Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 26-09-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Prawo wspólnotowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Unia Europejska wprowadziła w życie system koordynacji postępowań upadłościowych.

Unia Europejska przyjęła dnia 29 maja 2000 r. rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego, które weszło w życie dnia 31 maja 2002 r.

Głównym celem tego rozporządzenia jest zapobieganie sytuacji, w której strony (przedsiębiorstwo w stanie upadłości, to znaczy dłużnik i jego wierzyciele) chciałyby przenosić swój majątek lub postępowanie sądowe z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego ze względu na korzystniejsze przepisy.

Przepisy tego rozporządzenia są bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich z wyjątkiem Danii, co oznacza, że strony mogą powoływać się na nie bezpośrednio przed sądami krajowymi. Rozporządzenie nie stosuje się do przedsiębiorstw ubezpieczeniowych ani do przedsiębiorstw kredytowych i inwestycyjnych.

By osiągnąć swój cel, rozporządzenie przewiduje wspólne zasady dotyczące właściwości sądów, uznawania orzeczeń i prawa właściwego, a także obowiązkową koordynację postępowań, które byłyby wszczęte w kilku Państwach Członkowskich. Rozporządzenie stosuje się do postępowań upadłościowych obejmujących następujące elementy:

 • Wspólny charakter postępowań upadłościowych, innymi słowy fakt, iż prawa wszystkich wierzycieli rozpatrywane są w tym samym czasie oraz że w związku z tym dochodzenia indywidualne są zawieszone.
 • Niewypłacalność dłużnika, to znaczy stwierdzenie faktu, że nie może on wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych.
 • Pozbawienie dłużnika uprawnień: jego uprawnienia do zarządzania i dysponowania swoim majątkiem są ograniczone i kontrolowane przez zarządcę.
 • Sposoby wyznaczenia zarządcy.

Sądy właściwe dla wszczęcia postępowania upadłościowego są sądami Państwa Członkowskiego, na terytorium którego znajduje się „główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika”. W przypadku spółki handlowej chodzi zazwyczaj o jej siedzibę.

Postępowania dodatkowe mogą jednak zostać wszczęte później w celu likwidacji majątku znajdującego się w innym Państwie Członkowskim. Prawo Państwa Członkowskiego, w którym zostały wszczęte postępowania upadłościowe, określa wszystkie skutki takiego postępowania.

Do góryDo góry

Zgodnie z przepisami rozporządzenia postępowania wszczęte w kilku Państwach Członkowskich powinny być koordynowane między sobą, w szczególności za pomocą aktywnej współpracy między różnymi zarządcami.

Wreszcie, każde orzeczenie ogłoszone przez sąd Państwa Członkowskiego właściwy dla postępowania głównego jest w zasadzie natychmiast uznawane w innych Państwach Członkowskich, bez dalszego rozpatrywania.

Dokumenty źródłowe

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego
 • „Zaproszenie do zgłaszania wierzytelności. Należy przestrzegać terminów”
  dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 31 KB)
 • „Zgłoszenie wierzytelności”
  dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 32 KB)

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 26-09-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania