Европейска комисия > ЕСМ > Фалит > Право на Общността

Последна актуализация: 19-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Фалит - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Европейският съюз е изработил система за координация на производствата по несъстоятелност.

На 29 май 2000 г. Европейският съюз прие Регламент относно производството по несъстоятелност, който влезе в сила на 31 май 2002 г.

Основната цел на Регламента е да направи възможно страните (фирмата в несъстоятелност като длъжник и нейните кредитори) да нямат стимули за прехвърляне на активи или съдебното производство от една държава-членка в друга, за да получат по-благоприятно третиране.

Регламентът е пряко приложим във всички държави-членки, с изключение на Дания, така че страните по делото могат го използват в националните съдилища. Това не се отнася до застрахователните компании или кредитните и инвестиционни институции.

За постигане на своите цели регламентът формулира общи правила относно компетентността на съдилищата, признаването на съдебните решения и приложимото право, както и задължителната координация на производствата, заведени едновременно в няколко държави-членки.

Регламентът се прилага по отношение на съдебните производства по несъстоятелност, включващи следните елементи:

 • Производствата по несъстоятелност са колективни - едновременно се зачитат правата на всички кредитори и всички индивидуални производства се спират.
 • Длъжникът е неплатежоспособен - установено е, че той не е в състояние да посрещне своите финансови задължения.
 • На длъжника е отнето правото на действие - възможността му да управлява и продава своите активи е ограничена и поставена под контрола на ликвидатора.
 • Изработени са методи за назначаване на ликвидатор.

Съдилищата, имащи компетентността да започват производства по несъстоятелност, са тези в държавата-членка, където е „центърът на основните интереси на длъжника„. Когато става дума за компания, обикновено се има предвид мястото, където е регистриран централният офис.

Въпреки това на по-късен етап могат да бъдат започнати вторични производства за ликвидиране на активите в друга държава-членка. Законът в съответната държава-членка, по който се откриват производствата по несъстоятелност, определя техните резултати.

Регламентът създава условия за това производствата, открити в няколко държави-членки, да бъдат координирани помежду си по-специално чрез активно сътрудничество между ликвидаторите.

Всички решения, взети от съда на една държава-членка, притежаваща компетентността за основното съдебно производство, в общия случай се признават автоматично в другите държави-членки без по-нататъшно разглеждане.

Свързан документ

 • Регламент â„– 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно производството по несъстоятелност.

« Фалит - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 19-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство