Euroopa Komisjon > EGV > Pankrott > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 26-09-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Pankrott - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Euroopa Liit on võtnud maksejõuetusmenetluse suhtes kasutusele kooskõlastamissüsteemi.

Euroopa Liit võttis 29. mail 2000 vastu määruse maksejõuetusmenetluse kohta, mis jõustus 31. mail 2002.

Kõnealuse määruse peamine eesmärk on vältida selliste olukordade teket, mis motiveerivad osapooli (pankrotistunud ettevõte ehk pankrotivõlgnik ja selle võlausaldajad) viima varasid või kohtumenetlusi ühest liikmesriigist teise, et saavutada enda soodsam kohtlemine.

Käesolev määrus on vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides, v.a Taani, s.t isikud võivad otseselt toetuda selles sisalduvatele sätetele siseriiklikes kohtutes.

Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei kuulu kindlustusseltsid, krediidi- ega investeerimisasutused.

Eesmärgi saavutamiseks on määruses sätestatud ühiseeskirjad kohtualluvuse, kohtuotsuste tunnustamise ja kohaldatava seaduse kohta ning kohustuslik kooskõlastamine mitmes liikmesriigis algatatud menetluste puhul.
Määrust kohaldatakse maksejõuetusmenetluste korral, mis hõlmavad järgmisi elemente:

 • maksejõuetusmenetlused on ühised, s.t kõikide võlausaldajate õigused vaadatakse läbi samaaegselt ja seega peatatakse kõik üksikud menetlused ;
 • võlgniku maksejõuetus, s.t on tuvastatud, et võlgnik ei ole võimeline täitma võetud rahalisi kohustusi;
 • võlgnikult tegutsemisõiguste äravõtmine: võlgniku õigused oma vara käsutamiseks on piiratud ja pankrotihalduri kontrolli all;
 • pankrotihalduri nimetamise kord.

Maksejõuetusmenetluse algatamiseks on pädevad selle liikmesriigi kohtud, mille territooriumil asub "võlgniku põhihuvide kese". Äriühingu puhul tähendab see põhimõtteliselt tema asukohta.

Siiski on võimalik hiljem algatada teises liikmesriigis asuvate varade likvideerimiseks teiseseid menetlusi. Selle liikmesriigi õigusaktid, kus maksejõuetusmenetlus on algatatud, mõjutavad kõnealusest menetlusest tulenevaid õiguslikke tagajärgi.

Määruses on sätestatud, et mitmes liikmesriigis algatatud menetlusi kooskõlastatakse omavahel, eelkõige aktiivse koostöö kaudu erinevate pankrotihaldurite vahel.

Kõiki otsuseid, mida pädevad kohtud võtavad põhimaksejõuetusmenetluse algatamiseks vastu ühes liikmesriigis, tunnustatakse teistes liikmesriikides üldiselt viivitamatult, ilma et neid uuesti läbi vaadataks.

Allikad

 • Nõukogu 29. mai 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta
 • Kutse võlanõude esitamiseks. Pidada kinni tähtpäevadest
dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 31 KB)
 • Võlanõude esitamine
dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 32 KB)

« Pankrott - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 26-09-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik