Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Κύπρος

Τελευταία ενημέρωση: 03-04-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Κύπρος

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι και σκοποί των πτωχευτικών διαδικασιών; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αρχίσει κάθε τύπος πτωχευτικής διαδικασίας; 2.
3. Ποιός είναι ο ρόλος των διάφορων συμμετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας; 3.
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης των διαδικασιών; 4.
5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανονισμοί για ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανονισμοί που σχετίζονται με επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή και αποδοχή απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανονισμοί που σχετίζονται με τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανονισμοί που σχετίζονται με τις διαδικασίες διάλυσης; 9.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήξη των διαδικασιών; 10.

 

1. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι και σκοποί των πτωχευτικών διαδικασιών;

Ορισμός:

« Πτώχευση» είναι η διαδικασία κήρυξης ατόμου ως ανίκανο να πληρώσει τα χρέη του, τα οποία έχει δημιουργήσει και μέσω αυτής να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά του στοιχεία για να πληρωθούν όσο το δυνατό περισσότεροι πιστωτές. Ο Περί Πτώχευσης Νόμος εφαρμόζεται μόνο σε χρεώστες που είναι φυσικά πρόσωπα και ρυθμίζεται από τον Περί Πτώχευσης Νόμο Κεφ.5 (που ακολούθως θα ονομάζεται ο Νόμος) και τους Πτωχευτικούς Κανονισμούς (Δευτερογενής Νομοθεσία Κεφ.6).

Προ-πτωχευτική διαδικασία για προληπτικούς σκοπούς:

Αν ο χρεώστης παραλείψει να συμμορφωθεί με την Ειδοποίηση Πτώχευσης που του επέδωσε ο πιστωτής για να πληρώσει το εξ' αποφάσεως χρέος εντός επτά ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης, διαπράττει πράξη πτώχευσης (άρθρο 3(3)). Αυτό δίνει το δικαίωμα στον πιστωτή να αρχίσει πτωχευτικές διαδικασίες εναντίον του χρεώστη.

Η Κυπριακή Νομοθεσία δεν προνοεί για ανεπίσημες αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις.

Επίσημη πτωχευτική διαδικασία:

Οι πτωχευτικές διαδικασίες αρχίζουν με την καταχώρηση γραπτής αίτησης πτώχευσης στο Δικαστήριο (άρθρο 4):

(α) από πιστωτή που έχει χρέος που δύναται να επαληθευτεί σε πτώχευση ή επαληθεύσιμο χρέος ή

(β) από τον ίδιο το χρεώστη (αυτό-πτώχευση)

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αρχίσει κάθε τύπος πτωχευτικής διαδικασίας;

Ουσιαστικές Προϋποθέσεις:

Στην περίπτωση αίτησης πτώχευσης από τον πιστωτή:

(α) Ο χρεώστης θα πρέπει να διαπράξει την πράξη πτώχευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(1) του Νόμου.

(β) το χρέος που οφείλεται πρέπει να είναι τουλάχιστον €854.30 ,

(γ) το χρέος πρέπει να είναι εκκαθαρισμένο ποσό πληρωτέο είτε αμέσως είτε σε καθορισμένο μελλοντικό χρόνο.

(δ) ο οφειλέτης πρέπει να κατοικεί στην Κύπρο ή μέσα σε περίοδο ενός χρόνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να είχε τη συνήθη διαμονή ή τόπο εργασίας στην Κύπρο ή να διεξήγαγε εργασίες στην Κύπρο μέσω αντιπροσώπου

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

(ε) η πράξη πτώχευσης στην οποία στηρίζεται η πτώχευση συνέβηκε μέσα σε τρεις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης

(στ) Η αίτηση πρέπει να επιδοθεί στον χρεώστη.

Σημειώνεται ότι αν ο πιστωτής είναι ασφαλισμένος πιστωτής πρέπει να δηλώσει στην αίτηση του ότι παραιτείται από την ασφάλεια του σε περίπτωση που κηρυχτεί σε πτώχευση ο χρεώστης ή να δώσει εκτίμηση της ασφάλειας του και να γίνει στην περίπτωση αυτή δεκτός ως πιστωτής στην έκταση του υπόλοιπου του προς αυτόν οφειλόμενου χρέους, όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση της εκτιμημένης αξίας της ασφάλειας.

Στην περίπτωση αίτησης πτώχευσης από τον ίδιο τον χρεώστη(άρθρο 8):

(α) το συνολικό ποσό των χρεών του πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €8,543.00 και

(β) το χρέος του δεν πρέπει να είναι εξασφαλισμένο και πρέπει να αναφέρεται σε ρευστοποιημένα ποσά που πρέπει να πληρωθούν αμέσως ή μέσα σε τακτή προθεσμία.

(γ) η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένορκο δήλωση του χρεώστη στην οποία να επισυνάπτεται κατάλογος των πιστωτών του με τις διευθύνσεις τους καθώς και κατάλογος του ποσού που οφείλεται στον κάθε ένα, την ημερομηνία δημιουργίας του χρέους και πλήρης περιγραφή της περιουσίας του

(δ) η αίτηση πρέπει να επιδοθεί σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται στην ένορκο δήλωση που συνοδεύει την αίτηση.

3. Ποιός είναι ο ρόλος των διάφορων συμμετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας;

Δικαστήριο

Το Δικαστήριο αναλαμβάνει δικαιοδοσία να εκδώσει διάταγμα πτώχευσης του χρεώστη εάν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Νόμου, πληρούνται πλήρως. Οι εξουσίες, δικαιοδοσία και διαδικασία του Δικαστηρίου, που έχει κεντρικό ρόλο καθ' όλη την διάρκεια των διαδικασιών, προβλέπονται στα άρθρα 87-103. Το Δικαστήριο στο οποίο καταχωρείται η αίτηση, αποφασίζει κατά πόσον θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει. 'Οπου το Δικαστήριο αποφασίζει να την αποδεχθεί, εκδίδει διάταγμα παραλαβής για την προστασία της περιουσίας του χρεώστη το οποίο απαιτεί το διορισμό επίσημου παραλήπτη ο οποίος θα ελέγχει τις οικονομικές εργασίες του χρεώστη και από την στιγμή αυτή κανένας πιστωτής στον οποίο ο χρεώστης οφείλει αναφορικά με οποιοδήποτε χρέος που δύναται να επαληθευτεί σε πτώχευση δεν θα έχει οποιοδήποτε θεραπεία εναντίον του χρεώστη ή της περιουσίας του εκτός κατόπιν αδείας του Δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας


Επίσημος Παραλήπτης - Χρεώστης -Πιστωτές

Ο επίσημος παραλήπτης θα είναι δημόσιος υπάλληλος που θα ενεργεί εκ μέρους του Δικαστηρίου και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (για τις εξουσίες και καθήκοντα βλέπε άρθρα 67-70). Ειδοποίηση για το διάταγμα παραλαβής θα δημοσιεύεται από τον επίσημο παραλήπτη στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας.

Μετά την έκδοση του διατάγματος παραλαβής ο χρεώστης πρέπει να υποβάλει στον Επίσημο Παραλήπτη αναλυτική περιουσιακή κατάσταση ως προβλέπεται στο άρθρο 12. Επίσης ο χρεώστης εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής ή που έχει κηρυχθεί ως πτωχεύσας θα πρέπει να πράξει όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του Περί Πτώχευσης Νόμου για την απάλειψη, ρευστοποίηση και διανομή της περιουσίας του. Ο πτωχεύσας ή ο χρεώστης εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα παραλαβής ο οποίος παραλείπει να εκπληρώσει τα καθήκοντα του κάτω από τον Νόμο π.χ. παραλείπει να παραδώσει την περιουσία του, τα βιβλία της επιχείρησης του ή των υποθέσεων του ή να αποκαλύψει πλήρως οποιαδήποτε στοιχεία στον διαχειριστή, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος (άρθρο 116).

Μετά την έκδοση του διατάγματος παραλαβής , ο επίσημος παραλήπτης συγκαλεί γενική συνέλευση των πιστωτών του χρεώστη για να αποφασίσουν οι πιστωτές κατά πόσο να αποδεχθούν συμβιβασμό ή σχέδιο διευθέτησης (πρόταση από τον χρεώστη για διευθέτηση των χρεών του την οποία πρέπει να εγκρίνει το Δικαστήριο και είναι δεσμευτική για όλους τους πιστωτές) ή για να κηρύξουν τον χρεώστη πτωχεύσαντα. Οι κανονισμοί για τη συνέλευση των πιστωτών προβλέπονται στο Πρώτο Παράρτημα του Νόμου. Δημόσια εξέταση από τους πιστωτές και άλλους διεξάγεται και από το Δικαστήριο.

Αν οι πιστωτές αποφασίσουν να κηρύξουν το χρεώστη ως πτωχεύσαντα , το Δικαστήριο κυρήττει το χρεώστη ως πτωχεύσαντα με έκδοση διατάγματος πτώχευσης το οποίο θέτει την περιουσία του χρεώστη στα χέρια του επίσημου παραλήπτη, μέχρι το διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντα. Ειδοποίηση του διατάγματος πτώχευσης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο διαχειριστής μπορεί να είναι ένας από τους πιστωτές ή ο ίδιος ο επίσημος παραλήπτης και διορίζεται από τους πιστωτές (για τις εξουσίες και καθήκοντα του βλέπε άρθρα 54, 72-86). Ο διορισμός του πρέπει να πιστοποιηθεί από το Δικαστήριο. Εξετάζει την επαλήθευση των χρεών από τους πιστωτές και έπειτα εκδίδει ειδοποίηση για την διανομή των μερισμάτων μεταξύ των πιστωτών που έχουν υποβάλει επαλήθευση των χρεών τους. Η ειδοποίηση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας τουλάχιστον δύο μήνες πριν την διανομή.

Ακολούθως ο διαχειριστής διανέμει την περιουσία μεταξύ των πιστωτών σύμφωνα με το νόμο (για την διανομή των μερισμάτων βλέπε άρθρα 58-66).

Αν οποιοσδήποτε πιστωτής είναι δυσαρεστημένος από οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του διαχειριστή δύναται να απευθυνθεί στο Δικαστήριο εναντίον του διαχειριστή για να ανατρέψει ή να διαφοροποιήσει την πράξη ή απόφαση.

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης των διαδικασιών;

Το Δικαστήριο δύναται , μετά την έναρξη των διαδικασιών να αναστείλει την αγωγή , την εκτέλεση ή τη νομική διαδικασία εναντίον της περιουσίας του χρεώστη.

Η περιουσία του πτωχεύσαντα (περιουσιακά στοιχεία) η οποία διατίθεται για διανομή μεταξύ των πιστωτών ορίζεται στο άρθρο 41 του Νόμου και περιλαμβάνει όλη την περιουσία που ανήκει ή που κατέχεται από τον πτωχεύσαντα κατά την έναρξη της πτώχευσης. Το άρθρο 42 του Νόμου και το άρθρο 16 του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 6 προβλέπει ότι ορισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν μέρος της περιουσίας του πτωχεύσαντα και δεν δύνανται να διανεμηθούν μεταξύ των πιστωτών π.χ. περιουσία που κρατείται από τον πτωχεύσαντα ως διαχειριστή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, τα βιβλία, εργαλεία και συσκευές που είναι αναγκαία για το επάγγελμα του, την τηλεόραση, ψυγείο, πλυντήριο και η εστία μαγειρέματος που χρησιμοποιείται από τον πτωχεύσαντα και την οικογένεια του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όταν ο χρεώστης κηρυχθεί σε πτώχευση, η περιουσία του περιέρχεται στα χέρια του επίσημου παραλήπτη μέχρι να διοριστεί ο διαχειριστής. Η περιουσία του διανέμεται μεταξύ των πιστωτών όπως προνοεί ο Νόμος και αν παραμένει οποιοδήποτε πλεόνασμα από αυτήν μετά την αποπεράτωση της διανομής, αυτή του επιστρέφεται (Αρθρο 66).

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 1346/2000 η ειδοποίηση του διατάγματος παραλαβής και του διατάγματος πτώχευσης δημοσιεύονται από τον επίσημο παραλήπτη στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας . Αρχείο αναφορικά με το ιστορικό του πτωχεύσαντα τηρείται επίσης και στο Τμήμα Πτωχεύσεων στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών.

5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανονισμοί για ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων;

Οι κατηγορίες των απαιτήσεων που υποβάλλονται προνοούνται στο Αρθρο 38 και είναι οι ακόλουθες:

 1. Κατά προτεραιότητα απαιτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν φόρους, δασμούς, αποδοχές, μισθούς εργαζομένων, εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις, αποζημιώσεις πληρωτέες προς μισθωτούς που υπέστησαν σωματική βλάβη ,οφειλόμενα ενοίκια προς τον ιδιοκτήτη υποστατικών από τον πτωχεύσαντα κ.λ.π. Τα χρέη αυτά κατατάσσονται εξίσου μεταξύ τους και πληρώνονται εξ ολοκλήρου εκτός αν η περιουσία του πτωχεύσαντα είναι ανεπαρκής να ικανοποιήσει τα χρέη αυτά οπότε τα χρέη ελαττώνονται σε ίσες αναλογίες μεταξύ τους.
 2. Ασφαλισμένες απαιτήσεις
 3. Μη ασφαλισμένες απαιτήσεις
Τα πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα όπως υποθήκες, εγγραφές δικαστικών αποφάσεων (memo) κ.λ.π. στην ακίνητη περιουσία του πτωχεύσαντα ικανοποιούνται με την περιουσία αυτή και τα δικαιώματα τους δεν επηρεάζονται δυσμενώς από την πτωχευτική διαδικασία.

6. Ποιοι είναι οι κανονισμοί που σχετίζονται με επιβλαβείς πράξεις;

Διάφορες συναλλαγές που διενεργήθηκαν από τον χρεώστη πριν τη διάπραξη πράξης πτώχευσης είναι ακυρώσιμες. Αυτές δύνανται να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

(α) συναλλαγές όπως οι εκούσιες διαθέσεις περιουσίας οι οποίες αποσκοπούν στην εξαπάτηση των πιστωτών γενικά (Αρθρο 46)

(β) δόλιες προτιμήσεις (Αρθρο 47).

Το Δικαστήριο έχει εξουσία να ακυρώσει την κήρυξη του χρεώστη σε πτώχευση μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου όπου κατά την άποψη του Δικαστηρίου , ο χρεώστης δεν έπρεπε να είχε κηρυχθεί σε πτώχευση ή όπου αποδειχθεί κατά τρόπο που ικανοποιεί το Δικαστήριο, ότι τα χρέη του πτωχεύσαντα πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου (Αρθρο 31).

Ο πτωχεύσας δύναται , σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την κήρυξη πτώχευσης του να αποταθεί στο Δικαστήριο για αποκατάσταση. Το Δικαστήριο εξετάζει την αίτηση και δύναται να αποφασίσει την απόλυτη ή υπό όρους αποκατάσταση του χρεώστη.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, ο πτωχεύσας αποκαθίσταται όταν παρέλθει περίοδος 4 ετών (ή στην περίπτωση διάπραξης συγκεκριμένων αδικημάτων από τον πτωχεύσαντα κατά την περίοδο της πτώχευσης, όταν παρέλθει περίοδος 15 ετών) από την έκδοση του διατάγματος πτώχευσης και αφού προβεί στην προβλεπόμενη από τον Νόμο ειδοποίηση αποκατάστασης, και τηρουμένων των όσων προβλέπονται στο άρθρο 27Α του Νόμου.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή και αποδοχή απαιτήσεων;

Η Ειδοποίηση των πιστωτών γίνεται από τον επίσημο παραλήπτη σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση που υποβάλει ο χρεώστης μετά την έκδοση του διατάγματος παραλαβής.

Σύμφωνα με το Άρθρο 37, για την επαλήθευση χρεών, τα δικαιώματα επαλήθευσης των ασφαλισμένων και άλλων πιστωτών και για την αποδοχή και απόρριψη των επαληθεύσεων, θα εφαρμόζονται οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο Παράρτημα του Νόμου.

Η υποβολή των απαιτήσεων γίνεται μετά την έκδοση του διατάγματος παραλαβής, με την παράδοση ή την αποστολή ταχυδρομικά σε προπληρωμένο φάκελο στον επίσημο παραλήπτη, ενόρκου δήλωσης που επαληθεύει το χρέος. Η ένορκη δήλωση περιλαμβάνει την ή αναφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού δεικνύοντας τις λεπτομέρειες του χρέους και καθορίζοντας τα δελτία με τα οποία αποδεικνύεται το βάσιμο της απαίτησης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο διαχειριστής εξετάζει κάθε επαλήθευση (απαίτηση) και τη βάση του χρέους και την αποδέχεται ή την απορρίπτει γραπτώς εν όλω ή εν μέρει ή απαιτεί περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία. Αν κάποιος πιστωτής δεν ικανοποιηθεί με την απόφαση του διαχειριστή δύναται να καταχωρήσει αίτηση στο Δικαστήριο για ανατροπή ή διαφοροποίηση της απόφασης.

Η περιουσία του πτωχεύσαντα διανέμεται σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 ως ακολούθως:

 1. Πρώτα πληρώνονται οι πραγματικές δαπάνες που προέκυψαν από την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
 2. Μετά πληρώνονται τα προκαταρκτικά έξοδα π.χ. πραγματικές δαπάνες, τέλη, έξοδα, χρεώσεις του επίσημου παραλήπτη ή του διαχειριστή.
 3. Μετά από αυτά, ικανοποιούνται τα προνομιούχα χρέη , έπειτα τα ασφαλισμένα χρέη και τέλος τα μη ασφαλισμένα συνήθη χρέη.

8. Ποιοι είναι οι κανονισμοί που σχετίζονται με τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης;

Η Κυπριακή Νομοθεσία δεν προβλέπει για τέτοιο είδος διαδικασίας.

9. Ποιοι είναι οι κανονισμοί που σχετίζονται με τις διαδικασίες διάλυσης;

Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και η διανομή των εισπρακτέων σε πτώχευση πραγματεύονται στον Περί Πτωχεύσεως Νόμο που έχει ήδη αναφερθεί. Η διαδικασία διάλυσης στην Κυπριακή Νομοθεσία αναφέρεται στην εκκαθάριση των Εταιρειών και συνεπώς ρυθμίζεται εκτός των προνοιών του Περί Πτώχευσης Νόμου. Η διάλυση των εταιρειών ρυθμίζεται από τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και ειδικότερα από το Μέρος V του Νόμου.

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήξη των διαδικασιών;

Αν ο συμβιβασμός ή το σχέδιο διευθέτησης (άρθρα 17-18) που εξετάζεται από τους πιστωτές στη γενική συνέλευση των πιστωτών του χρεώστη γίνει τελικά αποδεκτός, το διάταγμα παραλαβής ακυρώνεται και οι διαδικασίες λήγουν.

Ο πτωχεύσας δύναται κατά οποιοδήποτε χρόνο μετά την κήρυξη του σε πτώχευση , να αποταθεί στο Δικαστήριο για αποκατάσταση. Το Δικαστήριο εξετάζει την αίτηση του και δύναται να εκδώσει την απόλυτη ή υπό όρους αποκατάσταση του πτωχεύσαντος. Ο διαχειριστής όμως, δεν απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του και έτσι η διαδικασία δεν λήγει μέχρι που όλα τα έξοδα των διαδικασιών καθώς και τα χρέη του χρεώστη να εξοφληθούν πλήρως.

Το Δικαστήριο έχει την εξουσία να ακυρώσει την απόφαση για διάταγμα κήρυξης πτώχευσης μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου (περιλαμβανομένου του πτωχεύσαντα) όπου, κατά την άποψη του Δικαστηρίου ο χρεώστης δεν έπρεπε να κηρυχτεί σε πτώχευση ή όπου αποδειχθεί, κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Δικαστήριο, ότι τα χρέη του πτωχεύσαντα πληρώθηκαν εξολοκλήρου. (Αρθρο 31)

Ο χρεώστης δύναται να συνεχίσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της πτώχευσης του αλλά δεν επιτρέπεται να διενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις που δυνατόν να δημιουργήσουν νέα χρέη. Πτωχεύσας που δεν έχει αποκατασταθεί και που εξασφάλισε πίστωση χωρίς να αποκαλύψει την πτώχευση του ή με ψευδείς παραστάσεις ή με άλλη απάτη είναι ένοχος αδικήματος (Αρθρα 117-118). Απαγορεύεται επίσης σε πτωχεύσαντα που δεν αποκαταστάθηκε να εκτελεί καθήκοντα ορισμένων δημοσίων αξιωμάτων.

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Κύπρος - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-04-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο