Europeiska Kommissionen > ERN > Konkurs > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 25-09-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Konkurs - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


EU har infört regler om samordning av insolvensförfaranden

EU antog den 29 maj 2000 en förordning om insolvensförfaranden . Den trädde i kraft den 31 maj 2002.

Huvudsyftet med förordningen är att förhindra att parterna (företaget – gäldenären – och fordringsägarna) försöker flytta tillgångar eller själva förfarandet till en viss medlemsstat för att utnyttja förmånligare bestämmelser där.

Förordningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater (utom Danmark), vilket innebär att enskilda kan åberopa den direkt vid medlemsstaternas domstolar. Den gäller inte försäkringsbolag, kreditinstitut eller investmentföretag.

Förordningen innehåller bestämmelser om vilken domstol som är behörig, om erkännande av utländska domstolsbeslut och om vilken lag som ska tillämpas. Om konkursförfaranden inleds i flera medlemsstater, finns det regler om hur de ska samordnas.

Förordningen gäller alla typer av konkurser och andra insolvensförfaranden som har följande kännetecken:

 • Att förfarandet är kollektivt, det vill säga att hänsyn tas till alla fordringsägare samtidigt och att en enskild fordringsägare inte kan inleda förfaranden separat.
 • Att gäldenären är insolvent, det vill säga inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.
 • Att gäldenärens rätt att förfoga över sina tillgångar begränsas och att en förvaltare tar över förfoganderätten.
 • Att en förvaltare utses.

Behöriga att inleda ett insolvensförfarande är domstolarna i den medlemsstat där gäldenären har sina ”huvudsakliga intressen”. För företag är det i allmänhet där huvudkontoret är beläget.

Ett s.k. sekundärförfarande kan dock också inledas senare för tillgångar som finns i en annan medlemsstat. Sekundärförfarandets verkningar bestäms av lagstiftningen i den medlemsstat där sekundärförfarandet inleds.

Enligt bestämmelserna i förordningen ska förfaranden som inleds i flera medlemsstater samordnas, bland annat genom ett aktivt samarbete mellan förvaltarna.

Slutligen gäller att ett beslut från den domstol som är behörig i huvudförfarandet i princip ska erkännas omedelbart utan några formaliteter av de övriga medlemsstaterna.

Referensdokument

« Konkurs - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 25-09-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket