Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 25-09-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Κοινοτικό δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα σύστημα συντονισμού των διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Στις 29 Μαΐου 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 31 Μαΐου 2002.

Κύριος στόχος του εν λόγω κανονισμού είναι να μην υπάρχουν κίνητρα για τα μέρη (την επιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δηλαδή τον οφειλέτη, και τους πιστωτές της) να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ή τις νομικές διαφορές τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο προκειμένου να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση τη Δανία, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρόσωπα μπορούν να τις αντιτάξουν άμεσα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Δεν ισχύουν για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο κανονισμός προβλέπει κοινούς κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση των αποφάσεων και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και υποχρεωτικό συντονισμό των διαδικασιών που κινούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Συλλογικός χαρακτήρας των διαδικασιών αφερεγγυότητας: με άλλα λόγια, το γεγονός ότι τα δικαιώματα όλων των πιστωτών εξετάζονται ταυτόχρονα και, κατά συνέπεια, αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις.
 • Αφερεγγυότητα του οφειλέτη: δηλαδή, η διαπίστωση του γεγονότος ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις.
 • Πτωχευτική απαλλοτρίωση του οφειλέτη: οι εξουσίες του να διαχειρίζεται και να διαθέτει τα περιουσιακά του στοιχεία περιορίζονται και τελούν υπό τον έλεγχο συνδίκου.
 • Διαδικασίες διορισμού του συνδίκου.

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας είναι εκείνα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται «το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη». Για τις εμπορικές εταιρείες, το κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι, κατ' αρχήν, ο τόπος της εταιρικής έδρας.

Πάντως, μπορούν μεταγενέστερα να κινηθούν δευτερεύουσες διαδικασίες για την εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος. Το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο κινήθηκαν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας καθορίζει όλα τα αποτελέσματα μιας τέτοιου είδους διαδικασίας.

Οι διατάξεις του κανονισμού προβλέπουν ότι οι διαδικασίες που κινούνται σε διάφορα κράτη μέλη αποτελούν το αντικείμενο συντονισμού, ιδίως μέσω ενεργού συνεργασίας μεταξύ των διάφορων συνδίκων.

Τέλος, κάθε απόφαση που λαμβάνεται από δικαστήριο κράτους μέλους αρμόδιο για την κύρια διαδικασία αναγνωρίζεται, κατ' αρχήν, άμεσα στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς άλλη εξέταση.

Έγγραφα αναφοράς

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 25-09-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο