Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 26-09-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Európska únia stanovila systém koordinácie pri konkurzných konaniach.

Európska únia prijala 29. mája 2000 nariadenie o konkurznom konaní , ktoré nadobudlo účinnosť 31. mája 2002.

Hlavným cieľom tohto nariadenia je zabrániť podnetom, ktoré by zúčastnené strany (podnik v konkurze, t. j. dlžník a jeho veritelia) viedli k tomu, aby svoj majetok alebo súdne konania prenášali z jedného členského štátu do druhého v snahe získať výhodnejšie právne postavenie.

Ustanovenia tohto nariadenia sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch s výnimkou Dánska, čo znamená, že ktorákoľvek osoba sa môže nimi obrátiť priamo na vnútroštátne súdy. Nariadenie sa nevzťahuje na poisťovne a na úverové a investičné inštitúcie.

V záujme dosiahnutia svojho cieľa nariadenie stanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa súdnej právomoci, uznávaní súdnych rozhodnutí a uplatniteľných právnych predpisov, ako aj povinnú koordináciu súdnych konaní, ktoré by boli začaté vo viacerých členských štátoch.

Nariadenie sa vzťahuje na konkurzné konania, ktoré obsahujú nasledujúce prvky:

 • Kolektívna povaha konkurzných konaní; inými slovami fakt, že práva všetkých veriteľov sú skúmané súčasne, v dôsledku čoho sú individuálne stíhania pozastavené.
 • Platobná neschopnosť dlžníka, t. j. konštatovanie faktu, že nie je schopný plniť svoje finančné záväzky.
 • Zbavenie dlžníka majetku: jeho právomoci spravovať majetok a disponovať ním sú obmedzené a kontrolované likvidátorom.
 • Spôsoby vymenovania likvidátora.

Právomoc začať konkurzné konanie majú príslušné súdy členského štátu, na území ktorého sa nachádza „centrum hlavných záujmov dlžníka“. V prípade obchodnej spoločnosti sa v zásade jedná o jej sídlo.

Vedľajšie konkurzné konania na likvidáciu majetku nachádzajúceho sa v inom členskom štáte sa však môžu začínať neskôr. Legislatíva členského štátu, v ktorom konkurzné konanie prebieha, stanovuje všetky účinky tohto konania.

Ustanovenia nariadenia stanovujú, že konania začaté vo viacerých členských štátoch budú medzi nimi koordinované, najmä prostredníctvom aktívnej spolupráce medzi jednotlivými likvidátormi.

HoreHore

A napokon, každé rozhodnutie vynesené súdom členského štátu, ktorý má právomoc rozhodovať v hlavnom konaní, je v zásade ihneď uznané v ostatných členských štátoch bez ďalšieho skúmania.

Referenčné dokumenty

 • Nariadenie rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
 • «Výzva na preloženie pohľadávky. Dodržanie lehôt.»
  dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 31 KB)
 • «Predloženie pohľadávky»
  dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 32 KB)

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 26-09-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo