Evropská komise > ESS > Úpadek > Finsko

Poslední aktualizace: 13-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Pośledni aktualizacje viz suomi
 

OBSAH

1. Jaké jsou různé druhy a cíle úpadkového řízení? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro zahájení každého druhu úpadkového řízení? 2.
2.1. Konkurs 2.1.
2.2. Reorganizace podniku 2.2.
2.3. Likvidace dluhů fyzické osoby 2.3.
3. Jaká je role jednotlivých účastníků konkursního řízení? 3.
3.1. Konkurs 3.1.
3.2. Reorganizace podniku 3.2.
3.3. Likvidace dluhů fyzické osoby 3.3.
4. Jaké jsou účinky zahájení konkursního řízení? 4.
4.1. Konkurs 4.1.
4.2. Reorganizace podniku 4.2.
4.3. Likvidace dluhů fyzické osoby 4.3.
5. Jaká zvláštní pravidla platí pro určité kategorie pohledávek? 5.
5.1. Konkurs 5.1.
5.2. Reorganizace podniku 5.2.
5.3. Likvidace dluhů fyzické osoby 5.3.
6. Jaká pravidla platí ve vztahu k poškozování věřitelů? 6.
7. Jaké jsou podmínky pro přihlašování a uznávání pohledávek? 7.
7.1. Konkurs 7.1.
7.2. Reorganizace podniku 7.2.
7.3. Likvidace dluhů fyzické osoby 7.3.
8. Jaká pravidla platí pro reorganizaci? 8.
9. Jaká pravidla platí pro likvidaci (zpeněžení majetku a rozdělení výnosu)? 9.
10. Jaké jsou podmínky skončení řízení? 10.
10.1. Konkurs 10.1.
10.2. Reorganizace podniku 10.2.
10.3. Likvidace dluhů fyzické osoby 10.3.

 

1. Jaké jsou různé druhy a cíle úpadkového řízení?

Úpadek znamená, že dlužník není dlouhodobě schopen platit splatné dluhy. V takových případech znamená úpadkové řízení výkon rozhodnutí, které se vztahuje na všechny dlužníkovy dluhy současně.

Ve Finsku existují tři různé druhy úpadkového řízení: konkurs, reorganizace podniku a likvidace dluhů fyzické osoby. Odpovědi ohledně konkursu vycházejí z ustanovení zákona o konkursu (120/2004), který vstoupil v platnost dne 1. září 2004. Zákon o reorganizaci podniků (47/1993) a zákon o likvidaci dluhů fyzické osoby (57/1993) vstoupily v platnost dne 8. února 1993.

Konkurs je likvidační řízení zaměřené na zpeněžení dlužníkova majetku a rozdělení výnosu mezi věřitele. Reorganizace podniků a likvidace dluhů fyzických osob jsou rehabilitačními řízeními, která mají obnovit dobrý finanční stav dlužníka a umožnit mu překonat finanční potíže.

Dlužník se také může se svými věřiteli na placení dluhu a dalších opatřeních dohodnout mimo úřední úpadkové řízení. Na dobrovolná opatření se žádná právní ustanovení nevztahují.

2. Jaké jsou podmínky pro zahájení každého druhu úpadkového řízení?

Obecným požadavkem pro zahájení je u všech tří druhů úpadkového řízení dlužníkův úpadek.

2.1. Konkurs

Konkurs je použitelný obecně, takže může být vyhlášen na fyzickou i právnickou osobu. O vyhlášení konkursu může zažádat jak dlužník, tak i věřitel.

NahoruNahoru

Obecným požadavkem pro vyhlášení konkursu je úpadek dlužníka. Zákony o konkursu stanovují několik možných souborů okolností, které pomáhají stanovit, zda je někdo v úpadku; dlužník se považuje za dlužníka v úpadku, pokud se nachází v situaci uvedené v zákoně a pokud nejsou důkazy o opaku.

Možné okolnosti úpadku:

pokud dlužník prohlásí, že je v úpadku, a není na základě čeho jeho prohlášení odmítnout;

pokud je dlužník v prodlení s platbami;

pokud bylo při vymáhacím řízení během šesti měsíců před podáním žádosti o vyhlášení konkursu jasně zjištěno, že nebude možné získat od dlužníka dostatek zdrojů, aby se uspokojil celý dluh; nebo

pokud dlužník, který má nebo měl ze zákona povinnost vést účetní záznamy během roku bezprostředně předcházejícího podání žádosti o vyhlášení konkursu, neuhradí dlužnou částku do jednoho týdne od obdržení věřitelovy žádosti o uhrazení. Věřitel musí podat žádost o vyhlášení konkursu do tří měsíců od uplynutí lhůty stanovené pro uhrazení dluhu v žádosti o uhrazení.

Pokud věřitel podá žádost o vyhlášení konkursu, musí se výše věřitelovy pohledávky zakládat na soudním rozhodnutí nebo na jiném vymahatelném základě nebo musí být zřejmá. Pohledávky nemusejí být po době splatnosti. Na žádosti o vyhlášení konkursu na základě nízkých pohledávek se vztahují určitá omezení.

Soud zajistí, aby bylo oznámení o zahájení konkursního řízení bezodkladně zveřejněno v Úředním věstníku (Official Journal). Oznámení může být též zveřejněno v jakémkoli denním tisku. Je povinností správce konkursní podstaty, aby o zahájení konkursního řízení informoval věřitele. Zahájení konkursního řízení je zaneseno mimo jiné v Rejstříku konkursních a reorganizačních řízení (Register of Bankruptcy and Reorganization Proceedings), v Obchodním rejstříku (Trade Register), v Rejstříku nemovitostí a hypoték (Register of Land Ownership and Mortgages), Rejstříku lodní dopravy (Shipping Register), Rejstříku údržby lodní dopravy (Shipping Maintenance Register), Rejstříku letecké dopravy (Aircraft Register), Rejstříku obchodních hypoték (Business Mortgage Register), Rejstříku vozidel (Vehicle Register) a v Rejstříku cenných papírů (Securities Register).

NahoruNahoru

2.2. Reorganizace podniku

Reorganizačnímu řízení může být podroben podnik s jakýmkoli předmětem podnikání a stejně tak i živnostník. Některé podniky, například kreditní a pojišťovací ústavy podléhající zvláštní právní úpravě a kontrole jsou z rozsahu působnosti reorganizačního řízení podniků vyjmuty. O reorganizační řízení může zažádat dlužník i věřitel. Většinu žádostí předkládají dlužníci..

Řízení za účelem reorganizace podniku může být zahájeno tam, kde dlužník není schopen platit a kde nejsou pro zahájení řízení žádné právní překážky. Překážkou může být úpadek, který nelze vyřešit reorganizačním programem, nebo situace, kdy dlužníkův majetek nestačí k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s řízením. Reorganizační řízení může být také zahájeno, je-li dlužník v nebezpečí úpadku. V takovém případě může věřitel žádat o zahájení řízení pouze za zvláštních okolností. Dále může být reorganizační řízení zahájeno tam, kde o něj společně zažádají dlužník a dva věřitelé. V takovém případě musí společná pohledávka obou věřitelů představovat minimálně pětinu známých dlužníkových dluhů.

Soud zveřejní oznámení o rozhodnutí zahájit reorganizační řízení v Úředním věstníku. Je povinností likvidátora oznámit zahájení řízení věřitelům. Zahájení konkursního řízení je též zaneseno mimo jiné v Rejstříku konkursních a reorganizačních řízení, v Obchodním rejstříku, v Rejstříku nemovitostí a hypoték a v Rejstříku cenných papírů.

NahoruNahoru

2.3. Likvidace dluhů fyzické osoby

O likvidaci dluhů může požádat pouze fyzická osoba. Řízení o likvidaci dluhu může také likvidovat dluhy spojené s podnikem, který již ukončil svou činnost.

Pro zahájení řízení o likvidaci dluhu je nutné, aby byl dlužník v úpadku a nebyl schopen rozumně svou platební schopnost zlepšit tak, aby byl schopen své dluhy splatit. Důležité jsou také důvody úpadku (včetně onemocnění, nezaměstnanosti), celková dlužná částka a schopnost dlužníka zaplatit. Fyzická osoba, která podniká, může zažádat o likvidaci dluhu za určitých podmínek. Pro řízení o likvidaci dluhu nesmí existovat žádná právní překážka (tj. dluh vzniklý z trestné činnosti nebo zřejmé vytváření dluhů z nedbalosti).

Zahájení řízení o likvidaci dluhu je oznámeno dlužníkovi a věřitelům. Oznámení předává soud, pokud k tomu nepověří likvidátora. Soud také zahájení řízení o likvidaci dluhu oznámí exekučním orgánům jak v místě trvalého bydliště dlužníka, tak místním orgánům v místě, kde se nachází jakékoli dotčené nemovitosti.

3. Jaká je role jednotlivých účastníků konkursního řízení?

3.1. Konkurs

Vyhlášení konkursu záleží na rozhodnutí soudu. Příslušným soudem je obecný soud prvního stupně (käräjäoikeus (okresní soud)). Soud také rozhoduje o ukončení nebo jiném předčasném uzavření konkursního řízení. Soud jmenuje správce konkursní podstaty, potvrzuje systém rozdělení a rozhoduje ve sporech o pohledávky. Proti rozsudkům soudu se lze až na některé výjimky odvolat.

NahoruNahoru

Nad majetkem v konkursu vykonávají nejvyšší moc věřitelé. Nejdůležitějším orgánem s rozhodovacími pravomocemi je shromáždění věřitelů. Hlasy věřitelů jsou váženy podle výše pohledávek. Odvolání proti rozhodnutí věřitelů je možno podat u soudu.

Při správě majetku v konkursu hraje ústřední roli správce konkursní podstaty. Úkolem správce konkursní podstaty je mimo jiné zastupovat majetek a dohlížet na jeho běžnou správu, sestavit soupis majetku a zprávu dlužníka, přijímat doklady o přihlášení pohledávek a vypracovat navrhovaný systém rozdělení majetku. Správce rovněž dohlíží na péči o majetek, který je součástí konkursní podstaty, a jeho prodej a provádí jeho rozdělení. Osoba, která je ustanovená správcem konkursní podstaty, musí splňovat požadavky na způsobilost stanovené zákonem a být nezávislá na dlužníkovi i věřitelích.

Dlužník je povinen při likvidaci majetku spolupracovat. Dlužník musí správci konkursní podstaty poskytnout informace, které mu umožní vypracovat soupis majetku a potvrdit jeho správnost. Dlužník má právo dostávat informace o majetku, účastnit se shromáždění věřitelů a vyjadřovat na nich svá stanoviska o věcech, o nichž se má rozhodnout.

3.2. Reorganizace podniku

Zahájení řízení na účelem reorganizace podniku záleží na rozhodnutí soudu. Soud rovněž jmenuje likvidátora a v příslušných případech i výbor věřitelů. Rovněž potvrdí reorganizační program. Záležitostmi týkajícími se reorganizace podniků se zabývají některé soudy prvního stupně. Proti rozsudkům soudu se lze až na některé výjimky odvolat.

NahoruNahoru

Likvidátor sepíše zprávu o majetku a dluzích dlužníka a návrh reorganizačního programu. Dohlíží rovněž na další fungování podniku dlužníka. Osoba, která je ustanovena likvidátorem, musí splňovat požadavky na způsobilost stanovené zákonem a být nezávislá na dlužníkovi i věřitelích.

Výbor věřitelů zastupuje věřitele a pomáhá likvidátorovi v jeho funkci poradního orgánu. Výbor se neustanoví tam, kde není požadován z důvodu nízkého počtu věřitelů.

Věřitelé mají nárok na slyšení v různých stádiích řízení. Navrhovaný reorganizační program, který vypracoval likvidátor, se zašle věřitelům k připomínkám. V případě, že program nepodpoří všichni věřitelé, se o konečném programu hlasuje. Pro účely hlasování jsou věřitelé rozděleni do skupin a se souhlasem většiny skupin lze program podpořit.

Dlužník je povinen poskytovat soudu a likvidátorovi informace a pomoci s prováděním reorganizačního řízení. Dlužník má nárok předkládat vlastní návrhy ohledně reorganizačního programu.

3.3. Likvidace dluhů fyzické osoby

Zahájení řízení za účelem likvidace dluhů fyzické osoby záleží na rozhodnutí soudu. Tam, kde je to nutné, jmenuje soud likvidátora. Soud je rovněž odpovědný za potvrzení splátkového programu. Proti rozsudkům soudu se lze až na některé výjimky odvolat.

Úkolem likvidátora je vypracovat návrh splátkového programu a provádět další úkoly, které mu přidělil soud. Likvidátor může být například pověřen zpeněžením majetku dlužníka. Likvidátor musí splňovat požadavky na způsobilost stanovené zákonem a být nezávislý na dlužníkovi i věřitelích.

NahoruNahoru

Pokud není ustanoven likvidátor, vypracuje si návrh splátkového programu sám dlužník. Dlužník je povinen poskytnout informace soudu, likvidátorovi a věřitelům a pomoci zajistit, aby bylo řízení za účelem likvidace dluhu řádně prováděno. Dlužníkovi pomáhá poradna pro finance a dluhy místního úřadu.

Věřitelé mají možnost se vyjádřit k žádosti dlužníka a k návrhu splátkového programu.

4. Jaké jsou účinky zahájení konkursního řízení?

4.1. Konkurs

Veškerý majetek dlužníka v okamžik zahájení konkursního řízení a majetek, který dlužník obdrží před uzavřením řízení, náleží ke konkursní podstatě. Je-li však v úpadku fyzická osoba, není majetek a nevydělaný příjem získaný po zahájení konkursního řízení součástí konkursní podstaty.

Při zahájení konkursního řízení ztrácí dlužník pravomoc nad majetkem, který tvoří součást konkursní podstaty. Tato pravomoc přechází na konkursní podstatu (věřitele).

Během konkursního řízení může být dlužník za určitých okolností omezen ve své osobní svobodě (např. nesmí opustit zemi). V určitých ohledech je rovněž omezeno právo dlužníka konat. Během konkursního řízení dlužník například nesmí založit společnost nebo působit jako člen správní rady. Tato omezení mají význam hlavně v případě, že je dlužníkem fyzická osoba.

Smyslem konkursu není zprostit dlužníka jeho dluhů. Během konkursního řízení je dlužník i nadále odpovědný za dluhy, které nebyly splaceny. Odpovědnost za dluhy má prakticky význam pouze v případě, že dlužníkem je fyzická osoba, neboť výsledkem konkursu je obvykle likvidace právnické osoby. Dlužník má nicméně možnost být zproštěn těch dluhů, které přesahují jeho schopnost platit, v rámci řízení za účelem likvidace dluhů fyzické osoby.

NahoruNahoru

Zahájení konkursního řízení předem vylučuje samostatné vymáhání pohledávek v konkursu například prostřednictvím exekuce, až na několik výjimek, jako jsou zajištěné pohledávky.

Podle nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 může správce podstaty žádat, aby bylo oznámení o zahájení úpadkového řízení zveřejněno v kterémkoli jiném členském státě (článek 21) a zapsáno do rejstříků vedených v jiných členských státech (článek 22). Konkursní řízení, která byla zahájena v jiných členských státech, se ve Finsku zveřejňují v Úředním věstníku na žádost správce podstaty. Za zveřejnění odpovídá Oikeusrekisterikeskus (Ústředí soudního rejstříku - www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/ English - suomi - svenska).

Ve Finsku se konkursní řízení, které bylo zahájeno v jiných členských státech, zapíše na žádost správce podstaty rovněž do Rejstříku nemovitostí a hypoték, Obchodního rejstříku, Rejstříku obchodních hypoték, Rejstříku lodní dopravy, Rejstříku údržby lodní dopravy, Rejstříku letecké dopravy, Rejstříku vozidel a do Rejstříku cenných papírů. Zápis provede správce příslušného rejstříku.

NahoruNahoru

Žádost o zápis do Rejstříku nemovitostí a hypoték se podává u okresního soudu, který je příslušný pro oblast, v níž se nemovitost nachází (www.oikeus.fi/ suomi).

Správcem Obchodního rejstříku a Rejstříku obchodních hypoték je Národní úřad pro patenty a registraci (www.prh.fi/ English - suomi - svenska).

Správcem Rejstříku lodní dopravy a Rejstříku údržby lodní dopravy je Finská námořní správa (www.fma.fi/palvelut/alusrekisteri/ English - suomi - svenska).

Správcem Rejstříku letecké dopravy je Správa civilního letectví (www.ilmailulaitos.fi/ilma_alusrekisteri/ English - suomi - svenska).

NahoruNahoru

Správcem Rejstříku vozidel je Finská správa vozidel (www.ake.fi/ English - suomi - svenska).

Správcem Rejstříku cenných papírů je Finský ústřední depozitář cenných papírů (www.apk.fi/ English - suomi).

Zveřejnění a zápis do rejstříku nejsou ze zákona požadovány, pokud má dlužník provozovnu ve Finsku.

4.2. Reorganizace podniku

Na dlužníka, jehož čeká řízení za účelem reorganizace podniku, nemůže být vyhlášen konkurs. Soud, u nějž byla předložena žádost, může uplatnit dočasný zákaz placení, inkasování a vymáhání před zahájením řízení.

Zákaz placení, inkasování a vymáhání platí během řízení za účelem reorganizace podniku. Zákaz se vztahuje na všechny dluhy vzniklé před zahájením řízení včetně zajištěných dluhů.

Během reorganizačního řízení neztrácí dlužník svou pravomoc. Podnik pokračuje ve své činnosti, nicméně pod dohledem likvidátora. Pro některé činnosti musí dlužník získat souhlas likvidátora.

NahoruNahoru

Během reorganizačního řízení je dlužníkovi potvrzen reorganizační program, který může počítat s různými opatřeními k obnově dobrého finančního stavu dlužníkovy činnosti. To může zahrnovat likvidaci dluhů, což může mít vliv na podmínky dluhů včetně dluhů zajištěných, které vznikly před zahájením řízení. Opatření se mohou rovněž vztahovat na dopravu, provoz, řízení, organizaci, zaměstnance nebo kapitál podniku. Pokud dlužník splní své platební závazky podle potvrzeného reorganizačního programu, je zproštěn placení dlužné částky, která překračuje částku potvrzenou v programu.

Co se týče zveřejnění reorganizačních řízení, která byla zahájena v jiných členských státech Evropské unie, ve Finsku a jejich zápisu do rejstříků vedených ve Finsku, viz body 2.2 a 4.1.

4.3. Likvidace dluhů fyzické osoby

Na dlužníka, jehož žádost o řízení za účelem likvidace dluhů se projednává, nemůže být vyhlášen konkurs. Soud může uplatnit dočasný zákaz placení, inkasování a vymáhání ještě před zahájením řízení.

Během řízení za účelem likvidace dluhů fyzické osoby platí zákaz placení, inkasování a vymáhání. Zákaz se vztahuje na všechny dluhy vzniklé před zahájením řízení včetně zajištěných dluhů.

Jako součást řízení za účelem likvidace dluhů je dlužníkovi potvrzen splátkový program vypracovaný podle skutečné schopnosti dlužníka platit. Splátkový program má určitou dobu trvání, obvykle pět let. Splátkový program se vztahuje na všechny dluhy vzniklé před zahájením řízení včetně zajištěných dluhů. Pokud dlužník splní své platební závazky potvrzené ve splátkovém programu, je zproštěn zbytku svých dluhů.

NahoruNahoru

V rámci řízení za účelem likvidace dluhů se zpeněží nepodstatný majetek dlužníka. Za určitých okolností si může dlužník ponechat obydlí, které je v jeho vlastnictví.

5. Jaká zvláštní pravidla platí pro určité kategorie pohledávek?

5.1. Konkurs

Konkurs nemá v zásadě vliv na právo zajištěného věřitele na zpeněžení jeho zajištění. Konkursní podstata má nicméně právo zakázat prodej zajištěného majetku (např. nemovitého majetku) po určitou dobu, pokud je třeba chránit zájmy konkursní podstaty. Za určitých okolností má konkursní podstata navíc právo s povolením soudu prodat zajištěný majetek. Zajištěný věřitel musí o své zajištěné pohledávce rovněž informovat správce konkursní podstaty. Účelem je usnadnit likvidaci majetku. Movitý majetek podniku dlužníka může být zatížen obchodní hypotékou. Obchodní hypotéka zakládá zvláštní preferenční práva z hlediska příjmu plateb. Pohledávka věřitele je uspokojena padesáti procenty hodnoty majetku zatíženého hypotékou. Konečné pohledávky nejsou preferenční bez ohledu na veškeré obchodní hypotéky, které byly zapsány jako zajištěné vůči tomuto majetku.

Pokud dlužník získal majetek na základě podmínek platných pro ochranu vlastnických práv, jsou tyto podmínky za určitých okolností rovněž závazné pro konkursní podstatu. Konkursní podstata má právo stát se stranou dohody místo dlužníka, a tím převzít majetek do své správy.

NahoruNahoru

Při zahájení konkursního řízení má věřitel právo započíst si částku, kterou požaduje po dlužníkovi, proti svým závazkům vůči dlužníkovi. Právo úvěrové instituce na započtení pohledávek je omezeno v případě, že má dlužník u úvěrové instituce účet, který lze použít k platebním transakcím. Jinak je právo na započtení pohledávek omezeno hlavně z důvodu, aby se zabránilo jeho zneužití.

Při zahájení konkursního řízení jsou obvykle informováni zaměstnanci podniku dlužníka. Správce konkursní podstaty musí určit výši dlužných částek pro zaměstnance a rozsah, do nějž lze tyto částky uhradit ve formě platebních záruk.

5.2. Reorganizace podniku

Podnik, který prochází reorganizací, pokračuje v činnosti. Zahájení reorganizačního řízení nemá vliv na závazky, které již dlužník uzavřel, pokud zákon nestanoví jinak.

Aby byl zajištěn úspěch reorganizačního řízení, má reorganizace rovněž vliv na status zajištěných věřitelů. Zákaz placení, inkasování a vymáhání platí i pro zajištěné věřitele. Reorganizační program může mít rovněž vliv, s určitými omezeními, na podmínky zajištěných dluhů. 

V rámci reorganizačního řízení nemá věřitel právo (s některými výjimkami) na započtení protipohledávky.

Jako reorganizační opatření mohou být provedeny personální změny.

5.3. Likvidace dluhů fyzické osoby

S určitými omezeními mohou být při řízení za účelem likvidace dluhů zlikvidovány i zajištěné dluhy. Zákaz placení, inkasování a vymáhání platí i pro zajištěné dluhy.

NahoruNahoru

6. Jaká pravidla platí ve vztahu k poškozování věřitelů?

Opětovné nabytí majetku podle zákona o konkursu, který vstoupil v platnost v roce 1992, se týká odkládání transakcí. Transakci je možno odložit při konkursním řízení, stejně jako při řízení za účelem reorganizace podniku nebo za účelem likvidace dluhů fyzické osoby.

Jako součást opětovného nabytí majetku se skutečně zákonná transakce provedená dlužníkem před zahájením konkursního řízení odloží stranou. Opětovné nabytí majetku se tedy liší od občanskoprávních prostředků, podle nichž je transakci možno považovat za neplatnou od samého počátku nebo ji za neplatnou prohlásit.

Důvod pro opětovné nabytí majetku je možno klasifikovat jako subjektivní, nebo objektivní. Aby existoval subjektivní důvod pro opětovné nabytí majetku, musí platit, že se dlužník nepatřičně choval k věřitelům a druhá strana transakce jednala ve zlé víře. Tento důvod lze použít u všech druhů transakcí.

Objektivní důvod pro opětovné nabytí majetku může být prostředkem pro odkládání transakcí, které jsou nevhodné a škodí věřitelům. Není proto nutné, aby byl prokázán podvodný úmysl. Objektivní  důvod se použije pro některé transakce, jako je likvidace dluhů a uplatnění zajištění během období opětovného nabytí majetku, což jsou obvykle tři měsíce před stanoveným datem. Například v konkursním řízení je stanovené datum dnem, kdy byla u soudu podána žádost o zahájení konkursního řízení.

NahoruNahoru

7. Jaké jsou podmínky pro přihlašování a uznávání pohledávek?

7.1. Konkurs

V konkursním řízení může být věřiteli, jemuž vznikla pohledávka u dlužníka před zahájením konkursního řízení (konkursní pohledávka), přidělena část majetku. Věřitel musí svou pohledávku přihlásit. Přihlášení pohledávky není nutné v případě, že správce konkursní podstaty považuje konkursní pohledávku za zřejmou.

Pohledávky je třeba přihlásit písemně. V prohlášení o pohledávce je třeba mezi jinými uvést výši a základ pohledávky, dále požadavek přednostního statutu pro dotčenou pohledávku a důvod tohoto požadavku. V prohlášení je třeba uvést doklad, na němž se zakládá přednostní pohledávka věřitele, pokud nebyl zaslán správci konkursní podstaty.

Prohlášení o pohledávce musí věřitel zaslat správci konkursní podstaty nejpozději v den přihlašování pohledávek. Datum přihlašování pohledávek stanoví správce konkursní podstaty, který rovněž dohlíží na zveřejnění oznámení o přihlašování pohledávek a informuje o něm věřitele. Věřitel může svou pohledávku přihlásit i po datu přihlašování pohledávek, ale musí pak do konkursní podstaty uhradit pokutu za pozdní přihlášení.

Správce konkursní podstaty posoudí přihlášené pohledávky a vypracuje návrh, jak by měl být majetek konkursní podstaty rozdělen mezi věřitele (navrhovaný systém rozdělení majetku). Soud tento navrhovaný systém rozdělení majetku potvrdí. Přihlášené pohledávky, které nebyly napadnuty, se v konkursním řízení považují za uznané.

NahoruNahoru

Věřitelé obdrží platby z finančních prostředků dlužníka podle zákona o režimu plateb věřitelům. Neexistuje mnoho přednostních pohledávek. Pokud existují, jedná se zvláště o zajištěné pohledávky, pohledávky, které vznikly v souvislosti s reorganizací podniku, a výživné. Majetek dlužníka se jinak rozdělí poměrným dílem podle výše pohledávek.

7.2. Reorganizace podniku

Reorganizace podniku se vztahuje na všechny dluhy vzniklé před zahájením řízení. Úkolem likvidátora je určit věřitele a dluhy dlužníka. Věřitelé mají do určitého data možnost opravit informace o pohledávce. Věřitelé obdrží platbu podle soudně potvrzeného reorganizačního programu.

Až na některé výjimky znamená potvrzení reorganizačního programu zaniknutí dluhů, které nebyly pro účely reorganizace známy.

7.3. Likvidace dluhů fyzické osoby

Likvidace dluhů se vztahuje na všechny dluhy vzniklé před zahájením řízení. Dlužník musí přiznat všechny své dluhy. Přihlášení pohledávek se nevyžaduje. Dlužník nebo likvidátor vypracují návrh splátkového programu. Věřitelé mají možnost se k návrhu splátkového programu vyjádřit. Dlužník věřitelům platí podle splátkového programu, který potvrdil soud.

8. Jaká pravidla platí pro reorganizaci?

Viz odpovědi v bodech 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 7.2. a 7.3.

NahoruNahoru

9. Jaká pravidla platí pro likvidaci (zpeněžení majetku a rozdělení výnosu)?

V konkursním řízení se majetek, který náleží ke konkursní podstatě, zpeněží takovým způsobem, který je nejvýhodnější a přinese co nejvyšší výnos z prodeje. Metoda prodeje není stanovena, musí ji určit věřitelé. Zvláštní ustanovení platí pro zajištěný majetek (viz bod 5.1). Když se konkursní podstata zlikviduje a zpeněží se její majetek, výnos se okamžitě rozdělí mezi věřitele podle systému rozdělování schváleného soudem. 

10. Jaké jsou podmínky skončení řízení?

10.1. Konkurs

Když se konkursní podstata zlikviduje a zpeněží se její majetek, vypracuje správce konkursní podstaty závěrečný účet. Konkursní řízení se považuje za uzavřené ve chvíli, kdy věřitelé schválí závěrečný účet.

Konkursní řízení je rovněž možno uzavřít rozhodnutím soudu o skončení řízení, pokud majetek konkursní podstaty nestačí k pokrytí nákladů na konkursní řízení nebo pokud je řízení jinak nepatřičné. Konkursní řízení však nelze ukončit, pokud je vedeno jako veřejně řízená likvidace. Na návrh právního zástupce pro konkursní řízení může soud nařídit, aby bylo konkursní řízení vedeno jako veřejně řízená likvidace. Důvody pro veřejně řízenou likvidaci mohou souviset s dlužníkem nebo nedostatkem majetku konkursní podstaty. Náklady na veřejně řízenou likvidaci jsou hrazeny z prostředků státu, pokud majetek konkursní podstaty nestačí k jejich pokrytí.

NahoruNahoru

Konkursní řízení je rovněž možno uzavřít „nuceným vyrovnáním“, kdy se dlužník a věřitelé dohodnou na splácení dluhů.

Konkursní řízení je rovněž možno uzavřít z opodstatněného důvodu do osmi dnů od zahájení řízení.

V důsledku konkursního řízení je omezena dlužníkova pravomoc jednat (viz bod 4.1) až do chvíle, kdy dlužník potvrdí soupis majetku konkursní podstaty, maximálně na dobu čtyř měsíců od zahájení konkursního řízení. Po uplynutí tohoto období může dlužník například založit nový podnik.

Zanedbání povinné péče, které může souviset s činností vedoucí ke konkursnímu řízení na dlužníka, může být trestným činem (například účetní podvody, podvodná činnost). Dlužník nebo jeho zástupce mohou být rovněž uznáni vinnými z trestného činu v průběhu konkursního řízení (např. klamání ze strany dlužníka). Je rovněž možné, aby byl na dlužníka nebo jeho zástupce uvalen zákaz podnikání. Tento zákaz je možno uvalit, pokud dotčená osoba podstatným způsobem neplní své zákonné povinnosti při provozování podniku nebo se při svém podnikání dopustila trestné činnosti, kterou nelze považovat za nezávažnou. Zákaz podnikání má určité trvání (tři až sedm let) a zapíše se do veřejného rejstříku. Osoba, které bylo zakázáno podnikat, nesmí mimo jiné provádět podnikatelskou činnost, na vlastní účet nebo prostřednictvím zástupce, při níž je nutno vést účetnictví, a nesmí založit ani vést společnost.

10.2. Reorganizace podniku

Reorganizační program je platný až do chvíle, kdy jsou závazky v něm obsažené splněny. Reorganizační program může být ukončen rozhodnutím soudu, pokud ho dlužník podstatným způsobem neplní. Reorganizační program se rovněž ukončí, pokud je před jeho dovršením na dlužníka vyhlášen konkurs. Soud může rovněž ukončit vypořádání dluhů v souvislosti s určitým věřitelem, který je součástí programu, pokud například dlužník podstatným způsobem neplní své platební závazky vůči tomuto věřiteli.

10.3. Likvidace dluhů fyzické osoby

Pokud dlužník splní své závazky stanovené ve splátkovém programu, je zproštěn zbytku svých dluhů. Splátkový program může být ukončen rozhodnutím soudu, pokud ho dlužník ze žádného přijatelného důvodu nedodržuje nebo pokud dlužník neplní svou povinnost spolupracovat. Splátkový program se rovněž ukončí, pokud je v průběhu splácení na dlužníka vyhlášen konkurs nebo pokud zemře. Výsledkem ukončení splátkového programu je obnovení původních podmínek pro věřitele.

« Úpadek - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 13-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království