμού οφειλών ιδιωτών (57/1993) είχαν έναρξη ισχύος στις 8 Φεβρουαρίου 1993.

Πτώχευση είναι μια διαδικασία εκκαθάρισης που στοχεύσει στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τη διανομή του εκπλειστηριάσματος στους πιστωτές. Η ανασυγκρότηση επιχειρήσεων και ο διακανονισμός οφειλών ιδιωτών αποτελούν διαδικασίες ανασυγκρότησης για την αποκατάσταση της οικονομικής φερεγγυότητας ώστε να επιτραπεί στους οφειλέτες να ξεπεράσουν οικονομικές τους δυσχέρειες.

Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να συνάψει συμφωνία με τους πιστωτές του για την καταβολή των οφειλών και να προβεί σε άλλες διευθετήσεις εκτός των επίσημων διαδικασιών αφερεγγυότητας. Δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις που να διέπουν τις διευθετήσεις αυτές οι οποίες γίνονται σε εθελοντική βάση.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Η γενική προϋπόθεση για την έναρξη και των τριών ειδών των διαδικασιών αφερεγγυότητας είναι ο οφειλέτης να καταστεί αφερέγγυος (παύση πληρωμών).

2.1. Πτώχευση

Η πτώχευση εφαρμόζεται γενικά και σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα. Δήλωση αναστολής πληρωμών μπορεί να γίνει και από τον οφειλέτη και από τον πιστωτή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η γενική απαίτηση για την κήρυξη πτώχευσης είναι η αφερεγγυότητα του οφειλέτη. Το πτωχευτικό δίκαιο προβλέπει διάφορες περιστάσεις που καταστούν ευκολότερο το να προσδιοριστεί αν κάποιος είναι αφερέγγυος. Ο οφειλέτης θεωρείται αφερέγγυος εάν πληρούνται κάποιες από τις περιστάσεις αυτές, εκτός εάν υπάρχει ένδειξη για το αντίθετο.

Πιθανές περιστάσεις αφερεγγυότητας:

όταν ο οφειλέτης δηλώνει ότι είναι αφερέγγυος και δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για την απόρριψη της δήλωσής του·

όταν ο οφειλέτης αναστέλλει τις πληρωμές του·

όταν στο πλαίσιο των διαδικασιών είσπραξης οφειλών, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν από την υποβολή μιας αίτησης για κήρυξη πτώχευσης, κατέστη σαφές ότι δεν θα είναι δυνατό να συλλεχθούν επαρκείς πόροι από τον οφειλέτη για την πλήρη καταβολή των χρεών του· ή

όταν ο οφειλέτης, ο οποίος εκ του νόμου υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία για την επιχείρησή του, το αμέσως προηγούμενο έτος της υποβολής της αίτησης για κήρυξη πτώχευσης δεν καταβάλλει βεβαιωθέν οφειλόμενο ποσό εντός μιας εβδομάδας από της παραλαβής της αίτησης πληρωμής του πιστωτή. Ο πιστωτής οφείλει να υποβάλλει αίτηση για κήρυξη πτώχευσης εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της οφειλής που προβλεπόταν στην αίτηση πληρωμής του.

Όταν ο πιστωτής υποβάλει αίτηση για κήρυξη πτώχευσης, το αιτούμενο ποσό από τον πιστωτή πρέπει να βασίζεται σε απόφαση ή άλλη εκτελεστή πράξη ή αλλιώς πρέπει να προκύπτει σαφώς. Το αιτούμενο ποσό δεν πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμο. Υπάρχουν περιορισμοί για τις αιτήσεις για κήρυξη πτώχευσης όσον αφορά απαιτήσεις μικρού ύψους.

Το δικαστήριο διασφαλίζει την κοινοποίηση της έναρξης των διαδικασιών πτώχευσης με την κατάλληλη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Η κοινοποίηση του δικογράφου μπορεί να γίνει επίσης με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα. Ο παραλήπτης οφείλει να ενημερώσει τους πιστωτές για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας. Έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να γίνει μεταξύ άλλων με την καταχώρηση στο μητρώο πτωχεύσεων και ανασυγκρότησης επιχειρήσεων, το εμπορικό μητρώο, το μητρώο εγγείου ιδιοκτησίας και υποθηκών, το νηολόγιο, το μητρώο συντήρησης πλοίων, το μητρώο αεροσκαφών, το μητρώο υποθηκών επιχειρήσεων, το μητρώο οχημάτων και το μητρώο χρεογράφων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων

Μια επιχείρηση που διεξάγει οποιουδήποτε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαδικασιών ανασυγκρότησης, όπως και ένας ιδιώτης έμπορος. Πάντως, ορισμένες επιχειρήσεις, όπως τα πιστωτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα τα οποία υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις και ελέγχους, δεν υπάγονται στις διατάξεις των διαδικασιών ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. Και ο οφειλέτης και ο πιστωτής δύνανται να υποβάλουν αίτηση για διαδικασίες ανασυγκρότησης. Οι περισσότερες αιτήσεις υποβάλλονται από οφειλέτες.

Οι διαδικασίες ανασυγκρότησης επιχειρήσεων μπορούν να ξεκινήσουν όταν ο οφειλέτης αναστέλλει τις πληρωμές τους και δεν προβλέπεται στο νόμο λόγος που αποτρέπει την κίνηση της διαδικασίας. Ένας τέτοιος λόγος θα μπορούσε να είναι μια αφερεγγυότητα που δεν μπορεί να ληφθεί με ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης ή μια κατάσταση όπου τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη είναι ανεπαρκή για να καλύψουν το κόστος που θα απορρεύσει από τη διαδικασία. Οι διαδικασίες ανασυγκρότησης μπορούν επίσης να ξεκινήσουν όταν ο οφειλέτης βρίσκεται σε κίνδυνο αφερεγγυότητας. Σε τέτοιου είδους υποθέσεις ο πιστωτής μπορεί να κινήσει τη διαδικασία μόνο υπό ειδικές περιστάσεις. Επίσης, η διαδικασία ανασυγκρότησης μπορεί να ξεκινήσει όταν ο οφειλέτης και δύο πιστωτές υποβάλλουν κοινή αίτηση προς τον σκοπό αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές οι κοινές απαιτήσεις των πιστωτών πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των γνωστών χρεών του οφειλέτη.

Το δικαστήριο δημοσιεύει την απόφαση για την κίνηση των διαδικασιών ανασυγκρότησης στην Επίσημη Εφημερίδα. Ο εκκαθαριστής οφείλει να κοινοποιήσει την έναρξη των διαδικασιών στους πιστωτές. Έναρξη των διαδικασιών πτώχευσης μπορεί επίσης να γίνει μεταξύ άλλων, με την εγγραφή στο μητρώο πτωχεύσεων και ανασυγκρότησης επιχειρήσεων, το εμπορικό μητρώο, το μητρώο εγγείου ιδιοκτησίας και υποθηκών και το μητρώο χρεογράφων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών

Μόνον ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για διακανονισμό οφειλών. Η διαδικασία διακανονισμού οφειλών μπορεί επίσης να αφορά οφειλές οι οποίες συνδέονται με επιχείρηση η οποία έπαυσε τις εμπορικές της δραστηριότητες.

Η έναρξη των διαδικασιών διακανονισμού οφειλών προϋποθέτει ότι ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος και ευλόγως ανίκανος να βελτιώσει την κατάσταση αφερεγγυότητας ώστε να είναι σε θέση να καταβάλει τις οφειλές του. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι της αφερεγγυότητας, (περιλαμβανομένης ασθένειας, ανεργίας) , το συνολικό οφειλόμενο ποσό και η ικανότητα του οφειλέτη να πληρώσει. Ένα φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για διακανονισμό οφειλών, η οποία υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να μην υπάρχει νομικό εμπόδιο για τη διαδικασία διακανονισμού οφειλών (παραδείγματος χάρη οφειλές που απορρέουν από εγκληματική δραστηριότητα ή σαφής αμέλεια στην καταβολή των οφειλών).

Κοινοποίηση της έναρξης των διαδικασιών διακανονισμού οφειλών γίνεται προς τον οφειλέτη και τους πιστωτές. Η κοινοποίηση γίνεται από το δικαστήριο εκτός αν το δικαστήριο διατάξει τον εκκαθαριστή να το κάνει. Το δικαστήριο πρέπει επίσης να κοινοποιήσει την έναρξη των διαδικασιών διακανονισμού οφειλών στις αντίστοιχες αρχές τόσο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη όσο και του τόπου όπου βρίσκονται ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε είδος διαδικασίας;

3.1. Πτώχευση

Η δήλωση παύσης πληρωμών γίνεται ενώπιον δικαστηρίου. Αρμόδιο δικαστήριο είναι ένα γενικό πρωτοδικείο käräjäoikeus (District Court) ). Το δικαστήριο αποφαίνεται επίσης για την παύση ή άλλου είδους πρόωρη λήξη των διαδικασιών πτώχευσης. Το δικαστήριο ορίζει τον σύνδικο πτωχεύσεως, επιβεβαιώνει το πρόγραμμα διανομής και επιλύει τις διαφορές σχετικά με τις απαιτήσεις. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου μπορούν, με ορισμένες εξαιρέσεις, να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι πιστωτές ασκούν τον σημαντικότερο ρόλο σε μια υπόθεση χρεοκοπίας. Το σημαντικότερο όργανο λήψης αποφάσεων είναι η συνέλευση των πιστωτών. Οι ψήφοι των πιστωτών υπολογίζονται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις τους. Μπορεί να υποβληθεί έφεση κατά αποφάσεων των πιστωτών ενώπιον δικαστηρίου.

Ο σύνδικος πτωχεύσεως έχει βασικό ρόλο στη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας. Μεταξύ άλλων, ο σύνδικος οφείλει να εκπροσωπεί την πτωχευτική περιουσία και να ασχολείται με την τακτική της διοίκησης, να συντάσσει την απογραφή της πτωχευτικής περιουσίας και έκθεση του οφειλέτη, να παραλαμβάνει έγγραφα αναγγελίας απαιτήσεων και να συντάσσει πρόταση διανομής. Ο σύνδικος επίσης φροντίζει για την επιτήρηση και πώληση των περιουσιακών στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και τη διανομή τους. Το πρόσωπο που ορίζεται ως σύνδικος πτωχεύσεως οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και να είναι ανεξάρτητος και από τον οφειλέτη και από τους πιστωτές.

Απαιτείται η συνεργασία του οφειλέτη στην εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας. Ο οφειλέτης πρέπει να δίνει στον σύνδικο πτωχεύσεως πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να καταρτίσει την απογραφή της πτωχευτικής περιουσίας και να την επιβεβαιώσει ως ορθή. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες για την πτωχευτική περιουσία και να συμμετέχει εκφράζονται τις απόψεις του στις συνελεύσεις των πιστωτών όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις.

3.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων

Η έναρξη των διαδικασιών ανασυγκρότησης μιας επιχείρησης γίνεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο επίσης ορίζει εκκαθαριστή και εφόσον είναι αναγκαίο συγκαλεί συνέλευση πιστωτών. Επιβεβαιώνει επίσης το πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Υποθέσεις που συνδέονται με την ανασυγκρότηση μιας επιχείρησης υπάγονται σε ορισμένα πρωτοδικεία. Οι αποφάσεις του πρωτοδικείου με ορισμένες εξαιρέσεις υπόκεινται στην άσκηση ενδίκων μέσων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο εκκαθαριστής συντάσσει έκθεση για τα περιουσιακά στοιχεία και τις οφειλές του οφειλέτη και πρόταση προγράμματος ανασυγκρότησης. Επιβλέπει επίσης τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης του οφειλέτη. Το πρόσωπο που ορίζεται ως εκκαθαριστής πρέπει να πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις και να είναι ανεξάρτητο και από τον οφειλέτη και από τους πιστωτές..

Η συνέλευση των πιστωτών αντιπροσωπεύει τους πιστωτές και επικουρεί τον εκκαθαριστή ως συμβουλευτικό σώμα. Δεν συγκαλείται συνέλευση πιστωτών όταν λόγω του μικρού αριθμού των πιστωτών αυτό δεν απαιτείται.

Οι πιστωτές δικαιούνται να εκφράζουν τις απόψεις τους σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Το προτεινόμενο πρόγραμμα ανασυγκρότησης που καταρτίζεται από τον εκκαθαριστή υποβάλλεται στους πιστωτές για σχολιασμό. Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές να εγκρίνουν το πρόγραμμα γίνεται ψηφοφορία για το τελικό πρόγραμμα. Οι πιστωτές χωρίζονται σε ομάδες για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και το πρόγραμμα μπορεί να εγκριθεί με την έγκριση της πλειοψηφίας των ομάδων.

Απαιτείται να υποβάλει ο οφειλέτης πληροφορίες στο δικαστήριο και στον εκκαθαριστή και να βοηθά για την εφαρμογή της διαδικασίας ανασυγκρότησης. Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει υποδείξεις για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης.

3.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών

Η έναρξη της διαδικασίας διακανονισμού οφειλών ιδιωτών γίνεται από το δικαστήριο. Εάν είναι αναγκαίο, το δικαστήριο ορίζει εκκαθαριστή. Το δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για την έγκριση του προγράμματος πληρωμών. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου, με ορισμένες εξαιρέσεις, υπόκεινται στην άσκηση ενδίκων μέσων.

Ο εκκαθαριστής οφείλει να καταρτίσει μια πρόταση προγράμματος πληρωμών και να εκτελέσει άλλες εργασίες που του ανατίθενται από το δικαστήριο. Για παράδειγμα, ο εκκαθαριστής ενδέχεται να αναλάβει τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Ο εκκαθαριστής πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και να είναι ανεξάρτητος και από τον οφειλέτη και από τους πιστωτές.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν δεν οριστεί εκκαθαριστής, ο οφειλέτης καταρτίζει ο ίδιος μια πρόταση προγράμματος πληρωμών. Ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει πληροφορίες στο δικαστήριο, στον εκκαθαριστεί και στους πιστωτές και να συνδράμει ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία διακανονισμού οφειλών ιδιωτών διεξάγεται όπως έχει προβλεφθεί. Τον οφειλέτη επικουρεί η τοπική υπηρεσία παροχής οικονομικών συμβουλών.

Οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν την αίτηση του οφειλέτη και το προτεινόμενο πρόγραμμα πληρωμών.

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας;

4.1. Πτώχευση

Ολόκληρη η περιουσία του οφειλέτη κατά τη στιγμή της έναρξης της πτωχευτικής διαδικασίας και οτιδήποτε εισπράττει ο οφειλέτης πριν από την παύση της διαδικασίας ανήκει στην πτωχευτική περιουσία. Πάντως, εάν ο πτωχεύσας είναι φυσικό πρόσωπο, κυριότητα και φόρος εισοδήματος από κινητές αξίες που απέκτησε μετά την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας δεν αποτελούν τμήμα της πτωχευτικής περιουσίας.

Κατά την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας ο οφειλέτης δεν είναι πλέον κύριος των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τμήμα της πτωχευτικής περιουσίας. Τα δικαιώματά του μεταφέρονται στην πτωχευτική περιουσία (πιστωτές).

Κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας ο οφειλέτης ενδέχεται, υπό ορισμένες περιστάσεις, να υποστεί περιορισμούς στην προσωπική του ελευθερία (παραδείγματος χάρη να απαγορευθεί η έξοδός του από τη χώρα). Επίσης η δικαιοπρακτική ικανότητα του οφειλέτη περιορίζεται από ορισμένες απόψεις. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης δεν δύναται κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας να συστήσει εταιρεία ή να είναι συστατικό μέρος μιας εταιρείας. Οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται ιδίως όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο.

Η πτωχευτική διαδικασία δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη των χρεών του. Ο οφειλέτης παραμένει υπεύθυνος για τα χρέη που δεν εξοφλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας. Η ευθύνη για χρέη στην πράξη έχει σημασία μόνον όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, διότι η πτωχευτική διαδικασία κατά κανόνα συνεπάγεται ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ενός νομικού προσώπου. Πάντως ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να απαλλαγεί των χρεών τα οποία υπερβαίνουν την ικανότητα πληρωμών του με βάση τη διαδικασία διακανονισμού οφειλών ιδιωτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας αποκλείει τη χωριστή εκτέλεση απαιτήσεων στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας όπως η κατάσχεση, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως στην περίπτωση των εξασφαλισμένων δια προνομίου απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 ο σύνδικος μπορεί να υποβάλει αίτηση για δημοσίευση σε όλα τα κράτη μέλη της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας (άρθρο 21) και την καταχώριση της απόφασης περί ενάρξεως διαδικασίας στα βιβλία μεταγραφών, στα μητρώα των εμπόρων και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο βιβλίο τηρούμενο στα άλλα κράτη μέλη (άρθρο 22). Η απόφαση για έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας σε άλλα κράτη μέλη δημοσιεύεται στη Φινλανδία στην Επίσημη Εφημερίδα μετά από αίτηση του συνδίκου. Η δημοσίευση γίνεται στο επίσημο μητρώο Oikeusrekisterikeskus (www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/).

Στη Φινλανδία, η απόφαση για την έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας σε άλλο κράτος μέλος καταχωρίζεται επίσης, κατ’ αίτηση του συνδίκου, στο μητρώο εγκύου ιδιοκτησίας και υποθηκών, στο εμπορικό μητρώο, στο μητρώο πτωχεύσεων και ανασυγκρότησης επιχειρήσεων, στο νηολόγιο, στο μητρώο συντήρησης πλοίων, στο μητρώο αεροσκαφών, στο μητρώο οχημάτων και στο μητρώο χρεογράφων. Η καταχώριση γίνεται από τον αρμόδιο φορέα για την τήρηση του αντίστοιχου μητρώο.

Αίτηση για καταχώριση στο μητρώο εγγείου ιδιοκτησίας και υποθηκών γίνεται ενώπιον του Πρωτοδικείου της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο (www.oikeus.fi/).

Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του εμπορικού μητρώου και του μητρώου πτωχεύσεων και ανασυγκρότησης επιχειρήσεων είναι ο εθνικός οργανισμός για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις καταχωρίσεις (www.prh.fi/).

Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του νηολογίου και του μητρώου συντήρησης πλοίων είναι η φινλανδική υπηρεσία ναυτιλίας (www.fma.fi/palvelut/alusrekisteri/).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του μητρώου αεροσκαφών είναι η διοίκηση πολιτικής αεροπορίας (www.ilmailulaitos.fi/ilma_alusrekisteri/).

Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του μητρώο οχημάτων είναι η φινλανδική υπηρεσία οχημάτων (www.ake.fi/).

Αρμόδιος φορέας για την καταχώριση χρεογράφων είναι το φινλανδικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων (www.apk.fi/).

Η δημοσίευση και καταχώρηση δεν απαιτούνται από τον νόμο εάν ο οφειλέτης ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στη Φινλανδία.

4.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων

Ο οφειλέτης έναντι του οποίου εκκρεμεί διαδικασία ανασυγκρότησης της επιχείρησής του δεν μπορεί να κηρυχθεί πτωχεύσας. Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί αίτηση μπορεί να επιβάλει προσωρινή απαγόρευση πληρωμών, είσπραξη οφειλών και επιβολή αναγκαστικών μέτρων πριν από την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η απαγόρευση πληρωμών, η είσπραξη οφειλών και η επιβολή αναγκαστικών μέτρων ισχύουν κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας και της ανασυγκρότησης της επιχείρησης. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει όλες τις οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας, περιλαμβανομένων και των οφειλών που εξασφαλίζονται δια προνομίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανασυγκρότησης ο οφειλέτης δεν μπορεί να αποποιηθεί των δικαιωμάτων του. Η δραστηριότητα της επιχείρησης συνεχίζεται αλλά υπό την εποπτεία του συνδίκου. Ο οφειλέτης πρέπει να έχει την έγκριση του συνδίκου για την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανασυγκρότησης, το πρόγραμμα ανασυγκρότησης ενισχύεται από τον οφειλέτη· ενδέχεται να προβλέπονται πολλά μέτρα για την αποκατάσταση ΄της οικονομικής φερεγγυότητας των δραστηριοτήτων του οφειλέτη. Στις δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται διακανονισμός των οφειλών, με ενδεχόμενο συνυπολογισμό των οφειλών, περιλαμβανομένων των οφειλών που καλύπτονται δια προνομίου, που προέκυψαν πριν από την κίνηση της διαδικασίας. Τα μέτρα μπορούν να καλύπτουν επίσης τη μεταφορά, λειτουργία, διαχείριση, οργάνωση, προσωπικό ή κεφάλαιο της επιχείρησης. Όταν ο οφειλέτης εκπληροί τις υποχρεώσεις πληρωμής του βάσει του επιβεβαιωθέντος προγράμματος ανασυγκρότησης, απαλλάσσεται της πληρωμής του ποσού της οφειλής που υπερβαίνει το ποσό το οποίο επιβεβαιώθηκε με βάση το πρόγραμμα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά τη δημοσίευση στη Φινλανδία της καταχώρησης σε φινλανδικά μητρώα των διαδικασιών ανασυγκρότησης που κινήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε σημεία 2.2 και 4.1.

4.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών

Οφειλέτης του οποίου εκκρεμεί αίτηση διαδικασίας διακανονισμού οφειλών δεν μπορεί να κηρυχθεί πτωχεύσας. Το δικαστήριο μπορεί να εφαρμόσει την προσωρινή απαγόρευση πληρωμών, την είσπραξη οφειλών και την επιβολή αναγκαστικών μέτρων ακόμη και πριν από την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η απαγόρευση πληρωμών, η είσπραξη οφειλών και η επιβολή αναγκαστικών μέτρων ισχύουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τον διακανονισμό οφειλών ιδιωτών. Η απαγόρευση καλύπτει όλες τις οφειλές που έγιναν πριν από την έναρξη της διαδικασίας, περιλαμβανομένων των οφειλών που εξασφαλίζονται δια προνομίου.

Ένα πρόγραμμα πληρωμών προσαρμοσμένο στην πραγματική ικανότητα του οφειλέτη να πληρώσει επιβεβαιώνεται στον οφειλέτη ως τμήμα της διαδικασίας διακανονισμού. Το πρόγραμμα πληρωμών έχει συγκεκριμένη διάρκεια, κατά κανόνα πενταετή. Το πρόγραμμα πληρωμών καλύπτει όλες τις πιστώσεις που συνάφθηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας, περιλαμβανομένων των εξασφαλισμένων δια προνομίου πιστώσεων. Όταν ο οφειλέτης εξοφλεί τις υποχρεώσεις πληρωμής που καθορίστηκαν στο πρόγραμμα πληρωμών, απαλλάσσεται από τις υπόλοιπες οφειλές του.

Στη διαδικασία διακανονισμού οφειλών τα μη βασικής σημασίας περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ρευστοποιούνται. Υπό ορισμένες συνθήκες, ο οφειλέτης μπορεί να διατηρήσει την ιδιωτική του κατοικία.

5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων;

5.1. Πτώχευση

Η πτώχευση δεν επηρεάζει ουσιαστικά το δικαίωμα ενός πιστωτή εξασφαλισμένου δια προνομίου να ρευστοποιήσει το προνόμιο. Πάντως, στο πλαίσιο της διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας μπορεί να απαγορευθεί η πώληση περιουσιακών στοιχείων εξασφαλισμένων δια προνομίου (παραδείγματος χάρη ακίνητα περιουσιακά στοιχεία) για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον απαιτηθεί για την προστασία των συμφερόντων της πτωχευτικής περιουσίας. Επίσης, σε ορισμένες περιστάσεις, στο πλαίσιο της διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας μπορεί να υπάρξει το δικαίωμα πώλησης εξασφαλισμένων δια προνομίου περιουσιακών στοιχείων με την άδεια του δικαστηρίου. Ο εξασφαλισμένος δια προνομίου πιστωτής πρέπει επίσης να κοινοποιήσει τον παραλήπτη της εξασφαλισμένης δια προνομίου απαίτησής του. Στόχος αυτών είναι η διευκόλυνση της εκκαθάρισης της πτωχευτικής περιουσίας. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής υποθήκης (business mortgage). Η ειδική αυτή υποθήκη οδηγεί σε ειδικά προνόμια σε σχέση με τις πληρωμές. Πενήντα τοις εκατό της αξίας των εξασφαλισμένων με υποθήκη περιουσιακών στοιχείων καταβάλλεται σε συνάρτηση με την απαίτηση του πιστωτή. Οι τελικές απαιτήσεις είναι μη προτιμησιακές ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποθήκη η οποία καταχωρίστηκε για να εξασφαλίσει τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν ο οφειλέτης έχει αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία με τη διασφάλιση τίτλων, σε ορισμένες περιστάσεις η διασφάλιση αυτή είναι επίσης δεσμευτική για την πτωχευτική περιουσία. Η πτωχευτική περιουσία μπορεί να αποτελέσει τμήμα μιας συμφωνίας με τον οφειλέτη και κατά συνέπεια αυτός ο τελευταίος διατηρεί τα περιουσιακά αυτά στοιχεία υπό δική του διαχείριση..

Ο πιστωτής δικαιούται να καταλογίσει το ποσό που ζητά από τον οφειλέτη έναντι χρεών του προς τον οφειλέτη κατά την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας. Το δικαίωμα ενός πιστωτικού ιδρύματος να συμψηφίσει οφειλόμενα με τον λογαριασμό του οφειλέτη στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα είναι περιορισμένο όταν ο λογαριασμός αυτός προορίζεται για πράξεις πληρωμών. Αλλιώς, το δικαίωμα για συμψηφισμό περιορίζεται κυρίως για να προληφθούν οι καταχρήσεις.

Συνήθως κοινοποιείται στους υπαλλήλους της επιχείρησης του οφειλέτη η έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο σύνδικος οφείλει να καταρτίσει τα οφειλόμενα στους υπαλλήλους ποσά και το βαθμό στον οποίον μπορούν να καταβληθούν τα ποσά αυτά με τη μορφή εξασφάλισης των απαιτήσεων.

5.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων

Μια επιχείρηση υπό ανασυγκρότηση συνεχίζει τις εμπορικές της δραστηριότητες. Η έναρξη της διαδικασίας ανασυγκρότησης δεν έχει επιπτώσεις σε ήδη αναληφθείσες δεσμεύσεις εκ μέρους του οφειλέτη, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στον νόμο.

Για τη διασφάλιση της επιτυχίας των διαδικασιών ανασυγκρότησης, η ανασυγκρότηση έχει επίσης επιπτώσεις στο καθεστώς των εξασφαλισμένων δια προνομίου πιστωτών. Η απαγόρευση πληρωμών, η είσπραξη οφειλών και η επιβολή αναγκαστικών μέτρων εφαρμόζεται επίσης και στους πιστωτές που είναι εξασφαλισμένοι δια προνομίου. Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης μπορεί να έχει επιπτώσεις, υπό ορισμένους περιορισμούς, επίσης και σε απαιτήσεις εξασφαλισμένες δια προνομίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ένας πιστωτής δεν δικαιούται (με ορισμένες εξαιρέσεις) να προβεί σε συμψηφισμό στο πλαίσιο των διαδικασιών ανασυγκρότησης.

Οι διευθετήσεις σχετικά με το προσωπικό πρέπει να ενταχθούν στα μέτρα ανασυγκρότησης.

5.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών

Με ορισμένους περιορισμούς, οι εξασφαλισμένες δια προνομίου απαιτήσεις μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέρος του διακανονισμού ως τμήμα της διαδικασίας διακανονισμού οφειλών. Η απαγόρευση πληρωμών, η είσπραξη οφειλών και η επιβολή αναγκαστικών μέτρων εφαρμόζεται επίσης και σε εξασφαλισμένες δια προνομίου απαιτήσεις.

6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις;

Ο νόμος περί διαδικασίας είσπραξης οφειλών στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, με έναρξη ισχύος το 1992, αναφέρεται στην ακύρωση πληρωμών. Μια πληρωμή μπορεί να ακυρωθεί στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας όπως και στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης μιας επιχείρησης ή του διακανονισμού οφειλών ιδιωτών.

Ως τμήμα της διαδικασίας είσπραξης, μια απολύτως νόμιμη πληρωμή που έγινε από τον οφειλέτη πριν από την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας ακυρώνεται. Κατά συνέπεια η είσπραξη οφειλής έχει διαφορετική έννοια από ότι στο αστικό δίκαιο όπου μια πληρωμή μπορεί να θεωρηθεί ανυπόστατη ή να κηρυχθεί άκυρη.

Οι λόγοι της είσπραξης οφειλής μπορούν να ταξινομηθούν σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς. Για να υπάρξουν υποκειμενικοί λόγοι είσπραξης οφειλής, ο οφειλέτης πρέπει να είχε ανάρμοστη συμπεριφορά έναντι των πιστωτών του και ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να είχε κακή πίστη. Αυτός ο λόγος ισχύει για όλα τα είδη πληρωμών.

Αντικειμενικοί λόγοι για την είσπραξη οφειλής μπορούν να ακυρώσουν πληρωμές οι οποίες από τυπική άποψη είναι ακατάλληλες και σε βάρος των πιστωτών. Κατά συνέπεια, δεν είναι απαραίτητη η δόλια πρόθεση για να τεκμηριωθούν. Αντικειμενικοί λόγοι εφαρμόζονται σε ορισμένες πληρωμές, όπως η εκκαθάριση των χρεών και η σύσταση εγγυήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου είσπραξης οφειλών που συνήθως είναι τρίμηνη περίοδος πριν από την προβλεφθείσα ημερομηνία. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο πτωχευτικών διαδικασιών η προβλεφθείσα ημερομηνία είναι η ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται στο δικαστήριο η αίτηση πτωχεύσεως.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων;

7.1. Πτώχευση

Στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας ο πιστωτής του οποίου η απαίτηση κατέστη απαιτητή πριν από την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας (απαίτηση στην πτωχευτική περιουσία) μπορεί να συμμετέχει στη διανομή. Ο πιστωτής απαιτεί να αναγγείλει την απαίτησή του. Πάντως η αναγγελία δεν είναι απαραίτητη όταν ο σύνδικος θεωρήσει την απαίτηση στην πτωχευτική περιουσία ως προφανή και χωρίς την αναγγελία.

Οι αναγγελίες πρέπει να γίνονται γραπτώς. Η δήλωση της αναγγελίας της απαίτησης πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ποσό και τους λόγους της απαίτησης και το προτιμησιακό καθεστώς της απαίτησης καθώς και τους λόγους για τους οποίους υπάρχει το καθεστώς αυτό. Το έγγραφο που αποτελεί τη βάση της προνομιακής απαίτησης του πιστωτή πρέπει να προσδιοριστεί στη δήλωση εάν δεν έχει διαβιβαστεί στο σύνδικο.

Ο πιστωτής πρέπει να διαβιβάσει τη δήλωση της αναγγελίας της απαίτησής του προς τον σύνδικο το αργότερο κατά την ημερομηνία της αναγγελίας. Η ημερομηνία της αναγγελίας καθορίζεται από τον σύνδικο, ο οποίος επίσης μεριμνά για τη δημοσίευση της αναγγελίας και την κοινοποίησή της στους πιστωτές. Ένας πιστωτής δύναται να αναγγείλει την απαίτησή του ακόμη και μετά την ημερομηνία αναγγελίας, αλλά στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να καταβάλει ένα τέλος για καθυστερημένη αναγγελία στην πτωχευτική περιουσία.

Ο σύνδικος εξετάζει τις αναγγελθείσες απαιτήσεις και εκπονεί μια πρόταση για τη διανομή των προϊόντων εκκαθάρισης μεταξύ των πιστωτών (πρόταση πίνακα διανομής). Το δικαστήριο επικυρώνει τον προταθέντα πίνακα διανομής. Οι μη αμφισβητούμενες αναγγελθείσες απαιτήσεις θεωρούνται στην πτωχευτική διαδικασία ως αποδεκτές.

Οι πιστωτές πληρώνονται από τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη σύμφωνα με το νόμο περί πτωχευτικού συμβιβασμού. Δεν υπάρχουν πολλές προτιμησιακές απαιτήσεις. Όταν υπάρχουν, κυρίως είναι εξασφαλισμένες δια προνομίου απαιτήσεις, απαιτήσεις που προέκυψαν σε σχέση με την ανασυγκρότηση μιας επιχείρησης και την καταβολή διατροφής. Αλλιώς, τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη διανέμονται αναλογικά σε σχέση με το ποσό των απαιτήσεων..

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7.2. Ανασυγκρότηση μιας επιχείρησης

Η ανασυγκρότηση μιας επιχείρησης καλύπτει όλες τις οφειλές που προέκυψαν πριν από την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας. Έργο του εκκαθαριστή είναι να καθορίσει τους πιστωτές και τα οφειλόμενα. Οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία σχετικά με μια απαίτηση εντός μιας καθορισθείσας προθεσμίας. Οι πιστωτές εισπράττουν τα οφειλόμενα σε σχέση με το πρόγραμμα ανασυγκρότησης που επικυρώνεται από το δικαστήριο.

Η επικύρωση του προγράμματος ανασυγκρότησης συνεπάγεται, με ορισμένες εξαιρέσεις, την απόσβεση των οφειλών ανασυγκρότησης όταν δεν είναι γνωστά στο πλαίσιο των στόχων της ανασυγκρότησης.

7.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών

Ο διακανονισμός οφειλών καλύπτει όλες τις οφειλές που προέκυψαν πριν από την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει όλες τις οφειλές του. Δεν απαιτείται η αναγγελία μιας απαίτησης. Ο οφειλέτης ή ο εκκαθαριστής καταρτίζουν ένα σχέδιο προγράμματος πληρωμών. Οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν το προτεινόμενο πρόγραμμα πληρωμών. Ο οφειλέτης καταβάλει τα οφειλόμενα στους πιστωτές σύμφωνα με ένα πρόγραμμα πληρωμών το οποίο έχει επικυρωθεί από το δικαστήριο.

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

Βλέπε τις απαντήσεις στα σημεία 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 7.2 και 7.3.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση (πράξεις ρευστοποίησης του ενεργητικού και διανομή των προϊόντων εκκαθάρισης) ;

Στην πτωχευτική διαδικασία η πτωχευτική περιουσία ρευστοποιείται κατά τον πλέον συμφέροντα τρόπο με πωλήσεις στις υψηλότερες δυνατές τιμές. Δεν προβλέπεται η μέθοδος των πωλήσεων· αντίθετα πρέπει να καθοριστεί από τους πιστωτές. Προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τις εξασφαλισμένες δια προνομίου απαιτήσεις (βλέπε σημείο 5.1). Όταν υπάρξει εκκαθάρισης της πτωχευτικής περιουσίας και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται σε αυτήν, γίνεται ορθή διανομή των προϊόντων εκκαθάρισης μεταξύ των πιστωτών σύμφωνα με το πρόγραμμα διανομής που έχει επικυρωθεί από το δικαστήριο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παύσης της διαδικασίας;

10.1. Πτώχευση

Μετά την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως της πτωχευτικής περιουσίας ο σύνδικος δίδει λόγο για την ολοκλήρωση της διαχείρισης. Η πτωχευτική διαδικασία θεωρείται περατωθείσα μετά την έγκριση της λογοδοσίας από τους πιστωτές.

Η πτωχευτική διαδικασία μπορεί να περατωθεί επίσης και με απόφαση δικαστηρίου περί της παύσεως των εργασιών της πτωχεύσεων ένεκεν ελλείψεως ενεργητικής περιουσίας που καθιστά ανεπαρκή την κάλυψη του κόστους της πτωχευτικής διαδικασίας ή εάν η διαδικασία αποδειχθεί ακατάλληλη. Πάντως, η πτωχευτική διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν δεν δημοσιευθεί η λογοδοσία του συνδίκου. Το δικαστήριο δύναται, μετά από πρόταση του συνηγόρου για την πτώχευση να αποφανθεί για την κήρυξη της εκκαθάρισης υπό δημόσια διαχείριση. Οι λόγοι για την εκκαθάριση υπό δημόσια διαχείριση μπορούν να συνδέονται με τον οφειλέτη ή την έλλειψη ενεργητικής περιουσίας. Το κόστος της εκκαθάρισης υπό δημόσια διαχείριση καταβάλλεται από κρατικούς πόρους εφόσον η πτωχευτική περιουσία είναι ανεπαρκής..

Η πτωχευτική περιουσία μπορεί επίσης να περατωθεί με την «κατάρτιση συμβιβασμού» μετά από συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και του πτωχεύσαντος οφειλέτου σχετικά με την καταβολή των οφειλών.

Η πτωχευτική διαδικασία μπορεί επίσης να περατωθεί για ειδικούς έγκυρους λόγους εντός οκτώ ημερών από της ενάρξεως της διαδικασίας.

Ως αποτέλεσμα της πτώχευσης, η αρμοδιότητα του πτωχού είναι περιορισμένη (βλέπε σημείο 4.1) από τη στιγμή της κατάθεσης του ισολογισμού του πτωχού για μέγιστη περίοδο τεσσάρων μηνών από της ενάρξεως της πτωχευτικής διαδικασίας. Μετά την περίοδο αυτή, ο οφειλέτης δύναται, για παράδειγμα, να αρχίσει άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αθέμιτες πρακτικές που ενδεχομένως συνδέονται με τη δραστηριότητα που απορρέει από την πτωχευτική διαδικασία έναντι του οφειλέτη μπορούν να συστήσουν αξιόποινη πράξη (για παράδειγμα αθέμιτες λογιστικές πρακτικές, δόλια επιχειρηματική δραστηριότητα). Ο οφειλέτης ή ο αντιπρόσωπό τους μπορεί επίσης να είναι επίσης ένοχος αξιόποινης πράξης κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας (παραδείγματος χάρη δόλος εκ μέρους του οφειλέτη). Είναι επίσης δυνατό για τον οφειλέτη ή τους αντιπροσώπους του να τους απαγορευθεί η διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Προϋπόθεση της απαγόρευσης αυτής είναι ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο απέτυχε επί της ουσίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή άσκησε αθέμιτη πρακτική στην επιχειρηματική του δραστηριότητα η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ήσσονος σημασίας. Η απαγόρευση της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει συγκεκριμένη διάρκεια (τρία έως επτά έτη) και καταχωρίζεται σε δημόσιο μητρώο. Ένα πρόσωπο το οποίο υπόκειται σε απαγόρευση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας δεν μπορεί, μεταξύ άλλων, ούτε το ίδιο ούτε μέσω αντιπροσώπου να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποίαν απαιτείται η τήρηση λογιστικών βιβλίων, ούτε μπορεί να ιδρύσει ή να είναι υπεύθυνος μιας εταιρείας.

10.2. Ανασυγκρότηση επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης εξακολουθεί να ισχύει έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τις οποίες προβλέπει. Το πρόγραμμα ανασυγκρότηση μπορεί να περατωθεί με δικαστική απόφαση όταν ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με βάση το πρόγραμμα και η αθέτηση αυτή είναι σημαντική. Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης περατώνεται επίσης όταν ο οφειλέτης κηρύσσεται πτωχός προτού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Ένα δικαστήριο μπορεί επίσης να περατώσει το διακανονισμό οφειλών ως προς ένα συγκεκριμένο ιδιώτη πιστωτή, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα, για παράδειγμα όταν ο οφειλέτης ουσιαστικά αποτύχει να ικανοποιήσει τον συγκεκριμένο αυτό πιστωτή.

10.3. Διακανονισμός οφειλών ιδιωτών

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται της καταβολής του τελευταίου τμήματος των οφειλών του όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με βάση το πρόγραμμα πληρωμών. Πάντως, το πρόγραμμα πληρωμών μπορεί να περατωθεί με απόφαση δικαστηρίου όταν ο οφειλέτης ουσιαστικά αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με βάση το πρόγραμμα για μη αποδεικτούς λόγους ή ο οφειλέτης αποτύχει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για συνεργασία. Το πρόγραμμα περατώνεται επίσης όταν ο οφειλέτης κηρύσσεται πτωχός ή αποβιώσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος πληρωμών. Περάτωση του προγράμματος γίνεται και στην περίπτωση αποκατάστασης των αρχικών όρων των πιστωτών.« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Φινλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο